Leśnictwo

Leśnictwo

Leśnictwo

03.02.2022

Leśnictwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Według encyklopedycznej definicji, leśnictwo to gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartości lasów. To również zespół nauk leśnych stanowiących teoretyczną podstawę gospodarki leśnej. A w której szkole wyższej można studiować Leśnictwo? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku leśnictwo w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy niezbędnej dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także wiedzy dotyczącej projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Studenci uczą się planować i organizować produkcję oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich. Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: botanika leśna, chemia, gleboznawstwo leśne, meteorologia i klimatologia, zoologia leśna, dendrologia, ekologia, fizjologia roślin drzewiastych, geodezja leśna z geomatyką, mikrobiologia leśna, dendrometria, ekologiczne podstawy hodowli lasu, fitopatologia ogólna, genetyka z biotechnologią, hydrologia leśna, inżynieria leśna, monitoring środowiska leśnego, nauka o surowcu drzewnym, ochrona przyrody, typologia leśna, uboczne użytkowanie lasu, entomologia leśna, społeczna rola lasów, maszynoznawstwo leśne, nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, rekultywacja leśna, transport leśny.

Jaką wiedzą wyróżniają się absolwenci omawianego przez nas kierunku kształcenia? Są oni merytorycznie przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Co za tym idzie, mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Jarek, student Leśnictwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć odnośnie swojego kształcenia. To uczelnia pewna. To uczelnia, której dyplom wiele znaczy na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

LEŚNICTWO - ważne informacje

Leśnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • procesów fizjologicznych zachodzących w środowisku leśnym,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji biologicznej gatunków flory i fauny leśnej,
 • produkcji materiału sadzeniowego,
 • ochrony ekosystemów leśnych,
 • techniki i inżynierii leśnej,
 • użytkowania zasobów leśnych,
 • zależności między cechami strukturalnymi drewna i jego właściwościami fizycznymi i mechanicznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • firmach związanych z leśnictwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)