Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2017/18

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AM 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z 18 maja 2016 r.  w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej  w Krakowie na rok akademicki 2017/2018  Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 , z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej w Krakowie postanawia, co następuje: 
§ 1 
Ustala się warunki, tryb oraz termin rekrutacji na I rok stacjonarnych  i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej na rok akademicki 2017/2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Warunki, tryb oraz termin rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2017/2018 
Rozdział I 
Ogólne warunki i termin rekrutacji 
§ 1 
1. Akademia Muzyczna w Krakowie dokonuje przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni, w ramach ustalonych limitów.  
2. O uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje rektor.
3. Uczelnia przeprowadza rekrutację na studia prowadzone w języku angielskim. O uruchomieniu studiów w języku angielskim decyduje rektor.
4. Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przeprowadza rekrutację na kierunek Muzyka kościelna.
5. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
6. Podstawę przyjęcia na studia I stopnia stanowią wyniki: z praktycznego egzaminu wstępnego oraz pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to wynik z języka ojczystego.
7. Podstawę przyjęcia na studia II stopnia stanowią wyniki z praktycznych egzaminów wstępnych oraz przedstawienie dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub dokumentu równorzędnego.
8. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji z egzaminów na 3 dni przed wyznaczonym terminem.
9. Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2017, zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych  w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych, w celu odczytania wyników matury przez uczelnię, w ww. rejestrze.
10. Uczelnia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia korzystając z systemu elektronicznego, w języku polskim i angielskim:
1) elektroniczna rejestracja kandydatów rozpoczyna się 4 maja 2017 r. i kończy 5 czerwca  2017 r.;
2) link do systemu internetowej rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl;
3) kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;
4) w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz oraz wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek/specjalność studiów oraz składa wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,  w wyznaczonym terminie;
5) rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wygenerowanie i wysłanie kwestionariusza;
6) osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych;
7) uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 11. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, wokalistyka, rozpoczyna się 16 czerwca 2017 r. i kończy 31 października 2017 r. 12. Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez odpowiednie wydziałowe komisje rekrutacyjne po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów i podane do wiadomości na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl 
 § 2 
1. Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w § 1 oraz:
1) w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,
2) w ogłoszonych przez uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 13.  
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po pozytywnie zdanym egzaminie i sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej obu kierunków.
3. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia ww. dokumentu w oryginale i tłumaczeniu przysięgłym na język polski przed egzaminami.  
4. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w punkcie 3, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem uzyskania nostryfikacji ww. dyplomu w Polsce. Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentu w oryginale i tłumaczeniu przysięgłym na język polski przed egzaminami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłożenie dokumentu potwierdzającego nostryfikację w terminie późniejszym, wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydaci posiadający Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. 
§ 3 
1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej  II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na tym poziomie.
2. Studenci Akademii Muzycznej w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów, w ramach innego kierunku – zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.  
4. Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans. Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny,  z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w drodze szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. 
§ 4 
Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV. 
§ 5 
1. Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki/specjalności według kolejności miejsc.  O kolejności decyduje liczba punktów.
2. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów,  o kolejności przyjęć decyduje:
1) w postępowaniu na studia I stopnia – uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym  z języka polskiego, a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki,
2) w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia. 
4. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów, w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.
5. W przypadku rezygnacji kandydata, na liście przyjętych umieszcza się kolejną osobę, która zdała egzamin, a nie została przyjęta z braku miejsc. 
§ 6
W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:
1) na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,
2) na podstawie odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez rektora. 
§ 7
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej WKR) – powołane przez dziekanów.
2. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.
3. W skład WKR wchodzą: przewodniczący, sekretarz, z-ca sekretarza oraz co najmniej trzech członków.
4. Przewodniczący WKR powołuje komisje egzaminacyjne i ich przewodniczących  do przeprowadzania poszczególnych egzaminów. Komisje egzaminacyjne mogą pracować  w zespołach egzaminacyjnych.
