Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2024/2025

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Niniejsze „Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2024/2025”, zwane dalej „zasadami” dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, w tym wykaz kierunków, dostępne są na stronie internetowej PUM.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

  1. „uczelni” lub „PUM” – należy przez to rozumieć Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

  2. „elektronicznym zgłoszeniu kandydatury” – należy przez to rozumieć dokonanie przez kandydata elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt. 3, na formularzu rekrutacyjnym pn.: Podanie o przyjęcie na studia, dostępnym na stronie internetowej PUM,

  3. „systemie rekrutacyjnym” – należy przez to rozumieć system elektroniczny uruchomiony przez PUM przeznaczony do prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, w którym kandydat dokonał elektronicznego zgłoszenia kandydatury,

  4. „osobistym koncie elektronicznym” – należy przez to rozumieć konto kandydata, nadane przez PUM w systemie rekrutacyjnym na czas rekrutacji na dany rok akademicki,

  5. „kandydacie” – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w PUM, która dokonała elektronicznego zgłoszenia kandydatury oraz dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej, a następnie została ujawniona na listach rankingowych z poszczególnych kierunków studiów,

  6. „limicie miejsc” – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte w PUM na I rok studiów danego kierunku w ramach określonego stopnia i formy studiów oraz w granicach ustalonych limitów,

  7. „nowej maturze” – należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdany w roku 2005 lub później,

  8. „starej maturze” – należy przez to rozumieć uzyskane przez kandydata wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki egzaminu dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 

  1. „maturze zagranicznej” – należy przez to rozumieć wyniki uzyskane przez kandydata potwierdzone:

   1. świadectwem lub innymi dokumentami wydanymi przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,

   2. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

   3. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  1. „maturze IB” (International Baccalaureate) – należy przez to rozumieć dyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

  2. „maturze EB” (European Baccalaureate) – należy przez to rozumieć dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,

  3. „egzaminie maturalnym” – należy przez to rozumieć każdą z form egzaminu pisemnego, o których mowa w pkt. 7-11,

  4. „liście rankingowej” – należy przez to rozumieć listę, o której mowa w § 14 ust. 1,

  5. „liście studentów” – należy przez to rozumieć listę, o której mowa w § 14 ust. 3,

  6. „stronie internetowej PUM” – należy przez to rozumieć stronę internetową PUM przeznaczoną do publikowania informacji dotyczących prowadzonego w PUM postępowania rekrutacyjnego określaną jako: www.pum.edu.pl – odnośnik – Rekrutacja.

§ 3.

 1. Postępowanie rekrutacyjne w PUM prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zwane dalej „WKR” powoływane przez dziekana właściwego dla kierunku studiów, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.

 2. Właściwy dziekan może powoływać zespoły do przeprowadzenia poszczególnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 4.

 1. Rekrutacja na studia w PUM na rok akademicki 2024/2025 rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 maja 2024 r. i zostaje zakończona nie później niż 11 października 2024 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek „Pielęgniarstwo” rozpoczyna się nie wcześniej niż 9 grudnia 2024 r. i zostaje zakończona nie później niż 24 stycznia 2025 r.

 3. Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności postępowania rekrutacyjnego zostaną określone w drodze odrębnej uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (zwanej dalej „Terminarzem rekrutacji”) i podane do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 2024 r. na ww. stronie internetowej PUM.

 4. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi przez WKR i podawanymi do publicznej wiadomości na stronie internetowej PUM.

 5. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów olimpiad tematycznych określają odrębne Uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 6. Kandydaci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i/lub przewlekle chorzy podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków. Posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie wiąże się z dodatkowymi punktami przy rekrutacji.

 7. W przypadku egzaminu z języka polskiego dla cudzoziemców oraz egzaminu wykluczającego wady wymowy na kierunku „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową”, kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym zaadaptowana forma nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans kandydata z niepełnosprawnościami. Zgodnie z Terminarzem rekrutacji, w terminie składania dokumentów kandydujący cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć w Dziale Rekrutacji pisemny wniosek o przystosowanie egzaminu do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności, natomiast w przypadku kierunku „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową” osoby kandydujące muszą złożyć stosowny wniosek najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną w Terminarzu rekrutacji datą egzaminu.

