ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • AKADEMIA NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA COACHINGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Z czym zmaga się współczesny lider? Jakie przyświecają mu cele? Jakie wyzwania stawia przed nim pędzący świat? I wreszcie – jakie cechy powinien w sobie wykształcić, aby podążali za nim ludzie? Dziś to efektywność komunikacji decyduje o tym, kto zostaje skutecznym liderem.

  Do stworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych pn. Akademia Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego zainspirowali nas absolwenci innych kierunków naszej uczelni, dla których rozwój osobisty to proces, który nigdy się nie kończy.

  Wszystko, czego potrzebujemy, aby osiągać cele osobiste i zawodowe, znajduje się w nas samych. To samoświadomość, wizja,  kreatywność, empatia i intuicja. Niedoceniane kiedyś kompetencje miękkie, dzisiaj wiodą prym w szeroko pojętym zarządzaniu i obszarach biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny
  • przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny
  • poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny
  • poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi
  • nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny
  • rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

  Program studiów jest zgodny z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego. 

  Na studia podyplomowe ASYSTENT RODZINY zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Odbiorcy studiów:  Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w firmie – audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne.

  Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego.

  Forma prowadzenia zajęć: wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.
  Studia z zakresu audytu systemów informatycznych oparte są na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji audytora IT () i wzbogacone są o polską praktykę w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT PODATKOWY Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu zasad organizowania i przeprowadzania czynności związanych z audytem podatkowym. Uczestnicy mają możliwość pozyskania oraz aktualizacji wiedzy z zakresu działalności organizacji, rachunkowości oraz prawa podatkowego.

  Realizacja programu umożliwi słuchaczom przekazanie umiejętności umożliwiających weryfikacje legalności i prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z opracowywaniem rekomendacji ewentualnych zmian z uwzględnieniem ryzyka podatkowego. Nabyta wiedza i umiejętności mają na celu umożliwić uczestnikom podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo prawne i finansowe podmiotów gospodarczych.

  W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy przeanalizują mechanizmy, instrumenty i procedury kontroli podatkowej. Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z narzędziami identyfikacji ryzyka podatkowego oraz mechanizmami jego minimalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek "Audyt śledczy" jest odpowiedzią za obserwowane od kilku lat rosnące zapotrzebowanie firm, urzędów i instytucji na ten rodzaj funkcji w organizacji. Coraz częściej zarządy i właściciele firm oczekują od audytorów wewnętrznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do prowadzenia działań z obszaru audytu śledczego, nie chcąc tworzyć odrębnej funkcji lub komórki organizacyjnej dedykowanej li tylko do tego obszaru pracy audytorskiej.

  Kierunek został przygotowany w oparciu o nową publikację "Analiza śledcza - w procesie kontroli” - PIKW, Warszawa 2016. Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla kadry zarządzającej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  Przygotowanie uczestników, według standardów europejskich, do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP w aspekcie zaznajomienia z podstawami i metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy a także ich eliminowania i zmniejszenia. Założeniem studiów jest, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Projekt kierowany jest do firm chcących wdrożyć systemy zarządzania wg norm OHSAS 18001, BS 8800 a także PN-N 18001. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP daje uprawnienia do objęcia stanowisk od starszego inspektora ds.bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Adresaci

  Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach BHP, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Studia są skierowane do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii pracy. Szczególnie polecane są dla pracowników zajmujących się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, przedstawicieli związków zawodowych oraz innych osób zainteresowanych prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalnością szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu:
  – zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie funkcjonowania służb mundurowych Policji/Państwowej Straży Pożarnej/Straży Miejskiej Inspekcji Transportu Drogowego,
  – metod poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  – praktycznej interpretacji przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z zarządzaniem drogami,
  – zarządzania ruchem drogowym, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
  – uwrażliwienia słuchaczy na bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe i utrzymanie dróg,
  – współpracy między zarządcami dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJE NAUKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  • zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  • podpisanie umowy,
  • 1 zdjęcie (35 x 45 mm).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości , płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUDOWANIE KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program opiera się na doświadczeniach ekspertów biznesu i zarządzania w Polsce. Bazą dla programu są badania wielu podmiotów gospodarczych, ich struktur i możliwości budowania kariery.

  W programie wykorzystano jeden z modeli firmy doradczej Tarka Executive’s sprawdzony badaniami w strukturach biznesowych. Model ten obejmuje trzy obszary, których rozwój tworzy podstawę do sukcesu życiowego i efektywnego budowania kariery. Te obszary to bogactwo-siła-wartość (wealth-strength-worth ™). 

