Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Inżynieria i gospodarka wodna – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria i gospodarka wodna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mechanika płynów
 • geodezja inżynierska
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • prawo i administracja wodna
 • meteorologia i klimatologia
 • hydrologia

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci studentów od 1945 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Inżynieria i gospodarka wodna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych.
Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, mechanika płynów, geodezja inżynierska, komputerowe wspomaganie projektowania, prawo i administracja wodna, meteorologia i klimatologia, hydrologia, mechanika gruntów i fundamentowanie, systemy informacji przestrzennej, hydrotechniczne budowle betonowe, gospodarka wodna terenów zurbanizowanych, ochrona wód powierzchniowych, strefy zagrożenia powodziowego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Inżynierii i gospodarki wodnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, biurach projektów, jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.
Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Agnieszka, studentka Inżynierii i gospodarki wodnej mówi:
„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia, którą mogę polecić każdemu. Ciekawe miejsce, z ciekawymi ludźmi i zajęciami, które otwierają oczy na ważne problemy i zagadnienia. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię i gospodarkę wodną na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • funkcjonowania organizmów żywych,
 • zjawisk i procesów chemicznych zachodzących w środowisku,
 • zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych,
 • pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych oraz ich wykorzystywania w gospodarce wodnej,
 • zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy w stanie spoczynku i podczas ruchu,
 • procesów fizycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej,
 • lądowej części cyklu hydrologicznego,
 • geologii, geotechniki i hydrogeologii,
 • metod i narzędzi wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,
 • metod oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
 • zasad określania i dokumentowania warunków gruntowo- wodnych,
 • zasad obliczania spływów powierzchniowych w zróżnicowanych formach zagospodarowania terenu,
 • zasad i efektów tworzenia systemów gospodarki wodnej na terenach rolniczych,
 • zasad sporządzania bilansu wodnego zlewni i reguł jego interpretowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria i gospodarka wodna:

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Komentarze (0)