pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

 • FIZYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka
  Po pierwszym roku studiów według jednolitego planu studenci dokonują wyboru specjalności, którą uzyskują wraz z tytułem licencjata po trzech latach studiów. Liczba miejsc na poszczególnych specjalnościach jest ograniczona. Pierwszeństwo wyboru specjalności mają studenci o najwyższej średniej z przedmiotów kończących się egzaminami. Wraz z dyplomem licencjata lub magistra można uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki. Otrzymuje się je po zaliczeniu dodatkowo odpowiednich przedmiotów pedagogicznych, metodyki nauczania i praktyk pedagogicznych. Pełne wykształcenie pedagogiczne odpowiadające studiom licencjackim daje uprawnienia pedagogiczne do nauczania fizyki w gimnazjum. Dodatkowe wykształcenie pedagogiczne na studiach II stopnia daje uprawnienia do nauczania fizyki w liceum. Wraz z ukończeniem studiów można uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (liceum). Uprawnienia pedagogiczne można uzyskać na dwa sposoby: 
  • odbywając studia o specjalności nauczycielskiej (zazwyczaj dwukierunkowe, np. matematyka z informatyką); studia I stopnia (licencjackie) o specjalności nauczycielskiej umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania w szkole podstawowej i w gimnazjum, zaś studia II stopnia - do nauczania w szkole średniej (liceum); przedmioty pedagogiczne stanowią część planu studiów i uczestnictwo w nich jest bezpłatne,
  • odbywając studia bez specjalności nauczycielskiej (jak większość kierunków studiów) i uzupełniając je dodatkowo zaliczanymi przedmiotami (pedagogika, psychologia, metodyka nauczania, praktyki pedagogiczne); zajęcia z tych przedmiotów są wówczas odpłatne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka techniczna

  Fizyka techniczna – studia stacjonarne II stopnia, magisterskie

  Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna pozwalają zapoznać się z zaawansowaną wiedzą oraz narzędziami eksperymentalnymi i teoretycznymi, wykorzystywanymi we współczesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w dziedzinie techniki, technologii, medycynie i in.- Program studiów II stopnia umożliwia studentom pogłębienie wiedzy w zakresie klasycznych dziedzin fizyki (fizyka fazy skondensowanej, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa) oraz ich opisu za pomocą rozbudowanego aparatu matematycznego. Nauczanie na studiach II stopnia fizyki technicznej obejmuje oprócz zestawu treści podstawowych także szereg przedmiotów specjalistycznych do wyboru, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowej wiedzy. W trakcie kształcenia studenci poznają zaawansowane techniki pomiarowe, zapoznają się z budową oraz poszerzą swe umiejętności eksploatacji skomplikowanej aparatury pomiarowej i opracowania wyników eksperymentalnych. Absolwent studiów na kierunku fizyka techniczna może podjąć studia III stopnia.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  Fizyka fazy skondensowanej II, Mechanika kwantowa II, Metody numeryczne, Mechanika ustrojów inżynierskich, Pracownia fizyki technicznej, Termodynamika techniczna, Projekt zespołowy, Pracownia specjalistyczna – medyczna, Pracownia specjalistyczna – optometryczna, Pracownia specjalistycza - ciało stałe, Mikroskopia elektronowa, Fizyka jądrowa II, Sterowanie układami pomiarowymi, Spektrometria mas, Techniki mikroskopowe, Magnetyzm - opis klasyczny i kwantowy, Elementy programowania, Energetyka jadrowa, Nadprzewodnictwo i zastosowania w technice, Nanofotonika II, Spektroskopia optyczna w fizyce ciała stałego.

  II. SYLWETKA ABSOLWENTA

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej i termodynamiki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych,

  • zna zawansowane techniki doświadczalne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać rozbudowany eksperyment fizyczny,

  • zna techniki mikroskopowe i spektroskopowe służące do obserwacji, obrazowania i badania powierzchni ciała stałego oraz molekuł,

  • zna podstawy projektowania i konstrukcji aparatury naukowej,

  • zna zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej specyficznych dla studiowanego obszaru fizyki,

  • zna na poziomie średnio zaawansowanym metody obliczeniowe i techniki informatyczne stosowane w symulacjach teoretycznych i eksperymentach,

  • zna podstawy technik programowania i tworzenia algorytmów programów,

  •  ma wiedzę niezbędną do zrozumienia typowych procesów technologicznych z zastosowania fizyki,

  • posiada pogłębioną wiedzę o zastosowaniu metod fizycznych w badaniach naukowych, przemyśle, diagnostyce i terapii medycznej, energetyce jądrowej, badaniach materiałowych i in.,

  • potrafi zaprojektować i zbudować prostą aparaturę do wykonania eksperymentu; posiada umiejętności niezbędne do obsługi aparatury naukowej i przeprowadzania na niej eksperymentów.

