Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uniwersytet Opolski rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Opolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Opolskiego Senat Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała nr 253/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.) Senat Uniwersytetu Opolskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Senat Uniwersytetu Opolskiego zatwierdza zasady naboru kandydatów na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

 

 1. załącznik nr 1 – Zasady i tryb rekrutacji;

 2. załącznik nr 2 – Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 oraz zakres egzaminów wstępnych;

 3. załącznik nr 3 – Rekrutacja na studia drugiego stopnia;

 4. załącznik nr 4 – Przeliczanie ocen „starej matury”  (czyli zdawanej przed  2005 r.) oraz Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) i matur zdawanych za granicą na punkty „nowej matury”(czyli zdawanej od 2005 r.).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r.

 

 

Zasady i tryb rekrutacji

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, zdalna rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, przegląd prac plastycznych, przegląd cyfrowej dokumentacji prac, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.

 2. Wykazy przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami oraz inne formy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzane podczas rekrutacji na dany kierunek studiów, zawiera załącznik 2 do niniejszej uchwały. Wyniki matur stanowiące podstawę przyjęć na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (progi punktowe), są umieszczone w załączniku 2 przy każdym kierunku. Wyniki są podane w przeliczeniu za pomocą wag na punkty poziomu rozszerzonego wszystkich przedmiotów (w skali 0 – 100), branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Dla kierunku lekarskiego i farmacji wynik jest sumą dwóch ocen z poziomu rozszerzonego (skala 0 – 200). Podane progi punktowe nie obowiązują cudzoziemców przyjętych bezpośrednio przez rektora. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, rektor może obniżyć próg punktowy na kierunku zagrożonym nieotwarciem.

 3. Uprawnienia   rekrutacyjne   laureatów   i   finalistów   olimpiad   centralnych   i konkursów ogólnopolskich, zawiera Uchwała Senatu UO z dnia 29 listopada 2018 r. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł (laureat, finalista). Z uprawnień,     o których mowa w Uchwale, kandydat może skorzystać w roku, w którym uzyskał świadectwo maturalne. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani poza limitem ustalonym dla danego kierunku studiów.

Laureaci  i  finaliści  olimpiad,  którzy  na  świadectwie  dojrzałości  nowej  matury  z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, otrzymują z niego maksymalną ilość punktów.

 

 1. Rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną (UKR). Przewodniczącym komisji jest prorektor ds. kształcenia i studentów. W jej skład wchodzą dziekani wszystkich wydziałów Uczelni oraz pełnomocnik rektora ds. rekrutacji jako sekretarz.

 2. Do zadań komisji uczelnianej należy w szczególności:

  • koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych,

  • rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji komisji  wydziałowych,  złożone  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  decyzji  o nieprzyjęciu    na   studia.   Podstawą    odwołania   może   być   jedynie        wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor zgodnie z wnioskiem komisji uczelnianej. Decyzja rektora jest ostateczna.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przeprowadzają komisje wydziałowe powoływane przez rektora na wniosek dziekana. Komisji przewodniczy dziekan lub zastępca dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarze i egzaminatorzy (jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje sprawdzian praktyczny, egzamin, przegląd prac lub przegląd dokumentacji cyfrowej prac, rozmowę kwalifikacyjną lub zdalną rozmowę kwalifikacyjną), w liczbie zależnej od przewidywanej ilości kandydatów. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów oraz prac w komisjach rekrutacyjnych są uprawnieni nauczyciele akademiccy UO. Funkcję sekretarza komisji rekrutacyjnej może pełnić pracownik administracyjny lub techniczny. Termin powołania komisji upływa 15 III 2021 r. Komisję do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców powołuje rektor. Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach: na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i na studia rozpoczynające się w semestrze letnim, przed rozpoczęciem tych semestrów. Ta sama komisja dokonuje naboru w obu terminach na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia jednolite magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego przeznaczona jest dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy będą kontynuować 1,5 letnie studia drugiego stopnia.

 1. Do zadań komisji wydziałowych należy w szczególności:

  • redagowanie i aktualizacja opisów kierunków na stronach IRK

 • kompletowanie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów kandydatów,

 • podejmowanie decyzji o dopuszczaniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

 • zawiadamianie kandydatów o terminach i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, o metodach przeprowadzania zdalnych rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów praktycznych oraz o wynikach każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

 • przygotowanie tematów rozmów kwalifikacyjnych,

 • organizacja i przeprowadzanie konkursów świadectw i dyplomów, rozmów kwalifikacyjnych, zdalnych rozmów kwalifikacyjnych, egzaminów, sprawdzianów praktycznych, przeglądów prac oraz przeglądów cyfrowej dokumentacji prac.

