Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna UW

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski, jak na największą rodzimą uczelnię przystało, oferuje kandydatom na studia wiele różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Studenci nabywają umiejętności zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, Urbanistyka i rewitalizacja. Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: przyrodnicze podstawy gospodarowania, analiza danych ilościowych, teoria urbanistyki, propedeutyka projektowania, projektowanie wspomagane komputerem, geografia ekonomiczna, metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych, gospodarka nieruchomościami, ochrona zespołów urbanistycznych, fizjografia planistyczna, socjologia miasta i wsi. A co po studiach? Absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym, urzędach samorządowych, instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym, jednostkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Adam, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Uniwersytet Warszawski to taka uczelnia, na której chce się nie tylko studiować, ale po prostu być, przebywać wśród ciekawych ludzi, pełnych pasji i różnych zainteresowań. To fajne miejsce. Miejsce różnorodności.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych,
 • procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych oraz relacji między nimi,
 • konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji,
 • norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
 • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
 • organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
 • jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia, oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)