  III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

  • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,

  • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,

  • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,

  • fizyk medyczny

  IV. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

  • rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs),

  • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),

  • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie),

  • organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,

  • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

  V. DODATKOWE INFORMACJE

  Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

  Uwagi:

  Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki  i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego  (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).
   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Informatyka
  Szczycimy się wieloletnimi tradycjami i osiągnięciami w kształceniu informatyków na odpowiednich specjalnościach kierunków Matematyka i Fizyka. Dysponujemy wyposażonymi w najnowszy sprzęt i oprogramowanie pracowniami informatycznymi oraz elektronicznymi. Mamy obszerną bazę sal dydaktycznych w trzech budynkach zajmowanych przez nasz Wydział. Posiadamy biblioteki z czytelniami, gromadzące książki i czasopisma naukowe z całego świata. Po ukończeniu 3. roku można zakończyć studia z dyplomem licencjata informatyki, a następnie uzyskać tytuł magistra na studiach II stopnia.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Fizyka lub fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. 
   

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria nowoczesnych materiałów
  Główne cele studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS:  Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii.  Od absolwentów kierunku „Inżynieria nowoczesnych materiałów” oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje upoważnią przyszłych absolwentów również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach itp. W szczególności absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w: 
  • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, 
  • w laboratoriach i ośrodkach badawczych,  
  • jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. 
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.
  Studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów to międzyobszarowe studia, które rozwijają wiedzę studenta w zakresie fizyki oraz chemii nowoczesnych materiałów oraz wprowadzają na rynek pracy jako specjalistę z zakresu produkcji oraz metod badania nowej generacji materiałów. Studia oferowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS trwają 3 semestry i są dedykowane absolwentom studiów I stopnia kierunków ścisłych (inżynieria nowoczesnych materiałów, fizyka, fizyka techniczna, chemia) oraz biologicznych (m.in. biotechnologia).

  Na tych studiach student zdobędzie ogólną i praktyczną wiedzę o technologii produkcji nowoczesnych materiałów oraz technikach ich badania. W siatce zajęć obowiązkowych znajdzie przedmioty poświęcone nanomateriałom funkcjonalnym, technologii materiałowej, tworzywom sztucznym, fotowoltaice czy światłowodom. W nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach zapozna się z technikami badania biomolekuł, technikami spektroskopowymi (m.in. FT-IR, XPS, NMR) i jądrowymi. Zdobędzie też praktyczną i użyteczną w karierze zawodowej wiedzę o kierowaniu oraz realizacji projektów.

  Co istotne, zajęcia fakultatywne zostały rozłożone w blokach umożliwiających sprecyzowanie kierunku edukacji. Student może skoncentrować się na materiałach dla energetyki, poznać odnawialne źródła energii, ale również zastosowania materiałów w energetyce jądrowej i motoryzacji. Jeśli jednak bardziej interesuje się chemią czy biotechnologią, ma wybór spośród aż 12 oferowanych przedmiotów. Pozna biomateriały i kompozyty, związki krzemoorganiczne i wielkocząsteczkowe, a dla zainteresowanych jubilerstwem proponujemy gemmologię, czyli naukę o kamieniach szlachetnych.

  Nie mniej ważna w edukacji na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów jest wiedza o nowych nano- i metamateriałach, materiałach magnetycznych oraz technikach ich wytwarzania i modelowania. Obecna gospodarka i przemysł oczekują od wykwalifikowanych pracowników znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Podczas studiów student będzie miał także okazję rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń łatwiej nawiąże kontakty w branży. Jako absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów student uzyska wiedzę uzupełniającą twoje dotychczasowe wykształcenie, a kwalifikacje nabyte w trakcie studiów i praktyk przygotują go do podjęcia atrakcyjnej pracy. Przed absolwentami pojawi się możliwość podjęcia zatrudnienia w przemyśle energetycznym, chemicznym, biotechnologicznym, ale również w ośrodkach badawczych i laboratoriach zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz w technologicznych instytucjach badawczych. Absolwent może zająć się produkcją nowych materiałów (kompozytowych, polimerowych, itd.), kontrolą ich składu i jakości, obróbką materiałową lub wykonywać ekspertyzy w laboratoriach akredytowanych. Kończąc studia na tym kierunku absolwent wejdzie na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie inżynierii nowoczesnych materiałów oraz kierunków pokrewnych z dyscyplin: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, biotechnologia.

