• ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Analityka Gospodarcza

  Analityka gospodarcza jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiających rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji. Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych, płynących z rynku. Powoduje to wzrost zapotrzebowania ze strony podmiotów funkcjonujących w gospodarce na specjalistów od przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych. Studia z zakresu analityki gospodarczej mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki. W ramach studiów realizowane są zagadnienia ekonomiczne, matematyczne, informatyczne, prawne, odwołujące się do bieżącej analizy otoczenia gospodarczego, gromadzenia dużych zbiorów danych i wyciągania rekomendacji biznesowych. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Mikroekonomia, Makroekonomia, Matematyka dla ekonomistów, Statystyka opisowa i ekonomiczna, Podstawy informatyki ekonomicznej, Statystyka matematyczna, Informatyczna analiza danych, Business Intelligence i Data Mining, Gry symulacyjne/Statystyczna analiza danych, Modelowanie procesów biznesowych, Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji, Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski). Szczegółowy program studiów
  Sylwetka absolwenta:
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę zawodową z zakresu nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, zarządzanie) oraz praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych ilościowych metod analitycznych w biznesie, w szczególności opierających się na oprogramowaniu i narzędziach informatycznych; posiada umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz gospodarczych, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętność wszechstronnej interpretacji ich wyników; wykształci wrażliwość społeczną, otwartość na relacje z innymi podmiotami, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nią; posiada możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej bezpośrednio po zakończeniu studiów; profil studiów i nastawienie praktyczne na kształcenie postaw i kompetencji przedsiębiorczych będzie dla studentów kierunku motywatorem do podejmowania tego rodzaju wyzwań w zakresie świadczenia wyspecjalizowanych usług doradczych; posiada możliwość awansu zawodowego – zarówno pionowego, jak i poziomego; absolwenci kierunku rozpoczynający karierę zawodową jako analitycy, wraz z nabywaniem doświadczenia i rozwijaniem kompetencji w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy obejmować mogą stanowiska menedżerskie, zarządzać zespołami analityków, pionami planowania i zarządzania finansowego, pełnić funkcje dyrektora finansowego czy dyrektora zarządzającego przedsiębiorstw; posiada możliwość rozwijania umiejętności i technik analitycznych pozwalających także na awansowanie poprzez zajmowanie wyższych stanowisk w innych sektorach; analitycy posiadający wiedzę na temat specyfiki konkretnej branży są pracownikami poszukiwanymi przez instytucje rynku finansowego (banki, ubezpieczycieli, sektor doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego), zapewniając wyższe prawdopodobieństwo trafności prognoz i analiz; posiada możliwość zatrudnienia nie tylko na krajowym rynku pracy, ale wraz odpowiednimi kompetencjami językowymi, także na globalnym rynku pracy; wykorzystywane narzędzia pracy wpisują się w standardy światowe, a globalizacja powoduje, że procesy gospodarcze przebiegają w podobny sposób w większości rynków, co po uzupełnieniu o specyfikę branży lub lokalnej gospodarki pozwala na zatrudnienie i rozwój kariery także w najważniejszych centrach biznesowych świata i pracę według standardów globalnych; posiada możliwość uzyskiwania certyfikowanych standardów kompetencji rozpoznawalnych globalnie, zwłaszcza takich jak PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), czy CFA (Chartered Financial Analyst), które zwiększają szanse na awans zwłaszcza w branży finansowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia,język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

 • BUSINESS MANAGEMENT Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:

