ul. Jagiellońska 28,

40-032 KATOWICE

tel.   32 255 58 73, 32 2009 461

fax   32 2009 361

e-mail biologia@us.edu.pl

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/

Wydział Nauk Przyrodniczych; 

ul.Będzińska 60, 

41-200 Sosnowiec; 

tel. (+48 32) 3689 400; 

wnp@us.edu.pl

ul. Jagiellońska 28,

40-032 KATOWICE

tel.   32 255 58 73, 32 2009 461

fax   32 2009 361

e-mail biologia@us.edu.pl

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/

Wydział Nauk Przyrodniczych; 

ul.Będzińska 60, 

41-200 Sosnowiec; 

tel. (+48 32) 3689 400; 

wnp@us.edu.pl

 • AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE Stopień: II REKRUTACJA

  Woda to ważny element środowiska w znaczący sposób wpływający na funkcjonowanie ekosystemów i społeczeństw. Coraz większe problemy z dostępnością do zasobów wody dobrej jakości, wymagają racjonalnej gospodarki wodnej, opartej na wiedzy, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne wydaje się to wobec nasilających się problemów z dostępnością zasobów wodnych. Umiejętna dbałość o wodę i środowiska wodne pozwoli na łagodzenie przewidywanych skutków zmian klimatu.

  Woda jest podstawowym elementem ekosystemów, surowcem do bezpośredniej konsumpcji i użytkowania przemysłowego. Ważne wyzwania czekające społeczeństwo w dobie zmian klimatu to: wprowadzenie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wód; racjonalne gospodarowanie środowiskami z wodami związanymi; ochrona siedlisk wodnych; tworzenie przyjaznych społeczeństwu wodnych ekosystemów śródmiejskich, czyli błękitno-zielonej infrastruktury.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aquamatyka - interdyscypliarne gospodarowanie środowiskami wodnymi jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biologia
  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, publicznego jej prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę właściwą dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, nanobiologii oraz biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Wiedza ta odwołuje się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki, fizyki oraz chemii, w tym chemii ogólnej i organicznej.
  W toku studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy dyplomowej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów biologicznych w ramach wybranych specjalności: Biologia eksperymentalna, Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody, Biologia żywności i żywienia, Nanobiologia, Biologia ogólna - specjalność nauczycielska, jak również współtworzenia nauki.
  Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranego przez studenta promotora. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni dyplomowej, prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie.
  Seminarium dyplomowe dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu dyplomowego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Oferowane są również przedmioty spoza kierunku.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia eksperymentalna
  • Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody
  • Biologia żywności i żywienia
  • Nanobiologia
  • Biologia ogólna - specjalność nauczycielska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biotechnologia

  Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz podstawową wiedzą technologiczną w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych.

  W trakcie studiów, student zdobywa wiedzę w zakresie dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki roślin, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, przedsiębiorczości w biotechnologii oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii. 

  W trakcie studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru określonej specjalności: Biotechnologia roślin lub Biotechnologia środowiska. W ramach projektu badawczego, stanowiącego podstawę pracy dyplomowej, student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz współtworzenia nauki ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych lub mikroorganizmów. Kierunek oferuje studentom poznanie zaawansowaną technik z zakresu takich dyscyplin, jak bioinformatyka, biotechnologia roślin i mikroorganizmów.

  Ważnym, obowiązkowym, elementem studiów jest także zapoznanie studenta z problemami etycznymi związanymi z rozwojem biotechnologii oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Biotechnologii znajdują się przedmioty projektowe promujące twórcze i samodzielne myślenie oraz kładące nacisk na umiejętności współpracy w grupie.

  Bogata oferta przedmiotów do wyboru  umożliwia indywidualizację kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami, w tym pracę indywidualną pod kierunkiem Tutora. Oferta programu kształcenia na kierunku biotechnologia jest dynamicznie modyfikowana i aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami lokalnego i globalnego rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia roślin
  • Biotechnologia środowiska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunek Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia matematyka, fizyka (fizyka z astronomią) Spośród tych przedmiotów wybierane są dwa o najwyższym procentowym wyniku egzaminu maturalnego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie wymaganych kompetencji, potwierdzonych suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów. W oparciu o średnią ocen ze studiów sporządzana jest lista rankingowa. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biotechnology
  The aim of the Biotechnology Master’s degree programme is to prepare students for advanced and independent understanding and interpretation of various biological phenomena related with biotechnology. The master degree project is closely related to the research profile of supervisor who is chosen by a student within the specialisation.
  The choice of specialisation takes place during registration. Under the supervisor tuition, the student improves his/her skills - posing scientific questions and finding solutions to various problems linked with plant and environmental biotechnology, hence actively participates in the development of science.
  Each student acquires advanced knowledge on such disciplines as bioinformatics, bioethics, plant and microbial biotechnology. An important and obligatory element of the education is the introduction to modern information technologies and statistical methods in natural sciences. The number of facultative modules enables students to individualize the course of their studies according to their personal interests and selected specialization.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Plant biotechnology
  • Environmental biotechnology

