Leśnictwo

Leśnictwo

Leśnictwo – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa mogąca pochwalić się prowadzeniem innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych. A jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Leśnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego, a także związanej z projektowaniem, urządzaniem, organizowaniem i zarządzaniem gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej czyli z uwzględnieniem praw przyrody. Studenci uczą się planować i organizować produkcję szkółkarską, zabiegi hodowlane oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi, jak również organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także przygotowanie do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania na kierunku Leśnictwo? Na przykład: hodowla lasu, produkcyjność lasu, ochrona lasu, pozyskiwanie drewna, gospodarka łowiecka, ekonomika leśnictwa, leśnictwo wielofunkcyjne, urządzenia ekosystemów leśnych, ochrona przyrody, prawodawstwo w leśnictwie, hodowla lasu w obiektach specjalnych, marketing w technice leśnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Leśnictwa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji Lasów Państwowych, lasach komunalnych i lasach innych własności, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasu, oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Filip, student Leśnictwa mówi:

„Uniwersytet Rolniczy to idealne miejsce do tego, aby zrozumieć przyrodę, pokochać ją i nauczyć się w jaki sposób najlepiej o nią dbać. To uczelnia dla ludzi, którzy szanują to, co mają obok siebie i mają świadomość, że jest im do niezbędne do życia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizjologicznych zachodzących w środowisku leśnym,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych oraz glebowych występujących w przyrodzie,
 • produkcji materiału sadzeniowego,
 • planowania, wykonywania, kontrolowania prac hodowlanych w kolejnych fazach rozwojowych drzewostanu,
 • ochrony ekosystemów leśnych,
 • zasad eksploatacji maszyn leśnych,
 • projektowania leśnej infrastruktury inżynieryjnej,
 • oceny jakości surowców leśnych,
 • projektowania procesów pozyskiwania drewna,
 • pozyskiwania danych przestrzennych o lasach,
 • systemu finansowego i informatycznego Lasów Państwowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
 • lasach komunalnych i lasach innych własności,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • biurach urządzania lasu,
 • instytucjach związanych z leśnictwem i przestrzennym zagospodarowaniem kraju,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Leśnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Leśnym UR 

Komentarze (0)