Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Nr 1672/05/VII/2022 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na rok akademicki 2023/2024

 

Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69 ust. 1 pkt. 1, art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz § 95 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (uchwała nr 1464/07/VI/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku, uchwała nr 1479/09/VI/2019 z dnia 24 września 2019 roku oraz uchwała 1524/05/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2020 roku) uchwala, co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:
  1. rekrutację;
  2. potwierdzenie efektów uczenia się;
  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 

Niniejsza uchwała określa warunki przyjęć na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w trybie rekrutacji oraz potwierdzenia efektów uczenia się.

 

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna przyjmuje kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na kierunki, profile i formy studiów wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. Liczbę miejsc na I roku studiów na poszczególnych kierunkach, poziomach, profilach i formach kształcenia określi odrębna uchwała senatu.

4. Rekrutacja na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia:

 1. dla obywateli Polskich zostanie przeprowadzona:
 1. od 5 czerwca 2023 roku do 29 września 2023 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 (tj. od 1 października 2023 roku),
 1. od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.
 1. w uzasadnionych przypadkach Uczelnia może przyjąć kolejnych kandydatów na studia w terminie do 31 października 2023 roku - w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 oraz do 29 marca 2024 roku - w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

 

 1. dla cudzoziemców zostanie przeprowadzona:
 1. od 3 kwietnia 2023 roku do 29 września 2023 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 (tj. od 1 października 2023 roku);
 1. od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.

 

 1. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4 określi Rektor odrębnym zarządzeniem.
 1. Warunkiem  uruchomienia  studiów  na  poszczególnych  kierunkach  lub  specjalnościach (na kierunku filologia) oraz poziomach, profilach i formach studiów jest przyjęcie kandydatów w liczbie odpowiadającej liczebności podstawowej grupy studenckiej dla danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów określonej odrębnym zarządzeniem Rektora Uczelni.

 

§ 2.

 

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 

 1. posiadają świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
 2. posiadają świadectwo "maturalne" uzyskane poza obszarem Polski lub maturę międzynarodową
 1. złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,
 2. dokonają wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
  1. posiadają dyplom ukończenia studiów,
  2. złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,
  3. dokonają wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Prawo przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mają ci kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Uprawnienia te określone są w odrębnej uchwale Senatu.
 1. W ramach rekrutacji na dany rok akademicki kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów (specjalność na kierunku filologia), przy czym w postępowaniu rekrutacyjnym ma prawo wskazać dodatkowo dwa alternatywne kierunki (lub specjalności na kierunku filologia) na wypadek nieprzyjęcia go na wskazany kierunek podstawowy (lub specjalność na kierunku filologia). Kandydat wybierając w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK) kierunek podstawowy i kierunki alternatywne, określa kolejność rozpatrywania kierunków w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. W  ramach  danej  tury  rekrutacji  kandydat  wnosi  na  konto  Akademii  Techniczno-Humanistycznej jedną opłatę rekrutacyjną, której wysokość zostanie podana w terminie późniejszym w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Zarządzeniem Rektora ATH i opublikowana na stronie internetowej uczelni;
 1. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich określa załącznik nr 2.
 1. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa załącznik nr 4.
 1. Podstawą ustalenia list rankingowych, po zakwalifikowaniu kandydatów w trybie § 2 ust. 1 i 2, jest wskaźnik rekrutacji „WR” wyliczony na podstawie wzorów zamieszczonych w załączniku nr 2 i załączniku nr 4.

 

§ 3.

 1. Rekrutację na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora.
 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 1. Skład komisji, o której mowa w ust. 1 oraz zakres jej zadań określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4.

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
 1. Kandydaci posiadający egzamin dojrzałości, maturę międzynarodową, maturę europejską czy zagraniczną, a także kandydaci, którzy nie mają ocen w SIO-KReM bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zobowiązani są do dostarczenia (do wglądu) dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 w celu wyliczenia współczynnika WR, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 1. Na podstawie danych przekazanych przez kandydatów, komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia i nieprzyjętych na studia.
 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wniesienie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
 1. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu na listę studentów i złożenia kompletu wymaganych dokumentów, określonych w § 5 ust. 1 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 1. Niedokonanie wpisu na listę studentów oraz niezłożenie dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1 w terminie określonym odrębnym zarządzeniem jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
 1. Podstawą do skreślenia kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia może być również stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną niezgodności danych podanych w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK) z danymi zawartymi w dokumentach składanych przez kandydata.
 1. Kandydat wpisany na listę studentów nie jest studentem do czasu złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 83 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

§ 5.

