Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2023/2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.   

 

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr T.0022.45.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10), 70 ust. 1 i 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz §14 ust. 1 pkt 10) Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

Studia stacjonarne

 

§1

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu maturalnego.

 

 1. Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  na  studia  mogą  zgłosić  obok  wybranego (podstawowego) kierunku studiów, maksymalnie dwa inne kierunki, zgodnie z wymaganiami §2, przy czym są zobowiązani uporządkować te kierunki według indywidualnych priorytetów. Kandydat zostaje przyjęty na jeden spośród wybranych kierunków, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów). Przyjęcie na jeden kierunek studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe.

 

§2

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia obejmuje następujące dwa przedmioty:

 

 

 

 

Przedmiot

Przedmiot drugi:

 

 

 

pierwszy

 

Lp.

Kierunek studiów

jeden przedmiot do wyboru

 

Poziom

 

spośród:

 

 

 

podstawowy lub

 

 

 

Poziom podstawowy lub rozszerzony

 

 

 

rozszerzony

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

administracja

język obcy

geografia, historia, język polski,

 

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

2

analityka gospodarcza

matematyka

chemia, fizyka, geografia, historia,

 

 

 

poziom

informatyka, język obcy, wiedza o

 

 

 

rozszerzony

społeczeństwie

 

3

applied informatics

matematyka

fizyka, geografia, informatyka, język obcy

 

 

(studia w języku angielskim)

 

 

 

4

doradztwo inwestycyjno -

matematyka

fizyka, geografia, historia, informatyka,

 

 

gospodarcze

 

język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyka, geografia, historia, informatyka,

5

ekonomia

 

 

matematyka

język obcy,

język polski, wiedza o

 

 

 

 

 

 

społeczeństwie

 

 

6

europeistyka

 

język obcy

geografia, historia, język polski,

 

 

 

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

7

finanse i rachunkowość

matematyka

geografia, historia, informatyka, język obcy,

 

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

8

global business services

język angielski

geografia, historia, informatyka,

 

 

 

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

9

global

finance

and

matematyka

geografia, historia, informatyka, język obcy,

 

accounting

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

(studia w języku angielskim)

 

 

 

 

 

10

gospodarka i administracja

język obcy

geografia, historia, język polski,

 

 

publiczna

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

11

gospodarka przestrzenna

język obcy

geografia, historia, język polski,

 

 

 

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

12

informatyka stosowana

matematyka

fizyka, geografia, informatyka, język obcy

 

 

 

 

13

innowacyjność produktu

język obcy

biologia,  geografia,  historia,  język  polski,

 

 

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

14

innowacje w biznesie

język obcy

geografia, matematyka,

 

 

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

15

inżynieria jakości produktu

matematyka

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,

 

 

 

 

 

język obcy, język polski, wiedza o

 

 

 

 

 

 

społeczeństwie

 

 

16

logistyka międzynarodowa

język obcy

geografia, matematyka,

 

 

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

17

międzynarodowe

stosunki

język obcy

geografia, historia, matematyka, wiedza

 

gospodarcze

 

 

o społeczeństwie

 

 

 

międzynarodowe

stosunki

 

 

 

 

 

18

gospodarcze – specjalność

język angielski

geografia, historia, matematyka, wiedza

 

international business

 

o społeczeństwie

 

 

 

(studia w języku angielskim)

 

 

 

 

 

19

marketing

i   komunikacja

język obcy

geografia, historia, matematyka, wiedza

 

rynkowa

 

 

 

o społeczeństwie

 

 

 

modern business

 

język angielski

geografia,

historia,

matematyka,

wiedza

20

management

 

poziom

o społeczeństwie

 

 

 

(studia w języku angielskim)

rozszerzony

 

 

 

 

21

prawo

 

 

język polski

historia,  język  obcy,

matematyka,

wiedza

 

 

 

 

 

o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

przedsiębiorczość

i

język obcy

geografia,

historia,

informatyka,

 

innowacje w gospodarce

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

23

rachunkowość i controlling

matematyka

geografia,

historia,  język

obcy,  wiedza

 

 

 

 

o społeczeństwie

 

24

stosunki międzynarodowe

język obcy

filozofia, fizyka, geografia, historia,

 

 

 

 

informatyka, język polski, matematyka,

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

25

studia miejskie

 

język obcy

geografia, historia, język polski,

 

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

26

turystyka i rekreacja

język obcy

geografia, historia, matematyka,

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

27

zarządzanie

 

język obcy

geografia, historia, matematyka,

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

28

zarządzanie   i

inżynieria

matematyka

chemia, fizyka, geografia, historia, język

 

produkcji

 

 

obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

29

zarządzanie projektami

język obcy

geografia, historia, informatyka,

 

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

30

zarządzanie

zasobami

język obcy

geografia, historia, matematyka,

 

ludzkimi

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

2.    W przypadku absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, można uwzględnić średnią arytmetyczną wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie (w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru lub braku wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru). Wynik ten traktowany jest jako poziom rozszerzony.