5. Dla poszczególnych specjalności przewodniczący WKR może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.
6. Komisja lub zespół muszą liczyć co najmniej trzy osoby.
7. Do zadań WKR należy w szczególności:
1) przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich weryfikacja,
2) przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,  
3) kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,
4) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,
5) przekazanie kandydatom informacji o miejscu i terminach egzaminów, 6) organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych), 7) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc, 8) przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów, nieprzyjętych  z powodu braku miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,  9) pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego, w tym sporządzenie i wysłanie decyzji administracyjnych, 10) wydawanie (na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego, 11) sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego, 12) przesyłanie odwołań wraz z aktami sprawy do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (zwaną dalej UKR).
8. Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7 punktach 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 odpowiadają sekretarze WKR.
9. Po zakończeniu egzaminów wstępnych WKR sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:
1) zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
2) nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
10. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych wydziałowe komisje rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:
1) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną),
2) listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z braku miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).  
§ 8
1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne oraz odwoławczym od decyzji WKR jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.
2. W skład UKR wchodzą: przewodniczący, co najmniej jeden prorektor, sekretarz oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów.
3. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez rektora prorektor. 
4. Do zadań UKR należy w szczególności: 
1) podejmowanie ustaleń dotyczących prac WKR,
2) kontrola przestrzegania przez WKR warunków i trybu rekrutacji,
3) kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,
4) podejmowanie, sporządzenie i rozesłanie decyzji administracyjnych wydanych  w postępowaniu odwoławczym w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia.
5. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do UKR.
6. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję.
7. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji  na studia.
8. Wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie zostało złożone, przekazać je wraz z aktami sprawy do UKR.
9. UKR rozpatruje odwołania kandydatów w terminie ustalonym przez przewodniczącego UKR,  nie wcześniej niż 14 dni od daty doręczenia decyzji WKR o wyniku postępowania rekrutacyjnego.  
10. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje UKR. Decyzja UKR jest ostateczna.  
11. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą ilość punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte  z powodu braku miejsc.  
12. Decyzję o wynikach egzaminów wstępnych kandydaci otrzymują drogą listową.  
§ 9 
Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy zatrudnieni  w uczelni. 
§ 10 
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
2. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują wszyscy członkowie WKR oraz komisji egzaminacyjnych lub zespołów egzaminacyjnych. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji.
3. Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują wszyscy członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  
§ 11 
1. Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, przewodniczący WKR może ograniczyć liczbę publiczności.  
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
§ 12
Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów. 
Rozdział II 
Wymagane dokumenty 
§ 13
1. Do formularza rekrutacyjnego wymagane jest kolorowe zdjęcie, takie jak do dowodu osobistego, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrząca wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.  
2. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:
1) dowód tożsamości – do wglądu, 
2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,
3) kserokopię indeksu (bez obowiązku zwrotu) – dotyczy kandydatów na studia II stopnia.  Nie dotyczy absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie,
4) ponadto na specjalność kompozycja: na STUDIA I STOPNIA Co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane. na STUDIA II STOPNIA Wybór partytur kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia, w specjalności kompozycja. 
3. Aby dokonać wpisu na studia należy złożyć następujące dokumenty: 
1) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub uwierzytelnioną notarialnie kopię – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,
2) oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub uwierzytelnioną notarialnie kopię – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia,
3) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia – nieobowiązkowo,
4) oświadczenie kandydata na studia stacjonarne w Akademii Muzycznej w Krakowie lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów  na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
5) czytelną kserokopię dokumentu tożsamości – powiększoną dwukrotnie – obie strony,
6) 3 kolorowe fotografie zgodnie z wymaganiami z § 13 ust. 1.  
4. Kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.
5. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana). 
Rozdział III
ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO 
§ 14 
1. Komisje egzaminacyjne mają prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego. 
2. Szczegółowe wymagania programowe stanowią załącznik nr 1 i 2 do WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018.
3. Do egzaminu przystępuje się z własnymi materiałami nutowymi. Kandydat może wystąpić  z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej. 
Rozdział IV
WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
 
§ 15
1. Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno- dwu- lub trzyetapowe.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym lub drugim etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.
3. Listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez wszystkich członków WKR ogłasza sekretarz.
4. Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt. 