 8. W przypadku egzaminu wstępnego z zakresu sprawności fizycznej na kierunek „Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore”, kandydaci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności składając w Dziale Rekrutacji stosowny wniosek najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną w Terminarzu rekrutacji datą egzaminu wstępnego.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

§ 5.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje niżej wymienione etapy:

  1. rejestrację kandydata w systemie rekrutacyjnym, poprzez dokonanie elektronicznego zgłoszenia kandydatury,

  2. dokonanie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r., poz. 661 z późn. zm.),

  3. uzupełnienie przez kandydata elektronicznego zgłoszenia kandydatury o wyniki uzyskane na pisemnym egzaminie maturalnym z wymaganych na danym kierunku przedmiotów lub wpisanie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

  4. w przypadku osób o zagranicznej maturze lub zagranicznym dyplomie ukończenia studiów, złożenie kompletu dokumentów zgodnie z Terminarzem rekrutacji,

  5. zdanie egzaminu z języka polskiego w PUM przez cudzoziemców nie posiadających certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie B2,

  6. zdanie egzaminu wykluczającego wady wymowy przez kandydatów aplikujących na studia na kierunek „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową”,

  1. zdanie egzaminu wstępnego z zakresu sprawności fizycznej przez kandydatów aplikujących na studia na kierunek „Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore”,

  2. utworzenie list rankingowych, o których mowa w § 14 ust. 1, w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki,

  3. złożenie wszystkich określonych niniejszymi zasadami dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym przez osoby inne niż wskazane w pkt 4,

  4. przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów lub odmowa przyjęcia na studia w drodze decyzji WKR,

  5. postępowanie odwoławcze prowadzone przez Rektora PUM.

Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

§ 6.

 1. Do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w PUM i udziału w jego poszczególnych etapach uprawniona jest osoba, która:

  1. dysponuje wynikami egzaminu maturalnego, uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

  2. posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

  1. spełniła wszystkie warunki określone przez PUM w niniejszych zasadach, wymagane na każdym z etapów postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 5 pkt 1-3,

  2. nie jest studentem kierunku, na który dokonuje elektronicznego zgłoszenia kandydatury, chyba że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której studiuje.

 2. Kandydat, który nie spełnił wszystkich warunków rekrutacji określonych w niniejszych zasadach:

  1. nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego lub

  2. zostanie z niego wykluczony z chwilą stwierdzenia braku spełnienia jakiegokolwiek z warunków rekrutacji, bez względu na etap, w trakcie którego to nastąpi.

 3. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego dokonania elektronicznego zgłoszenia kandydatury, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji, które mogą skutkować wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

 4. PUM nie ponosi odpowiedzialności, za wynikłe w trakcie poszczególnych etapów rekrutacji nieprawidłowości działania systemu rekrutacyjnego, a w szczególności za:

  1. trudności lub brak możliwości elektronicznej rejestracji lub dokonania zmian w elektronicznym zgłoszeniu kandydatury spowodowanych m.in. awarią sieci internetowej niezależną od PUM lub okresowym przeciążeniem jej serwerów,

  2. skutki udostępniania przez kandydata hasła dostępu do osobistego konta elektronicznego osobom trzecim,

  1. nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

Zasady rekrutacji w zależności od formy, stopnia i kierunku studiów

§ 7.

Kandydaci mogą aplikować w danym roku na kilka kierunków studiów prowadzonych w PUM z zastrzeżeniem, że wniosą opłatę rekrutacyjną za każdy z aplikowanych kierunków. Kandydaci ponoszą koszty manipulacyjne, prowizji itp. pobierane przy wpłacie opłaty rekrutacyjnej.

§ 8.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w PUM stosuje się następujące zasady:

 1. w przypadku kandydatów, którzy zdali nową maturę, bierze się pod uwagę wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów oraz poziomów matur wymaganych na danym kierunku, z zastrzeżeniem, że uzyskany wynik nie jest zerowy. Nadto na kierunkach:

  1. „Lekarski” i „Lekarsko-dentystyczny” minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 100% stanowiące sumę punktów z dwóch przedmiotów wybranych spośród wymaganych na dany kierunek;

  2. „Farmacja” minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 60% stanowiące sumę punktów z dwóch przedmiotów wybranych spośród wymaganych na tym kierunku, przy czym wynik z przedmiotu chemia lub biologia na poziomie rozszerzonym musi wynosić co najmniej 30 %.

Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady: 1% = 1 punkt, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania, określonych załączniku nr 15.

W przypadku osób, które zdawały w Polsce maturę dwujęzyczną, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego w języku polskim. Wyniki z języków obcych zdawanych na dwujęzycznym egzaminie maturalnym będą przeliczane jak wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym.

 1. kandydaci, którzy zdali starą maturę, przyjmowani będą na podstawie wyników z pisemnego egzaminu dojrzałości lub wyniku pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem przedmiotów, które są wymagane na danym kierunku, stopniu i formie studiów oraz w oparciu o przeliczniki, które zostały ustalone w załączniku nr 15, z zastrzeżeniem minimalnego wyniku punktowego, o którym mowa w pkt. 1.