 1. Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

 

§3

 1. Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:

 1. przedmiot zdawany na poziomie podstawowym - uzyskaną przez kandydata liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6;
 1. przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym - w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.
 1. Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za dwa przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

§4

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 1. Kandydaci   legitymujący   się   „maturą   międzynarodową”   (dyplom   International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

Matura „IB”

Punkty kwalifikacyjne

skala ocen

Poziom SL

Poziom HL

 

7

60

100

 

 

 

6

55

90

 

 

 

5

50

80

 

 

 

4

45

70

 

 

 

3

40

60

 

 

 

2

30

50

 

 

 

 

 1. Kandydaci, legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB), otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.
 1. Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

 

§5

 

 1. O umieszczeniu na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie miejsc.
 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.

 

 

§6

 

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na studia: 
 1. z dniem 1 czerwca 2023 r.
 2. z dniem 18 września 2023 r. - rekrutacja uzupełniająca dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki na który przeprowadzana jest rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, zgodnie z przepisami art. 44zzz ustawy o systemie oświaty.
 1. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w miesiącu wrześniu 2023 r., a terminy i kierunki zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni po zamknięciu kwalifikacji na studia w pierwszym terminie.
 1. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.
 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłaszany jest na stronie internetowej Uczelni.

 

 

Rozdział II

Studia niestacjonarne

 

§7

 

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia, prowadzone w formie niestacjonarnej, odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
 1. nowożytnego języka obcego,

 

 1. do wyboru z: chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, matematyki albo wiedzy o społeczeństwie.

 

 1. Przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, prowadzone w formie niestacjonarnej, odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
 1. języka polskiego,
 1. do wyboru z: historii, języka obcego, matematyki albo wiedzy o społeczeństwie.
 1. W przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych w ust. 1, pkt. 2 oraz w ust. 2, pkt. 2 przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.
 1. Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.
 1. Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

6. W przypadku absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, można uwzględnić średnią arytmetyczną wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie (w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru lub braku wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru). Wynik ten traktowany jest jako poziom rozszerzony.

 

§8

 

 1. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:
 1. przedmiot zdawany na poziomie podstawowym - uzyskaną przez kandydata liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6;
 1. przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.
 1. W przypadku gdy język polski, język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

§9

 

 1. Jednolite studia magisterskie w formie niestacjonarnej prowadzone są wyłącznie na kierunku prawo.
 1. Studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej prowadzone są na kierunkach:
 • administracja,
 • analityka gospodarcza,
 • ekonomia,
 • europeistyka,
 • finanse i rachunkowość,
 • global finance and accounting (studia realizowane w języku angielskim),
 • gospodarka przestrzenna,
 • informatyka stosowana,
 • innowacje w biznesie,
 • innowacyjność produktu,
 • inżynieria jakości produktu,
 • logistyka międzynarodowa,
 • marketing i komunikacja rynkowa,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
 • przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce,
 • rachunkowość i controlling,
 • stosunki międzynarodowe,
 • studia miejskie,
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

§10

 

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na studia - z dniem 1 czerwca 2023 r.
 1. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.
 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłaszany jest na stronie internetowej Uczelni.
 1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po upływie terminu rekrutacji.

 

 

Rozdział III

 

§11

 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§12

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

 

 1. Kwalifikacja cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości, obejmujące przedmioty określone w przypadku studiów stacjonarnych w §2 ust. 1, a w przypadku studiów niestacjonarnych w §7 ust. 1 oraz ust. 2.

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

 

 1. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,

 

 1. decyzji ministra,
 2. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,

 

 1. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 1. decyzji administracyjnej Rektora.
 1. Cudzoziemiec może podjąć studia pod warunkiem, że posiada:
  1. paszport lub inny dokument podróży,

 

 1. dokumenty dotyczące uzyskanego wykształcenia, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia,
 1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,
 2. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne na terytorium RP.

 

 

§13

 

 1. W przypadku, gdy kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia jest osoba, która ukończyła szkołę średnią za granicą, może ona zostać przyjęta na I rok studiów, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, pod warunkiem, że posiadane przez nią świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratora Oświaty w Polsce.

 

 1. Punkty ze świadectwa dojrzałości (matury) przeliczane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i decydują o dopuszczeniu kandydata do dalszej kwalifikacji.

 

 1. Wymagane jest, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.

 

 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu), wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w terminie do 29 września 2023 r.

 

§14

 

Kandydat będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

 

§15

 1. Limity przyjęć zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.

 

 1. Zasady, warunki i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie informatora na stronie internetowej Uczelni.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

§16

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

REKTOR

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)