Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Gdańsku rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

Kierunki i specjalności
 
Studia stacjonarne I i II stopnia
 
Wydział I - Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Kierunek: Dyrygentura
Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
Specjalność: kompozycja
Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
Specjalność: teoria muzyki
Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
 
Wydział II - Instrumentalny
Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalność: gra na instrumencie Studia I stopnia 3-letnie
Specjalizacje: fortepian, organy, klawesyn, skrzypce historyczne, flety historyczne, fagot historyczny, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja
Specjalność: gra na instrumencie Studia II stopnia 2-letnie
Specjalizacje: fortepian, organy, klawesyn, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja
 
Wydział III - Wokalno-Aktorski
Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: śpiew solowy
Studia I stopnia 4-letnie, II stopnia 2-letnie
Specjalność: musical
Studia I stopnia 4-letnie, II stopnia 2-letnie
 
Wydział IV - Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: dyrygentura chóralna
Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
Specjalność: muzyka kościelna
 
Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
Specjalność: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim Studia I stopnia 3-letnie
Specjalność: animacja kultury z elementami arteterapii Studia II stopnia 2-letnie
Specjalność: rytmika
 
Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalność: wokalistyka jazzowa
 
Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
Specjalność: instrumentalistyka jazzowa Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
Specjalizacje: fortepian, saksofon, trąbka, puzon, gitara, wibrafon, skrzypce, akordeon, kontrabas/gitara basowa, perkusja
Specjalność: kompozycja i aranżacja jazzowa Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie
 
Studia podyplomowe
Podyplomowe Studia Kompozycji
Podyplomowe Studia w zakresie Instrumentalistyki Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej
 
Informacje ogólne
Celem działalności Akademii Muzycznej w Gdańsku jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów, pedagogów sztuki muzycznej, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, organizatorów życia muzycznego. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra sztuki.
 
Akademia Muzyczna w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+. Dzięki niemu studenci począwszy od drugiego roku studiów I stopnia mają szansę studiować maksymalnie przez dwa semestry — w czasie trwania studiów — na jednej z ponad dziewięćdziesięciu partnerskich uczelni w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wymiana pedagogów w ramach tego samego programu pozwala studentom uczestniczyć w kursach wzbogacających tok zajęć. Lista uczelni partnerskich poszerza się z roku na rok i jest dostępna na stronie amuz.gda.pl.
 
Studia dla osób niebędących obywatelami polskimi
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przyjmuje także na studia stacjonarne licencjackie i magisterskie oraz inne formy kształcenia kandydatów z zagranicy. Kandydaci polskiego pochodzenia z zagranicy, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu RP na studia I lub II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym, składają dokumenty do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem placówek konsularnych. Zasady podejmowania i odbywania studiów reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
Informacje o rekrutacji 2022/2023
Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie w internetowym systemie rejestracji kandydatów na studia trwa od 9 maja do 13 czerwca 2022 r.
Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się dla wszystkich wydziałów w terminie: 20-28 czerwca 2022 r.
 
Warunki dopuszczenia do egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia
 
1. Zalogowanie do internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia (zwanego dalej „systemem rekrutacyjnym") dostępnego pod adresem amuz.gda.pl oraz wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego drogą elektroniczną do dnia 13 czerwca 2022 r.
UWAGA!
Załadowane do systemu rekrutacyjnego zdjęcie zostanie użyte w legitymacji studenckiej. Załączony plik musi spełniać następujące wymagania:
• zdjęcie identyczne ze zdjęciem „na papierze" dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
• w kolorze,
• format jpg,
• wymiary 400 x 500 pikseli.
 
2. Wniesienie do dnia 13 czerwca 2022 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
Wzór dokonywania przelewu:
Odbiorca: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Numer konta: indywidualny numer konta wygenerowany w systemie rekrutacyjnym Adres: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek, specjalność, egzamin wstępny
Przykładowy tytuł przelewu: Jan Kowalski, Wydział II, lnstrumentalistyka, gra na instrumencie, egzamin wstępny
 
3. Dostarczenie do dnia 13 czerwca 2022 r. wymaganych na poszczególnych wydziałach materiałów nutowych i nośników CD (szczegółowe wymagania znajdują się w części dotyczącej egzaminów wstępnych). Materiały można dostarczyć osobiście do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Biura Działu Nauczania bądź też przesłać regularną pocztą (na kopercie należy koniecznie umieścić dopisek REKRUTACJA, imię i nazwisko kandydata oraz wydział, na który składane są dokumenty).
 
Wzór adresowania koperty:
REKRUTACJA
imię i nazwisko kandydata, Wydział (wystarczy numer I-IV)
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk
 
4. W przypadku kwalifikacji dokonywanej na podstawie nagrań, kandydaci są zobowiązani do dnia 13 czerwca 2022 r. załączyć w indywidualnym folderze wygenerowanym w systemie rekrutacyjnym wymagane materiały audiowizualne.
 
5. W dniu egzaminu dostarczenie do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
• wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
• dowodu osobistego,
• odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego (dotyczy Wydziału III — specjalności: śpiew solowy i musical oraz Wydziału IV — specjalności: rytmika i wokalistyka jazzowa),
• programu egzaminu (dotyczy Wydziału II, III oraz Wydziału IV — specjalności: instrumentalistyka i wokalistyka jazzowa),
• spisu repertuaru z ostatnich dwóch lat nauki (dotyczy Wydziału II).
 
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są dostarczyć do dnia 5 lipca 2022 r. do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymienionych dokumentów:
• poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
• dwa zdjęcia o wymiarach 35x45 mm, spełniające te same wymagania, co do dowodu osobistego lub paszportu, podpisane na rewersie imieniem i nazwiskiem kandydata.
• poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz zagraniu wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 
Kandydaci na studia II stopnia, którzy w terminie do dnia 5 lipca 2022 r. złożą zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej zobowiązani są dostarczyć poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia do właściwego Biura Działu Nauczania w terminie do dnia 5 września 2022 r.
Kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów można poświadczyć za zgodność m.in. w biurach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, biurach Działu Nauczania czy Biurze Rektora.
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)