 2. kandydaci, którzy zdali maturę IB, maturę EB lub maturę zagraniczną przyjmowani będą na podstawie wyników pisemnego egzaminu maturalnego z uwzględnieniem przedmiotów i poziomów matur, które są wymagane na danym kierunku, stopniu i formie studiów oraz w oparciu o przeliczniki, które zostały ustalone w załączniku nr 15, z zastrzeżeniem minimalnego wyniku punktowego, o którym mowa w pkt. 1.

 3. kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce i maturę zagraniczną muszą wybrać jeden rodzaj egzaminu maturalnego, z którego wyniki będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku innej skali ocen niż ujęta w załączniku nr 15, do przeliczenia punktów rekrutacyjnych wykorzystana zostanie skala ocen najbardziej zbliżona do przedstawionych w wyżej wskazanym załączniku.

 4. kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową” zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego wykluczającego wady wymowy, którego zasady określa załącznik nr 9; uzyskanie negatywnego wyniku z ww. egzaminu skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego i wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 5. kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek „Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore”, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego z zakresu sprawności fizycznej, którego zasady określa załącznik nr 13 do niniejszych zasad; uzyskanie negatywnego wyniku z ww. egzaminu skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego i wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

§ 9.

 1. Kandydaci aplikujący na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44 zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, mogą w terminie do dnia 11 października 2024 r., a w przypadku rekrutacji, o której mowa w § 4 ust. 2, do dnia 24 stycznia 2025 r. wystąpić z wnioskiem do WKR o uwzględnienie podwyższonego wyniku, załączając stosowne dokumenty.

 2. W wyniku czynności, o których mowa w ust. 1, uzyskany w tym trybie wynik zostaje uwzględniony i ujawniony na liście rankingowej danego kierunku.

§ 10.

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o kierunku wymaganym na aplikowanym kierunku.

 2. W postępowaniu o przyjęcie na studia drugiego stopnia uwzględnia się średnią ocen ze studiów, uzyskaną podczas studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 11.

Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki, stopnie i formę studiów, w tym wykaz wymaganych na danym kierunku przedmiotów oraz wykaz przeliczania wyników, zawierają załączniki nr 1 - 16 do niniejszych zasad.

§ 12.

 1. Kandydaci będący cudzoziemcami (osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa), poza spełnieniem warunków rekrutacji określonych w niniejszych zasadach, muszą wykazać się znajomością języka polskiego, zdając egzamin z języka polskiego w PUM, którego zasady określa załącznik nr 16 lub dysponować certyfikatem znajomości języka polskiego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm.), poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 lub posiadać świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W przypadku przystąpienia do egzaminu z języka polskiego w PUM, uzyskanie negatywnego wyniku z przeprowadzonego egzaminu jest jednoznaczne z wykluczeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci będący cudzoziemcami zobowiązani są do złożenia wraz z pozostałymi wymaganymi w procesie rekrutacji dokumentami oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie ich braku, zobowiązanie się do posiadania ww. ubezpieczenia lub potwierdzenia pokrycia kosztów leczenia w okresie od rozpoczęcia zajęć na studiach do ich ukończenia.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji cudzoziemców przyjmowanych na studia prowadzone w języku polskim (aktualne na czas prowadzonego w PUM postępowania rekrutacyjnego), określone i wykazane w odrębnych przepisach, będą podane na stronie internetowej PUM w zakładce – „cudzoziemcy”.

 5. Osoby posiadające polskie obywatelstwo i równocześnie obywatelstwo innego państwa, przyjmowane są na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Dokumenty wymagane w prowadzonym w PUM postępowaniu rekrutacyjnym

§ 13.

 1. Kandydat zobowiązany jest w wyznaczonym przez PUM terminie dostarczyć do Działu Rekrutacji (w zależności od kierunku, stopnia i formy studiów), następujące dokumenty:

  1. wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz elektronicznego zgłoszenia kandydatury,

  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  3. świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub inne uprawnienie wymagane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

  4. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do studiów na wybranym kierunku, a w przypadku kierunku „Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore” również stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie wstępnym z zakresu sprawności fizycznej (ze wskazaniem nazwy kierunku, nazwy uczelni i daty następnego badania),

  5. jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodną z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z jej cyfrową wersją zamieszczoną w elektronicznym zgłoszeniu kandydatury,

  6. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

  7. w przypadku kandydatów niepełnoletnich dodatkowo należy dostarczyć:

   1. oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata;

   2. odpis skróconego aktu urodzenia kandydata (jeżeli oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa rodzic kandydata) lub dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (jeżeli oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa opiekun prawny) a nadto – w przypadku ubiegania się o studia II stopnia:

  1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

  2. suplement lub zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz 7-9 należy złożyć w oryginale, odpisie lub kopii poświadczonej notarialnie.

