Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na Akademię Sztuki 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Senatu AS 39/2017 "Warunki, tryb rekrutacji i kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 oraz warunków dodatkowego egzaminu wstępnego na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019


na podstawie: Art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 1 poz. 1365 z późn. zm.) 93 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie uchwala się, co następuje:


§1


Senat Akademii Sztuki w Szczecinie przyjmuje „Warunki, tryb rekrutacji i kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz „Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019" stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2


Senat Akademii Sztuki w Szczecinie określi w drodze uchwały limity przyjęć na poszczególne kierunki.

 

§3

 

Uchwala wchodzi w życie w dniu podpisania.


Załącznik do Uchwały nr 39/2017 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 24 maja 2017 r.


WARUNKI, TRYB REKRUTACJI 1 KRYTERIA KWALIFIKACJI NA 1 ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

ROZDZIAŁ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


na podstawie  Art. 169 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Akademii Sztuki w Szczecinie ustala następujące warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018


§1


Na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 Akademia Sztuki w Szczecinie (zwana dalej: Uczelnią) przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w ramach limitu miejsc, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.


Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w „Warunkach trybie rekrutacji i kryteriach kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019".


Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku (specjalności) studiów, przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków/specjalności.


ROZDZIAŁ II


OPŁATY
 

§2
 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie określonej w zarządzeniu Rektora wydanym na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 4 Ustawy' Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1 podanie kandydata pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braku.

Wpłaty dokonane po określonych w harmonogramie rekrutacji terminach nie będą brane pod uwagę. Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez niego kierunków studiów. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia postepowania rekrutacyjnego przez Uczelnię i rezygnacji Uczelni z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata (wybór niewłaściwego kierunku).
Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej, w związku z zaistnieniem sytuacji opisanych w pkt. 5 kandydat składa nie później niż na jeden dzień przed terminem dodatkowego egzaminu wstępnego, o którym mowa w 5 pkt. 2. Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.


ROZDZIAŁ III


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


REJESTRACJA ELEKTRONICZNA


Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują Obowiązkowo rejestracji
System elektronicznej rejestracji kandydatów działa pod adresem akademiasztuki .eu
Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie. W celu rejestracji kandydat postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera wydział, kierunek i jeśli to konieczne również specjalność. W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego. W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych: rozdzielczość 300 x 375 pikseli w formacie jpg; rzeczywisty rozmiar wydruku 35 x 45 mm pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem. zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów.

— zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: I tif I brnp) Przykłady: Nowak_Jan.jpg; Nowak_Jan.tif; Nowak_Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata Wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.


Akademia Sztuki w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci Internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (własnoręcznie podpisane), kandydat składa (przesyła) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz 54 „Wymagane dokumenty"), w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie, w wyznaczonym w uchwale rekrutacyjnej terminie.
Wymagane dokumenty można przesłać na adres:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Dział Spraw Studenckich (pok. 001)
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braków.


WYMAGANE DOKUMENTY


Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:
a) Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
b) Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
c) Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez pracownika Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie.
d) Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
e) W przypadku kandydatów L!biegających się 0 przyjęcie na Wydział Edukacji Muzycznej, kierunek wokalistyka — zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku);
f) Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie;
g) Oryginał dowodu Opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty. ponadto kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani Są złożyć dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).
W przypadku absolwentów, którzy wraz z dyplomem otrzymali suplement, niezbędne jest dostarczenie suplementu.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH


Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w terminie od 17 maja do 8 czerwca 2018 r. Istnieje możliwość przedłużenia elektronicznej rekrutacji do 13 czerwca 2018 r. Dodatkowe egzaminy wstępne na studia odbędą się w terminie od 18 do 30 czerwca 2018 r. w siedzibie Uczelni. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zarejestrowały się we właściwym terminie i okażą dowód tożsamości oraz dowód dobnania Opłaty rekrutacyjnej. Informacja o dokładnym terminie j miejscu przeprowadzania dodatkowego egzaminu wstępnego jest przekazywana kandydatom. drogą elektroniczną oraz ogiaszana na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie.


Termin złożenia kompletu dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia upływa z dniem 6 lipca 2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni). Dokumenty składają kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik dodatkowego egzaminu wstępnego oraz uzyskali świadectwo maturalne. Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braków.


3. Kandydaci, których wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego został podwyższony w wgniku odwołania, składają podania o ponowne przeliczenie punktów. Wówczas Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne po przeliczeniu punktów utworzą nowe listy osób zakwalifikowanych na studia.

W przypadku ogłoszenia drugiej rekrutacji, zostanie ona przeprowadzona we wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną terminie. Zostanie on ustalony nie później niż do 25 lipca 2018 roku.


KRYTERIA KWALIFIKACJI


Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy. O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia piersvszego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminów. Kandydat może zdobyć w trakcie rekrutacji do lm
punktów: do 5 punktów za oceny ze Świadectwa maturalnego i do 95 punktów za dodatkowy egzamin wstępny.
podstawa obliczenia punktów za oceny ze świadectwa maturalnego:
a) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura") podstawę stanowi wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej.
b) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura") podstawę stanowi egzaminu dojrzałości z języka polskiego w części pisemnej.
Oceny ze świadectwa maturalnego przelicza się według poniższej tabeli:
NOWA MATURA
konkurs Świadectw
Język polski wynik
STARA MATURA
konkurs Świadectw
skala ocen (1-6)
STARA MATURA
konkurs Świadectw
skala ocen (2-5)

O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia drugiego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego. Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019, określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników dodatkowego egzaminu wstępnego. Decyzje dotyczące przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Od ich decyzji można się odwołać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

