Akademik - Wymagane dokumenty

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Miejsce w DS jest przyznawane na czas trwania stacjonarnych/niestacjonarnych studiów odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
2. Osoba, której przyznano miejsce w DS ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w Zarządzeniu o podziale roku akademickiego.
3. Przed rozpoczęciem kolejnego stopnia studiów procedurę o przyznanie miejsca w DS rozpoczyna się od początku.
Potrzebne dokumenty należy pobrać ze strony http://cos.uni.lodz.pl/prawo/wnioski-2
 
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE W DS - PO RAZ PIERWSZY
1. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w DS przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
2. Utrudniony dojazd do uczelni, dokumentuje się poprzez dołączenie do wniosku stanowiącego załącznik nr 2 kopii biletu PKS, PKP, a także wydruku z internetowej przeglądarki Google Maps uwzględniającego odległość miejsca stałego zamieszkania do siedziby uczelni.
3. Przy przydzielaniu miejsc do DS komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • odległość od miejsca zamieszkania,
 • pozostawanie studentem studiów stacjonarnych,
 • szczególne sytuacje: np. sieroctwo, niepełnosprawność,
 • udokumentowaną przewlekłą chorobę,
 • zamieszkanie rodzeństwa w danym DS,
 • zamieszkanie jednego z małżonków w danym DS.
4. Osoba, której nie zostało przyznane miejsce w DS z powodu braku miejsc, zostaje umieszczona na liście rezerwowej. Osobom z listy rezerwowej przyznaje się miejsca w miarę zwalniania się miejsc w DS. Lista rezerwowa sporządzana jest w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 3.
5. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w pkt. 4 będzie wyższa niż liczba wolnych miejsc w DS stosuje się dodatkowe kryterium, którym jest dochód netto przypadający na jednego członka rodziny w skali m-ca. Osoba ubiegająca się zobowiązana jest do udokumentowania dochodu netto zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ w zakresie stypendium socjalnego.
 
REZERWACJA MIEJSCA W DS UŁ
1. Aby zachować miejsce, na kolejny rok akademicki – student/doktorant zobowiązany jest do złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 3, o rezerwację miejsca w DS w terminie i miejscu określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ.
2. Student, któremu przyznano rezerwację miejsca w DS ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w Zarządzeniu o podziale roku akademickiego.
3. Rezerwacji miejsca w danym DS na kolejny rok akademicki może dokonać tylko ta osoba, która zamieszkiwała w nim przynajmniej 2 miesiące przed zakończeniem terminu, o którym mowa w pkt. 2. w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy rezerwacja.
4. W sytuacji niespełnienia warunku określonego w pkt. 3 stosuje się tryb postępowania określony w zasadach ubiegania się o miejsce w DS – po raz pierwszy.
 
ZAMIANA DS
(termin, sposób i miejsce składania wniosku)
1. Student zamierzający zamienić dotychczasowy DS na inny DS zobowiązany jest do złożenia wniosku o zamianę DS stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu w terminie i miejscu określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ.
2. W sytuacji odmowy przyznania zamiany DS wynikającej z braku wolnych miejsc we wnioskowanym DS wniosek, o którym mowa w pkt. 1 może być rozpatrywany tylko na trzech kolejnych posiedzeniach UKS-S.
3. Student, który uzyska zgodę na zamianę DS, zobowiązany jest do przekwaterowania się w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji przez UKS-S.
4. Warunkiem ubiegania się o zamianę DS jest uprzednie złożenie wniosku o rezerwację miejsca w dotychczasowym DS na kolejny rok akademicki w terminie do 31 maja.
 
MIEJSCE W DS NA WAKACJE
1. Student może przedłużyć okres zamieszkania w DS na czas wakacji (tzn. od 01.07 do 30.09 danego roku kalendarzowego), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu w terminie i miejscu określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ.
2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci zamieszkujący dany DS w trakcie roku akademickiego.
3. Student, który nie złoży wniosku o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego, może ubiegać się o miejsce w DS tylko na zasadach pokoju gościnnego pod warunkiem, że okres zakwaterowania w nim nie będzie krótszy niż 14 dni. Zasady ubiegania się, przydzielania i odpłatności za miejsce w pokoju gościnnym określają odrębne przepisy.
 
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POKÓJ MAŁŻEŃSKI
1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UKS-S, może przyznać miejsca w jednym pokoju dwuosobowym dla osób płci przeciwnej na wniosek stron zainteresowanych:
 • studentom, którzy przed wydaniem decyzji o przyznaniu miejsca w DS zawarli małżeństwo (należy przedstawić kserokopię aktu małżeństwa),
 • studentom, którzy przedstawią zaświadczenie z USC o terminie zawarcia małżeństwa, a w przypadku małżeństwa kanonicznego przed duchownym – zaświadczenie wydane przez kierownika USC lub przez właściwego reprezentanta kościoła lub związku wyznaniowego,
 • studentom mającym wspólne dzieci (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka),
 • innym studentom w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COS-SBS.
 
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POKÓJ 1-OSOBOWY
1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UKS-S, może przyznać pokój jednoosobowy:
 • studentom posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 • studentom posiadającym zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające długotrwałe leczenie lub przewlekłą chorobę oraz konieczność zamieszkania w określonych warunkach,
 • Innym studentom w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COS-SBS.
 
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POKÓJ DLA STUDENTA Z DZIECKIEM
1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UKS-S, może przyznać miejsce w pokoju wraz z dzieckiem:
 • studentowi samotnie wychowującemu dziecko (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka),
 • małżeństwu (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka).
2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ.. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COS-SBS.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)