  Wieloletnie obserwacje i badania ludzi sukcesu i karier w organizacji pokazuje, że odpowiedni rozwój w tych trzech obszarach daje największe szanse awansu życiowego i rozwoju kariery na poziomie zarządzającym, tak w życiu jak i w biznesie. W każdym z obszarów uczestnicy uczą się najważniejszych elementów korzystnych dla rozwoju własnego oraz korzystnych dla organizacji. W ten sposób zbudowany jest również program, gdzie w każdym z obszarów uwzględnione są tematy „JA” i „FIRMA” , które to nie zawsze idą w parze w budowaniu kariery (co również jest pokazane).

  Zajęcia mają formę warsztatów wspartych niezbędną teorią. Praktyczne ćwiczenia dają możliwość efektywnego wykorzystania własnego potencjału oraz uczenia się podczas pracy i wykonywania zadań.

  Dzięki kompleksowym analizom talentów i umiejętności własnych jak również dopasowania do potrzeb organizacji i przełożonych, kierunek stanowi doskonałe narzędzie do bardzo efektywnego pozycjonowania się na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do:

  • Osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
  • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji;
  • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
  • osób odpowiedzialnych za zarzadzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocje zachowań etycznych

  Efektywna polityka zarzadzania ryzykiem braku zgodności – compliance umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarzadzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż wzrasta.

  Wewnątrz organizacji – poprzez zarzadzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postepowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarzadzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;

  Na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO I MENTORING MIĘDZYKULTUROWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kompetencje międzykulturowe są dzisiaj kluczowe jeśli uwzględnimy fakt, że coraz częściej musimy zarządzać komunikacją pomiędzy pracownikami z różnych obszarów kulturowych i doradzać tym, którzy poszukują pracy lub chcą rozpocząć działalność gospodarczą z wizją jej rozwoju poza Polską.

  Pozwalają one na sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, a przede wszystkim są podstawą podczas spotkań zawodowych z cudzoziemcami. Ponadto dynamika współczesnego rynku pracy  przekłada się na potrzeby korzystania z usług profesjonalnie przygotowanych doradców zawodowych, coachów i mentorów biznesowych. Zaproponowany program studiów jest praktyczny i ma innowacyjny  charakter ze względu na komponent międzykulturowy połączony z coachingiem i mentoringiem biznesowym.

  Zapraszamy do studiowania wszystkich tych z Państwa, którzy planują zatrudnienie lub pracują w charakterze specjalistów, coachów oraz konsultantów, a także pracowników działów HR, działów szkoleń, trenerów biznesu.

  Osoby chętne mogą uczestniczyć w szkoleniach certyfikowanych (dodatkowa/preferencyjna opłata tylko dla słuchaczy studiów podyplomowych) :

  1.Points of You® Train The Trainers - Beginning 

  2.CoachWise Coaching Essentials™ 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY. TEORIA I PRAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy specjalistycznej, kształtowanie umiejętności organizatorskich oraz cech osobowych niezbędnych do pracy w Służbie Dyplomatycznej, a także zatrudnionych w administracji publicznej, rządowej, zespolonej oraz szeregu instytucji ogólnokrajowych, terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz podmiotów indywidualnych i prawnych.

  Ponadto, w ramach studiów, słuchacze powinni uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa dyplomatycznego i konsularnego, strategii bezpieczeństwa państwa oraz węzłowych zagadnień dotyczących pokoju i rozbrojenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMISJA GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu:
  • praktyczne przygotowanie do pracy głosem, poprawa nośności wydobywanego dźwięku, odnalezienie optymalnej średnicy głosu, dbanie o prawidłową dykcję i intonację,
  • zapoznanie się z technikami wykorzystywanymi w emisji głosu z uwzględnieniem metod ruchowych (m.in. technika Alexandra),
  • wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny głosu,
  • przygotowanie do wystąpień publicznych (sposoby radzenia sobie ze stresem, kreowanie wizerunku, psychologia kontaktu).

  Adresaci

  Studia Podyplomowe z Emisji Głosu skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy na co dzień wykorzystują swój głos jako narzędzie pracy (m.in. menedżerów, dziennikarzy, nauczycieli, trenerów, prawników, polityków, konferansjerów).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów 

  Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów EMBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomwych EMBA, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

  Adresaci

  Program studiów podyplomych EMBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach min. zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz couching.