ROZDZIAŁ IV


PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA


Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnie, obejmujących swoim zakresem sztuki plastyczne oraz muzyczne związane z kierunkiem studiów, mogą uzyskać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji bez obowiązku uczestniczenia w egzaminach wstępnych i zostać uplasowani na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Na studia w Akademii Sztuki w Szczecinie bez obowiązku uczestniczenia w egzaminach wstępnych przyjmowani Są laureaci wskazywani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 


ROZDZIAŁ V


OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMIOsoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", mogąi odbywać studia, o których mowa w S 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
cudzoziemcy, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemcy, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
pracownicy migrujący, będący obyuatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej polskiej;
cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, 0 której mowa w art. 127. art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust.l pkt 3 lub 4 ustawy dnia 12 grudnia 2013 r. 0 cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
obywatele państw członkowskich unii Europejskiej. państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i odbywać kształcenie z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

jako stypendyści strony polskiej (cudzoziemcy pochodzenia polskiego, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania bliższych informacfi dotyczących warunków podjęcia studiów);
na zasadach odpłatności;
bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
jako stypendyści strony swsyłającei, bez ponoszenia opłat za naukę;
jako stypendyści uczelni.


Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować kształcenie na podstawie:

umów międzynarodowych. na zasadach określonych w tych umowach;
umów zawieranych z zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2W5 r.Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)
decyzji rektora uczelni.


Obywatele państw członkowskich unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia Oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach Obowiązujących obywateli polskich, z tym, Że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego. stypendium na wyżywienie i zapomóg.


Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących Obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
Na studia piervvszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
— wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów
na kierunkach wymagających takich predyspozycji.
— legitymują się jednym z następujących dokumentów:

Wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, z późn. zm.),
Świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o którym mowa w Art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty,
Świadectwem lub innym dokumentem "danym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające
w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 aib0 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym — na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw za równorzędne Świadectwu dojrzałości wydanemu w Polskiej.

 


Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub zalegalizowanym lub opatrzonym apostilłe dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, oraz spełnią warunki przepisów obowiązujących dla wszystkich cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.


3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wqższego lub
posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego" lub
uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, Że ich przygotowanie oraz stopień Znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W Okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku Obcym, legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.


ROZDZIAŁ VI


OBYWATELE POLSCY — ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH


Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół Średnich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działainstytucja wydaj ąca Świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji Świadectw szkolnych i Świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu Świadectwu dojrzałości.
Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z Odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w 4 niniejszej uchwały.


ROZDZIAŁ


KOMISJE REKRUTACYJNE


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez dziekana.
W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a) Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — prodziekan lub nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;
b) członkowie Komisji z prawem głosu — co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy;
c) co najmniej jeden sekretarz bez prawa głosu.
Dodatkowe egzaminy wstępne przeprowadzają komisje egzaminacyjne, w których skład wchodzą wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (Statut Akademii Sztuki w Szczecinie S 96 ust. 2)
W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — wyznaczony przez Rektora Prorektor;
członkowie komisji z prawem głosu — dziekani oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego;
co najmniej jeden sekretarz — bez prawa głosu.

Do zadań Wydziaiowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

sporządzenie listy kandydatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowa nia rekrutacyjnego;
powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji;
zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów;
kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postepowania rekrutacyjnego;
tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadcze nie o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie;
podejmowanie decyzji o przyjmowaniu kandydatów z list rezerwowych na zwalniane miejsca oraz na studia niestacjonarne na tym samym kierunku i specjalności;
wydawanie i wysyłanie decyzji administracyjnych i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego,
podejmowanie decyzji, w porozumieniu z dziekanem wydziału, o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc;
sporządzenie:
— protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, PESEL, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata na studia;
— listy kandydatów przyjętych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;
listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;
— kart kandydatów na I rok studiów;
— listy kandydatów przyjętych (w porządku alfabetycznym punktacją) do wywieszenia na tablicach informacyjnych danej jednostki Organizacyjnej;
— listy kandydatów przyjętych z listy rezerwowej do wywieszenia na tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

Decyzje podejmowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego Wydziałowej Kornisji Rekrutacyjnej. Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną podpisuje Przewodniczący, natomiast protokół oraz list kandydatów podpisują przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w swad Komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) koordynowanie i nadzór nad pracą wnfdziałowych komisji rekrutacyjnych;
b) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
c)podejmowanie decyzji 0 zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów;
d) podejmowanie decyzji 0 zakończeniu postepowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca na danym kierunku (specjalności) studiów;
e) podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i trybem rekrutacji na I rok studiów.


Uchwały podejmowane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje gios przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Uchwały wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez Uczelnianą Komisje Rekrutacyjną podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku uwzględnienia odwołań, o których mowa w 13 ust. b, Rektor może zwiększyć limit miejsc na danym kierunku (specjalności).

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku (specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc wydziałowa komisja rekrutacyjna może:
a) W w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału podjąć decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku (specjalności) studiów do wypełnienia limitu miejsc,
b) wystąpić z popartym przez dziekana właściwego wydziału wnioskiern do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zakończenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.


W przypadku podjęcia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów, wydziałowa komisja rekrutacyjna na tej podstawie wydaje indywidualne decyzje o umorzeniu postępowania i doręcza je kandydatom, którzy złożyli podanie o przyjęcie na dany kierunek (specjalność).

Przebieg egzaminów wstępnych dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej prowadzącej egzamin.

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do 31 grudnia 2018 r.


 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)