Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Nr 116 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10) tej ustawy, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje:

 

I.Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków, trybu oraz sposobu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem internetowej aplikacji pod nazwą System Obsługi Kandydatów (SOK). Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie proponowała tym kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem aplikacji, o której mowa w § 2 do rejestracji kandydatów na studia:

  1. z dniem 01 czerwca 2020 r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021,

  2. z dniem 21 grudnia 2020 r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

 2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w terminie nie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia zajęć określonej zgodnie z ww. Zarządzeniem.

 3. Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

II.Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora lub upoważnionego prorektora.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dziekanami powołuje wydziałowe komisje rekrutacyjne, które wspierają przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego dla kierunków studiów prowadzonych w ramach wydziału. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan.

 3. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Spraw Studenckich, Centrum Informatyczne oraz jednostki organizacyjne obsługujące kierunki studiów.

 

§ 5

 1. Decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 2. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane a protokoły są podpisywane przez jej przewodniczącego.

 

§ 6

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników,

  2. organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych sprawdzających wiedzę lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (dot. kierunku architektura krajobrazu);  warunki  przeprowadzania  egzaminu   powinny   uwzględniać   potrzeby   kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,

  3. zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów  kompetencyjnych/sprawdzianów dla kandydatów na studia II stopnia, zawiadamianie o terminie i miejscu ich przeprowadzania; warunki przeprowadzania  testów  kompetencyjnych/sprawdzianów  powinny  uwzględniać  potrzeby  kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,

  4. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, potwierdzanie poziomu znajomości języka angielskiego dla kierunków, na których taki wymóg jest określony,

  5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji   o odmowie przyjęcia na studia oraz zawiadomienie kandydatów o podjętej decyzji,

  6. opiniowanie skarg oraz odwołań składanych do Rektora przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

  7. sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego,

  8. sporządzenie listy osób przyjętych na studia w celu dokonania wpisu na listę studentów,

  9. nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Obsługi Kandydatów (SOK).

 

III.Zasady kwalifikacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§ 7

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie  będą wyniki uzyskane  na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych      w załącznikach nr 1 i nr 2.

 2. Wyniki kandydata, o których mowa w ust. 1 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad określonych w § 8 – 13.

 

§ 8

Kandydaci posiadający dyplom IB wydany przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów (załączniki nr 1 i 2). Otrzymany na świadectwie wynik będzie przeliczany wg następujących zasad:

 

IB Poziom - SL

Odpowiednik matury – poziom podstawowy

Punkty SGGW

7

100%

70

6

90%

63

5

75%

52,5

4

60%

42

3

45%

31,5

2

30%

21

 

 

IB Poziom - HL

Odpowiednik matury – poziom rozszerzony

Punkty SGGW

7

100%

100

6

90%

90

5

75%

75

4

60%

60

3

45%

45

2

30%

30

 

§ 9

Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (wyniki wyrażone w procentach na świadectwie dojrzałości)

- w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości według następujących zasad:

 

Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007:

Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

 

Matura / Aneks z lat 2008 - 2020:

Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7 Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

 

§ 10

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w § 9.

 

§ 11

 1. Dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad:

 

Skala ocen 1-6

Punkty SGGW

Skala ocen 2-5

Punkty SGGW

ocena   2 (dop./mier.)

21

ocena   3 (dost.)

40

3 (dost.)

40

4 (db.)

70

4 (db.)

60

5 (bdb.)

100

5 (bdb.)

80

 

 

6 (cel.)

100

 

 

 1. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki tych egzaminów przeliczone na punkty SGGW według zasad określonych w ust. 1 i/lub zasad określonych w § 9.

 

§ 12

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu.

 

§ 13

 1. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP), o którym mowa w § 25 pkt 3, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6.

 2. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 6, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW, stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

 

§ 14

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci olimpiad centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą Nr 117 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2020-2024.

 2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 3. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w SOK składają w Biurze Spraw Studenckich, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

 4. Na podstawie dokumentów określonych w ust. 3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

 

§ 15

Listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 8-13   z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w § 14. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane z wyjątkiem kierunków:

 1. architektura krajobrazu – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: biologia albo matematyka albo geografia oraz punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego; ocena ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali:

Ocena

2 (niedostateczny)

Punkty SGGW

0

3 (dostateczny)

40

3,5 (dostateczny plus)

50

4 (dobry)

60

4,5 (dobry plus)

70

5 (bardzo dobry)

80

 1. bioinżynieria zwierząt – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW;

 2. ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie – dla których wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,6 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW;

 3. turystyka i rekreacja – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW.

 

§ 16

 1. Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1 i 2 dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu według zasad wskazanych w § 9, z którego kandydat uzyskał minimum 30% z zastrzeżeniem zapisów § 18.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 17

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którego systemie edukacji zostało wydane świadectwo.

 

§ 18

W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych z wyjątkiem kierunku weterynaria.

 

§ 19

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem sprawdzianu.

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§ 20

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.

 

§ 21

 1. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których w załączniku nr 3 wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia efektami uczenia się a efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów drugiego stopnia, w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów.

 2. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie przedmiotów, o których mowa w ust.1.

 

§ 22

 1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3.