  Absolwenci studiów podyplomych EMBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie, rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie EMBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów badaczy i praktyków z Polski i zagranicy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (RODO) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko.

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrzej zapraszają na studia podyplomowe "Kontrola wewnętrzna i audyt".

  Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym. Forma prowadzenia zajęć: wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

  Cele studiów

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórce kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzania kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz wykształconą najlepszą praktyką. Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:

  • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji,
  • kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli,
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku logopedy:


  - wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
  - przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej,
  - przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym,
  - przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem, rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie  logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.


  Studia podyplomowe Logopedia pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe logopedy (nauczyciel logopedii w placówkach oświatowych lub logopeda). Absolwent posiada wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń mowy i komunikacji językowej oraz prowadzenia w tym zakresie terapii logopedycznej. Orientuje się w problematyce psychologicznych oraz edukacyjnych uwarunkowań zaburzeń komunikacji, dysponuje również wiedzą w zakresie podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji.

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych LOGOPEDIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIA, KULTURA, SZTUKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów 

  Celem studiów jest umiejętność korzystnego wykreowania własnego wizerunku we współczesnym świecie. W teorii i praktyce dowiesz się jak z sukcesem prezentować się w mediach - telewizji, radiu, prasie. Jak „dobrze wypaść” na oficjalnym przyjęciu i przed kamerą, jak uniknąć dyplomatycznych i towarzyskich gaf, być przekonującym mówcą przed audytorium, jak wykorzystać umiejętności aktorskie we współpracy z partnerem w biznesie i w kontaktach osobistych. Nabędziesz podstawowe umiejętności profesjonalnego filmowania przydatne we współczesnym świecie kultury obrazu: Facebook, Instagram, Youtube, strona internetowa, inne. W praktyce poznasz ABC pracy przed kamerą i w kontakcie z żywym odbiorcą.

  Adresaci
  Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów wyższych, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich). Osoby kształtujące swoją karierę zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem osób przygotowujących się lub już pełniących funkcje i stanowiska w publicznych i niepublicznych instytucjach.
  Studia kierowane są dla wszystkich tych osób, dla których pojęcie budowania sukcesu ściśle łączy się z wysoką kulturą osobistą, swobodą funkcjonowania m. in. we współczesnych mediach, w świecie kultury, dyplomacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji. Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji, poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań.

  Adresaci

  Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi czy też usługowymi, które zostały powołane do wdrożenia, nadzorowania lub doskonalenia systemu zarządzania jakością w swojej organizacji bądź planują w przyszłości podjąć tego typu zadania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH to oferta skierowana do menedżerów sportu; sportowców; nauczycieli wychowania fizycznego; osób pracujących w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji; pracujących w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe.

  Autorski program studiów przygotuje Absolwentów do pełnienia ról menedżerskich w organizacjach sportowych krajowych i międzynarodowych, pozwoli nabyć lub uzupełnić najnowszą wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami sportowymi, współpracy ze sponsorami. Studia pozwolą na zdobycie przez Słuchaczy umiejętności komunikacji interpersonalnych, umiejętności budowania i rozwijania zespołów projektowych w organizacjach sportowych. Absolwenci uświadomią sobie potrzebę stałego rozwoju w zakresie zarządzania jednostkami sportowymi.
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH.
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zaliczenie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MINDFULNESS W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierowanie ludźmi to jedno z najtrudniejszych zadań jakie współczesne firmy stawiają dziś przed liderami. Wymaga to nie tylko dobrego wykształcenia i twardej wiedzy branżowej ale również pasji, koncentracji na tym co jest naprawdę ważne, podejmowania szybkich decyzji oraz umiejętności budowania empatycznych relacji. Liderami można nazwać tylko tych, za którymi zespół sam chce podążać i ich naśladować.

  Bo liderzy to ludzie, którzy poprzez swoją postawę uruchamiają w podwładnych ich ogromny potencjał. Budowanie autorytetu, szacunku czy pozycji lidera wymaga poznania samego siebie. Wymaga zdobycia umiejętności widzenia prawdy, tak by móc realnie ocenić swoje silne i słabe strony i na tej podstawie zbudować strategię własnego rozwoju. Tymczasem większość ludzi, którzy aspirują do zdobycia pozycji lidera nie potrafi tego dokonać, ponieważ ocenia samego siebie przez filtr własnej iluzji, tj. własnych wyobrażeń na temat tego kim jest.

