Geografia

Geografia

Geografia

22.03.2022

Geografia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geografia w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia społeczna
 • koncepcje i problemy badawcze geografii
 • meteorologia i klimatologia
 • kartografia
 • geografia usług
 • geografia regionalna
 • teledetekcja środowiska
 • zastosowania matematyki i statystyki w geografii

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Geografia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy umożliwiającej wyjaśnianie procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku geograficznym, a także wiedzy dotyczącej rozkładu przestrzennego form działalności gospodarczej człowieka oraz jego wpływu na środowisko geograficzne. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym systemami informacji geograficznej. Geografia na Uniwersytecie Warszawskim to kompetencje w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: geografia społeczna, koncepcje i problemy badawcze geografii, meteorologia i klimatologia, kartografia, geografia usług, geografia regionalna, teledetekcja środowiska, zastosowania matematyki i statystyki w geografii, współczesne procesy urbanizacji, biogeografia, rozwój regionalny i polityka regionalna, geostatystyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geografii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w urzędach administracji państwowej i samorządowej, wydawnictwach kartograficznych, firmach konsultingowych i doradczych, jednostkach wykonujących opracowania eksperckie i planistyczne, instytucjach prowadzących monitoring środowiska, instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, administracji wodnej, agencjach rozwoju.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Warszawę, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Krzysiek, student Geografii mówi:

„Geografia to kierunek dla każdego, kto jest ciekawy świata. Studia na Uniwersytecie Warszawskim sprawią, że stanie się jeszcze bardziej ciekawy – chociażby ze względu na ilość interesujących specjalności.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Warszawa

Geografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej,
 • analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian,
 • funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących rzeźbę i krajobraz,
 • zasad kierowania zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania,
 • kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej,
 • technik i metod badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • jednostkach wykonujących opracowania eksperckie i planistyczne,
 • instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • instytucjach naukowych i oświatowych,
 • biurach turystycznych,
 • agencjach rozwoju,
 • służbach geodezyjnych,
 • firmach zajmujących się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • administracji wodnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na kierunek Geografia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się na początku czerwca, czyli po zakończeniu egzaminów dojrzałości. Każdy, kto chce studiować w stołecznej uczelni zobowiązany jest do założenia konta w systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydata. Posiadając własny profil można wprowadzać wyniki matur, dokonywać opłat oraz co najważniejsze śledzić przebieg postępowania kwalifikacyjnego. Należy pamiętać o wyznaczonych terminach, ponieważ niedostosowanie się do nich może skutkować nawet usunięciem z listy ubiegających się o przyjęcie na studia. Cały proces rekrutacyjny kończy się w lipcu, a w przypadku niewypełnienia limitu miejsc rozpoczyna się druga tura kwalifikacyjna.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Jeśli wszystko zakończy się po naszej myśli i zostaniemy zakwalifikowani na studia, musimy udać się do dziekanatu i złożyć odpowiednie dokumenty. Najlepiej jest zrobić to osobiście, ale jeśli taka możliwość istnieje, to możemy poprosić kogoś o pomoc. W takim przypadku, osoba zdająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać specjalne, imienne upoważnienie. W naszej teczce powinny znaleźć się następujące dokumenty:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie , wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wraz ze zdjęciem),
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania),
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej musi dokonać każdy ubiegający się o przyjęcie na studia. Zazwyczaj koszt takiej opłaty to 85- 100 złotych. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata znajduje się zakładka o nazwie „płatności”. W niej zawarte są wszystkie szczegóły, na czele z numerem konta bankowego, na który należy dokonać przelewu, jak i datę, do kiedy można to zrobić. Kolejne opłaty czekają nas dopiero po uzyskaniu wiadomości o przyjęciu do grona studentów. Będziemy musieli opłacić wydanie ELS, czyli Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Chcąc studiować Geografię oczywistym jest, że musimy zdawać ten przedmiot na maturze. W gronie pozostałych przedmiotów znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat na Geografię może obliczyć szanse swojego kwalifikacyjnego powodzenia. Jak to zrobić? Wystarczy tylko podstawić wyniki do poniższego wzoru.

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka oryginalnego matury;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady oraz konkursu wiedzy stanowią ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym, zatem warto brać w nich udział chociażby z tego powodu. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Geografię? Oto ich lista:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej,
 • Olimpiada Znajomości Afryki.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)