Ochrona środowiska Politechnika Warszawska

Ochrona środowiska – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się o komponentach środowiska - atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, a także rozwijają umiejętności w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.
Studia na kierunku Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Ekoinżynieria, Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska, Ochrona i kształtowanie środowiska. 
Specjalność Ekoinżynieria zakłada pozyskanie umiejętności pozwalających na planowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w aspekcie technicznym, logistycznym i administracyjnym. Studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów, o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w atmosferze, wodach i glebie.
Specjalność Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska to przygotowanie do uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym do planowania i kierowania wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego, racjonalnego zarządzania zużyciem energii, wody i surowców oraz gospodarki odpadami i kontroli emisji.
Specjalność Ochrona i kształtowanie środowiska zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności, stanowiących podstawę do planowania, projektowania i prowadzenia działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska wodnego, ochrony atmosfery oraz ochrony powierzchni ziemi w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Studenci uczą się posługiwać metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi dla pomiaru, analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku.
A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: matematyka, statystyka, chemia, meteorologia, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, mikrobiologia, hydrologia, oczyszczanie wody, ochrona powietrza, alternatywne źródła energii, ochrona przed hałasem, ochrona środowiska w transporcie. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na PW znajdą zatrudnienie w laboratoriach, jednostkach badawczych, biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska, instytucjach gospodarki komunalnej, służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.
Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Karolina, studentka Ochrony środowiska mówi:
„Coraz więcej ludzi zwraca na uwagę na problem ochrony środowiska i zdecydowanie więcej potrzeba specjalistów w tym zakresie. Wybrałam studia na Politechnice Warszawskiej, aby takim specjalistą zostać.”
 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku,
 • rozumienia procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • rozumienia procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • opisu i interpretacji wybranych zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych glebowych zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, hydrologicznych i meteorologicznych,
 • prawa i ekonomii w ochronie środowiska,
 • zagrożeń cywilizacyjnych,
 • technologii bioenergetycznych,
 • ekotoksykologii. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • laboratoriach,
 • jednostkach badawczych,
 • biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska,
 • instytucjach gospodarki komunalnej,
 • służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

Komentarze (0)