Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

23.03.2022

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawowe prawa i wolności człowieka
 • teoria społeczeństwa i problemów społecznych
 • psychologiczne koncepcje człowieka
 • wprowadzenie do problematyki służb społecznych
 • promocja i profilaktyka zdrowia

 

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemów społecznych, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. Studenci uczą się rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, a także diagnozować uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji, dobierać odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania, a także właściwie stosować procedury i metody projektowania i wdrażania działań zapobiegających i naprawczych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: podstawowe prawa i wolności człowieka, teoria społeczeństwa i problemów społecznych, psychologiczne koncepcje człowieka, wprowadzenie do problematyki służb społecznych, promocja i profilaktyka zdrowia, psychologia kliniczna i elementy psychiatrii, statystyka, socjologia organizacji wspólnot lokalnych, polityka kryminalna, prawo i polityka penitencjarna, usługi społeczne, polityka społeczna, organizacje pozarządowe i wolontariat. A co po studiach? Absolwenci kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w zakładach karnych, zakładach poprawczych, placówkach profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Jola, studentka Profilaktyki społecznej i resocjalizacji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim dają bardzo ważne poczucie tego, że już niedługo, po opuszczeniu murów uczelni, zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w celach zawodowych. To dla studentów bardzo ważne uczucie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - ważne informacje

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Profilaktykę społeczną i resocjalizacje:

Absolwent kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze,
 • działań zbiorowych tworzących system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów socjalizacji,
 • prowadzenia prac badawczych oraz konstruowania i wdrażania projektów praktycznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
 • diagnozowania uwarunkowań i dynamiki zjawisk wymagających interwencji,
 • pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
 • organizowania oraz kierowania pracą zespołową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

Absolwent kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach karnych,
 • zakładach poprawczych,
 • placówkach profilaktycznych,
 • instytucjach opieki i pomocy społecznej,
 • ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, a w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z tą samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)