Archeologia

Archeologia

Archeologia

22.03.2022

Archeologia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodyka badań wykopaliskowych
 • nauki o człowieku
 • zarys archeologii pradziejowej
 • zarys archeologii śródziemnomorskiej
 • ćwiczenia powierzchniowe
 • fotografia i rysunek zabytków
 • techniki zdobywania i przetwarzania informacji

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Archeologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii. Studenci poznają metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii, metody i techniki dokumentacji źródeł archeologicznych, a także zasady propagowania dziedzictwa kulturowego.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: metodyka badań wykopaliskowych, nauki o człowieku, zarys archeologii pradziejowej, zarys archeologii śródziemnomorskiej, ćwiczenia powierzchniowe, fotografia i rysunek zabytków, techniki zdobywania i przetwarzania informacji, muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii, etnografia, nauka o środowisku. A co po studiach? Absolwenci Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Archeologię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Bartosz, student Archeologii mówi:

„Nie ma wątpliwości co do tego, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych polskich uczelni, której dyplom ukończenia otwiera wiele drzwi i jest biletem wstępu do ciekawej kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia Warszawa

Archeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archeologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • archeologii poszczególnych epok i okresów,
 • zagadnień zróżnicowania kulturowego,
 • porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne w obrębie poszczególnych regionów,
 • metodyki badań archeologicznych,
 • rozpoznawania charakterystycznych cech źródeł archeologicznych pochodzących z różnych okresów i kultur,
 • konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych,
 • metod interpretacji źródeł archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ekspedycjach archeologicznych,
 • służbach konserwatorskich,
 • muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych,
 • samorządowych placówkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia na kierunek Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata. Proces ten startuje zazwyczaj na początku czerwca i trwa pełny miesiąc. Co ważne, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji, która odbywa się w terminie sierpniowo- wrześniowym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie wszelakich dokumentów kojarzy się nierzadko z przesadną biurokracją. Niezależnie od tego, jak wspomniana biurokracja byłaby duża, należy dokładnie spełnić te wymagania, ponieważ w przeciwnym razie zamkną się przed nami drzwi do kształcenia na pierwszym roku. Każdy kandydat zakwalifikowany na studia składa w formie papierowej w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną następujące dokumenty:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata i podpisana przez kandydata,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką.

Dobrze jest składać wszystkie dokumenty osobiście. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy stawić się w dziekanacie, to osoba składająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać ze sobą specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Idąc na studia trzeba liczyć się z różnymi opłatami, nawet wtedy, gdy planujemy naukę na studiach dziennych. Najważniejszą opłatą jest opłata rekrutacyjna, którą musi wnieść każdy kandydat. Następną opłatą będzie dopiero opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przed każdym kandydatem na kierunek Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim stoi obowiązek zdawania przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Naturalnie, to zbyt mało, aby odnaleźć się na liście przyjętych na pierwszy rok. W naszym zestawie maturalnym musi się jeszcze znaleźć przedmiot dodatkowy, zdawany na poziomie rozszerzonym. Jakie są to przedmioty? Między innymi: historia, geografia, historia sztuki, język łaciński z elementami kultury antyku, język grecki z elementami antyku, wiedza o społeczeństwie lub filozofia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na kierunek Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim mogą przy pomocy specjalnego wzoru obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy tylko podać odpowiednie dane. Sposób obliczania wyniku końcowego wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady oraz konkursy wiedzy stanowią dobrą przepustkę na studia, ponieważ będąc finalistami bądź laureatami otrzymujemy maksymalną ilość punktów z danego obszaru tematycznego. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Archeologię na Uniwersytecie Warszawskim? Oto one:

 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Artystyczna (sekcja plastyki),
 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)