Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

 

 

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AT-H 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała Nr 1161/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.
Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 169 oraz art. 170g ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm), § 84 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej uchwala, co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Akademia Techniczno-Humanistyczna przyjmuje kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunki, profile i formy studiów wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Liczbę miejsc na I roku studiów na poszczególnych kierunkach, poziomach, profilach i formach kształcenia określa odrębna uchwała senatu.
3. Rekrutacja na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2017 roku dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2017 roku oraz od 1 lutego 2018 roku do 31 marca 2018 roku dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określi odrębna uchwała Senatu.
4. Warunkiem uruchomienia studiów na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach (na kierunku filologia) oraz poziomach, profilach i formach studiów jest przyjęcie kandydatów w liczbie odpowiadającej liczebności podstawowej grupy studenckiej dla danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów.
§ 2.
1. Przyjęcia kandydatów na studia następują na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 3 oraz w § 8.
2. O przyjęcie w Akademii Techniczno-Humanistycznej mogą ubiegać się kandydaci spełniający następujące warunki:
1) Na studia pierwszego stopnia:
a) posiadają świadectwo maturalne bądź świadectwo dojrzałości z wynikiem pozytywnym,
b) posiadają maturę uzyskaną poza obszarem Polski lub maturę międzynarodową,
c) w przypadku kandydatów na studia niestacjonarne – pomostowe kierunek pielęgniarstwo posiadają dodatkowo dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznych szkół zawodowych 2,5-letnich, 2 i 3 letnich oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
d) złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,
e) dokonają wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
2) Na studia drugiego stopnia:
a) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,
b) złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,
c) dokonają wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
3. Prawo przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mają ci kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego – uprawnienia te określone są odrębnym dokumentem.
4. W ramach rekrutacji na dany rok akademicki kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów (specjalność na kierunku filologia), przy czym w postępowaniu rekrutacyjnym ma prawo wskazać dodatkowo dwa alternatywne kierunki (lub specjalności na kierunku filologia) na wypadek nieprzyjęcia go na wskazany kierunek podstawowy (lub specjalność na kierunku filologia). Kandydat wybierając w systemie elektronicznej rejestracji kierunek podstawowy i kierunki alternatywne, określa kolejność rozpatrywania kierunków w postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. W ramach danej tury rekrutacji kandydat wnosi na konto Akademii Techniczno-Humanistycznej jedną opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
6. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia określa Załącznik Nr 3.
7. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa Załącznik Nr 4.
8. Podstawą ustalenia list rankingowych, po zakwalifikowaniu kandydatów w trybie § 2 ust. 1 i 2, jest wskaźnik rekrutacji „WR” wyliczony na podstawie wzorów zamieszczonych w Załączniku Nr 3 i Załączniku nr 4.
II. Komisje rekrutacyjne: uczelniana i wydziałowe
§ 3.
Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR), powołane przez dziekanów wydziałów prowadzących kierunki studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje i nadzoruje uczelniana komisja rekrutacyjna (UKR), powołana przez rektora.
§ 4.
1. W skład UKR wchodzą:
1) prorektor właściwy ds. studenckich i kształcenia jako jej przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) przewodniczący wydziałowych komisji rekrutacyjnych,
5) kierownik działu nauczania i spraw studenckich,
6) przedstawiciel samorządu studenckiego.
2. Do zadań UKR należą w szczególności:
1) ustalanie harmonogramu rekrutacji,
2) koordynacja i nadzór prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych,
3) podejmowanie decyzji po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego przez kandydata na studia,
4) zawiadamianie kandydatów na studia o wynikach odwołań.
§ 5.
1. W skład WKR wchodzą:
1) przewodniczący,
2) zastępca (–y) przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) członkowie powoływani w zależności od liczby kandydatów,
5) kierownik dziekanatu.
2. Do zadań WKR należą w szczególności:
1) przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów kandydatów,
2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
3) zawiadamianie kandydatów o formie i terminie kwalifikacji,
4) przeprowadzanie kwalifikacji,
5) zawiadamianie kandydatów o wynikach kwalifikacji,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia.
III. Postępowanie rekrutacyjne
§ 6.
1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną (przez internet) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest:
1) wniesienie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji;
2) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo, posiadający egzamin dojrzałości, maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydaci, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, określonych w § 7 ust. 1 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3. Na podstawie danych przekazanych drogą elektroniczną, wydziałowe komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie kwalifikacyjne i sporządzają listy osób przyjętych na studia i nieprzyjętych na studia oraz listy rezerwowe kandydatów (o ile wydziałowe komisje rekrutacyjne postanowią takie listy tworzyć).
4. Osoby przyjęte na I rok studiów:
1) zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, określonych w § 7 ust. 1 oraz dokonania wpisu w terminie i miejscu określonym w harmonogramie rekrutacji;
2) do których odnosi się zapis § 6 ust. 2 p. 2, zobowiązane są do dokonania wpisu w terminie i miejscu określonym w harmonogramie rekrutacji.
5. Złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest potwierdzeniem rejestracji na studia.
6. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na wydziale i kierunku studiów, na które kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.
7. Podstawą do skreślenia kandydata z listy osób przyjętych na studia może być również stwierdzenie przez wydziałową komisję rekrutacyjną niezgodności danych podanych w rejestracji elektronicznej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.
IV. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia
§ 7.
1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania możliwe do pobrania po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata);
2) kopii oryginału świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego poświadczonych przez uczelnię - dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia;
3) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne - pomostowe na kierunku pielęgniarstwo składają:
- kopię świadectwa dojrzałości oraz dyplom (zarówno absolwenci liceum medycznego, jak i absolwenci medycznych szkół zawodowych) poświadczonych przez uczelnię - dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia;
- kopię aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
4) kopii dyplomu ukończenia studiów poświadczonej przez uczelnię – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia;
5) dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata z wymaganiami jak wyżej;
6) kopii dowodu osobistego poświadczonej przez uczelnię;
7) poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, której wysokość zostanie podana w terminie późniejszym w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Zarządzeniem Rektora ATH i opublikowana na stronie internetowej uczelni;
8) kandydaci na studia stacjonarne składają oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
2. Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.
V. Przyjęcia na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się.
§ 8.
1. O przyjęcie na studia na dany kierunek, poziom i profil kształcenia może starać się osoba, której odpowiednia wydziałowa komisja weryfikująca potwierdziła efekty uczenia się na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz zaliczyła łącznie nie mniej niż 30 punktów ECTS.
2. Na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się, wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów.
3. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu na studia w terminie i miejscu określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedokonanie wpisu na studia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na wydziale i kierunku studiów, na które kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.
5. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się określa Załącznik Nr 5.
6. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie postępowania rekrutacyjnego opisanego w § 2 i 6.
VI. Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia w drugim terminie (drugiej turze), w przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w pierwszym terminie będzie mniejsza od limitu miejsc na tym kierunku.
2. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała zostaje przesłana ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na dany kierunek studiów (lub specjalność w przypadku kierunku filologia) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku pozostałych kandydatów, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne tworzą listy kandydatów uszeregowanych wg wskaźnika rekrutacji „WR” (zestawienie przedmiotów będących podstawą kwalifikacji - Załącznik Nr 2).
2. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone ogłoszeniem list kandydatów przyjętych na studia, kandydatów nieprzyjętych na studia oraz listy rezerwowej kandydatów (jeśli Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne takie listy ustaliły) na dany kierunek lub specjalność (dotyczy kierunku filologia).
3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany wydział i kierunek studiów, lub specjalność (dotyczy kierunku filologia), składają wymagane dokumenty w miejscu i terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.
4. Przyjęcie kandydata z listy rezerwowej następuje po zwolnieniu się miejsc w trybie § 1 ust. 3. O przyjęciu decyduje pozycja kandydata na liście.
5. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej złożone w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
6. Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej na I rok studiów zostanie podany do 31 marca 2016 roku.
§ 2.
Obliczanie wskaźnika rekrutacji WR
1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = 4P  JO
gdzie:
P – liczba punktów określana na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w Załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.).
W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w Załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów JO = 200.
W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.). brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.
2. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny dla kierunku studiów „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = P  4JO
gdzie:
P – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z Załącznikiem Nr 2
do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.).
W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w Załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.).
W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w Załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów JO = 200.
W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w Załączniku nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r., brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.
3. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = 4P  JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej z przedmiotu podstawowego (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.) dla każdego kierunku. Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matury pisemnej lub ustnej (brana pod uwagę jest ocena korzystniejsza dla kandydata) z języka obcego nowożytnego (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH Nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.).
Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.
W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.
Dla kierunku pielęgniarstwo studia niestacjonarne - pomostowe I stopnia, gdy kandydaci, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, otrzymają jednakową liczbę punktów o przyjęciu na studia, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:
Ocena
Liczba Punktów
Rok wydania świadectwa
przed 1992 r. skala ocen 3-5
1992 - 2006 skala ocen 2-6
celujący
-
200
bardzo dobry
200
150
dobry
133
115
dostateczny
67
70
dopuszczający
-
30
 
4. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów =1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = P  4 JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej z przedmiotu kierunkowego (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.). Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej lub ustnej (w pierwszej kolejności brana pod uwagę jest ocena z matury pisemnej) z języka obcego nowożytnego (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.). Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.
W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.
Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:
Ocena
Liczba Punktów
Rok wydania świadectwa
przed 1992 r. skala ocen 3-5
1992 - 2006 skala ocen 2-6
celujący
-
200
bardzo dobry
200
150
dobry
133
115
dostateczny
67
70
dopuszczający
-
30
5. Kandydatom – obywatelom polskim z maturą uzyskaną poza granicami Polski (matura zagraniczna) – wskaźnik WR wyliczony zostanie w oparciu o zasady zawarte w § 2 ust. od 1 do 4.
6. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej („International Baccalaureate”) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na punkty rekrutacyjne:
Ocena
Punkty rekrutacyjne
Poziom SL
Poziom HL
7
100
200
6
85
170
5
71
142
4
57
114
3
42
84
2
28
56
1
14
28
1) Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla wszystkich kierunków studiów - z wyjątkiem kierunku „filologia” – wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = 4P  JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.
2) Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = P  4JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.
7. Przy przeliczaniu wyników egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, zdawanego na jednym, odrębnym poziomie przy przeliczaniu wyników tego egzaminu na poziom podstawowy i rozszerzony, należy przyjąć, że:
1) maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje się, zatem, że jest zwolniony z tego poziomu egzaminu i przyznana mu zostaje maksymalna liczba 100 %;
2) wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym poniżej 75% jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 oraz zaokrąglanie do pełnego procenta. Kandydatom, którzy z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskali wynik, co najmniej 75 %, przyznaje się wynik 100 % poziomu rozszerzonego.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)