 • sporządzanie list rankingowych i list przyjętych na studia (wpisywanie na listę studentów) w ramach przyznanego limitu,

 • przyjmowanie i opiniowanie odwołań do UKR,

 • sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej,

 • podjęcie i doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia. Decyzje administracyjne  w imieniu komisji podpisuje jej przewodniczący.

Osobiste konto rejestracyjne w systemie (IRK) jest jedynym źródłem informacji o przebiegu i wynikach rekrutacji kandydata. Wiadomości umieszczone w nim uznaje się za dostarczone i wiążące go.

 

 1. Limit przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów ustala Rektor UO. Limit ten wypełnia komisja wydziałowa. Niewykorzystanymi przez kierunki miejscami dysponuje dziekan, a niewykorzystanymi przez wydział rektor. Limit przyjęć na kierunek lekarski określi Minister Zdrowia.

 2. Jeżeli liczba kandydatów na dany kierunek nie przekroczy  15 osób, to decyzję    o otwarciu I roku studiów podejmuje przewodniczący UKR. Kandydatom na nieotwarte kierunki komisja rekrutacyjna może zaproponować studia na pokrewnych kierunkach.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne i zdalne rozmowy kwalifikacyjne będą oceniane w skali stosowanej na egzaminie maturalnym, aby zapewnić porównywalność z ocenami uzyskanymi na maturze. Kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 30% punktów  z każdego przedmiotu objętego rozmową kwalifikacyjną lub zdalna rozmową kwalifikacyjną, nie mogą być przyjęci na I rok studiów.

 2. Uwzględniane w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) lub ukończenia szkoły średniej, z dyplomu ukończenia studiów wyższych, Międzynarodowej Matury (IB), Matury Europejskiej (EB) oraz matur zdawanych za granicą są przeliczane na punkty „nowej matury” (zdawanej od 2005 r.) w sposób przedstawiony w załączniku 4.

Cudzoziemcy i obywatele polscy, którzy mają świadectwa maturalne wydane poza granicami kraju, wpisują w czasie rejestracji w IRK oceny z tego świadectwa przeliczone na punkty nowej matury zgodnie z załącznikiem 4. Kandydatów obowiązują takie same przedmioty jak zdających nową maturę. Zasady powyższe nie dotyczą kandydatów na studia lekarskie i farmację.

 1. Za wyjątkiem kierunku lekarskiego i farmacji, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata na pierwszy stopień i jednolite studia magisterskie podawany jest w skali punktowej 0 – 100 i jest średnią ważoną wyników cząstkowych, tzn.  poszczególne  wyniki  cząstkowe  (za  oceny  brane  pod  uwagę  w konkursie świadectw, konkursie dyplomów, z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej) mnożone są przez wagi przyporządkowane poszczególnym jednostkom  kwalifikacyjnym  (podane  w  szczegółowych  zasadach,  załącznik  2),  a następnie sumowane.

 2. Ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 3. W rekrutacji na kierunek lekarski i farmację będą uwzględniane oceny uzyskane na egzaminie z „nowej matury”, maturze międzynarodowej IB lub egzaminie wstępnym z biologii i chemii lub fizyki zdawanym na poziomie rozszerzonym w UO. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 (załącznik 2).

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu.

Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego będą ustalone w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.

 

 1. W  przypadku  absolwentów  klas  (szkół)  dwujęzycznych  wyniki  maturalne   z języka obcego nowożytnego będą przeliczane według następujących zasad:

 1. Maturzysta zdający maturę z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, zatem należy to uznać za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

 2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym należy wynik z matury dwujęzycznej pomnożyć przez 4/3. Wynik maksymalny nie może przekroczyć 100%.

 

 1. Zakres materiału obowiązujący kandydata przystępującego do rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu praktycznego będzie udostępniany kandydatom co najmniej na trzy miesiące przed terminem tej czynności kwalifikacyjnej.

 

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza listę rankingową kandydatów w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych przez nich punktów z zaznaczeniem:

 1. zakwalifikowanych do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego,

 2. zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego

 3. kandydatów mogących ubiegać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnują z podjęcia studiów na UO (lista rezerwowa),

 4. kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do wpisania na listę studentów wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą lub większą liczbę punktów co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w rankingu w ramach ustalonego limitu miejsc.

