Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/18

Artykuł archiwalny

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UKSW 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 77/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018 Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 2 lit. d oraz § 123 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji oraz organizację postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w UKSW, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2017/2018.
§ 2
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) jednostce rekrutującej – należy przez to rozumieć wydział;
2) kierowniku jednostki rekrutującej – należy przez to rozumieć dziekana wydziału;
3) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia w jednostkach rekrutujących;
4) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób przyjmowanych na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonego poziomu i formy studiów;
5) egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2016, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.);
6) egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
7) Maturze Międzynarodowej (zwanej również „IB”) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2157 z późn. zm.);
8) Maturze Europejskiej (zwanej również „EB”) – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół
Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
9) liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę kandydatów na studia uszeregowanych według malejącej liczby punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego. W zależności od liczby kandydatów, uzyskanej przez nich punktacji oraz przyjętego przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej progu punktowego lista ta składa się z osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na studia albo z osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na studia oraz pozostających w rezerwie, albo z osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na studia i niezakwalifikowanych, albo z osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na studia oraz pozostających w rezerwie i
niezakwalifikowanych. Status osoby zakwalifikowanej nie jest równoznaczny ze statusem osoby przyjętej;
10) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę osób, które złożyły dokumenty i zostały przyjęte według kolejności na liście rankingowej   ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu i formy studiów, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, 3, 4. 11) Internetowej Rejestracji Kandydatów – należy przez to rozumieć elektroniczny system, który obsługuje odbywającą się w formie internetowej rejestrację kandydatów na studia; 
12) osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla kandydata na studia w ramach systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia;
13) naborze – należy przez to rozumieć rekrutację na studia prowadzoną w terminie podstawowym lub terminie dodatkowym lub terminie uzupełniającym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018.
§ 3
1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w danym roku akademickim jest ustalana w drodze zarządzenia Rektora, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości tej opłaty ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomem IB, dyplomem EB, a także osób posiadających tytuł licencjata, magistra, inżyniera uzyskany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UKSW odrębną uchwałą.
§ 4
1. Procedurę rejestracji kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”, oraz wykaz dokumentów wymaganych od kandydata określa zarządzenie Rektora.
2. Obsługę IRK prowadzi Biuro Rekrutacji.
3. W zakresie informatycznym, obsługę, o której mowa w ust. 2 wykonuje Centrum Systemów Informatycznych.
DZIAŁ II
ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych
§ 5
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”. W jednostce rekrutującej może być powołana tylko jedna komisja rekrutacyjna.
2. Wsparcie przy pracach administracyjnych komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej zapewnia obsługa administracyjna oraz sekretarz tejże komisji.
3. Senat UKSW na wniosek Rektora powołuje w drodze uchwały UKR, w tym przewodniczącego i pozostałych członków komisji, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.
4. Przewodniczący UKR wyznacza Sekretarza UKR spośród pracowników Biura Rekrutacji iokreśla zakres zadań.
5. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących powołują kierownicy tych jednostek nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r.
6. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r.
7. Sekretarza danej komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r. Sekretarz bierze udział w pracach komisji bez prawa głosu, nie będąc członkiem komisji. Sekretarz nie wchodzi w skład obsługi
administracyjnej komisji rekrutacyjnej.
8. W skład komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) Zastępca Przewodniczącego;
3) Pełnomocnik ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów;
4) Przedstawiciel studentów;
5) Członek zwyczajny, bądź o ile kierownik jednostki rekrutującej uzna za zasadne, członkowie zwyczajni. Liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od potrzeb danej jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż określona w zarządzeniu Rektora. Powołanie członków zwyczajnych nie jest obowiązkowe.
9. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3 i 5, powołuje się spośród nauczycieli akademickich.
10. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej zapewniają pracownicy administracyjni tej jednostki. Ich liczba uzależniona jest od potrzeb jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać liczby określonej w zarządzeniu Rektora.