  A błędna ocena samego siebie nieuchronnie musi prowadzić do stworzenia błędnej strategii własnego rozwoju. Takie same zależności dotyczą rozwoju własnych pracowników. Jedynie dostrzegając ich prawdziwe cechy i potencjał lider może właściwie zmotywować podwładnych, wzbudzać ich pasję i zaangażowanie, przekonywać do osiągania rzeczy niemożliwych. Warunek jest jednak jeden. Lider musi umieć widzieć w nich to, co naprawdę jest ich potencjałem a nie to co chciałby w nich widzieć.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  - nabycie kompetencji i uprawnień neurologopedy;

  - poszerzenie wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu zaburzeń mowy o etiologii neurogennej, niezbędnej do prowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie;

  - odbycie praktyki na oddziałach neonatologicznych i w specjalistycznych placówkach zdrowotnych oraz oświatowych.


  Studia Podyplomowe Neurologopedia pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe neurologopedy. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, opracowania studium przypadku i złożenie egzaminu końcowego. 

  Adresaci:

  Na Studia Podyplomowe Neurologopedia są przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub filologii polskiej o specjalności logopedycznej lub pedagogiki o specjalności logopedycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (posiadających tytuł licencjata lub magistra), a w szczególności do: nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych, pracowników samorządu terytorialnego.

  Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów umożliwiają absolwentom pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEŁNOMOCNIK DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko. Absolwenci będą mogli samodzielnie prowadzić oraz kierowania zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe.

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

  Absolwenci będą również w pełni przygotowani do reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT, ich dokumentowania, zabezpieczania materiału dowodowego oraz wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

  Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie od PIKW w studiowanym zakresie, jak również kompetencje zawodowe do wykonywania funkcji pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

  Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób ,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychodietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która łączy wiedzę z zakresu psychologii i dietetyki, mając na celu holistyczne podejście do zdrowia i odżywiania. Program studiów został tak skonstruowany aby dostarczyć słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu interakcji między psychologią a dietetyką, aby lepiej zrozumieć kompleksową naturę odżywiania i zdrowia psychicznego oraz zdobyć kompetencje do wspierania klientów w zmianie nawyków żywieniowych oraz rozwijać strategie motywacyjne i terapeutyczne
  w obszarze odżywiania.

  Studia podyplomowe z psychodietetyki mogą otworzyć wiele perspektyw zawodowych. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy jako psychodietetycy, specjaliści ds. zdrowego odżywiania i psychologii żywienia, terapeuci odżywiania, eksperci ds. zdrowego stylu życia w instytucjach medycznych, poradniach dietetycznych. Będą mogli oferować indywidualne konsultacje, wspierać pacjentów w zmianie nawyków żywieniowych oraz rozwijać strategie motywacyjne i terapeutyczne w obszarze odżywiania.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOG W SZKOLE I PRZEDSZKOLU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Psycholog w szkole i przedszkolu” oferują program nastawiony na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy o charakterze teoretycznym, poszerzonej o umiejętności praktyczne przekazywane podczas zajęć przez doświadczonych specjalistów pracujących na co dzień w placówkach edukacyjnych. Oferowane studia pozwolą ich uczestnikom na pogłębienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju.

  Zwiększą praktyczne umiejętności w obszarze rozpoznawania i rozumienia podstawowych problemów natury rozwojowej występujących na różnych etapach rozwoju dziecka i adolescenta. Zapewnią wiedzę z obszaru diagnostyki i empirycznie udowodnionych metod pracy o charakterze wsparciowym. Pogłębią umiejętności uczestników w zakresie rozpoznawania zagrożeń natury społecznej i prowadzenia adekwatnych kampanii o charakterze prewencyjnym.

  Przyczynią się do rozwoju umiejętności niezbędnych do opracowywania opinii na temat funkcjonowania podopiecznych, przekazywania informacji w tym zakresie ich opiekunom oraz pracownikom placówki edukacyjnej. Oferowane studia umożliwią ponadto nabycie i ugruntowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia rozmów i interwencji w stosunku do rodziców i opiekunów oraz wspieranie nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w placówce podczas wykonywania ich zadań zawodowych. Pomogą ponadto w rozwijaniu umiejętności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia efektywnych spotkań z rodzicami oraz organizowania szkoleń i warsztatów dla grona pedagogicznego placówek edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  Przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń. Wprowadzone zostaną też zasady komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną.

