Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

22.06.2022

Pedagogika – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 175
 • studia niestacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne II stopnia: 125

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5700 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Socjologia
 • Historia wychowania
 • Technika pracy naukowej
 • Pedagogika ogólna
 • Filozoficzne koncepcje człowieka

 

Uniwersytet Wrocławski kształci studentów na 78 kierunkach, w tym 250 specjalnościach i specjalizacjach. Jednym z kierunków jest Pedagogika.

 

Nabywane umiejętności

Koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Uczy pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju. Studia stawiają na zdobycie ogólnej wiedzy humanistycznej, między innymi z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii, a przede wszystkim szczegółowej wiedzy pedagogicznej. Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim polega na poznaniu współczesnych teorii pedagogicznych oraz poznaniu w jaki sposób można wspomagać rozwój człowieka.

Wszystkie przedmioty znajdujące się w siatce zajęć mają za zadanie przekazanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i socjologicznej. Mają stanowić mocny fundament do pracy zawodowej i rozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci pedagogiki mogą wykorzystać w instytucjach edukacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego, firmach konsultingowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, czy świetlicach środowiskowych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Justyna, studentka I stopnia Pedagogiki mówi:

„Nauki jest dużo. Ale to przecież dobrze, bo kieruje nami chęć pomagania innym i chcemy to robić jak najlepiej, z solidnym bagażem wiedzy i kompetencji. Studia w tym mieście mają także inną zaletę – Wrocław to piękne miasto.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Wrocław

Pedagogika studia 

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania możliwości i potrzeb oraz wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • organizowania i prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego,
 • organizowania i prowadzenia poradnictwa wychowawczego dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych,
 • konstruowania projektów działalności placówek edukacyjnych,
 • czytania aktów prawnych i tworzenia konstrukcji prawnych,
 • prowadzenia pracy korekcyjno- kompensacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w akademickich biurach karier,
 • w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • w placówkach socjalizacyjnych,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • w ośrodkach adopcyjnych,
 • w rodzinnych domach dziecka.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków pedagogicznych, nauczycielskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Każdy, kto chce studiować Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim musi zaznaczyć sobie w kalendarzu miesiąc maj, bo właśnie wtedy rozpoczyna się rekrutacja. Złożona jest ona z kilku elementów, a na dodatek wszystkie zrealizować można nie wychodząc z domu. Każdy kandydat zakłada indywidualne konta w specjalnym systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów. Aby profil został utworzony prawidłowo należy uzupełnić w nim niezbędne dane osobowe, dołączyć zdjęcie, wypisać uzyskane wyniki maturalne. System IRK to także centrum powiadomień, ponieważ dzięki niemu będziemy wiedzieli jaki kolejny krok wykonać oraz, co najważniejsze, jak przedstawiają się wyniki rekrutacji. Pomimo tego, iż niemal całe postępowanie kwalifikacyjne przebiega za pośrednictwem Internetu nie wolno zapominać o jednej, niezwykle istotnej rzeczy – realizacji rekrutacyjnych poleceń w terminie. W przestrzeni rekrutacji na studia nie ma czegoś takiego jak spóźnienia, bądź niedokładność. Niewypełnianie rekrutacyjnych poleceń, bądź opóźnienia w ich wykonywaniu może skutkować z usunięcia z listy osób ubiegających się o przyjęcia. A kiedy kończy się rekrutacja? W lipcu, ale żeby poznać dokładną datę należy sprawdzać aktualności z życia uczelni.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw kilku dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu stosownej informacji i zmianie statusu w indywidualnym profilu systemu IRK. Zebrane dokumenty można dostarczyć osobiście, a jeśli nie ma takiej możliwości, może to zrobić ktoś inny w naszym imieniu. Dokumenty można również przesłać pocztą albo kurierem. Do zestawu dokumentów rekrutacyjnych należą między innymi:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, bądź laureata olimpiad i konkursów wiedzy.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata, niezależnie od wybranego kierunku kształcenia. Wnosząc ją opłacamy tak naprawdę możliwość przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Opłata powinna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system IRK.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów takich jak: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych tabela, dzięki której każdy kandydat może oszacować swoje szanse na rekrutacyjne powodzenie. Jak to dokładnie wygląda? Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim brane pod uwagę są następujące olimpiady:

 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)