Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Zielonogórski

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku degradacji obejmująca działania zmierzające do przywrócenia tej równowagi. Inżynieria środowiska to także coraz popularniejszy kierunek kształcenia, oferowany przez liczne uczelnie. Gdzie zatem studiować? Na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie Inżynieria środowiska prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy o technologiach i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Studia na kierunku stanowią przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych , grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim oferują szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: rysunek techniczny z geometrią wykreślną, podstawy ochrony środowiska, biologia i ekologia, chemia ogólna, chemia sanitarna, wodociągi, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, hydrologia, mechaniczne urządzenia sanitarne, informatyczne podstawy projektowania, mechanika gruntów i geotechnika, oczyszczanie ścieków, inżynieria elektryczna i automatyka, instalacje wewnętrzne, fizyka budowli, zarządzanie wodami opadowymi, monitoring środowiska, zaawansowane technologie w inżynierii środowiska.

Inżynieria środowiska to dyscyplina dostarczają szerokiej wiedzy. Studenci, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, dla różnorodnych potrzeb i w różnych skalach, posiadają wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa. Co za tym idzie, będąc już absolwentami kierunku znajdą zatrudnienie w biurach projektów, firmach budowlano- instalacyjnych, służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, firmach melioracyjnych, instytutach naukowo- badawczych.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Aby ułatwić poszukiwania tym, którzy chcieliby studiować Inżynierię środowiska, możemy podpowiedzieć zadając jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Aneta, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia najlepsza z najlepszych, która otwiera przed studentami ogromne możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, odpowiadającemu wymaganiom, jakie stawia przed młodymi ludźmi współczesny świat i rynek pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych,
 • procesów chemicznych zachodzących w środowisku i ważnych dla technologii inżynierii środowiska,
 • planowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów,
 • funkcjonowania geoekosystemów,
 • zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • zjawisk i procesów hydrologicznych,
 • projektowania instalacji sanitarnych i gazowych,
 • gospodarki odpadami,
 • projektowania i eksploatacji systemów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • projektowania systemów nawadniających i odwadniających.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektów,
 • firmach budowlano- instalacyjnych,
 • służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
 • firmach melioracyjnych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

Komentarze (1)

Iza odpowiedz

Skończyłam, ciężki kierunek ale warto. Z pracą było ciężko na początku, teraz jet większy wybór jak ma sie kilkanaście lat doświadczenia.