Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika

04.07.2022

Zootechnika – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Zootechnika to najprościej mówiąc nauka o chowie i hodowli zwierząt. Chów zwierząt uwzględnia metody ich utrzymania, pielęgnacji, żywienia i użytkowania, a hodowla obejmuje zagadnienia selekcji, kojarzenia w obrębie rasy, czy krzyżowanie. Studia w Olsztynie to temat obszerny, zatem gdzie znaleźć kierunek, który będzie odpowiadał naszym zainteresowaniom? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdyż właśnie tam proponowany jest kierunek Zootechnika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku zootechnika w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 48
 • studia stacjonarne II stopnia: 48
 • studia niestacjonarne I stopnia: 24
 • studia niestacjonarne II stopnia: 24

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, czy też organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Studenci poznają zagadnienia z zakresu kształtowania środowiska zoohigienicznego oraz jego wpływu na produkcyjność i dobrostan zwierząt, profilaktyki i dietetyki weterynaryjnej, jak również żywienia zwierząt i normowania pasz z uwzględnieniem gatunku, wieku, stanu fizjologicznego oraz kierunku użytkowania. Zootechnika na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: biofizyka, botanika i fizjologia roślin, chemia analityczna, ekonomia, zoologia, anatomia zwierząt, biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej, metody hodowlane z elementami biometrii, mikrobiologia zootechniczna, podstawy techniki rolniczej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, chemia rolna z elementami gleboznawstwa, chów i hodowla koni, fizjologia zwierząt, pszczelarstwo, chów i hodowla bydła, regulacje prawne w produkcji zwierzęcej, towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Istotą kierunku Zootechnika jest posiadanie wiedzy umożliwiającej świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt, będących przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania, a także jakości pasz, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Na bazie tej wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, gospodarstwach rolnych i hodowlanych, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Zootechnika, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Wojtek, student Zootechniki mówi:

„Olsztyński UWM to jedna z najlepszych uczelni w kraju, której dyplom bardzo wiele znaczy na rynku pracy. Tutaj po prostu warto studiować.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

ZOOTECHNIKA - ważne informacje

Zootechnika studia Olsztyn

Zootechnika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zootechnikę na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • botaniki i fizjologii roślin,
 • rozpoznawania gatunków gleb,
 • określania zasobności gleb oraz efektywności nawożenia mineralnego i organicznego,
 • genetyki i metod hodowlanych,
 • przygotowywania pasz i ich konserwacji,
 • określania potrzeb pokarmowych zwierząt,
 • higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierząt,
 • chowu i hodowli zwierząt.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)