Studia prawno-biznesowe na administracji

Studia prawno-biznesowe na administracji

Studia prawno-biznesowe na administracji

Studia prawno - biznesowe na administracji – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku studia prawno - biznesowe na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata i magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia prawno - biznesowe na administracji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • publiczne prawo gospodarcze
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • statystyka

 

Na jakiej podstawie można prawidłowo i efektywnie prowadzić działalność gospodarczą? Na znajomości prawa i reguł biznesowych. Bez wiedzy oraz umiejętności z ich zakresu niełatwo funkcjonować w przestrzeni biznesowej, nie mówiąc już o osiąganiu zamierzonych efektów. Chcąc poznać te obszary warto zwrócić uwagę na kierunek o nazwie Studia prawno- biznesowe. A w której uczelni? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Studia prawno- biznesowe na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zawiera program oparty na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii, nauk o zarządzaniu i nauk o polityce. Studenci uczą się stosowania systemu prawa, zwłaszcza prawa gospodarczego i administracyjnego oraz wybranych elementów prawa cywilnego, a także podstaw zarządzania publicznego, w realizacji konkretnych zadań z zakresu administracji publicznej. Ponadto, zaznajamiają się z metodami nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i mediacji, a także zasadami identyfikacji i interpretacji zjawisk i problemów prawnych z zakresu szeroko rozumianych stosunków pracy w powiązaniu ze sferą społeczną i gospodarczą.

Studia na kierunku Studia prawno- biznesowe na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się na przedmioty podstawowe oraz przedmioty specjalnościowe. Składają się na nie takie zagadnienia jak: publiczne prawo gospodarcze, konstytucyjny system organów państwowych, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo zamówień publicznych, statystyka, podejmowanie decyzji finansowych, prawna odpowiedzialność menedżera, zarządzanie projektami, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, zarządzanie kapitałem ludzkim, negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym, podstawy prawa Unii Europejskiej, techniki organizatorskie i decyzyjne, rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne, pisma w obrocie gospodarczym.

W trakcie studiów na omawianym przez nas kierunku studenci pozyskują wiedzę i umiejętności między innymi z obszaru zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zarządzania ich zasobami finansowymi, publicznego prawa gospodarczego i prawa cywilnego regulującego stosunki przedsiębiorcy z pracownikami i klientami, czy też zarządzania usługami publicznymi oraz sprawnego komunikowania się i wykorzystania narzędzi e-administracji. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Studiów prawno- biznesowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w urzędach administracji rządowej i samorządowej, spółkach prawa handlowego, organizacjach pozarządowych, jednostkach świadczących usługi publiczne.

Studia w Warszawie stanowią niezwykle interesującą ofertę dla kandydatów. Ilość kierunków, specjalności, a nawet uczelni może sprawić, że wybór odpowiedniej drogi kształcenia może nie należeć do najłatwiejszych. Chcąc pozyskać wiedzę z zakresu biznesu i prawa, warto zapoznać się z propozycją dydaktyczną omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Paweł, student kierunku Studia prawno- biznesowe mówi:

„Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to zupełnie nieszablonowe podejście do tematu kształcenia. Studia na miarę XXI wieku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia prawno- biznesowe na administracji:

Absolwent kierunku Studia prawno- biznesowe na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej,
 • technik negocjacji i mediacji,
 • sporządzania umów w zakresie nabywania praw i świadczenia usług,
 • sporządzania decyzji administracyjnych i postanowień,
 • analizowania i oceny wpływu niezależnych i zależnych od przedsiębiorcy uwarunkowań o charakterze administracyjno-prawnym na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia prawno- biznesowe na administracji:

Absolwent kierunku Studia prawno- biznesowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • spółkach prawa handlowego,
 • organizacjach pozarządowych,
 • jednostkach świadczących usługi publiczne.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawno-biznesowym - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)