Dla kandydatów na kierunek lekarski o kolejności rankingowej w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów będzie decydowała ocena maturalna z biologii,  a w drugiej kolejności ocena maturalna z matematyki, poziom podstawowy.

 

 1. a) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne są zobowiązani do złożenia w komisji wydziałowej w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji – kompletu dokumentów (wymienionych w pkt. 23). Niespełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO i skreślenie z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci na kierunek lekarski zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą dostarczyć komisji oryginał świadectwa maturalnego, który zostanie im zwrócony po rozpoczęciu studiów lub szybciej, gdy będą chcieli zrezygnować z podjęcia studiów na UO. Kandydaci zakwalifikowani do rezerwy składają kopie świadectwa maturalnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, a oryginały dopiero w procesie rekrutacji uzupełniającej, gdy będą zakwalifikowani do przyjęcia na uwolnione miejsca. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia ma obowiązek  dostarczenia  przed  Dniem  Adaptacyjnym  zaświadczenia  lekarskiego   i zaświadczenia potwierdzającego obowiązkowe szczepienia. W przypadku braku powyższych  zaświadczeń  kandydat  nie  zostanie  wpisany  na  listę  studentów.   W momencie immatrykulacji student musi posiadać książeczkę sanepidowską.

Kandydat na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek, musi w tym samym terminie dokonać wyboru jednego kierunku, na którym zamierza podjąć studia, rezygnując jednocześnie z pozostałych. Powyższe ograniczenie dotyczy też kandydatów na studia drugiego stopnia, zakwalifikowanych do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że wyboru dokona UKR. Kandydat zostanie przyjęty na kierunek, na którym zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej, a z pozostałych list przyjętych zostanie skreślony.

Dopuszczalne jest jednoczesne podjęcie studiów (po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych) na pierwszym stopniu lub jednolitych studiach magisterskich i na drugim stopniu innego kierunku:

 1. Kandydaci z listy rezerwowej, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu braku miejsc, ale podtrzymują chęć studiowania w UO, składają w tym samym terminie i miejscu komplet dokumentów wymienionych w pkt 23. Będą oni przyjmowani na studia przez komisję wydziałową na uwolnione miejsca, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Niezłożenie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO i skreślenie z listy rezerwowych.

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony, ale nie zdążyli go podać komisji rekrutacyjnej przed sporządzeniem listy rankingowej, powinni niezwłocznie po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów złożyć osobiście do właściwej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek o zmianę miejsca na liście rankingowej, przedstawiając wydany przez OKE dokument poświadczający poprawiony wynik. Jeżeli nowe miejsce na liście  rankingowej  będzie   uprawniało   kandydata   do   przyjęcia,   zostanie   on w pierwszej kolejności przyjęty na studia na uwolnione miejsce.

 1. Kandydat,  który  nie  został  przyjęty  na  studia  stacjonarne  wyłącznie  z powodu braku miejsc, może być przyjęty na studia niestacjonarne na tym samym kierunku bez powtórnego przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego i bez powtórnego wpłacania opłaty rekrutacyjnej, po napisaniu podania do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 2. Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne, składają wymagane dokumenty  zgodnie  z  terminami  ogłoszonymi  w  harmonogramie   rekrutacji,  a w terminie wyznaczonym w Zarządzeniu Rektora UO wnoszą I ratę opłaty za studia. Niespełnienie tych obowiązków będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

 

 1. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza wykaz kandydatów wpisanych listę studentów. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego komisji i sekretarza.

 2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. Komisja rekrutacyjna publikuje wykaz wpisanych na listę studentów w swojej siedzibie i/lub w systemie IRK.

 3. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzje o zakwalifikowaniu i wpisaniu na listę studentów. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i egzaminatorzy komisji wydziałowych.

 4. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęte wyłącznie osoby mające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Uniwersytet Opolski będzie przyjmował kandydatów, którzy zamierzają kontynuować studia drugiego stopnia  na tym samym kierunku, który ukończyli na stopniu pierwszym lub ukończyli kierunki pokrewne, zawarte w załączniku 3 do niniejszej uchwały.

