Gospodarka wodna

Gospodarka wodna

Gospodarka wodna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka wodna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku gospodarka wodna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów. Zajmuje się monitorowaniem, planowaniem i koordynacją zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, będące jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju kraju. Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, w tym również ochrona bioróżnorodności oraz turystyka i rekreacja, są i będą jeszcze szerzej rozwijane na dużą skalę w najbliższych latach. Do ich realizacji niezbędni są dobrze przygotowani specjaliści, a tych kształci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Gospodarka wodna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie, metod ich monitorowania i gospodarowania zasobami wodnymi. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji hydrologicznych, jak również oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Gospodarka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • hydrologia,
 • podstawy gospodarki wodnej,
 • geologia z elementami geologii inżynierskiej,
 • systemy informacji geograficznej,
 • geodezja,
 • kartografia i topografia,
 • gleboznawstwo i geografia gleb,
 • fizyka atmosfery i hydrosfery,
 • melioracje,
 • monitoring środowiska przyrodniczego,
 • hydrografia Polski,
 • hydrologia stosowana

 

Nabywane umiejętności

Studenci Gospodarki wodnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie wykonywania terenowych i laboratoryjnych pomiarów do pozyskiwania danych, identyfikowania i charakteryzowania presji antropogenicznej, wyszukiwania danych i informacji z różnych źródeł, wykorzystywania oprogramowania służącego do przetwarzania i interpretacji danych o środowisku geograficznym.

 

Praca po studiach

Absolwenci Gospodarki wodnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi, spółkach wodno- ściekowych, pracowniach ekspertyz środowiskowych.

 

Opinie

Chcąc studiować Gospodarkę wodną należy udać się na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy to dobra uczelnia? Warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Patryk, student Gospodarki wodnej mówi:

„Znalazłem swoje miejsce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i cieszę się, że studiuję właśnie tutaj. To uczelnia nowoczesna, z fantastycznymi wykładowcami, bardzo dobrym zapleczem. Nic tylko się uczyć!”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

GOSPODARKA WODNA - ważne informacje

Gospodarka wodna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę wodną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Gospodarka wodna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • cyklu obiegu wody w przyrodzie,
 • przebiegu procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych,
 • zróżnicowania powierzchni Ziemi pod względem warunków klimatycznych,
 • przyczyn, przebiegu i znaczenia procesów klimatotwórczych w różnych strefach klimatycznych,
 • obniżania zwierciadła wód podziemnych,
 • metod pomiarów komponentów środowiska geograficznego,
 • technik zdalnego pozyskiwania informacji przyrodniczej,
 • zmian zachodzących w ekosystemach wodnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka wodna:

Absolwent kierunku Gospodarka wodna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska,
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi,
 • spółkach wodno- ściekowych,
 • pracowniach ekspertyz środowiskowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)