Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 • bezpieczeństwo żywności
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia człowieka
 • zootechnika
Bezpieczeństwo żywności
Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych. Potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Zna technologie produkcji i przetwarzania żywności, a także sposoby modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne. Ma wiedzę w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasadami utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Bioinformatyka
Studia na kierunku bioinformatyka skierowane są do osób o zainteresowaniach obejmujących biologię, zwłaszcza genetykę oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Biologia
Absolwent kierunku biologia ma wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Podczas studiów uzyskuje wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka, a także roślin i zwierząt poprzez kształcenie kierunkowe, obejmujące zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna, poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta. Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Biologia człowieka
Biologia człowieka (antropologia fizyczna) jest nauką interdyscyplinarną. W związku z tym absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy. W programie studiów, poza wiedzą ogólnobiologiczną, jest wiele ciekawych, specjalistycznych przedmiotów pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych). Wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Zootechnika
Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.
Absolwent zootechniki jest przygotowany do pracy w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w administracji państwowej i samorządowej, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 • architektura krajobrazu
 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska
Architektura krajobrazu
Absolwent kierunku architektura krajobrazu ma wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Studia na kierunku architektura krajobrazu przygotowują do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - w szkolnictwie. Absolwent architektury krajobrazu potrafi wykonywać opracowania badawcze, projektowe i ich realizacje w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, a także kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych 
oraz kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym również w otoczeniu budowli inżynierskich.
Absolwenci architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach developerskich i wykonawczych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Budownictwo
Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów żelbetowych i stalowych. 
Ma umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także w zakresie remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej dla potrzeb budownictwa. Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które - w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne - stanowi podstawę do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są ponadto dobrze zorientowani w specyfice środowiska wiejskiego i w problematyce ochrony przyrody.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Geodezja i kartografia
Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Potrafi określać i ewidencjonować własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Absolwent geodezji i kartografii jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzeń terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Gospodarka przestrzenna
Studenci studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania przestrzeni dla potrzeb ludzi zgodnie z wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.
Absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych, konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych, a także sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent potrafi planować rozwój infrastruktury komunalnej, może pełnić rolę doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje kreowania współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym. Absolwent będzie potrafił opracowywać analizy i podejmie działania z zakresu marketingu terytorialnego; planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele.
Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Inżynieria bezpieczeństwa
Absolwent studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji urządzeń i instalacji technicznych, żywności oraz bezpieczeństwa pracy. Jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, a także oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych oraz ich zapobiegania. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują też do usuwania i ograniczania strat powodowanych katastrofami ekologicznymi i przemysłowymi, zmniejszania negatywnych skutków środowiskowych będących następstwem katastrof, a także zapewniania bezpieczeństwa produkcji żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma umiejętności komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Może znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej i jednostkach sektora gospodarczego zajmujących się monitorowaniem, analizą i oceną skali ryzyka związanego z występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, katastrof obiektów technicznych, zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i produkcji żywności oraz minimalizacją strat w wyniku katastrof naturalnych, technicznych i destrukcyjnych działań człowieka.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Inżynieria i gospodarka wodna
Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych.
Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności w zakresie wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych; eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią z zastosowaniem współczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz kierowania zespołami pracowniczymi, a także ustawicznego samokształcenia.
Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów studialnych i prac programowych dla podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, 
a także do samokształcenia i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną.
Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektowych, w jednostkach administracji państwowej związanych 
z gospodarką wodną oraz samorządowe, zajmującą się infrastrukturą i gospodarką komunalną.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Inżynieria środowiska
Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych.
Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy w biurach projektowych i instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo. Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, również w administracji rządowej i samorządowej, szkołach wyższych oraz instytutach naukowych.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login