11. Na sekretarza komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej można wyznaczyć nauczyciela akademickiego zatrudnionego w tej jednostce lub pracownika administracyjnego tej jednostki.
12. W przypadku przeprowadzania przed jednostkę rekrutującą rozmów kwalifikacyjnych kierownik jednostki rekrutującej lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może powołać złożone z nauczycieli akademickich komisje egzaminacyjne, w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.
§ 6
1. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej jest kierownik tej jednostki lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
2. Nadzór ogólny nad przebiegiem rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawuje przewodniczący UKR.
§ 7
1. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej oraz UKR są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może upoważnić przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego do podpisywania w imieniu komisji decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
3. UKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w imieniu komisji korespondencji i dokumentów, w tym orzeczeń odwoławczych.
4. Posiedzenia UKR są protokołowane, a protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza komisji.
5. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących oraz UKR określa zarządzenie Rektora.
DZIAŁ III
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§ 8
1. Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na etapy:
1) postępowanie kwalifikacyjne,
2) składanie dokumentów przez kandydatów,
3) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyjęcia na studia.
2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a jego celem jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie oceny wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydata.
3. Terminy postępowania kwalifikacyjnego nie podlegają przywróceniu.
4. Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się najwcześniej 1 czerwca 2017 roku, a kończy najpóźniej 15 października 2017 roku.
5. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określi w formie harmonogramu rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018 Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna.
Rozdział 1
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
§ 9
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
1) zarejestrowała się w IRK zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego; oraz
2) wniosła w terminie określonym przez uczelnię opłatę rekrutacyjną; oraz
3) zdała egzamin maturalny (tzw. „nową maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane
w wyniku zdania tego egzaminu albo zdała egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub posiada dyplom IB albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
lub
4) posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
§ 10
1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata w formie pisemnej, właściwy prorektor nadzorujący rekrutację na studia, działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora, może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 rozstrzyga się do ostatniego dnia rejestracji zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia.
Rozdział 2
Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego
§ 11
Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może obejmować: konkurs matur, rozmowę kwalifikacyjną, ocenę przedstawionej przez kandydata dokumentacji na podstawie kryteriów określonych w niniejszej uchwale, w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały oraz w uchwałach Senatu UKSW, o których mowa w § 19 ust. 1, 2.
§ 12
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie szczególnych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności), niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości albo egzaminu dojrzałości łącznie z wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie szczególnych predyspozycji kandydata dopodjęcia studiów na danym kierunku (specjalności), niesprawdzanych w trybie egzaminu dojrzałości.
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą, bierze się pod uwagę wyniki na świadectwie maturalnym po przeliczeniu dostosowanym do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali dyplom IB lub dyplom EB, bierze się pod uwagę wyniki na dyplomie po przeliczeniu dostosowanym do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 13
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może być prowadzone jako:
1) konkurs średnich arytmetycznych ocen z toku studiów;
2) rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą;
3) ocena przedstawionej przez kandydata dokumentacji z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.
§ 14
Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej, której dotyczy rozmowa kwalifikacyjna, oraz członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej rozmowę.
§ 15
1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, może zostać przyjęty na więcej niż jeden kierunek.
2. Kandydat, który jest studentem UKSW na określonym kierunku i nie został skreślony z listy studentów tego kierunku, nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 16
Niestawienie się kandydata na jakąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwia jego dalszy udział w tym postępowaniu, chyba że komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, określi inny tryb postępowania, o czym powiadamia niezwłocznie przewodniczącego UKR.
§ 17
1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Jeżeli niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna ustala tryb postępowania w uzgodnieniu z przewodniczącym UKR i Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
§ 18
Kryteria przyjęć osób posiadających dyplom Matury Międzynarodowej albo Matury Europejskiej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 19
1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
Rozdział 3
Ustalenie i ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
§ 20
1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są wyrażane w skali punktowej zapewniającej dostateczne zróżnicowanie wyników uzyskanych przez kandydatów na studia. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku elementów, skala wyników musi być porównywalna.
