Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

22.06.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UPWR WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 80
 • studia stacjonarne II stopnia: 32

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • botanika
 • zoologia
 • fizyka
 • chemia
 • geologia z geomorfologią
 • ekologia
 • meteorologia i klimatologia

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najważniejszych szkół wyższych w naszym kraju. W gronie proponowanych kierunków kształcenia, kandydaci znajdą Ochronę środowiska, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zagrożeń środowiska związanych z działalnością człowieka oraz zasad waloryzacji środowiska i sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Studenci uczą się samodzielnie rozwiązywać problemy z obszaru ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz globalnym, jak również wydawać opinie na podstawie niekompletnych informacji, z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to przygotowanie do wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych w oparciu o techniki informatyczne, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności, a także zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi. 
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: matematyka, botanika, zoologia,  fizyka, chemia,  geologia z geomorfologią, ekologia, meteorologia i klimatologia, technologie ochrony atmosfery, biochemia i fizjologia  roślin, finansowanie ochrony środowiska, technologie bioenergetyczne, technologie gospodarki odpadami, monitoring środowiska, polityka ekologiczna, planowanie przestrzenne, metody badań stanu środowiska glebowego, ocena ryzyka środowiskowego. Zdobytą wiedzą i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w specjalistycznych instytucjach zajmujących się analizą stanu i monitoringu środowiska, instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechnieniowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach.
 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru uczelni, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać programu nauczania, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Ewelina, studentka Ochrony środowiska mówi:
„Dla mnie najważniejsze jest to, czy uczelnia posiada renomę i tradycję kształcenia. Zwracam uwagę także na grono wykładowców i programy kształcenia. Łącząc to wszystko razem, odpowiedź jest prosta. To Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona Środowiska studia Wrocław

Ochrona Środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • sposobów przystosowania roślin do środowiska,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu,
 • zmian i zagrożeń środowiska spowodowanych działalnością człowieka,
 • oceny systemów ochrony zasobów wodnych i atmosfery,
 • posługiwania się technikami pomiarowymi,
 • organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników,
 • wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,
 • inżynierii procesowej,
 • identyfikowania przyczyn degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu,
 • racjonalnego planowania przedsięwzięć odnowy środowiska uwzględniających potrzeby przyrodnicze oraz ograniczenia gospodarcze,
 • oceny potencjalnych źródeł intoksykacji,
 • analizy i interpretacji dokumentów planistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • specjalistycznych instytucjach zajmujących się analizą stanu i monitoringu środowiska,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach doradczych i upowszechnieniowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach,
 • szkolnictwie. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)