 2. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym jest średnią arytmetyczną ocen końcowych (z suplementu do dyplomu).

 3. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco:

dla skali ocen 2 - 5,5 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909, dla skali ocen 2 - 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833.

 1. W przypadku skali ocen innych niż określone w ust. 3, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie je przeliczała indywidualnie, zgodnie z zasadami zastosowanymi w ust. 3.

 

§ 23

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3.

 

§ 24

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego/sprawdzianu na studia drugiego stopnia uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem testu/sprawdzianu.

 

IV.Postępowanie kwalifikacyjne

 

§ 25

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zarejestrowała się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrała poziom, kierunek i formę studiów,

 2. wniosła opłatę rekrutacyjną,

 3. posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo dyplom IB, dyplom EB albo inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty - w przypadku ubiegania się o studia pierwszego stopnia albo o studia jednolite magisterskie,

 4. posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia  w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

§ 26

Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów określi Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 27

 1. Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 15 i § 22 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 16, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów uchwałą Senatu, o której mowa w § 26. Postępowanie może być prowadzone etapami, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W kolejnych etapach postępowanie rekrutacyjne dotyczy pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. Kandydat, który nie został zakwalifikowany  w poprzednim etapie postępowania, przed każdym kolejnym etapem może zmienić deklarację wyboru kierunku studiów, na który będzie aplikował.

 2. W każdym z kolejnych etapów, o których mowa w ust. 1. mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).

 

§ 28

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w SOK.

 

§ 29

Z przebiegu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji. Po zakończeniu postępowania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy.

 

§ 30

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr 5.

 2. Po dostarczeniu przez kandydata dokumentów określonych w ust. 1, w szczególności:

  1. dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - świadectwa określonego w § 25 pkt 3).

  2. dla studiów drugiego stopnia - dyplomu ukończenia studiów określonego w § 25 pkt 4). otrzymuje on status „przyjęty”.

 3. Wpis na listę studentów następuje wraz z nadaniem osobom ze statusem „przyjęty” numeru albumu i może wymagać złożenia deklaracji rozpoczęcia studiów.

 4. Rezygnacja z rozpoczęcia studiów złożona w Systemie Obsługi Kandydatów lub osobiście w formie pisemnej przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, jest jednoznaczna z usunięciem rezygnującego  z listy studentów na jego wniosek.

 

§ 31

 1. Decyzję o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Dodatkowo Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje informację o statusie każdego kandydata w formie elektronicznej, w Systemie Obsługi Kandydatów.

 2. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

V.Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców

 

§ 32

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zarejestrował się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrał poziom, kierunek i formę studiów,

  2. wniósł opłatę rekrutacyjną,

  3. posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo dyplom IB, dyplom EB albo inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia albo studia jednolite magisterskie,

 1. posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, albo dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia  w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 2. posiada udokumentowaną znajomość języka, w którym prowadzone są studia, na poziomie minimum B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

§ 33

Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności uprawnieni są cudzoziemcy, którzy:

 1. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i spełniają jeden z poniższych warunków:

  1. posiadają ważną Kartę Polaka,

  2. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

  3. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce,

  4. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,

  5. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,

  6. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,

  7. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,

  8. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094),

  9. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,

  10. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

  11. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski,

 2. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub angielskim i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem, iż z treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne,

 3. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub angielskim na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską przez SGGW, pod warunkiem, iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

 

§ 34

Na zasadach odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. kształcący się na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w § 33 pkt. 1) - 3).

 2. kształcący się na studiach stacjonarnych w języku angielskim, nie posiadający uprawnień o których mowa  w § 33 pkt. 2) lub 3).

 3. kształcący się na studiach niestacjonarnych w języku polskim.

 

§ 35

Kandydaci cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,

 3. decyzji ministra,

 4. decyzji dyrektora NAWA,

 5. decyzji administracyjnej rektora uczelni.

 

§ 36

Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący studia w języku polskim lub w języku angielskim, przystępują do postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zapisami § 25 - 30, przy czym Uczelniana Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim.

 

§ 37

W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, o których mowa w § 35 pkt 1) – 4), Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3 w tym udokumentowanej znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

 

§ 38

Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.

 

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 116 – 2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW - obywateli polskich

 

 1. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów), dokument potwierdzający tożsamości do wglądu.

 2. Poświadczone przez SGGW: kopia świadectwa dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w przypadku, gdy dokumenty te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego albo dyplomu IB / dyplomu EB / innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznanego w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty (oryginały tych dokumentów do wglądu).

W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania.

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 2. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego).

 3. Orzeczenie lekarskie – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione będzie do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydat zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

 4. Zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata centralnych olimpiad przedmiotowych/ olimpiad tematycznych/ konkursów (dotyczy laureatów ubiegających się o przyjęcie na studia z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego).

 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w języku angielskim.

 6. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów.

 

II.Studia drugiego stopnia:

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów), dokument potwierdzający tożsamości do wglądu.

 2. Poświadczone przez SGGW: kopia dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego) albo dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniającego do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji (oryginały tych dokumentów do wglądu).

 3. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu).

 4. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego).

 5. Orzeczenie lekarskie – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione będzie do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydat zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

 6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w języku angielskim.

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)