  • złożonego kompletu dokumentów,
  • oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ekonomia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), głównie na stanowiskach operacyjnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przygotowany do swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Może podjąć kształcenie na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent:
  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących,
  • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
  • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • potrafi przeprowadzić analizę konkretnych problemów gospodarczych i zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia na poziomie operacyjnym,
  • potrafi przygotować prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych z wykorzystaniem różnych źródeł,
  • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ranking ocen  na dyplomie z ukończenia studiów wyższych.
   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Finanse i rachunkowość
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomicznofinansowych jednostek gospodarczych. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiada umiejętność analizowania i znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent:
  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
  • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
  • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł,
  • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest ocena na dyplomie  z ukończonych studiów. 
   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Logistyka
  Logistyka jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, mających zastosowanie w biznesie, w szczególności w branży TSL oraz opierających się na wykorzystaniu oprogramowania i narzędzi informatycznych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności ich zastosowania w podejmowaniu decyzji gospodarczych Ponadto wykształcenie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz w procesach gospodarczych (w szczególności z wykorzystaniem narzędzi i systemów informatycznych), oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, umiejętności interpretacji wyników analiz oraz wdrażania efektów tych analiz w praktyce zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w sieciach kooperujących ze sobą przedsiębiorstw i instytucji (także na poziomie międzynarodowym) Nadto kształtowanie wrażliwości społecznej, otwartości na relacje z innymi podmiotami, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego. Szczegółowy program studiów.
  Absolwent:
  • posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów odnoszących się m.in. do: logistyki, ekonomiki transportu, spedycji, analizy, projektowania systemów logistycznych i wykorzystywania technologii informacyjnych,
  • posiada wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i technologii informacyjnych, pozwalającą na zidentyfikowanie i zrozumienie mechanizmów biznesowych oraz systemowych w warunkach globalnej gospodarki,
  • jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występują konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku, w szczególności z wykorzystaniem systemów i narzędzi informacyjnych,
  • obok umiejętności teoretycznych posiada umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych,
  • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+,
  • jest przygotowany do pojęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

  • język obcy nowożytny 
  • jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się według rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

 • PRAWNO - BIZNESOWY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek prawno-biznesowy ma na celu przygotowanie Absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studia są prowadzone zarówno na Wydziale Prawa i Administracji, jak i Wydziale Ekonomicznym. Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia zdobycie umiejętności pozwalających na pracę w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Absolwent kierunku prawno-biznesowego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno- biznesowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie
  Absolwent kierunku zarządzanie po studiach pierwszego stopnia posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Może podjąć pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Ponadto posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Posiada również znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomość języka specjalistycznego z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent:
  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów organizacji,
  • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
  • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych,
  • potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
  • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
  • identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów organizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie  z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci zarządzania UMCS.
   

Opinie (7)

Rafał Ocena

Zarządzanie to studia dla konkretnych ludzi. Nie są one przeznaczone dla ludzi niezdecydowanych, bojących się wyrażać własne opinie, pozbawionych asertywności. Studiowanie Zarządzania to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale także praca nad samym sobą i rozwijanie własnego charakteru i życiowych postaw

tomek Ocena

Logistyka to przyszłość, zatem należy się do niej jak najlepiej przygotować. Dlatego studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. Każdy ma możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, działaniach kół naukowych, czy też szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej

paulina Ocena

Nie dam rady, nie dam rady.??A teraz, za chwilę będę kończyć studia i rozpoczynać własną drogę zawodową. UMCS to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, tak mówili mi wszyscy znajomi, przyjaciele, nawet rodzina. Bez wahania więc aplikowałam na studia.

olga Ocena

Na Ekonomii nie jest łatwo. Na Ekonomii czas nie płynie spokojnie. Na Ekonomii trzeba się starać. Ale nie dlatego, że są to bardzo ciężkie studia, ale dlatego, że im mocniej postarasz się teraz, tym zanotujesz lepszy start zawodowy. Wybrałam specjalność ?Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze? i liczę na to, że odnajdę się w tej branży. UMCS najlepszą uczelnią jest.

paulina Ocena

Studia na UMCS od dawna były moim marzeniem. To bardzo prestiżowa i znacząca uczelnia, a dyplom jej ukończenia otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.

Michał Ocena

Student I roku II stopnia na Wydziale Ekonomicznym. Wykwakifikowana kadra, miła atmosfera. Polecam

Magda Ocena

Jestem obecną studentką UMCSu. Wykwalifikowana kadra wykładowców i ćwiczeniowców. Polecam każdemu tę uczelnię.