2. Sposób obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, jak również wyników poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego w przypadku gdy wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego składa się więcej niż z jednego elementu, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wyniki poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego, jak również końcowy wynik postępowania kwalifikacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie IRK.
§ 21
1. Kolejność kwalifikowania oraz przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu i formy studiów, określa lista rankingowa, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 ,4.
2. Mając na celu efektywne zapełnienie limitu miejsc na danym kierunku studiów, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może zakwalifikować do złożenia dokumentów na ten kierunek więcej kandydatów niż wynosi limit miejsc.
3. Mając na uwadze dobór najlepszych kandydatów, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej w określonym naborze na dany kierunek może wyznaczyć próg punktacji dla osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na studia na takim poziomie, że po przeprowadzeniu tego naboru nie zostanie wypełniony limit miejsc.
4. Do czasu stwierdzenia przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej w systemie IRK statusu przyjęcia na studia albo nieprzyjęcia na studia, lub rezygnacji ze studiów wszystkim kandydatom znajdującym się na liście rankingowej dla danego kierunku lub specjalności osoby pozostające w rezerwie mogą zostać przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej zakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, w szczególności w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, na tym kierunku lub specjalności.
5. Sposób i miejsce ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1, określa zarządzenie Rektora.
Rozdział 4
Sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego
§ 22
1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w danej jednostce rekrutującej komisja rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów i etapów tego postępowania. Protokół podpisuje przewodniczący i
wszyscy członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny zawierać uzasadnienie i potwierdzenie podpisem przewodniczącego komisji.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do UKR przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
DZIAŁ IV
PRZYJĘCIE NA STUDIA
Rozdział 1
Ustalenie limitu miejsc i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia
§ 23
Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego przez UKR komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów na studia, z zastrzeżeniem § 24.
§ 24
1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest po dostarczeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, których wykaz określa zarządzenie Rektora.
2. Kandydaci posiadający dyplom IB albo EB, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia, są zobowiązani przedłożyć ten dokument w oryginale w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki rekrutującej.
3. W przypadku, gdy do dnia wycofania przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 1, ze skutkiem prawnym rezygnacji z podjęcia studiów, nie zostanie wydana decyzja o przyjęciu na studia, wydawana jest decyzja o nieprzyjęciu na studia z przyczyn określonych w
tym przepisie.
§ 25
1. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może przeprowadzić dodatkowy nabór na dany kierunek studiów lub specjalność, w szczególności w związku z niewypełnieniem limitu miejsc, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 dodatkowy nabór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem rekrutacji, za zgodą przewodniczącego UKR, na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.
§ 26
1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, kierownik jednostki rekrutującej lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może zwrócić się do prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu miejsc określonego w odrębnej uchwale, z zastrzeżeniem warunków o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Po uzyskaniu zgody prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub przyjęciu dodatkowej liczby kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników albo przeprowadzeniu kolejnego naboru, mając na uwadze wartość liczbową wskazaną przez prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia.
§ 27
1. W przypadku podjęcia decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności mimo przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej wyda kandydatowi przyjętemu na ten kierunek lub kierunek i specjalność decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o przyjęciu na studia.
2. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności, w szczególności w związku z niewystarczającą liczbą kandydatów, określa zarządzenie Rektora.
Rozdział 2
Doręczanie decyzji i środki odwoławcze
§ 28
1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom na piśmie. Kandydat ma obowiązek pisemnego potwierdzenia otrzymania decyzji.
2.W przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą, wysyłka jest realizowana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dopuszczalne jest doręczenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(EPUAP).
3. Lista przyjętych jest ogłaszana w sposób określony w zarządzeniu Rektora.
4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
5. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisję rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.
§ 29
Komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących przekazują UKR listę osób przyjętych na studia w terminie 30 dni od daty podjęcia ostatniej decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, w tym w sprawach dotyczących przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz uchwał rad wydziałów.
§ 31
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego UKR sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
§ 32
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)