Wydział Nauk o Żywności

 • biotechnologia
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • zarządzanie jakością i analiza żywności
 • żywienie człowieka
Biotechnologia
Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają wiedzę z zakresu chemizmu procesów biotechnologicznych, enzymologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne: w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym oraz chemii gospodarczej. Absolwent, kończąc studia na kierunku biotechnologia zna techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Studia na kierunku biotechnologia przygotowują do pracy w laboratoriach analitycznych-chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przemyśle fermentacyjnym i produkcji biopreparatów oraz spożywczym, na stanowiskach technologów, a także do pracy w służbach sanitarnych i placówkach badawczych.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Technologia żywności i żywienie człowieka
Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wykształcenie z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także żywienia człowieka. Zdobyta wiedza może służyć również do projektowania nowych technologii przyjaznych środowisku, dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek badawczych. Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł zawodowy inżyniera europejskiego (Eur. Ing.) w międzynarodowej organizacji FEANI.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Studiując na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości. Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent zarządzania jakością i analizy żywności wykorzystuje technologie informatyczne w zakresie obliczeń statystycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowania opracowań dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizą żywności.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Żywienie człowieka
Absolwenci kierunku żywienie człowieka mają rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Są specjalistami, którzy potrafią wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych oraz określać zalecenia i opracowywać modele żywienia najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Absolwenci są także specjalistami w zakresie technologii żywności gastronomicznej oraz jakości zdrowotnej żywności w oparciu o nowoczesne metody analityczne i linie produkcyjne zakładów żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego. Studia przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login