25 pkt  –  bardzo dobrze ++
24 pkt  –  bardzo dobrze + 
23 pkt.  –  bardzo dobrze 
22 pkt.  –  bardzo dobrze  - 
21 pkt  –  bardzo dobrze - - 
20 pkt  –  dobrze ++ 
19 pkt  –  dobrze + 
18 pkt  –  dobrze  
17 pkt  –  dobrze - 
16 pkt  –  dobrze - -  
15 pkt  –  dostatecznie ++ 
14 pkt  – dostatecznie + 
13 pkt  –  dostatecznie 
12 pkt  –  dostatecznie - 
11 pkt  –  dostatecznie - - 
 0-10 pkt – niedostatecznie 
5. W przypadku egzaminów na studia I stopnia, w zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny, wartości procentowe lub literowe  z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego systemu:
Wartości procentowe Wartości literowe Ocena Ilość punktów
100% - 90%  A
celujący, 
bardzo dobry
3
89% - 60%  B dobry 2
59% - 30%  C
dostateczny, 
dopuszczający (mierny) 
1
6. Zasady obliczania.  
a. Na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunku instrumentalistyka (studia I i II stopnia) oraz kierunku kompozycja i teoria muzyki (studia II stopnia) wszystkie komponenty sumuje się  z założeniem, że: 
- do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”, 
- w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika, 
- do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny. 
b. Na kierunku instrumentalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że: 
- do liczby punktów uzyskanych z egzaminu z gry na instrumencie stosuje się mnożnik „x 3”, 
- do liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej nie stosuje się mnożnika, 
- do liczby punktów uzyskanych z pozostałych komponentów egzaminu stosuje się mnożnik „x 1/2”, 
- do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny. 
c. Na kierunku kompozycja i teoria muzyki w rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których obowiązuje wyłącznie etap I, wynik egzaminu stanowi średnia punktów z komponentów egzaminu kierunkowego. W przypadku pozostałych kandydatów wynik egzaminu stanowi średnia składowych: średniej punktów z poszczególnych komponentów egzaminu kierunkowego (etap I)  i średniej wyników etapu II.  
7. Wymagania punktowe: 
dyrygentura 
studia I stopnia 
- egzamin kierunkowy – min.18 pkt  egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z kształcenia słuchu min. 18 pkt,  z pozostałych egzaminów min. 13 pkt studia II stopnia 
- egzaminy kierunkowe – min. średnia 18 pkt, w tym z dyrygowania oraz z wiedzy podstawowej w zakresie dyrygentury na poziomie ukończonych studiów I stopnia  z dyrygentury – min. 18 pkt, pozostałe egzaminy – min. 13 pkt 
kompozycja i teoria muzyki 
studia I stopnia 
- egzamin kierunkowy – min.18 pkt
- egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt 
studia II stopnia 
- egzamin kierunkowy – min. średnia 18 pkt, w tym z każdego komponentu min. 14 pkt
- egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  
studia I stopnia 
- egzaminy kierunkowe – min. 16 pkt z każdego egzaminu  
- egzaminy uzupełniające-modułowe – min. 16 pkt z każdego egzaminu  
studia II stopnia 
- egzamin kierunkowy, etap I – min. 18 pkt - egzaminy kierunkowe – modułowe,
etap II – min. 16 pkt z każdego egzaminu,  średnia z modułu  min. 18 pkt 
* przy wyborze dwóch lub więcej modułów, do końcowej punktacji liczony jest moduł  z najwyższą punktacją 
muzyka kościelna  
studia I i II stopnia 
- egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt z każdego egzaminu  - egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu  
instrumentalistyka 
studia I i II stopnia 
- egzamin z gry na instrumencie, rozmowa kwalifikacyjna – min. 18 pkt.  - pozostałe egzaminy – min. 13 pkt 
wokalistyka 
studia I i II stopnia 
egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu  - egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu  
§ 16
Studia niestacjonarne 
1. Zainteresowani podjęciem studiów niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w  odpowiednich dziekanatach w terminie ogłoszonym przez uczelnię. 
2. O uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje rektor.
3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych oraz ogłaszają listę przyjętych na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne lub na podstawie wyników dodatkowej rekrutacji (tryb postępowania  jak w §2). 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)