 3. Kandydaci, którzy zdali maturę zagraniczną, zobowiązani są złożyć dodatkowo dokumenty poświadczające uzyskane przez nich uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej w formie:

  1. Apostille lub

  2. zaświadczenia o nostryfikacji lub

  3. innego dokumentu w formie decyzji lub

  4. stosownego zaświadczenia właściwej instytucji,

- świadczące o uznaniu przedstawionych dokumentów za uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, chyba że obowiązujące przepisy, w szczególności umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, znoszą obowiązek poświadczania dokumentów w ww. sposób,

a nadto - w przypadku braku skali ocen na świadectwie - stosowne zaświadczenia instytucji wydającej świadectwo o obowiązującej skali ocen.

 1. Kandydaci, którzy przystąpili do matury IB lub matury EB w roku 2024, w przypadku niewydania im przez szkołę świadectwa maturalnego w wymaganym w postępowaniu rekrutacyjnym terminie, będą kwalifikowane na studia w PUM warunkowo, w oparciu o wystawione przez dyrektora szkoły średniej zaświadczenie o wynikach matury, z zastrzeżeniem, że świadectwo lub inny wymagany dokument zostanie dostarczony do PUM do dnia 6 września 2024 r.

 2. Kandydaci aplikujący na studia II stopnia – w przypadku nie otrzymania dyplomu w wymaganym w postępowaniu rekrutacyjnym terminie, będą kwalifikowani na studia w PUM warunkowo na podstawie wydanego przez ukończoną uczelnię zaświadczenia o ukończeniu studiów, z zastrzeżeniem, że dyplom zostanie dostarczony do dnia 27 września 2024 r.

 3. W przypadku osób, które ukończyły studia I stopnia za granicą, jeśli posiadany przez nie dyplom uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia w kraju wydania, uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce. Wyjątek stanowią dyplomy wydane przez instytucje, które nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu lub nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

 4. Osoby, które ukończyły studia I stopnia za granicą zobowiązane są złożyć dodatkowo dokumenty poświadczające uzyskane przez nie uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej w formie:

  1. Apostille lub

  2. zaświadczenia o nostryfikacji lub

  3. innego dokumentu w formie decyzji lub

  4. stosownego zaświadczenia właściwej instytucji,

- świadczące o uznaniu przedstawionych dokumentów za uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, chyba że obowiązujące przepisy, w szczególności umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, znoszą obowiązek poświadczania dokumentów w ww. sposób,

  1. w przypadku braku skali ocen na dyplomie, stosownego zaświadczenia instytucji wydającej dyplom o obowiązującej skali ocen.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania w Polsce zagranicznego dyplomu ukończenia studiów, uczelnia może wystąpić do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z wnioskiem o weryfikację złożonego dyplomu.

 1. Brak złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub niedotrzymanie terminów na ich złożenie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego i wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

§ 14.

 1. Na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, tworzona jest w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów lista, zwana: listą rankingową.

 2. Lista rankingowa tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów.

 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów.

 4. Podstawą wpisu na listę studentów jest:

  1. uzyskanie przez kandydata wymaganej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia, zgodnie i w oparciu o właściwą listę rankingową, aż do wyczerpania ustalonego limitu miejsc,

  2. złożenie w wymaganym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów, o których mowa w § 13, stosownych do formy, stopnia i kierunku studiów.

§ 15.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 2. Listy rankingowe, terminy składania wymaganych dokumentów, informacje ogłaszane przez WKR oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM lub na osobistym koncie elektronicznym, o którym mowa w § 2 pkt. 4.

 3. Kandydaci, zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi na stronie internetowej PUM oraz na swoich osobistych kontach elektronicznych i poczcie e-mail, a także do śledzenia swojej pozycji na listach rankingowych, aż do całkowitego zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ponosząc odpowiedzialność za niedopełnienie tego obowiązku.

 4. Dział Rekrutacji oraz pozostałe jednostki organizacyjne PUM nie udzielają informacji o wynikach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Stwierdzenie ujawnienia przez uczelnię rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi do systemu rekrutacyjnego, może skutkować wykluczeniem z postępowania i wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 6. W przypadku rezygnacji kandydata z aplikowania na dany kierunek, pisemną rezygnację należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (dopuszczalny jest skan podania z odręcznym podpisem wysłany e-mailem). Złożenie pisemnej rezygnacji i odbiór dokumentów równoznaczny jest z rezygnacją z podjęcia studiów w PUM. Pisemna rezygnacja jest podstawą do wykluczenia z postępowania.

