pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

 • FIZYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka
  Po pierwszym roku studiów według jednolitego planu studenci dokonują wyboru specjalności, którą uzyskują wraz z tytułem licencjata po trzech latach studiów. Liczba miejsc na poszczególnych specjalnościach jest ograniczona. Pierwszeństwo wyboru specjalności mają studenci o najwyższej średniej z przedmiotów kończących się egzaminami. Wraz z dyplomem licencjata lub magistra można uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki. Otrzymuje się je po zaliczeniu dodatkowo odpowiednich przedmiotów pedagogicznych, metodyki nauczania i praktyk pedagogicznych. Pełne wykształcenie pedagogiczne odpowiadające studiom licencjackim daje uprawnienia pedagogiczne do nauczania fizyki w gimnazjum. Dodatkowe wykształcenie pedagogiczne na studiach II stopnia daje uprawnienia do nauczania fizyki w liceum. Wraz z ukończeniem studiów można uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (liceum). Uprawnienia pedagogiczne można uzyskać na dwa sposoby: 
  • odbywając studia o specjalności nauczycielskiej (zazwyczaj dwukierunkowe, np. matematyka z informatyką); studia I stopnia (licencjackie) o specjalności nauczycielskiej umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania w szkole podstawowej i w gimnazjum, zaś studia II stopnia - do nauczania w szkole średniej (liceum); przedmioty pedagogiczne stanowią część planu studiów i uczestnictwo w nich jest bezpłatne,
  • odbywając studia bez specjalności nauczycielskiej (jak większość kierunków studiów) i uzupełniając je dodatkowo zaliczanymi przedmiotami (pedagogika, psychologia, metodyka nauczania, praktyki pedagogiczne); zajęcia z tych przedmiotów są wówczas odpłatne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).

   

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka techniczna

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest zapoznanie studentów z fizyką doświadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, zrozumienie zasad działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Program kształcenia wynika z założenia, że absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdą zatrudnienie w zawodach wymagających umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń bądź wysokiej sprawności w korzystaniu z technologii informatycznych. Program kształcenia obejmuje klasyczne dziedziny fizyki oraz obszerny kurs matematyki. W czasie studiów studenci będą mogli nauczyć się korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab. Wiedza i umiejętności uzyskiwane przez studentów stanowią podstawę do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wspomagając mobilność zawodową absolwentów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka lub na niektórych kierunkach politechnicznych

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki  i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego  (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).
   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Informatyka
  Szczycimy się wieloletnimi tradycjami i osiągnięciami w kształceniu informatyków na odpowiednich specjalnościach kierunków Matematyka i Fizyka. Dysponujemy wyposażonymi w najnowszy sprzęt i oprogramowanie pracowniami informatycznymi oraz elektronicznymi. Mamy obszerną bazę sal dydaktycznych w trzech budynkach zajmowanych przez nasz Wydział. Posiadamy biblioteki z czytelniami, gromadzące książki i czasopisma naukowe z całego świata. Po ukończeniu 3. roku można zakończyć studia z dyplomem licencjata informatyki, a następnie uzyskać tytuł magistra na studiach II stopnia.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. 
   

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria nowoczesnych materiałów
  Główne cele studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS:  Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii.  Od absolwentów kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje upoważnią przyszłych absolwentów również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach itp. W szczególności absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w: 
  • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, 
  • w laboratoriach i ośrodkach badawczych,  
  • jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. 
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów odpowiedniego stopnia na kierunku Matematyka wykazuje się wszystkimi efektami przypisanymi do odpowiedniego poziomu studiów (pełne treści efektów kształcenia na odpowiednich poziomach studiów: studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia licencjackie Indywidualne Studia Międzyobszarowe - Matematyka i finanse, studia uzupełniające na kierunku Matematyka, studia doktoranckie na kierunku Matematyka), a w szczególności:
  • adekwatną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych,
  • umiejętnością stosowania matematyki i rozwiązywania problemów matematycznych napotykanych w pracy zawodowej i życiu codziennym, zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk ze sfery zawodowej,
  • umiejętnością rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, uczestniczenia w pracy zespołowej,
  • zdolnością do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej. 
  Uzyskane po studiach matematycznych wykształcenie umożliwiają pracę na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z ekonomią i techniką, matematyką finansową i ubezpieczeniami, w instytucjach gospodarki rynkowej, instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny), w instytutach badawczych, a także na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej, specjaliści z analizy danych mogą znaleźć pracę na stanowiskach analityków, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie w instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią oraz w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych i w przemyśle. Specjalność nauczycielska daje uprawnienia do pracy w szkołach odpowiedniego poziomu.a
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