 

 1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) kopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczonych przez uczelnię w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

 1. kopii dyplomu ukończenia studiów poświadczonej przez uczelnię albo oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 • w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;
 1. zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;
 1. ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania możliwe do pobrania w systemie internetowej rekrutacji kandydatów);
 1. poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
 1. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej;
 1. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - do pobrania w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK); 
 1. karty  wpisu  na  listę  studentów  -  do  pobrania  w  systemie  internetowej  rekrutacji kandydatów (IRK);

9) fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografii w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu internetowej rekrutacji przez kandydata;

 1. potwierdzenia uiszczenia  opłaty za elektroniczną legitymację studencką (ELS).
 1. Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

IV. Zasady przyjęcia na studia cudzoziemców

 

§ 6.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podejmować studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 1. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 1. decyzji ministra;
 2. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 

 1. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 1. decyzji administracyjnej rektora
 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia:

 

 1. pierwszego  stopnia  lub  jednolite  magisterskie,  jeżeli  legitymują  się  polskim świadectwem    dojrzałości    albo zalegalizowanym    lub    opatrzonym    apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;
 2. drugiego stopnia, jeżeli legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym - zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej - za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia.
 3. Na studia w języku polskim mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1 w rozumieniu Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie potwierdza w szczególności:

 

1) ukończony roczny kurs języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub 

 1. ukończony kurs języka polskiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej lub
 1. certyfikat  wydany  przez Państwową  Komisję  Poświadczania  Znajomości  Języka Polskiego jako Obcego lub
 1. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego lub wydać zaświadczenie, że stopień znajomości języka polskiego pozwala cudzoziemcowi na podjęcie studiów w tym języku.

 

 1. Na studia w języku angielskim mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy wykazują się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rozumieniu Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie potwierdza w szczególności:

 

 1. certyfikat znajdujący się na liście certyfikatów opublikowanej na stronie internetowej Uczelni lub
 2. świadectwo  matury  Międzynarodowej  (International  Baccalaureate)  lub  świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate) lub
 1. wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski lub
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych, jeżeli językiem wykładowym był angielski lub
 2. obywatelstwo kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski lub
 1. inny dokument potwierdzający zaliczenie uniwersyteckiego kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego lub wydać zaświadczenie, że stopień znajomości języka angielskiego pozwala cudzoziemcowi na podjęcie studiów w tym języku.

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:
 1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
 1. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

 1. Dokumenty wymagane od cudzoziemca:
  1. studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
   1. podanie o przyjęcie na studia,
 1. kopia świadectwa maturalnego (wraz z suplementem i oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa do wglądu),
 1. fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografii w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu internetowej rekrutacji przez kandydata,
 1. kopia (oryginał do wglądu) następujących dokumentów:
  • zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • potwierdzających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystania z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Karty Polaka lub decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w  art.  151  ust.  1  lub  art.  151b  ust.  1     ustawy  z  dnia  12  grudnia  2013  r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

 1. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski),
 1. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,
 1. ankieta osobowa kandydata,

i)     oświadczenie   o    zapoznaniu    się    z   wysokością    opłat   za   usługi     edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,

j)  oświadczenie  przedstawiciela  ustawowego  niepełnoletniego  kandydata  na  studia tłumaczeniem na język polski,

 1. potwierdzenia uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (ELS).
 1. studia drugiego stopnia:
  1. podanie o przyjęcie na studia,
  2. kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem),
 1. fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografii w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzona do systemu internetowej rekrutacji przez kandydata,
 1. kopia (oryginał do wglądu) następujących dokumentów:
  • zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • potwierdzających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystania z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Karty Polaka lub decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

 1. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski),
 1. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,
 1. ankieta osobowa kandydata,

i)  oświadczenie    o   zapoznaniu   się    z   wysokością   opłat    za   usługi     edukacyjne Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

 1. potwierdzenia uiszczenia  opłaty za elektroniczną legitymację studencką (ELS).
 1. Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zobowiązują się przedłożyć w razie potrzeby:
 1. suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, zaliczone przez kandydata w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, lub
 1. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat.