§ 16.

 1. Po ogłoszeniu list rankingowych, w przypadku uzyskania przez kandydata niewystarczającej liczby punktów do zakwalifikowania się na dany kierunek, zmiana kierunku w ramach wydziału nie jest możliwa, nawet w przypadku, gdy uzyskana liczba punktów jest większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na kierunku, którego zmiana miałaby dotyczyć.

 2. W przypadku aplikowania na kierunek prowadzony na Wydziale Nauk o Zdrowiu, który nie został uruchomiony, możliwa jest – w obrębie tego wydziału – zmiana na inny kierunek lub formę studiów, na którym nie został wyczerpany limit miejsc, pod warunkiem że kandydat legitymuje się zdaniem na egzaminie maturalnym przedmiotów oraz poziomów wymaganych na tym kierunku lub formie studiów, na które następuje zmiana, a w przypadku studiów II stopnia – ukończeniem studiów wymaganych przy aplikacji na wybrany kierunek studiów. Zmiana taka dokonywana jest i rozpatrywana na pisemny wniosek kandydata, składany do właściwej WKR.

 3. Jeżeli liczba kandydatów o jednakowej liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, przekroczy ustalony limit miejsc na dany kierunek, właściwa WKR może, z zastrzeżeniem ust. 4-6, zakwalifikować do przyjęcia na studia większą lub mniejszą liczbę kandydatów legitymujących się taką samą liczbą punktów, tak, aby ostateczna liczba przyjętych osób w jak najmniejszym stopniu odbiegała od ustalonego limitu miejsc.

 4. Na kierunkach „Lekarski” i „Lekarsko-dentystyczny” w przypadku znacznej (w stosunku do ustalonego limitu miejsc) liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie w przyjęciu na studia decyduje wynik z przedmiotu (spośród wymaganych na danym kierunku), z którego kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 5. Na kierunku „Farmacja”, w przypadku znacznej (w stosunku do ustalonego limitu miejsc) liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie w przyjęciu na studia decyduje wynik z przedmiotu biologia lub chemia (wyższy z nich).

 6. Na kierunku „Analityka medyczna”, w przypadku znacznej (w stosunku do ustalonego limitu miejsc) liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie w przyjęciu na studia decyduje wynik uzyskany z przedmiotu chemia.

 7. W przypadku gdy po przeprowadzeniu naboru zasadniczego na dany kierunek studiów limit miejsc nie zostanie wyczerpany, wówczas właściwa WKR, z zastrzeżeniem ust. 9, może przeprowadzić nabory uzupełniające na dany kierunek studiów.

 8. Terminy naborów uzupełniających określa właściwa WKR i podaje do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM.

 9. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej (w stosunku do ustalonego limitu miejsc) liczby kandydatów podczas naborów uzupełniających, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania wszystkich kandydatów, pod warunkiem złożenia przez nich w wyznaczonym terminie wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów.

 10. W przypadku gdy liczba osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podczas naboru zasadniczego lub naborów uzupełniających nie będzie stanowić ustalonej przez uczelnię w odrębnych przepisach tzw. „grupy dziekańskiej”, uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia takiego kierunku. Komunikat Rektora w tej sprawie zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM.

§ 17.

 1. W stosunku do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia – WKR wydaje decyzję w sprawie odmowy przyjęcia na studia.

 2. Od decyzji WKR przysługuje odwołanie. Odwołanie składa się do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

 3. Do odwołania należy załączyć kopię wydanej przez WKR decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 4. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 5. Dane kandydatów nieprzyjętych na studia przechowywane są przez 6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Przepisy końcowe

§ 18.

 1. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z treścią wszystkich stosownych aktów prawnych dotyczących prowadzonego w PUM postępowania rekrutacyjnego.

 2. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym mogą być złożone w Dziale Rekrutacji PUM w dni robocze w godzinach od 800 do 1400. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie, pocztą lub kurierem.

 3. W prowadzonym przez uczelnię postępowaniu rekrutacyjnym, na wszystkich jego etapach, zachowanie terminu dostarczenia dokumentów liczone jest z dniem wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji PUM.

 4. W sytuacjach nieprzewidzianych uchwałą decyduje Rektor.

 5. Dokumenty składane w postępowaniu rekrutacyjnym wydane w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski:

  1. sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub

  2. poświadczonym przez polskiego konsula.

§ 19.

Niniejsze zasady, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński Rektor PUM

Przewodniczący Senatu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze (0)