  Celem studiów jest również kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach. Szczególny nacisk położony jest na wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

  Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • uwarunkowań i rodzajów zaburzeń psychicznych
  • klinicznej diagnozy psychologicznej i orzecznictwa
  • poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby
  • profilaktyki zaburzeń
  • form pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi
  • etycznych problemów pracy psychologa klinicznego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ROLA OZE W BEZPIECZEŃSTWIE ENERGETYCZNYM JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I PAŃSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Autorski program studiów podyplomowych jest realizowanych przez Menedżerska Akademię Nauk Stosowanych we współpracy z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO. W toku studiów znajdują się zajęcia i laboratoria, prowadzone w najnowocześniejszym laboratorium badawczym zajmującym się wykorzystaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Studia obejmują zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz warunkami kształtowania bezpieczeństwa energetycznego. 

  Z uwagi na złożony charakter obu zagadnień plan studiów przewiduje analizę poszczególnych rodzajów OZE, uwarunkowania środowiskowe, techniczne, infrastrukturalne, prawne i polityczne ich rozwoju, a przede wszystkim warunki ekonomiczne, w tym źródła finansowania projektów i ocenę opłacalności inwestycji. Wśród omawianych zagadnień ważne miejsce zajmuje problematyka bezpieczeństwa energetycznego, która ukazana zostanie w różnej perspektywie z podkreśleniem roli, sposobu oceny i warunków eliminacji ryzyka.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RYNKI ENERGII - UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe ,,Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu” dedykowane są dla wszystkich osób, które pragną zrozumieć mechanizm funkcjonowania poszczególnych rynków energii, zrozumieć uwarunkowania ich rozwoju, poznać interesariuszy rynków energii, a przede wszystkim dostrzec perspektywę zachodzących aktualnie zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SUICYDOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z suicydologii to pierwsze w Polsce i Europie interdyscyplinarne podejście do problematyki autodestrukcji człowieka. Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z tej dyscypliny. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie.

  Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także będzie miał podstawy naukowe z obszaru suicydologii, które pozwolą nie tylko na dalszy możliwy rozwój w tym kierunku, ale będą przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Podczas studiów kładziony jest nacisk na zagadnienia z zakresu prawa, kryminalistyki oraz innych nauk penalnych, dzięki czemu, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, Policji i innych służb mundurowych, detektywi oraz osoby pracujące w pokrewnych zawodach, nie tylko uzupełnią swoją wiedzę z zakresu suicydologii, ale także opanują zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii czy też kultury, co umożliwi im kompleksowe podejście do problematyki opiniowania o charakterze zgonu.

  Większość zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study – studium przypadku. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego wszystkie bloki tematyczne poruszane w trakcie studiów. Egzamin realizowany będzie stacjonarnie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z obszarami wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zastosowaniach, ale również w zakresie zagadnień biznesowych oraz wspierających organizację biura i prowadzenie urzędu lub też spółki. Zapoznanie słuchaczy z dziedzinami wiedzy dotyczącymi obszarów sztucznej inteligencji. Umożliwienie nabycia umiejętności rozpoznawania obszarów występowania sztucznej inteligencji oraz potencjału wynikającego w jej adopcji dla celów osobistych i własnych organizacji.

  Dostosowanie kompetencji słuchaczy (nawet tych w żaden sposób niepowiązanych z informatyką) do umiejętnego, praktycznego wykorzystania technologii i narzędzi do podejmowania działań, które w dalszej perspektywie mają doprowadzić do realizacji oczekiwań środowisk biznesu związanych z implementacją sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach gospodarki.

  Kierunek ten oraz jego formuła wychodzą naprzeciw przyszłym regulacjom i legislacji, jak również rosnącemu zapotrzebowaniu na personel znający podstawy uregulowań zagadnień prawnych, jak również obszary i metody implementacji, jak również źródła finansowania dla. Transformacji własnych organizacji i firm.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

  Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

  Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty -  marzec ).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów z Zarządzania Flotą Samochodową jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu Zarządzania Flotą Samochodową w sposób rzeczowy i praktyczny poparty konkretnymi przykładami z tej dziedziny pozwalający zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz zawód. 
  Studia są realizowane poprzez dwa semestry i obejmują aż 200 godzin zajęć dydaktycznych. Ukończenie studiów w Wyższej Szkole Menedżerskiej gwarantuje zdobycie unikatowej i praktycznej wiedzy z zakresu Zarządzania i obsługi flot pojazdów samochodowych. Opracowany i szeroki zakres materiału pozwoli na zgłębienie całościowo tematu, a poprzez odpowiednio opracowany plan nauczania, dobrany materiał i tematykę do przedmiotów absolwenci WSM podwyższą swoje kompetencje menedżerskie.

