• FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  W roku akademickim 2017/18 otrzymaliśmy zgodę na jednolite studia magisterskie.  Studenci Fizjoterapii pod  względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu będą przygotowani do działania w zakresie usprawniania i regeneracji organizmu.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych, w których dostosowane do możliwości i wskazań metody i techniki są ważnym elementem leczenia. Zatem działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

  IDEALNY KANDYDAT:

   Osoba, która potrafi pracować z ludźmi z różnymi zaburzeniami psychoruchowymi i nie boi się współpracy z tą grupą społeczną, jest ciekawa nowych doświadczeń.  Jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Ponadto idealny kandydat to osoba o dobrej kondycji fizycznej lubiąca w pracy kontakt z drugim człowiekiem. Dlatego cechami dobrego fizjoterapeuty są również empatia, komunikatywność i otwartość.

  Czytaj dalejZwiń

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia
  • język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności:

  • Wizaż i kreowanie wizerunku
  • Wytwarzanie i marketing kosmetyków
  • Dietetyka w kosmetologii

  Dlaczego warto podjąć te studia?

  Kosmetologia to kierunek, który pozwoli studentom na zdobycie atrakcyjnego i jednego z bardziej przyszłościowych zawodów na rynku pracy. Zawód kosmetologa nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, ponieważ coraz więcej osób ma świadomość konieczności dbania o zdrowie, sprawność fizyczną, a także wygląd estetyczny. Coraz więcej osób zaczyna dbać o swój wygląd zewnętrzny, jego upiększanie i pielęgnację, a tym samym korzysta z usług  kosmetyka/kosmetologa w celu poprawy zarówno swojego wyglądu, jak i samopoczucia. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które interesują się dbałością o wygląd i urodę, zdrowym stylem życia i medycyną, dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.

  Celem kształcenia na studiach II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji związanych m.in. z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, poszerzeniem obszaru współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, oceną jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz uzyskiwania kosmetyków w drodze biotechnologii lub biologii molekularnej. Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy gabinetów kosmetycznych lub odnowy biologicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekurtacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka lub matematyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Świadczenia zdrowotne udzielane przez absolwentów kierunku będą polegać przede wszystkim na:

  • rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
  • planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
  • samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
  • realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
  • orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będą posiadali szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza. Absolwenci będą potrafili udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Umiejętne organizowanie pracy własnej i nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej pozwoli absolwentom na inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Duży nacisk położono na kształtowanie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

  Studia II stopnia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub fizyka lub matematyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Zadaniem programu studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki w kierunku jego usprawnienia. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i  środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków lub klientów. Zakłada się opanowanie przez absolwentów praktycznego stosowania metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wybranych form sportu, rekreacji i turystyki.

  Specjalność:
  NAUCZYCIELSKA

  Specjalizacje:
  1. Specjalizacja w sporcie

  2. Sprawność specjalna w służbach mundurowych

  Sylwetka absolwenta II stopnia:

  Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu,  oraz nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umieć kierować edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji,  instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

  Pod uwagę jest brany również stan zdrowia kandydata.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz ocena stanu zdrowia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)