Leśnictwo

Leśnictwo

Leśnictwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Według encyklopedycznej definicji, leśnictwo to gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartości lasów. To również zespół nauk leśnych stanowiących teoretyczną podstawę gospodarki leśnej. A w której szkole wyższej można studiować Leśnictwo? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy niezbędnej dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także wiedzy dotyczącej projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Studenci uczą się planować i organizować produkcję oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich. Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: botanika leśna, chemia, gleboznawstwo leśne, meteorologia i klimatologia, zoologia leśna, dendrologia, ekologia, fizjologia roślin drzewiastych, geodezja leśna z geomatyką, mikrobiologia leśna, dendrometria, ekologiczne podstawy hodowli lasu, fitopatologia ogólna, genetyka z biotechnologią, hydrologia leśna, inżynieria leśna, monitoring środowiska leśnego, nauka o surowcu drzewnym, ochrona przyrody, typologia leśna, uboczne użytkowanie lasu, entomologia leśna, społeczna rola lasów, maszynoznawstwo leśne, nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, rekultywacja leśna, transport leśny.

Jaką wiedzą wyróżniają się absolwenci omawianego przez nas kierunku kształcenia? Są oni merytorycznie przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Co za tym idzie, mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Jarek, student Leśnictwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć odnośnie swojego kształcenia. To uczelnia pewna. To uczelnia, której dyplom wiele znaczy na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • procesów fizjologicznych zachodzących w środowisku leśnym,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji biologicznej gatunków flory i fauny leśnej,
 • produkcji materiału sadzeniowego,
 • ochrony ekosystemów leśnych,
 • techniki i inżynierii leśnej,
 • użytkowania zasobów leśnych,
 • zależności między cechami strukturalnymi drewna i jego właściwościami fizycznymi i mechanicznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • firmach związanych z leśnictwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Leśnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)