   

 • MATEMATYKA W FINANSACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka w finansach
  Są to studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studenci mogą ukończyć studia albo z matematyki albo z finansów. Mogą też ukończyć jednocześnie oba kierunki. Program studiów umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jak również zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.  Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako matematycy, pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Miejsce absolwenta kierunku Matematyka i Finanse na rynku pracy determinują jego kwalifikacje. Absolwent tego kierunku powinien być przygotowany zajmowania stanowisk w gospodarce i administracji, które wymagają wszechstronnej wiedzy o ekonomiczno-finansowych aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników. Będzie on posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz wiedzę z zakresu zarządzania, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także z zakresu finansów. Zdobędzie też umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Będzie też posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Będzie on także otwarty na zmiany dokonujące się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zdolny do odpowiedzialnego otwarcia na nowe problemy i wyzwania, kreatywny. Jednocześnie nabyta w czasie studiów umiejętność rozwiązywania problemów oraz biegłość w obliczeniach analitycznych i komputerowych, znajomość i umiejętność wykorzystania biznesowych i finansowych programów komputerowych oraz zasobów internetu uczynią absolwentów kierunku Matematyka i Finanse atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców. Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz jako matematycy. Mogą też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Tym samym będą oni także wszechstronnie przygotowani do zmierzenia się z problemami wynikającymi z postępu cywilizacyjnego.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka w finansach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka w finansach jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Stopień: I REKRUTACJA

  Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych. Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne. Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Społeczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA PRZYRODNICZE I TECHNOLOGICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku będą prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki we współpracy z Wydziałami Chemii oraz Biologii i Biotechnologii. Program studiów jest tak pomyślany, że w przeciągu trzech lat nauki, słuchacze zdobędą solidne podstawy do dalszych studiów na specjalistycznych kierunkach przyrodniczych, technologicznych, czy technicznych, zarówno na UMCS, jak i dowolnej uczelni krajowej, czy zagranicznej. Studenci w ramach bloku przedmiotów obowiązkowych, na który składa się 1635 godzin wykładów, konwersatoriów, laboratoriów i seminarium, uzyskują bardzo dobre podstawy z zakresu nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych. To uniwersalne wykształcenie matematyczno-przyrodnicze powinno sprawić, że absolwenci tego kierunku będą w przyszłości lepiej sobie radzić z wyzwaniami, jakie przynosi współczesna nauka i szybko rozwijające się technologie. Zajęcia przewidziane w ramach bloku przedmiotów wybieralnych, zawierającym aż 1595 godzin, z których studenci wybiorą około 900 godzin zajęć, pozwolą im na lepszą samorealizację zgodnie z osobistymi preferencjami. Proponuje się w tym bloku, specjalistyczne zajęcia z biologii i dziedzin pokrewnych, chemii i ochrony środowiska, nanotechnologii, fizyki i astrofizyki oraz matematyki. O wyborze konkretnych zajęć z tego bloku zdecyduje większość studentów. Zajęcia, na których liczba chętnych słuchaczy będzie mniejsza niż minimalna liczebność odpowiedniej grupy, nie będą realizowane.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Studia przyrodnicze i technologczne jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia przyrodnicze i technologiczne jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

miłosz Ocena

Studiowanie takiego kierunku jak Matematyka w finansach to najprostsza droga do konkretnego zawodu, na dodatek ciekawego i dobrze płatnego.

damian Ocena

Poznawanie królowej nauk ma sens tylko na prestiżowej uczelni, która oferuje różne sposoby i drogi jej zgłębienia. Tak właśnie wyglądają studia matematyczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie

piotr Ocena

Komputery interesowały mnie od zawsze, więc wybór studiów był oczywisty. A Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej wybrałem z kilka względów, nie tylko wysokiego poziomu kształcenia. Wpływ na moją decyzję mieli koledzy, którzy także wybierali się tutaj na informatykę, sam Lublin, w którym zawsze chciałem mieszkać, a także wieść o najlepszych juwenaliach na świecie.

tomek Ocena

UMCS w Lublinie to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju i dumny jestem z tego, że studiuję właśnie tutaj.

artur Ocena

Fizyka to niezwykle ciekawa dziedzina, ale trzeba umieć odpowiednio o niej opowiadać, odpowiednio do niej zachęcić, pokazać jej siłę. To wszystko można znaleźć na UMCS. Tutaj, spotkacie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.

MarekM Ocena

Moja uczelnia!