 

 1. Przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 7.

 

 1. O przyjęcie na studia na dany kierunek, poziom i profil kształcenia może starać się osoba, której odpowiednia komisja weryfikująca potwierdziła efekty uczenia się na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz zaliczyła łącznie nie mniej niż 30 punktów ECTS.

 

 1. Na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się, komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów.

 

 1. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane  są  do  dokonania wpisu na listę studentów w terminie określonym odrębnym dokumentem.

 

 1. Niedokonanie wpisu na listę studentów w terminie określonym odrębnym dokumentem jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.

 

 1. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzenia efektów uczenia się określa załącznik nr 5.

 

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie postępowania rekrutacyjnego opisanego w § 4.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

§ 8.

 

 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje komisja rekrutacyjna.

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

Akademii Techniczno-Humanistycznej

w Bielsku-Białej

dr hab. Jacek Nowakowski, prof. ATH

 

 

Kierunki studiów, na które prowadzona będzie rekrutacja

w roku akademickim 2023/2024

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

automatyka

ogólnoakademicki

pierwszego

-

pierwszego

-

 

i robotyka

 

stopnia (inż.)

stopnia (inż.)

 

 

 

 

 

informatyka

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

 

 

 

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

 

mechanika

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

i budowa maszyn

 

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

i inżynieria produkcji

 

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

 

eksploatacja pojazdów

praktyczny

pierwszego

-

pierwszego

-

 

 

stopnia (inż.)

stopnia (inż.)

 

 

 

 

 

 

 

mechatronika

ogólnoakademicki

-

drugiego

-

drugiego

 

 

 

 

stopnia (mgr)

 

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

 

 

budownictwo

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

 

 

 

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

 

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

 

 

 

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

 

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

 

 

 

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

 

ochrona środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego

-

pierwszego

-

 

 

 

 

stopnia (inż.)

stopnia (inż.)

 

 

 

 

 

 

 

transport

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

stopnia (inż.)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

analityka i komunikacja

praktyczny

pierwszego

-

pierwszego

-

 

w biznesie

stopnia (lic.)

stopnia (lic.)

 

 

 

 

 

socjologia

praktyczny

pierwszego

-

-

-

 

stopnia (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologia

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

filologia

angielska

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

filologia

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

pierwszego

-

 

 

hiszpańska

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

stopnia (lic.)

 

 

 

 

 

filologia polska

ogólnoakademicki

pierwszego

drugiego

-

-

 

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

 

 

pedagogika

praktyczny

pierwszego

drugiego

pierwszego

drugiego

 

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

pedagogika przedszkolna

praktyczny

jednolite studia magisterskie

jednolite studia magisterskie

 

i wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarstwo

praktyczny

pierwszego

drugiego

-

drugiego

 

 

 

stopnia (lic.)

stopnia (mgr)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

 

ratownictwo medyczne

praktyczny

pierwszego

-

pierwszego

-

 

stopnia (lic.)

stopnia (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

zdrowie publiczne

praktyczny

-

drugiego

-

drugiego

 

stopnia (mgr)

stopnia (mgr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

§ 1.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na dany kierunek studiów (lub specjalność w przypadku kierunku filologia) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku pozostałych kandydatów, komisja rekrutacyjna tworzy listy kandydatów uszeregowanych wg wskaźnika rekrutacji „WR” (zestawienie przedmiotów będących podstawą kwalifikacji - załącznik Nr 3).

