• FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  W roku akademickim 2017/18 otrzymaliśmy zgodę na jednolite studia magisterskie.  Studenci Fizjoterapii pod  względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu będą przygotowani do działania w zakresie usprawniania i regeneracji organizmu. 

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych, w których dostosowane do możliwości i wskazań metody i techniki są ważnym elementem leczenia.

  Zatem działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

  IDEALNY KANDYDAT:

   Osoba, która potrafi pracować z ludźmi z różnymi zaburzeniami psychoruchowymi i nie boi się współpracy z tą grupą społeczną, jest ciekawa nowych doświadczeń.  Jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Ponadto idealny kandydat to osoba o dobrej kondycji fizycznej lubiąca w pracy kontakt z drugim człowiekiem. Dlatego cechami dobrego fizjoterapeuty są również empatia, komunikatywność i otwartość.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia
  • język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  KOSMETOLOGIA to kierunek, który pozwala studentom na zdobycie atrakcyjnego i jednego z bardziej przyszłościowych zawodów na rynku pracy. W ostatnich latach obserwowany jest wyraźny wzrost znaczenia zawodu kosmetologa, z uwagi na obecny w społeczeństwie trend dbania o zdrowie, sprawność fizyczną, a także wygląd estetyczny.

  Coraz więcej osób korzysta z usług kosmetyka/kosmetologa w celu poprawy zarówno swojego wyglądu, jak i samopoczucia. Studia na kierunku  Kosmetologia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które interesują się dbałością o wygląd i urodę, zdrowym stylem życia i medycyną oraz dla tych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekurtacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka lub matematyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Pielęgniarstwo jest kierunkiem studiów dla osób o zainteresowaniach medycznych, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą z ludźmi i są otwarci na ich potrzeby. Osoby takie powinny cechować się sumiennością, cierpliwością, odpowiedzialnością, wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. 

  Zawód pielęgniarki jest obecnie w Polsce zawodem deficytowym. Dlatego studia tym kierunku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w regionie oraz kraju. Kształcenie na kierunku odbywa się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach, a zajęcia praktycznie i praktyki zawodowe w placówkach medycznych Częstochowy.

  Program studiów:

  • Realizuje kształcenia w oparciu o standardy określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1574);
  • Łączy wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, oraz elementy nauk przyrodniczych i społecznych ze specjalistyczną i praktyczną wiedzą z zakresu pielęgniarstwa;
  • Profil praktyczny programu studiów określa charakter zajęć w tym liczbę ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, warsztatów i praktyk, przygotowując praktycznie do wykonywania zawodu pielęgniarki;
  • Miła i życzliwa atmosfera sprzyja studiowaniu i oparta jest na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub fizyka lub matematyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne I stopnia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki w kierunku jego usprawnienia fizycznego.

  Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków lub klientów.

  Zakłada się opanowanie przez absolwentów praktycznego stosowania metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wybranych dyscyplin sportowych, rekreacji i turystyki.

  Kierunek studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz daje możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich w wybranej dyscyplinie  sportu, co również pozwala na prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki oraz prywatne przedsiębiorstwa, działające w zakresie usług w dziedzinie kultury fizycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

  Pod uwagę jest brany również stan zdrowia kandydata.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz ocena stanu zdrowia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)