Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

al. Prof. Z. Szafrana 1,

65-516 Zielona Góra

Tel.: (+48 68) 328 26 39

Fax:  (+48 68) 328 47 23

e-mail: sekretariat@wils.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

Uniwersytet Zielonogórski

al. Prof. Z. Szafrana 1,

65-516 Zielona Góra

Tel.: (+48 68) 328 26 39

Fax:  (+48 68) 328 47 23

e-mail: sekretariat@wils.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Architektura
  Studia inżynierskie na kierunek Architektura przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych uczelni absolwenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi. Absolwenci Kierunku Architektura posiadają kwalifikacje do pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w terytorialnych jednostkach samorządowych. Są również uprawnieni do brania udziału w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżynier architekt. Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania dla zawodu architekta początku trzeciego tysiąclecia. Wynikają one z:
  • potrzeb i zamówień inwestycyjnych charakterystycznych dla regionalnej gospodarki wolnorynkowej,
  • powiązań między uniwersytetami technicznymi, przemysłem i władzami w sektorze budowlanym kraju i Europy,
  • trendów w kształceniu wielostopniowym architektów,
  • wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie,
  • wysiłków zmierzonych do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym,
  • potrzeb kształtowanie przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia,  historia, historia sztuki, informatyka
  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny obej­mujący:
  • rysunek z natury (0 – 30 punktów),
  • rysunek z wyobraźni (0 – 30 punktów).
  Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch rysunków co najmniej 20 punktów.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, przegląd prac własnych wraz z rozmową kwalifikacyjną.

  Dowiedz się więcej

   

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Budownictwo
  Na kierunku Budownictwo kształci się specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Inżynier, absolwent studiów inżynierskich na kierunku budownictwo, jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych. Przygotowany jest również do wytwarzania wyrobów budowlanych i konstrukcyjnych elementów budowlanych. Program dydaktyczny dla całego kierunku studiów obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i podstawowe przedmioty techniczne. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów oraz ćwiczeń audytoryjnych i projektowych. Student odbywa praktykę budowlaną i praktykę kierunkową. Absolwent posiada współczesną wiedzę z budownictwa oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, do wykonywania nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego. W ramach studiów zawodowych nie przewiduje się specjalności. Seminarium dyplomowe oraz praca dyplomowa stanowi ukierunkowanie przygotowania absolwenta do przewidywanej pracy zawodowej. Absolwenci kierunku „budownictwo” są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami zatrudnianymi w przedsiębiorstwach budowlanych (wykonawczych lub produkcyjnych), w biurach projektowych, spółdzielniach mieszkaniowych i instytucjach samorządowych, szkołach i jednostkach naukowo-badawczych, oraz w uczelniach wyższych. Ukończenie studiów I stopnia jest podstawą do ubiegania się na studia II stopnia celem uzyskania tytułu magistra inżyniera.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA KOMUNALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Energetyka komunalna
  Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, zarządzaniu w zakresie energetyki komunalnej oraz umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i eksploatacyjnych w dziedzinie energetyki komunalnej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych. Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej, oraz nadzorowania procesu budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających inżynierów z zakresu energetyki komunalnej oraz instalacji sanitarnych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowo posiadają wiedzę oraz kompetencje inżynierskie pozwalające na podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii oraz technologii sieci komunalnych i instalacji wewnętrznych w budynkach oraz przemyśle. Przygotowani są do następujących zadań:
  • doradztwa technicznego z zakresu energetyki komunalnej,
  • projektowania i nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
  • eksploatacji i monitorowania urządzeń i obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi instalacji w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki, chłodnictwa i klimatyzacji,
  • przygotowywania opracowań i analiz technicznych, ekonomicznych i formalnych procedur modernizacji gospodarki energetycznej w obszarach miejskich i gminach.
  W trakcie studiów realizowana będzie semestralna praktyka zawodową, połączona z możliwością realizacji pracy dyplomowej w firmach i przedsiębiorstwach o profilu energetycznym, komunalnym, projektowym, budowlanym i instalacyjnym, a także w jednostkach administracyjnych. Zatrudnienie:
  • przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej,
  • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie energetyki komunalnej,
  • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
  • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
  • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej,
  • firmy budowlano – instalacyjne,
  • firmy audytorskie w zakresie energetyki oraz budownictwa,
  • własna działalność gospodarcza.
  Absolwenci kierunku „Energetyka Komunalna” stanowią grupę zawodową, mieszczącą się w ścisłej czołówce w rankingach wynagrodzeń w Polsce. Posiadane umiejętności, wiedza oraz doświadczenie zdobyte w czasie praktyk zawodowych umożliwiają absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach branżowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, w szczególności z zakresu: gospodarki przestrzennej, geodezji, kartografii, informatyki, budownictwa i podstaw technik satelitarnych. Będzie potrafił pracować w interdyscyplinarnych zespołach takich jak informatycy, projektanci, kartografowie, geologowie, geodeci, architekci, planiści przestrzenni.