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone sporządzeniem list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia. Wynik postępowania rekrutacyjnego dla kandydata dostępny jest po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie e-Rekrutacja.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów, lub specjalność (dotyczy kierunku filologia), dokonują wpis na listę studentów i składają wymagane dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Niedokonanie wpisu na listę studentów oraz niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia

 

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora złożone w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

 1. Szczegółowy harmonogram procedury rekrutacyjnej zostanie podany do 31 marca 2023 roku.

 

§ 2.

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali

 

egzamin maturalny dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

WR=4P+JO

 

gdzie:

 

P – liczba punktów określana na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.)

 

W przypadku, gdy kandydat:

 

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 

 1. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

c)   zdawał  przedmiot  na   poziomie  rozszerzonym  lub  mógł   zdawać  przedmiot   tylko na   jednym   poziomie,   liczba   punktów    P    równa   się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

 

Jeżeli  kandydat  zdawał  więcej  niż  jeden  przedmiot  wymieniony   w  załączniku  Nr   3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. 

Maksymalna liczba punktów  P = 200.

 

JO – liczba  punktów określana na podstawie wyników  z części pisemnej egzaminu maturalnego języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.)

W przypadku, gdy kandydat:

 

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
 1. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

c) zdawał   przedmiot  na   poziomie  rozszerzonym   lub  mógł   zdawać  przedmiot   tylko na   jednym   poziomie,   liczba   punktów    JO    równa   się   wynikowi   procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.), brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.

 

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000)  dla kandydatów, którzy zdawali 

egzamin maturalny dla kierunku studiów „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:

WR=P+ 4JO

gdzie:

 

P – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.)

 

W przypadku, gdy kandydat:

 

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
 1. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów P równa się   wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli  kandydat  zdawał  więcej  niż  jeden  przedmiot  wymieniony  w    załączniku  Nr   3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów  P = 200.

JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.)

W przypadku, gdy kandydat:

 

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

b)  zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów  JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

c)  zdawał   przedmiot  na   poziomie  rozszerzonym   lub   mógł   zdawać  przedmiot   tylko na   jednym   poziomie,   liczba   punktów    JO    równa   się   wynikowi   procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż  jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów  JO = 200.

 

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.), brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.

 

Gdzie:

p=


 
 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR=4P+JO

liczba  punktów  uzyskana  po  przeliczeniu  oceny  z  matury  pisemnej  z   przedmiotu

 

podstawowego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.), dla każdego kierunku. Maksymalna liczba punktów P = 200.

 

JO – liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matury pisemnej lub ustnej (brana pod uwagę jest ocena korzystniejsza dla kandydata) z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.) Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.

 

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

 

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:

 

Liczba punktów

 

Ocena

Rok wydania świadectwa

 

przed 1992 r.

1992 - 2006 r.

 

 

 

 

skala ocen 3 - 5

skala ocen 2 - 6

 

celujący

-

200

 

bardzo dobry

200

150

 

dobry

133

115

 

dostateczny

67

70

 

dopuszczający

-

30

 

 

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów =1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:

 

 

 

 

 

 

WR=P +4JO

 

 

 

 

gdzie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – liczba

punktów

uzyskana

po

przeliczeniu

oceny

z

matury

pisemnej

 

z przedmiotu kierunkowego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr

 

1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.).

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów  P = 200.

 

 

 

 

 

JO

  liczba

punktów

uzyskana

po  przeliczeniu  oceny  z  matury

pisemnej

lub  ustnej

 

(w pierwszej kolejności brana pod uwagę jest ocena z matury pisemnej) z języka obcego

 

nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022

 

z dnia 31 maja 2022 r.).

 

 

 

 

 

 

 

Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje

 

maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.

 

 

W

przypadku,

gdy

kandydat

nie

zdawał

podczas

egzaminu

dojrzałości

 

przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:

 

Liczba punktów

 

Ocena

Rok wydania świadectwa

 

przed 1992 r.

1992 - 2006 r.