Decyzję o wpisaniu na listę studentów absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione w załączniku 3, podejmuje komisja rekrutacyjna. Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów uczenia się obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmioty niezbędne do uzupełnienia wymaganych efektów do podjęcia nauki na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych tzw. różnice programowe określa dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii koordynatora kierunku studiów. Różnice programowe powinny stanowić nie więcej niż 30 pkt. ECTS.

Elementami postępowania kwalifikacyjnego może być konkurs dyplomów, średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej określają standardy/efekty kształcenia obowiązujące na pierwszym stopniu kierunku, który kandydaci zamierzają studiować na stopniu drugim.

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z systemu internetowej rejestracji kandydatów IRK),

 • kserokopia (lub oryginał, patrz p. 18a) świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub przez oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem, co komisja rekrutacyjna potwierdza przez porównanie z rejestrem Krajowego Rejestru Matur (dokument składają kandydaci na pierwszy stopień i jednolite studia magisterskie),

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub przez oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem, potwierdzone przez dziekanat w ciągu miesiąca po rozpoczęciu studiów(kandydaci na drugi stopień); do czasu otrzymania dyplomu dopuszczalne jest także złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów.

 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (obowiązkowe na kierunki: lekarski, farmację, chemię, nutribiochemię oraz studia nauczycielskie),

 • fotografia elektroniczna, wgrana do IRK, zgodna z podanymi tam wymaganiami.

Od kandydatów na teologię wymagane będą dodatkowe zaświadczenia (o ich zakresie informacji udziela dziekanat Wydziału Teologicznego).

Dokumenty można dostarczać osobiście lub przez pocztę (kuriera), przestrzegając terminów zawartych w harmonogramie rekrutacji, dostępnym na stronie Internetowej Uniwersytetu Opolskiego w zakładce Kandydat.

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

 2. Decyzje o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby niepełnosprawne podejmuje koordynator kierunku lub dziekan wydziału. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może w stosunku do tych kandydatów zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku przedłożenia zaświadczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów kandydat nie zostanie wpisany na listę studentów.

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji (apostille lub legalizacja przez Kuratorium Oświaty) świadectwa uzyskanego za granicą z polską maturą. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonuje jednostka uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dyscypliny nauki lub dyscypliny sztuki, prowadząca kształcenie w obszarze obejmującym .kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Z obowiązków powyższych są zwolnieni obywatele państw, z którymi Polska ma podpisane  umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów. Wszystkie wymagane dokumenty, oprócz paszportu, sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski (jeżeli kandydat podejmuje studia w j. angielskim) przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

Na kierunkach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom uwzględnia się zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.

Cudzoziemcy, są przyjmowani decyzją bezpośrednio przez rektora.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia, którzy są cudzoziemcami:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z systemu internetowej rejestracji kandydatów

 • IRK),

 • kserokopia dokumentu, potwierdzającego wykształcenie, uprawniającego do podjęcia studiów (wraz z oryginałem do wglądu);

 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego lub dyplomu wydanego poza granicami Polski;

 • potwierdzenie, że posiadane świadectwo lub dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuacji na kolejnym poziomie studiów – jeżeli nie ma takiej adnotacji w dokumencie.

 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub języka angielskiego

– jeśli dotyczy.

 • fotografia elektroniczna, wgrana do IRK, zgodna z podanymi tam wymaganiami.

 • kopia paszportu zagranicznego;

 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią.

Kandydaci posiadający uprawnienia do zwolnienia z opłat za kształcenie o których mowa w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dołączają kopię dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

 

Gromadzeniem i weryfikacją dokumentów cudzoziemców zajmują się pracownicy Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich. Kompletne dokumenty kandydatów przyjętych na podstawie decyzji rektora przekazują do dziekanatów.

Kandydaci, którzy komplet dokumentów prześlą w formie skanu przez IRK, mogą otrzymać warunkową decyzję o przyjęciu. Dokumenty tych kandydatów będą przekazane do dziekanatu po dostarczeniu kompletu oryginałów. Niedostarczenie do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich kompletu oryginałów do 25 września 2020r. powoduje uchylenie decyzji o przyjęciu.

 

 1. Studia niestacjonarne są odpłatne.

 2. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona w drodze elektronicznej rozpocznie się 20 kwietnia 2021 r., a kończy się nie później niż 28 lutego 2022 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określi rektor w zarządzeniu w terminie do 31 marca 2021 r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Komentarze (0)