  Absolwent będzie umiał samodzielnie zaprojektować i wykonać oprogramowanie wykorzystywane przez specjalistów, którzy w swojej pracy bazują na dostępnych informacjach przestrzennych, będzie również umiał odpowiednio dobrać i wykorzystać technologie GIS (systemów informacji przestrzennej). Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się tworzeniem produktów geoinformacyjnych: map cyfrowych, geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych mających za zadanie pozyskanie i przetworzenie danych przestrzennych, a także w przedsiębiorstwach zarządzających danymi geoinformatycznymi (np. planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezja i kartografia, budownictwo, geologia).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny 
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych , grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Zajęcia są prowadzone w formach wykładów, projektów, laboratoriów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych.. Student odbywa w ramach studiów praktykę zawodową w wymiarze 240 godz. (160 godz. na II roku, 80 godz. na III roku) w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i z nim współpracować. Ukończenie studiów I stopnia jest podstawą do ubiegania się na studia drugiego stopnia celem uzyskania tytułu magistra inżyniera.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną posiada wiedzę, umiejętności i kompetencji z zakresu: opisu i oceny zasad kształtowania i rozwoju obszarów miejskich; opisu i oceny zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w urbanosferze; inżynierskich działań z zakresu pomiaru i oceny zjawisk, procesów i systemów gospodarki komunalnej; inżynierskich działań z zakresu kształtowania powierzchni terenu; planowania i zarządzania gospodarką wodą, ściekami i odpadami; organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej; zarządzania systemami energetyki komunalnej; zarządzania projektami i inwestycjami komunalnymi; opracowywania i oceny strategii i planów rozwoju struktur miejskich; zarządzania miejskimi systemami logistycznymi i transportowymi; monitoringu, analizy ryzyka, minimalizacji ryzyka i działań w sytuacjach kryzysowych w środowisku miejskim; administracji na szczeblach lokalnym i regionalnym; zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości i finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

  Absolwenci odznaczają się umiejętnością posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętnością posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Wykorzystują w pracy narzędzia informatyczne, zarówno w sferze oprogramowania biurowego, statystycznego opracowania danych, CAD, BIM, jak innego – specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Filip Ocena

Choć jeszcze tego nie doświadczyłem to jestem pewien, że projektowanie ulic, domów, miast to nieprawdopodobne uczucie, którego nie można porównać do innych. Marzy mi się zaprojektowanie jakiegoś znaczącego budynku, a potem mijanie go podczas zwykłego spaceru. Czyż to nie cudowne? Właśnie dla takich marzeń studiuję Architekturę na Uniwersytecie w Zielonej Górze.

Ada Ocena

Dużo matematyki i fizyki. Kierunki techniczne to jednak nie tylko wyliczenia, to też dużo koncepcji twórczych... Zawsze miałam dużo pomysłów, a na Uniwersytecie Zielonogórskim mogę je dopracowywać, a nawet realizować podczas projektów czy praktyk. Polecam!

Artur Ocena

Budownictwo to dziedzina, która zawsze będzie się rozwijać. Dlatego jest świetną inwestycją, a także motorem do ciągłego kształcenia i badania nowych zagadnień. Studiuję na Uniwersytecie Zielonogórskim, bo tutaj znalazłem specjalność, która najbardziej mnie interesuje, czyli Efektywność energetyczna w budownictwie.