 

 

 

 

skala ocen 3 - 5

skala ocen 2 - 6

 

celujący

-

200

 

bardzo dobry

200

150

 

dobry

133

115

 

dostateczny

67

70

 

dopuszczający

-

30

 

 

 

 

 

 1. Kandydatom    obywatelom  polskim  z  maturą  uzyskaną  poza  granicami  Polski  (matura zagraniczna) wskaźnik WR wyliczony zostanie w oparciu o zasady zawarte w § 2 ust. od 1 do 4.
 2. Kandydaci  posiadający  dyplom  lub  zaświadczenie  o  wynikach  matury  międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez International Baccalaureat Organization w Genewie, kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty wg podanych poniżej zasad:

 

 

Punkty rekrutacyjne

 

 

 

 

 

Wyniki matury IB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

 

(Standard level - SL)

(Higher level - HL)

 

 

 

 

 

 

 

7

100

200

 

 

 

 

 

6

85

170

 

 

 

 

 

5

71

142

 

 

 

 

 

4

57

114

 

 

 

 

 

3

42

84

 

 

 

 

 

2

28

56

 

 

 

 

 

1

14

28

 

 

 

 

 

 

 1. Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR =4P+JO

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego zgodnie

 

z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

 

JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

 1. Dla  kandydatów  z  maturą  międzynarodową  wskaźnik  WR  dla  kierunku  „filologia”

 

wyliczony zostanie wg wzoru:

WR =P+4JO

gdzie:

P             liczba      punktów      uzyskanych      z       przedmiotu     kierunkowego      zgodnie

 

z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

 

JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

 

7. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów.

 

Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty wg podanych poniżej zasad:

Wynik na dyplomie EB

 

 

(minimalna ocena pozytywna

Punkty rekrutacyjne

wynosi 6)

 

 

9,51 – 10,00

100

 

9,01 – 9,50

90

 

8,51 – 9,00

80

 

8,01 – 8,50

70

 

7,51 – 8,00

60

 

7,01 – 7,50

50

 

 

6,51 – 7,00

40

5,00 – 6,50

30

0,00 – 4,99

0

 

 1. Dla kandydatów z maturą europejską (EB) wskaźnik WR dla wszystkich kierunków studiów,

 

z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR=4P+JO

 

gdzie:

 

P - liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

 

JO - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

 1. Dla kandydatów z maturą europejską (EB) wskaźnik WR dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR=P+4JO

 

gdzie:

 

P - liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1672/05/VII/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

 

JO - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego

 

 1. Przy przeliczaniu wyników egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, zdawanego na jednym, odrębnym poziomie, należy przyjąć, że:

 

 1. maturzysta  zdający  maturę  dwujęzyczną  z  języka obcego  nie  przystępuje  do  części podstawowej,   uznaje   się,   zatem,    że    jest    zwolniony   z  tego poziomu egzaminu i przyznana mu zostaje maksymalna liczba 100 %;

2)   wynik egzaminu zdanego na poziomie  dwujęzycznym  poniżej  75%   jest    przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 oraz zaokrąglanie do pełnego procenta. Kandydatom,  którzy z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskali wynik, co najmniej 75 %, przyznaje się wynik 100 % poziomu rozszerzonego.

 

Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego nowożytnego (JO) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Wydział / kierunek

Przedmioty podstawowe (P)

Język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

(JO)

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

 

automatyka i robotyka

nowożytny

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

 

informatyka

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

 

mechanika i budowa maszyn

nowożytny

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

nowożytny

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

 

eksploatacja pojazdów

nowożytny

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub

dowolny język obcy

 

budownictwo

 

informatyka

nowożytny

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub

dowolny język obcy

 

inżynieria materiałowa

biologia

nowożytny

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub

dowolny język obcy

 

inżynieria środowiska

biologia lub geografia

nowożytny

 

 

 

 

matematyka lub chemia lub biologia lub

dowolny język obcy

 

ochrona środowiska

geografia

nowożytny

 

analityka i komunikacja

język polski lub matematyka lub wiedza

dowolny język obcy

 

w biznesie

 

o społeczeństwie

nowożytny

 

 

 

 

język polski lub historia lub matematyka

dowolny język obcy

 

socjologia

 

lub wiedza o społeczeństwie

nowożytny

 

transport

 

matematyka lub informatyka lub geografia

dowolny język obcy

 

 

lub fizyka

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub informatyka lub geografia

dowolny język obcy

 

zarządzanie

 

nowożytny

 

