Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UŚ 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Uchwała nr 110 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z źn. zm.), Senat uchwala co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym
dalej Uniwersytetem, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 2

  1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok studiów, od semestru zimowego lub letniego, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacji określonymi — dla poszczególnych kierunków i specjalności objętych odrębnym naborem, w załącznikach nr 1÷14 do niniejszej uchwały.
  2. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów lub specjalnościach objętych odrębnym naborem, w podziale na poziom i formę studiów określi Senat Uniwersytetu odrębnie.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 3

  1. Rektor powołuje i odwołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej UKR oraz określa regulamin jej działania.
  2. Przewodniczącym UKR jest prorektor właściwy ds. kształcenia i studentów, a członkami nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i przedstawiciel samorządu studenckiego. Sekretarzem UKR jest kierownik Działu Kształcenia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)