  Ukończenie Studiów udostępni absolwentom możliwość pracy w charakterze specjalisty ds. obsługi flot samochodowych, specjalisty ds. obsługi klienta flotowego i fleet managera. Wykształcenie to jest bardzo przydatne na stanowiskach menedżerskich, kierowniczych a także doradców i konsultantów, jak również ekspertów rynku samochodowego. Zdobyta wiedza z tej dziedziny jest przydatna w sektorze administracji, logistyki i floty samochodowej.

  Adresaci

  Kierunek ten skierowany jest do osób już zajmujących się fleet managementem (fleet managerów, specjalistów ds. zarządzania flotą samochodową, pracowników administracyjnych, kadry zarządzającej) w celu podniesienia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia wykształcenia wyższego specjalistycznego, jak również do osób nie związanych z zawodem, które chcą przekwalifikować się oraz osób chcących zdobyć coraz bardziej popularny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowany przez ekspertów program studiów wykorzystuje cenne doświadczenia  okresu pandemii i oferuje konkretne rozwiązania ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich w warunkach nieustannych zmian. Program studiów to zarazem nowe podejście  edukacyjne  pozwalające spojrzeć w twórczy sposób na czas kryzysu  w kontekście przyszłości biznesu turystycznego w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kierowany jest do przedsiębiorców oraz właścicieli firm i ma ich wspierać w rozwoju osobistym i biznesowym oraz pokazać potencjalną drogę dla ich firmy/ biznesu na szczyt. W programie wykorzystano jeden z unikatowych modeli firmy doradczej Tarka Executive’s stworzony w wyniku badań właścicieli i zarządzających największymi polskimi markami. Model zarządzania marką Brand Vortex™ (Wir Marki™) definiuje markę jako unikalne i złożone zjawisko - rynkowe, zarządcze i społeczne. Marka jest po to, by przyciągać uwagę i zasysać zasoby finansowe rynku - stąd metafora wiru.

   Program opiera się na doświadczeniach ekspertów w dziedzinie zarządzania i rozwoju biznesu w Polsce. W każdym z trzech obszarów Wiru Marki uczestnicy uczą się najważniejszych elementów, które mają największy wpływ na prestiż i bogactwo Przedsiębiorcy. Należą do nich Ramię Rynku/ Klienta, Ramię Pracownika/Dystrybutora oraz Ramię Właściciela/ Zarządzającego. Program zbudowany jest w ten sposób, aby pokazać i przybliżyć uczestnikom całą skomplikowaną strukturę biznesu i korzyści płynące z jego przemyślanego rozwoju dla wzrostu biznesu i majątku osobistego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  Głównym celem dydaktycznym Studium jest przekazanie uczestnikom procesu nauczania aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach efektywnego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w okresie przekształceń strukturalnych i własnościowych oraz o przygotowywanych programach reform systemu opieki zdrowotnej.

  Adresaci

  Studium adresowane jest do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych publicznych i niepublicznych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych (dyrektorzy szpitali i ich zastępcy, dyrektorzy medyczni, dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy działów, poradni, naczelne pielęgniarki z wyższym wykształceniem ) a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk. Uczestnikami Studium mogą i powinny być również osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych, Centrali i Oddziałach NFZ oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM - KONTROLA BIZNESOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej.

  Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie lub aktualizacja wiedzy o:

  • obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych, podatkowych skutkach ujmowania zdarzeń gospodarczych,
  • rachunkowości finansowej w tym podatkowej,
  • znaczeniu skutecznej kontroli biznesowej,
  • znaczeniu audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego działalności organizacji,
  • mechanizmach, instrumentach i procedurach kontroli podatkowej,
  • ryzyku podatkowym w związku z niezachowaniem należytej staranności, niewłaściwym sporządzeniem dokumentacji cen transferowych i wystąpieniem innych nieprawidłowości,
  • zasadach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym o identyfikacji ryzyka, metodach oceny i analizy ryzyka podatkowego oraz zasady przygotowania i wdrażania mechanizmów skutecznej reakcji na to ryzyko.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)