 

 

 

filologia,

 

filologia angielska

język polski

język angielski

 

 

 

 

 

 

specjalności

 

 

 

 

 

 

filologia hiszpańska

język polski

dowolny język obcy

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

dowolny język obcy

 

filologia polska

nowożytny

 

 

 

pedagogika

 

język polski

dowolny język obcy

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

pedagogika przedszkolna

język polski

dowolny język obcy

 

i wczesnoszkolna

nowożytny

 

 

 

 

 

 

język polski lub matematyka lub biologia

dowolny język obcy

 

pielęgniarstwo

nowożytny

 

 

 

 

 

 

język polski lub matematyka lub biologia

dowolny język obcy

 

ratownictwo medyczne

nowożytny

 

 

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

 

§ 1.

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać przynajmniej dyplom ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnych kierunków.

 

2.  W przypadku niezgodności kierunku studiów kandydat podlega procedurze przyjętej w trybie § 3.

 

 

§ 2.

 

1.  Na wszystkie kierunki studiów kwalifikacja następuje na podstawie oceny figurującej na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 1. Akademia może wprowadzić dodatkowe kryterium kwalifikacji w formie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powołaną przez dziekana sprawdzającą przygotowanie kandydatów do studiów.
 1. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacji

WR wyliczonego wg wzoru:

 

WR = 10 x O + (S + R*)

gdzie:

O - ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia,

 

S - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,

R*- punkty uzyskane po rozmowie kwalifikacyjnej (skala od 0 do 5).

 

§ 3.

 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 zostaną uregulowane odrębnie.

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzenia efektów uczenia się

 

§ 1.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na dany kierunek studiów, poziom, profil i formę kształcenia zostaje zakończone ogłoszeniem listy rankingowej kandydatów oraz wskazaniem osób przyjętych na studia.
 1. Liczba  miejsc  dla  osób  przyjmowanych  na  studia  na  dany  kierunek,  poziom,  profil  i  formę kształcenia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustalona jest przez senat w ramach limitów przyjęć na dany rok akademicki.
 1. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu na listę studentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

    4. Niedokonanie  wpisu   na    listę   studentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z  rezygnacją  z  podjęcia  studiów  na  kierunku  studiów,  na  który   kandydat  został   przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.

 1. W przypadku skreślenia kandydata z listy osób przyjętych na studia, na zwolnione miejsce wchodzi osoba zajmująca kolejne miejsce na liście rankingowej.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora złożone w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna
 3. Szczegółowy harmonogram procedury rekrutacyjnej zostanie podany do 31 marca 2023 roku.

 

§ 2 

 

 

 

 

 

1.

Na

wszystkie  kierunki

studiów

kwalifikacja  następuje  na  podstawie   uzyskanych  ocen

 

i liczby punktów ECTS zaliczonych podczas potwierdzenia efektów uczenia się.

2.

Na

studia  mogą  zostać

przyjęte

tylko  te  osoby,  którym  zaliczono  łącznie  co  najmniej

 

30 punktów ECTS.

 

 

 

§ 3.

 

 1. Komisja weryfikująca efekty uczenia się przedstawia wyniki weryfikacji, w tym protokół, dziekanowi wydziału.

 

 1. Dziekan przekazuje wyniki potwierdzenia efektów uczenia się, wraz z całą dokumentacją złożoną przez kandydata komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru:

WR =

(O    p )

 

i

i

 

 

 

 

p

 

 

 

i

 

 

gdzie:

 

Oi – ocena z modułu kształcenia uzyskana podczas potwierdzania efektów uczenia się, pi – punkty ECTS przypisane poszczególnym modułom kształcenia,

 

 • pi nie może być mniejsze od 30, biorąc pod uwagę zapis § 2 ust. 2.
 1. Wskaźnik rekrutacji WR wyliczany jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

5.  W przypadku osób mających ten sam wskaźnik rekrutacyjny wyliczony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy ustalaniu ich miejsca na liście rankingowej bierze się pod uwagę wskaźnik WR wyliczony z dokładnością do trzeciego lub kolejnego miejsca po przecinku.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)