Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PWSZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała nr 132/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018.
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.), uwzględniając postanowienia Statutu Uczelni, wprowadza się następujące zasady przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018
§ 1
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zwana dalej „Uczelnią” prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia na określone kierunki i formy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zwane dalej WKR, powołane przez Dziekanów. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Działu Kształcenia i Spraw Studenckich – Biuro Rekrutacji. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia na podstawie wyników konkursu świadectw.
3. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR, powołana przez Rektora.
4. Od decyzji WKR służy prawo złożenia odwołania do UKR, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, obowiązujących w Uczelni. UKR po rozpatrzeniu odwołania podejmuje decyzję, która jest ostateczna. Na decyzję UKR przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
5. Do kompetencji UKR należy ponadto nadzór nad przestrzeganiem przyjętych w Uczelni warunków i trybu rekrutacji oraz podejmowanie decyzji w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale. 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§ 2
1. Przyjęcie na dany kierunek studiów odbywa się w ramach limitu liczby miejsc określonego uchwałą Senatu.
2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.
§ 3
1. Studia stacjonarne są bezpłatne.
2. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie studentów na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych określa Rektor w zarządzeniu.
3. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią, a studentem.
§ 4
1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej IRK na stronie internetowej www.irk.pwszciechanow.edu.pl
2. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie trwania rekrutacji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
3. Uczelnia zapewnia kandydatom na studia dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiając dokonanie rejestracji w IRK.
4. Rejestracja kandydata w IRK jest warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.
5. W celu rejestracji w IRK kandydat:
1) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest e- mail kandydata);
2) wypełnia i zatwierdza ankietę osobową, podając informacje odpowiednio o ukończonej szkole ponadgimnazjalnej i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów;
3) dokonuje wyboru kierunku;
4) ubiegający się o przyjęcie na studia podaje ze świadectwa dojrzałości przedmioty do postępowania rekrutacyjnego: - trzy przedmioty z najwyższą punktacją - do wyboru z trzech obowiązkowych i jednego dodatkowego zdawanych na maturze;
5) wprowadza informację dotyczącą poziomu zdawanych przedmiotów oraz ich wyniki;
6) kandydaci, którzy zdawali tzw. „nową maturę” w liceach ogólnokształcących do roku 2013/2014, w technikach do roku 2014/2015 wpisują trzy przedmioty zdane na maturze;
7) wnosi opłatę w wysokości podanej w IRK na rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez IRK;
8) kandydat na studia stacjonarne lub student przenoszący się z innej uczelni wypełnia oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
6. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybrany zostanie kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata rekrutacyjna.
7. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowanych awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.
9. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:
1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;
2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;
3) przekazywania przez Uczelnię informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i miejsca składania dokumentów.
10. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące, z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.
§ 5
1. Rekrutacja na studia składa się z dwóch etapów:
1) kwalifikacja kandydatów na studia, ewentualne umieszczenie na listach rezerwowych,
2) wydanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
2. Kandydaci na studia po wypełnieniu warunków rekrutacji online, składają w Biurze Rekrutacji Uczelni następujące dokumenty:
1) wydrukowane i podpisane podanie (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
2) oryginał, odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości,
3) dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz ta sama fotografia wgrana do systemu irk.pwszciechanow.edu.pl
4) zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) - stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1144),
5) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego, a w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa strony ze zdjęciem z paszportu,
6) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wskazany numer konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji,
7) oryginał lub odpis notarialny dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej – jeżeli wynik olimpiady nie jest wpisany do świadectwa dojrzałości;
8) kandydat na studia stacjonarne lub student przenoszący się z innej uczelni składa oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
3. Kandydaci posiadający utrudniony dostęp do Internetu mają możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.
4. Szczegółowy harmonogram, zasady rekrutacji i przyjęć na studia, termin i sposób składania dokumentów przez kandydatów oraz termin ogłoszenia wyników rekrutacji - zawiera zarządzenie rektora.
5. Przyjęcie obcokrajowców następuje na podstawie odrębnych przepisów w tym określonych w
6. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
7. Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów.
8. Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia rekrutowane są na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, rolnictwo.
9. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową na poszczególnych kierunkach studiów w kolejności uzyskanych punktów.
10. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
11. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018, jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów, zakwalifikowanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia studiów, złożone w formie elektronicznej do dnia 26 września 2017 r.
12. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w ust. 2 skutkuje skreśleniem kandydata z listy rankingowej.
13. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną, wymaga natychmiastowego wyjaśnienia, a w przypadku jego braku, skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych. 14. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, wniosek kandydata – osoby niepełnosprawnej, rozpatruje w miarę możliwości z wynikiem pozytywnym
§ 6
1. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2017/2018 ustala się na okres od 5 czerwca do nie później niż do 20 września 2017 r. Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach. I Etap - od 5 czerwca do 29 lipca 2017 r. II Etap – od 1 sierpnia do nie później niż do 20  września 2017 r.
2. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odpowiednio: 2 sierpnia 2017 r. oraz 22 września 2017 r. 3. Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie rekrutacji na studia niestacjonarne, o ile nie spowoduje to naruszenia organizacji roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w tej rekrutacji będą miału możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.
§ 7
1. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia na jeden lub kilka kierunków studiów składając odrębnie dokumenty dla każdego kierunku studiów. Może być także rekrutowany na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. W takim przypadku wymagane dokumenty kandydat składa odrębnie, z zachowaniem procedury określonej w Uchwale Senatu w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ w Ciechanowie.
3. Kandydaci przyjmowani na kolejny kierunek studiów, przyjmowani są z uwzględnieniem limitu miejsc określonego Uchwałą Senatu.
4. Kandydat określa w rekrutacji online preferowaną kolejność kierunków studiów wskazując pierwszy kierunek i formę studiów.
5. W przypadku nieprzyjęcia na studia albo nieuruchomienia studiów na kierunku lub formę studiów preferowanej przez kandydata w pierwszej kolejności, kandydat będzie kwalifikowany na kolejno preferowane kierunki studiów i formę studiów, z uwzględnieniem warunków naboru na danym kierunku studiów.
6. Ustala się minimalne limity miejsc na kierunkach oraz kryteria rekrutacji:
Kryteria i planowane rozmiary rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 

 

WYDZIAŁ Wymagana minimlna liczba studentów Kryteria rekrutacji - studia stacjonarne
Stacjonarne Niestacjonarne Przedmioty konkursowe
Wydział Inżynierii i Ekonomii  50 >25/35
P1 Język polski
P2 Język obcy nowożytny
P3 matematyka
P4 przedmiot dodatkowy zdawany na maturze. 
Ekonomia
Rolnictwo 30 >25/30
P1 Język polski
P2 Język obcy nowożytny
P3 matematyka
P4 przedmiot dodatkowy zdawany na maturze. 
Inżynieria Środowiska 30 >25/30
Mechanika i Budowa Maszyn  30 >25/30
Informatyka 30 >25/30
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych  50  
P1 Język polski
P2 Język obcy nowożytny
P3 matematyka
P4 przedmiot dodatkowy zdawany na maturze
Pielęgniarstwo
Pedagogika 40 >25/30
P1 Język polski
P2 Język obcy nowożytny
P3 matematyka
P4 przedmiot dodatkowy zdawany na maturze.
Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych  30 >25/30
P1 Język polski
P2 Język obcy nowożytny
P3 matematyka
P4 przedmiot dodatkowy zdawany na maturze.
Elektronika i Telekomunikacja 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne  40 >25/30
P1 Język polski
P2 Język obcy nowożytny
P3 matematyka
P4 przedmiot dodatkowy zdawany na maturze. 
7. Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim, określi Senat Uczelni w drodze odrębnej uchwały. Rektor na wniosek dziekana wydziału po uzyskaniu opinii Senatu może zmienić minimalną liczbę przyjęć kandydatów na studia planowanego rozmiaru rekrutacji. W przypadku, jeżeli liczba osób przyjętych na dany kierunek w stosunku do planowanych rozmiarów rekrutacji nie przekroczy 25-30 osób może zostać podjęta decyzja o nieuruchomieniu studiów.
8. Ostateczne rozmiary rekrutacji są zależne od limitu miejsc wynikające z liczby studentów studiów stacjonarnych określonych w Uchwale Senatu w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 oraz ewentualnej decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych powyżej 2%.  
§ 8
1. Nabór kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości następuje na podstawie konkursu -  rankingu, sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przeliczenia opisanego w ust. 2, z przedmiotów zdawanych na maturze. Kandydat wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze z najwyższą punktacją.  
2. Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne odbywa się w odniesieniu do kandydatów posiadających świadectwo maturalne z egzaminu pisemnego (tzw. „nowa matura”) wynik z poszczególnych przedmiotów uwzględnionych podczas kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego jest przeliczany na punkty według reguły:      
1)  w przypadku nowej matury na poziomie podstawowym – liczby procentów z egzaminu maturalnego przeliczane są wprost na punkty (przykład: wynik 40% z egzaminu oznacza 40 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),      
2)  w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym – uzyskane procenty z egzaminu maturalnego przeliczane są na podwójną ilość punktów (przykład: wynik 40% z egzaminu oznacza 2 x 40 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),
W przypadku tzw. „starej matury”  
1) W przypadku „starej matury” do postępowania rekrutacyjnego podobnie jak w „ nowej maturze” bierze się trzy przedmioty wybrane przez kandydata.
2) W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” nie zdawali na maturze, któregoś z przedmiotów: tzn. język polski, język nowożytny, matematyka lub inny obowiązkowy do wyboru przedmiot (pisemny lub ustny), pod uwagę bierze się przedmiot z najlepszą oceną ze świadectwa ukończenia szkoły, któregoś z w/w przedmiotów. Punkty za oceny uzyskane ze świadectwa ukończenia szkoły przeliczane są według zasady: ocena 2 jako 10 punktów, ocena 3 jako 15, ocena 4 jako 20 punktów, ocena 5 jako 25 punktów, ocena 6 jako 30 punktów.
3) sześciostopniowa skala ocen - oceny ze świadectwa z egzaminu dojrzałości przeliczane są na   punkty według zasady: ocena 2 jako 30 punktów, ocena 3 jako 50 punktów, ocena 4 jako 70 punktów, ocena 5 jako 85 punktów, ocena 6 jako 100 punktów
4) czterostopniowa skala ocen – ocena ze świadectwa z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty według zasady: ocena 3 jako 30 punktów, ocena 4 jako 70 punktów, ocena 5 jako 100 punktów.
3. Jeżeli kandydat z egzaminu maturalnego („nowa matura”) otrzymał wynik z poziomu podstawowego i rozszerzonego z danego przedmiotu, podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych za dany przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.  
4. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości („stara matura”) określony przedmiot pisemnie i ustnie, podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych jest ocena wyższa.
5. Jeżeli kandydat na studia był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych tj. 200 punktów.
6. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i otrzymują maksymalną liczbę punktów rankingowych tj. 600 punktów. 
§ 9 
1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony został na dyplomie IB według zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty: 
Ocena Liczba punktów
7 100
6 86
5 71
4 57
3 43
2 29
1 14
2. Osoby, które w 2017 r. przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub matury zagranicznej i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 15 września 2017 r., pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji  i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.
§ 10
1. W toku rekrutacji na studia niestacjonarne obowiązują dokumenty wymienione w  § 5.  
2. Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się tak jak na studia stacjonarne, o których mowa w § 4  z pominięciem ust. 5 pkt. 4, 5 i  pkt. 6
3. Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się według kolejności zgłoszeń w systemie IRK, oraz złożeniem w Biurze Rekrutacji lub przesłaniem dokumentów do wypełnienia ustalonego limitu przyjęć – liczy się data stempla pocztowego oraz data złożenia dokumentów.
§ 11 
1. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim zgodnie  z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190,    poz. 1406  z późn. zm.), przy czym cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą podejmować studia na zasadach dotyczących obywateli polskich. Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców w PWSZ w Ciechanowie reguluje zarządzenie rektora. 
2. O przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
2) cudzoziemcy, posiadających status uchodźcy nadany w RP,
3) cudzoziemcy, korzystających z ochrony czasowej na terytorium RP,
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
5) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
6) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 poz. 1650 z późn. zm.),  
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
9) posiadacze ważnej Karty Polaka.
3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego lub
3) uzyskają potwierdzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim oraz:
4) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,
5) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
6) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, które są przyjmowane na studia w języku polskim podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co pozostali kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”) i posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej, uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zamieszkują.
5. Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym  do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za 
granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w RP. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przestrzegania zasad postępowania rekrutacyjnego obowiązujących obywateli polskich.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Komentarze (0)