Wydział Przyrodniczo–Technologiczny

 • agrobiznes
 • biotechnologia stosowana roślin
 • ekonomia
 • medycyna roślin
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • ogrodnictwo
 • podstawy dla rolnictwa tropikalnego
 • rolnictwo
 • technika rolnicza i leśna
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Agrobiznes
Agrobiznes to interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający równoczesne zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rolnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa i innych firm sektora agrobiznesu.Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w branży rolno-spożywczej, dlatego też studia przeznaczone są dla osób ambitnych, planujących związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym sektorem rolno-spożywczym. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.
W trakcie studiów, student otrzyma wiedzę zarówno z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak i z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem branży przetwórstwa rolnego. Wiedza z zakresu marketingu, rachunkowości i analizy ekonomicznej umożliwi absolwentom kierunku agrobiznes efektywne zarządzanie podmiotami sektora prywatnego i publicznego. Studenci wyposażeni zostaną także w wiedzę przygotowującą ich do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zarządzania gospodarstwem rolnym. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na kierunku agrobiznes, pozwolą absolwentom zarówno na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i na piastowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, a także w instytucjach publicznych wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Biotechnologia stosowana roślin
Biotechnologia stosowana roślin jest nowym kierunkiem na naszej uczelni. Pozwala na zdobycie profesjonalnej wiedzy z biotechnologii roślin w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania. 
Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. 
Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa, której celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania metod biotechnologicznych w praktyce rolniczej. Student może ją odbywać za granicą m.in. w ramach programów Erasmus. 
Kierunek biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy: 
 • w laboratoriach biotechnologicznych zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin,
 • w laboratoriach zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin użytkowych,
 • w firmach hodowlano-nasiennych w kraju i zagranicą,
 • jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • w bankach genów,
 • jednostkach odpowiedzialnych za kontrolę materiałów nasiennych i szkółkarskich,
 • w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Ekonomia
Absolwent studiów na kierunku ekonomia ma wszechstronną wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, przeprowadzaniem analiz dostępnych lub tworzonych informacji. Kierunek studiów ma profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku uzyskują rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci są wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych, administracji gospodarczej, w organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych w kraju i zagranicą, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Medycyna roślin
Studia na kierunku medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych 
ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Absolwent medycyny roślin umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione ograniczanie czynników szkodliwych i podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. Studenci medycyny roślin zdobywają w toku studiów świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanej metody dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Podczas praktyk zawodowych będą asystentami osób zajmujących się diagnozowaniem chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz zajmujących się dystrybucją pestycydów i nawozów, a także centrach i supermarketach ogrodniczych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Ochrona środowiska
Studia na tym kierunku zapewniają wszechstronne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska obejmujące również zagadnienia związane z zagospodarowaniem i urządzaniem terenów wiejskich oraz wiedzą w ramach wybranej specjalizacji (np. ochrona gleb, ochrona wód, ekologia rolnicza).
Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziałujące na środowisko lub wykonujących zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem różnych obiektów na wody i gleby, w firmach monitorujących środowisko w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dysponuje wiedzą techniczną i przyrodniczą, która umożliwia rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych. Studia przygotowują specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Absolwent powinien umieć ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej uzyskania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwenta przygotowuje go do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego. Absolwent jest też przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Ogrodnictwo
Absolwent kierunku ogrodnictwo dysponuje szeroką wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Ma też wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych oraz zakładania i utrzymania terenów zieleni, zarządzania i sterowania jakością produkcji ogrodniczej, a także umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Ma opanowane metody prowadzenia doświadczeń oraz niezbędnych analiz chemicznych oraz potrafi przygotować publikacje z zakresu prowadzonych badań.
Absolwenci ogrodnictwa są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Mogą też podejmować pracę w produkcji ogrodniczej wszystkich sektorów rolnictwa, spółdzielczości ogrodniczej i stowarzyszeniach zawodowych, a także placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach surowcowych i kosmetycznych, szkolnictwie i organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ogrodnictwa oraz przedstawicielstwach różnych firm zagranicznych, 
w tym związanych z ochroną roślin i nasiennictwem.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Podstawy dla rolnictwa tropikalnego
Studia na kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego przygotowują specjalistów do produkcji żywności, organizowania oraz prowadzenia kontroli jakości przetwarzania żywności. Specjaliści będą mieli wiedzę o programowaniu produkcji i przetwarzaniu żywności w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Absolwent jest również przygotowany do organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Ponadto jest przygotowany do pracy 
w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, a także w laboratoriach badawczych i instytucjach odpowiedzialnych za monitoring sposobów wytwarzania żywności. Ważną częścią programu kształcenia będzie praktyka: zawodowa realizowana po ukończeniu drugiego roku studiów, 
oraz inżynierska po szóstym semestrze. Praktyki planowane są w miejscach gdzie prowadzi się uprawy tropikalne. Studia I stopnia (inżynierskie), na kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego oparte będą na realizacji przedmiotów: podstawowych m.in. matematyki, botaniki i fizjologii roślin, zoologii, mikrobiologii, fizyki, biochemii; kierunkowych m.in. gleboznawstwo, genetyka, hodowla roślin i zwierząt, anatomia zwierząt, uprawa i ochrona gleby, chemia żywności, podstawy gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym, biometria, technologia surowców zwierzęcych, rozród zwierząt gospodarskich, profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich, ekonomika produkcji rolniczej, 
oraz uzupełniających fakultatywnych – do wyboru przez studenta.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Rolnictwo
Absolwent kierunku rolnictwo dysponuje wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ma też podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Absolwent rolnictwa potrafi wykonywać i opracowywać wyniki eksperymentów badawczych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w Niemczech, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii i Szwajcarii.
Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Technika rolnicza i leśna
Studia na kierunku technika rolnicza i leśna zapewniają specjalistyczne wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie biologiczno-przyrodniczych podstaw rolnictwa, techniki (przykładowo: mechaniki i wytrzymałości, części maszyn, technologii materiałów, pojazdów i maszyn rolniczych, technologii napraw itp.) oraz nowoczesnych metod marketingu i zarządzania.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w gospodarstwach rolniczych, zakładach usług leśnych, przedsiębiorstwach handlu maszynami rolniczymi i leśnymi, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych i leśnych oraz przetwórstwa płodów rolnych, a także w nadleśnictwach i administracji leśnej, szkolnictwie zawodowym, zakładach naprawczo-usługowych, biurach konstrukcyjnych, branżowych instytutach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach energetycznych jako eksperci planowania infrastruktury energetycznej obszarów wiejskich.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Weterynaria
Studia na kierunku weterynaria pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: zapobiegania chorobom zwierząt towarzyszących i gospodarskich oraz ich leczenia, ochrony zdrowia konsumenta, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej.
Absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, obiektach chowu i hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych i hurtowniach leków.
Zarejestruj się https://pluton.up.wroc.pl/auth/login

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)