ul. Konarskiego 18A

44-100 Gliwice

tel. +48 32 2371204 

 fax. +48 32 2371282

e-mail: RMT@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RMT

ul. Konarskiego 18A

44-100 Gliwice

tel. +48 32 2371204 

 fax. +48 32 2371282

e-mail: RMT@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RMT

 • AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają umiejętności, które są niezbędne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej.
  • Są przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.
  • Potrafią opracowywać własne aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.
  • Absolwenci są przygotowani do pracy w wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, a także elektrotechnicznym i elektronicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska.
  • Znajdą również zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz aby pracować w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Integrated manufacturing systems

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatic control and robotics jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Automatyka i robotyka
  Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów, związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, a także robotyką i układami mobilnymi.
  Posiadają umiejętności, niezbędne przy projektowaniu i programowaniu różnorodnych układów sterowania, w programowaniu off-line i on-line robotów przemysłowych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, robotów mobilnych oraz urządzeń autonomicznych.
  Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej, w zależności od specjalności, jako projektanci i użytkownicy nowoczesnych systemów automatyki, projektanci układów sterowania robotów, układów mobilnych, samochodów i samolotów, automatyki w systemach biotechnologicznych i energetycznych, systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych, w realiach wymagań przemysłu 4.0.
  Mogą pracować w zakładach oraz firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych, zautomatyzowanych procesów wytwórczych, transportowych i technologicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka i robotyka przemysłowa
  • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
  • Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
  • Robotyka
  • Sterowanie w inżynierii procesowej i biotechnologii
  • Systemy pomiarowe i informacyjne
  • Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyka i robotyka przemysłowa
  • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
  • Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
  • Zintegrowane systemy wytwarzania

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej.
  Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.
  Znajdują zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały dla motoryzacji i lotnictwa
  • Technologie materiałowe
  • Obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Inżynieria materiałów biomedycznych
  • Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
  • Kompozyty i tworzywa sztuczne
  • Materiały i technologie w lotnictwie
  • Materiały i technologie w motoryzacji
  • Nowoczesne materiały i technologie
  • Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
  • Technologie ochrony przeciwkorozyjnej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATERIALS ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.
  • Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.
  • Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów.
  • Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Welding technologies and surface engineering in manufacturing

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Materials engineering jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANICS AND MACHINE DESIGN Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn.
  • Znają nowoczesne konstrukcje maszyn energetycznych, urządzeń kotłowych i chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania techniki samochodowej.
  • Potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi w zakresie projektowania maszyn, sterowania ich pracą oraz diagnostyki stanu technicznego urządzeń.
  • Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w medycynie, transporcie, lotnictwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach.
  • Posiadają umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Są przygotowani do ich projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych.
  • Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, zwłaszcza energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, jak również gospodarczych czy administracyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanics and machine design jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn i urządzeń technologicznych (m.in. obrabiarki) i energetycznych (maszyny robocze, silniki spalinowe, kotły) oraz chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania i technologie w dziedzinie techniki samochodowej i lotniczej.
  Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, technologii procesów materiałowych, wytrzymałości i doboru materiałów, termodynamiki, procesów cieplnych oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych, komputerowych metod i narzędzi obliczeniowych, a także zarządzania procesem projektowym.
  Posiadają wiedzę z zakresu technologii i procesów proekologicznych oraz systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Studiują na kierunku prowadzonym z dużym udziałem przemysłu, odbywając praktyki przemysłowe. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki m.in. w przemyśle maszynowym, energetyce, transporcie, lotnictwie, budownictwie, medycynie.
  Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją maszyn, zwłaszcza technologicznych i energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych, konsultingowych, edukacyjnych i administracyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chłodnictwo i klimatyzacja
  • Maszyny i urządzenia energetyczne
  • Mechanical engineering
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Technika samochodowa
  • Projektowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń
  • Technologie kształtowania i łączenia materiałów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Maszyny i urządzenia energetyczne
  • Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych
  • Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
  • Obróbka plastyczna metali i ich stopów
  • Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
  • Projektowanie i eksploatacja maszyn
  • Projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych
  • Technologie odlewnicze
  • Technologie spawalnicze
  • Projektowanie i konstruowanie maszyn
  • Technologie materiałowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Chłodnictwo i klimatyzacja
  • Maszyny i urządzenia energetyczne
  • Mechanical engineering
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Technika samochodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
  • Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
  • Projektowanie i eksploatacja maszyn
  • Technologie odlewnicze
  • Technologie spawalnicze