   


  Studia II stopnia

   

  A minimal number of candidates for the studies to be open is 10.

  1. Learning outcomes expected to be presented by a candidate.

  A prerequisite for a candidate who wishes to apply for the admission to the second-cycle studies in English is to submit a certificate (e.g. FCE Cambridge, TOEFEL) proving the knowledge of English, otherwise the English language skills of a candidate are evaluated  during interview with the English Recruitment Board.

  A candidate is expected to present the knowledge, qualifications and skills acquired at first-cycle, second cycle-studies or a uniform  MSc studies related with natural sciences; especially a candidate should:

  • be familiar with basic concepts and terminology related with natural sciences
  • define and interpret the basic natural phenomena and processes
  • be able to apply the basic techniques and research used in natural sciences
  • present knowledge in maths, physics and chemistry necessary to understand the basic natural phenomena and processes

  2. Verification of a candidate qualifications

  Verification of a candidate qualifications is based on a supplement to diploma or a transcript of records. The verified candidates are classified according to a mean mark of the studies and in case when two or more candidates got the same mean mark, then the following criteria are taken into consideration: mark for diploma dissertation and mark for the final exam, respectively. Based on these criteria the ranking list is created to fill up the limit of places.

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Warunkiem ukończenia studiów licencjackich jest: zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych programem studiów, uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, napisanie pracy licencjackiej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata w zakresie geografii, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na 2-letnie studia magisterskie uzupełniające.

  Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych.

  Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Poznają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.

  Absolwenci kierunku geografa posiadają umiejętności w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto studenci kierunku geografia poznają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geographic information systems
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Klimatologia
  • Hydrologia i gospodarka wodna
  • Geograficzne systemy informacyjne gis, teledetekcja, zastosowania geodezji
  • Rekonstrukcja środowiska geograficznego
  • Eksploracja obszarów polarnych i górskich
  • Nauczycielska
  • Monitoring zmian krajobrazu

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia jest konkurs świadectw dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku geologia prowadzone są jako studia licencjackie sześciosemestralne (kończące się nadaniem tytułu licencjata) z możliwością kontynuacji nauki na czteroletnich magisterskich studiach uzupełniających. Studia te pozwalają na zdobycie zintegrowanej wiedzy z zakresu nauk o Ziemi. Na początku realizowany jest program obejmujący powtórki i rozszerzenia wiedzy z zakresu geografii, matematyki, fizyki i chemii skorelowane z podstawami programowymi tych przedmiotów obowiązującymi w szkołach średnich na poziomie podstawowym.

  Równolegle studenci poznają zagadnienia geologiczne z zakresu geologii dynamicznej, mineralogii, paleontologii i geologii historycznej. Nabywają umiejętności rozpoznawania minerałów, skał, skamieniałości, poruszania się w terenie z mapą i kompasem geologicznym, zapoznają się z budową Ziemi.

  Na wyższych latach wiedza geologiczna rozszerzana jest o zagadnienia związane z wodą (hydrogeologia), obiegiem pierwiastków w skorupie ziemskiej (geochemia), rozpoznawaniem i klasyfikowaniem skał zarówno w makroskali jak i pod mikroskopem (petrologia), współdziałaniem gruntu i budowli (geologia inżynierska), rozpoznawaniem i zagospodarowywaniem złóż (geologia złóż i geologia górnicza), badaniem skorupy ziemskiej metodami fizycznymi (geofizyka), budową najważniejszych struktur geologicznych (geologia strukturalna, geologia czwartorzędu, sedymentologia) i regionalną geologią Polski.

  Dodatkowe umiejętności np. z zakresu technik komputerowych można doskonalić w ramach modułów: metody komputerowe w naukach o Ziemi, geostatystyka oraz przedmiotach specjalistycznych.