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów odpowiedniego stopnia na kierunku Matematyka wykazuje się wszystkimi efektami przypisanymi do odpowiedniego poziomu studiów (pełne treści efektów kształcenia na odpowiednich poziomach studiów: studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia licencjackie Indywidualne Studia Międzyobszarowe - Matematyka i finanse, studia uzupełniające na kierunku Matematyka, studia doktoranckie na kierunku Matematyka), a w szczególności:
  • adekwatną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych,
  • umiejętnością stosowania matematyki i rozwiązywania problemów matematycznych napotykanych w pracy zawodowej i życiu codziennym, zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk ze sfery zawodowej,
  • umiejętnością rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, uczestniczenia w pracy zespołowej,
  • zdolnością do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej. 
  Uzyskane po studiach matematycznych wykształcenie umożliwiają pracę na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z ekonomią i techniką, matematyką finansową i ubezpieczeniami, w instytucjach gospodarki rynkowej, instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny), w instytutach badawczych, a także na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej, specjaliści z analizy danych mogą znaleźć pracę na stanowiskach analityków, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie w instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią oraz w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych i w przemyśle. Specjalność nauczycielska daje uprawnienia do pracy w szkołach odpowiedniego poziomu.a
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

  • matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

 • MATEMATYKA W FINANSACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka w finansach
  Są to studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studenci mogą ukończyć studia albo z matematyki albo z finansów. Mogą też ukończyć jednocześnie oba kierunki. Program studiów umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jak również zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.  Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako matematycy, pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Miejsce absolwenta kierunku Matematyka i Finanse na rynku pracy determinują jego kwalifikacje. Absolwent tego kierunku powinien być przygotowany zajmowania stanowisk w gospodarce i administracji, które wymagają wszechstronnej wiedzy o ekonomiczno-finansowych aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników. Będzie on posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz wiedzę z zakresu zarządzania, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także z zakresu finansów. Zdobędzie też umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Będzie też posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Będzie on także otwarty na zmiany dokonujące się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zdolny do odpowiedzialnego otwarcia na nowe problemy i wyzwania, kreatywny. Jednocześnie nabyta w czasie studiów umiejętność rozwiązywania problemów oraz biegłość w obliczeniach analitycznych i komputerowych, znajomość i umiejętność wykorzystania biznesowych i finansowych programów komputerowych oraz zasobów internetu uczynią absolwentów kierunku Matematyka i Finanse atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców. Absolwenci tych studiów znajdą pracę jako pracownicy działów finansowych i księgowych, specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz jako matematycy. Mogą też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Tym samym będą oni także wszechstronnie przygotowani do zmierzenia się z problemami wynikającymi z postępu cywilizacyjnego.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka w finansach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka w finansach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Sylwetka absolwenta

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki i informatyki niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
  • zna nowe trendy i technologie występujące w nauczaniu;
  • zna nowoczesne metody pracy z uczniem uzdolnionym;
  • zna technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne w pracy nauczyciela;
  • zna metody kształtowania u uczniów zdolności praktycznego wykorzystywania nabytej wiedzy;
  • ma wiedzę na temat technik pomocnych w radzeniu sobie z trudnościami wychowanków w uczeniu się;
  • ma kompetencje komunikacyjne konieczne do skutecznego współdziałania ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w działalność edukacyjną.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauczanie matematyk i informatyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie matematyk i informatyki jest ocena na dyplomie.

   

 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Stopień: I REKRUTACJA

  Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych. Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne. Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Społeczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie
  • jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

miłosz Ocena

Studiowanie takiego kierunku jak Matematyka w finansach to najprostsza droga do konkretnego zawodu, na dodatek ciekawego i dobrze płatnego.

damian Ocena

Poznawanie królowej nauk ma sens tylko na prestiżowej uczelni, która oferuje różne sposoby i drogi jej zgłębienia. Tak właśnie wyglądają studia matematyczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie

piotr Ocena

Komputery interesowały mnie od zawsze, więc wybór studiów był oczywisty. A Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej wybrałem z kilka względów, nie tylko wysokiego poziomu kształcenia. Wpływ na moją decyzję mieli koledzy, którzy także wybierali się tutaj na informatykę, sam Lublin, w którym zawsze chciałem mieszkać, a także wieść o najlepszych juwenaliach na świecie.

tomek Ocena

UMCS w Lublinie to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju i dumny jestem z tego, że studiuję właśnie tutaj.

artur Ocena

Fizyka to niezwykle ciekawa dziedzina, ale trzeba umieć odpowiednio o niej opowiadać, odpowiednio do niej zachęcić, pokazać jej siłę. To wszystko można znaleźć na UMCS. Tutaj, spotkacie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.

MarekM Ocena

Moja uczelnia!