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONICS Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę inżynierską z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania.
  • Posługują się również zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki.
  • Mogą pracować w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane
   z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem mechatronicznych maszyn i urządzeń.
  • Są także przygotowani do zarządzania procesami technologicznymi, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.
  • Absolwenci mogą również podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle elektromaszynowym (m.in. motoryzacyjnym, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym), a także w stacjach serwisowych i diagnostycznych oraz w placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Advanced mechatronic systems
  • Mechatronic systems engineering

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronics jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Mechatronika
  Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sensoryki przemysłowej, a także informatyki i sterowania. Zostali zapoznani z zagadnieniami z dziedziny robotyki przemysłowej i mobilnej, pneumatyki i hydrauliki, nowoczesnej inżynierii materiałowej, a także pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów.
  Potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do projektowania, integrowania oraz planowania eksploatacji złożonych układów stosowanych w maszynach i środkach transportu oraz w aparaturze pomiarowej i diagnostycznej. W procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych wykorzystują najnowsze oprogramowanie i systemy pomiarowe. W ramach procesu dydaktycznego szeroko współpracowali z przedstawicielami wiodących na rynku firm z branży mechatroniki przemysłowej.
  Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe. Mogą więc pracować w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, przedsiębiorstwach taboru trakcyjnego, a także w centrach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdą także zatrudnienie w firmach inżyniersko-konsultingowych i w sektorze transferu zaawansowanych technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aplikacje napędowe
  • Projektowanie mechatroniczne w metodologii mbd
  • Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych
  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NANOTECHNOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, a także ich technologii wytwarzania połączoną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do symulacji numerycznych zjawisk i procesów w nanotechnologii. Ponadto absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
  • Absolwenci uzyskują również wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzań stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwość jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki. Ze względu na posiadany potencjał naukowy, absolwenci kierunku nanotechnologia są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, związanych z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym.
  • Prowadzenie zajęć w trybie projektowym oraz indywidualna opieka naukowa nad każdym studentem spowoduje uzyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie pracy nie tylko w przemyśle, ale także w instytucjach naukowo-badawczych czy też ośrodkach badawczo-rozwojowych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali światowej, produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanotechnologia

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   

  Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych.
  Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji. Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych.
  Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym. Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych.
  Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji i logistyka
  • Inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja produkcji
  • Organizacja produkcji przemysłowej
  • Lean manufacturing
  • Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Jakość i bezpieczeństwo produkcji
  • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji
  • Organizacja produkcji przemysłowej
  • Lean manufacturing
  • Jakość i bezpieczeństwo produkcji
  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Michał Ocena

Centrum obróbcze a Ada nie jest żadną nowa technologia a prosta maszyna, która potrafi obsłużyć kumaty Janusz po ukończeniu zwykłego LO kształcącego :) tak jest w przypadku większości maszyn CNC sterowanych numerycznie

Andrzej Ocena

Pare lat temu skończyłem mechatronike na mt. Stracone 5 lat studiów, które nic mi w zasadzie nie dały- jestem konstruktorem a zawodu tak naprawdę uczyłem się w pracy. Stracone lata życia, które nie dały mi nic, zaczynając od pieniędzy a kończąc na jakiejś chociaż podstawowej dumie z faktu ukończenia tego kierunku. Nie warto studiować na mt, bo to się po prostu nie opłaca, a już na pewno nie w tym kraju i na tej uczelni. Mówię to z perspektywy absolwenta, który już ładnych pare lat siedzi w przemyśle i nie raz zmieniał pracę. Nie warto.

Paolo Ocena

Wiele lat temu konczylem AiR na wydziale mechanicznym PLSL. Kierunek dosc trudny, sporo wysilku i energii poszlo niestety....w gwizdek. Wydumane kierunki, nieistniejace w rzeczywistosci problemy stwarzane przez grono naukowców, ogromna ilosc teorii i prawie zero jakiejkolwiek praktyki. Skutkuje to potem ogromnym zdziwieniem i pytaniami co to jest doktorów wydzialu M-T na widok nowoczesnego centrum obrobczego, czy nowoczesnej maszyny CNC (Amada). Jesli ktos lubi sie uczyc rzeczy niepotrzebnych i rozwiazywac czysto teoretyczne problemy nigdzie indziej nieistniejace to polecam zarowno studia tam jak tez (zwlaszcza) pozniejsza kariere naukową.