  Studia magisterskie uzupełniające na kierunku Geologia odbywają się w zakresie pięciu wymienionych specjalności, przy czym wybór specjalności na studiach I stopnia nie determinuje tego wyboru na studiach II stopnia. Warunkiem przyjęcia absolwenta studiów I stopnia kierunku innego niż Geologia na studia geologiczne II stopnia jest posiadanie kompetencji zbliżonych do wymaganych na studiach pierwszego stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi przy możliwości uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w ciągu dwu lat.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia
  • Dynamika litosfery i kartografia geologiczna
  • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
  • Ochrona litosfery i zasobów złóż
  • Paleontologia i stratygrafia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia
  • Dynamika litosfery i kartografia geologiczna
  • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
  • Ochrona litosfery i zasobów złóż
  • Paleontologia i stratygrafia

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia jest konkurs świadectw dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest średnia ocen ze studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku geologia stosowana prowadzone są jako inżynierskie studia  siedmiosemestralne (kończące się nadaniem tytułu inżyniera) z możliwością kontynuacji nauki na trzyletnich magisterskich studiach uzupełniających. Studia te pozwalają na zdobycie zintegrowanej wiedzy z zakresu nauk o Ziemi oraz nauk ścisłych i technicznych. Umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w terenie absolwent uzyskuje w trakcie ćwiczeń terenowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia środowiska
  • Geologia poszukiwawcza
  • Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych
  • Hydrogeologia i geologia inżynierska

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia stosowana jest konkurs świadectw dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia stosowana jest złożenie wymaganych dokumentów, natomiast w momencie wiekszej ilości zainteresowanych utworzona zostanie lista na podstawie średniej ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych gwarantuje studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. Kierunek kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska.

  Absolwenci będą specjalistami w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami. Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera w zakresie zagrożeń środowiskowych, który upoważnia ich do podjęcia na studia magisterskie uzupełniające.

  Absolwent kierunku będzie potrafił wykorzystać nowoczesne technologie do zminimalizowania skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych, a także będzie posiadał wiedzę pozwalająca mu na podjęcie pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, prognozowania zagrożeń i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

  Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Ochrona środowiska
  Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska przygotowuje absolwenta posługującego się wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii; umiejętnościami zastosowania technik i technologii w pracy zawodowej oraz kompetencjami społecznymi pozwalającymi na pracę w zespole, samodzielne pogłębianie wiedzy i prezentowanie jej efektów zainteresowanym stronom. Podczas pierwszych dwóch lat studiów odbywają się zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy kierunku.
  Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska w ramach studiów II stopnia obejmuje 4 semestry, zakończone egzaminem magisterskim. W trakcie ich realizacji student, pod kierunkiem promotora, uczy się samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi.
  Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1. rok) oraz magisterskiej (2. rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1. rok) oraz magisterskie (2. rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego.
  Seminarium specjalizacyjne oraz magisterskie wyposażają studenta w niezbędną wiedzę do realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zastosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych, które są wykorzystywane w planowaniu i realizacji projektu magisterskiego z przestrzeganiem zasad bioetyki i etyki środowiskowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  • Geoekologia
  • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  • Geoekologia
  • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią), geografia.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także powstają nowe rodzaje turystyki, które poszukują specjalistów.

  Kierunek turystka ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączące w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną.

  Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę  w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomi, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych.

   Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku pracy student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka turystyczna
  • Dziedzictwo kulturowe

   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Ewelina Ocena

Studiuję biologię na USiu i uważam, że to świetne możliwości badawcze, poza przygotowaniem teoretycznym robimy też dużo fajnych eksperymentów i prowadzimy badania. Polecam z całego serca!

agnieszka Ocena

Uniwersytet Śląski to bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści i fachowcy

Kinga Ocena

Uniwersytet Śląski stawia na innowacyjne kształcenie. Na uczelni zdobywamy wiedzę nowoczesną, czyli taką, na której będziemy mogli oprzeć prace badawcze, poszukiwania, stawianie pytań w wybranym sektorze zawodowym.

aneta Ocena

Biologia to nauka, która nikomu nie powinna być obca. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim poznajemy dokładnie to wszystko, co nas otacza, a co za tym idzie poznajemy także nas samych. To niezwykle ciekawy kierunek, interesująco prowadzony na jednej z najlepszych uczelni w kraju.

percottus Ocena

bardzo fajny wydział. Dużo laboratoriów, pomocni i zaangażowani wykładowcy.