pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537-5212

Faks: (81) 537-5471

e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

http://umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka
  Studia I stopnia
  Studia I stopnia na kierunku fizyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pozwalają studentowi zapoznać się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki.
  Pozwalają zdobyć umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń z zastosowaniem matematyki na poziomie średniozaawansowanym.
  Zajęcia specjalistyczne pozwolą studentowi zdobyć wiedzę praktyczną, która umożliwi łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę np. w placówkach medycznych, biofizycznych czy związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Studia II stopnia
  Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Program studiów II stopnia zapewnia zdobycie poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów I stopnia w zakresie opisu teoretycznego zjawisk i umiejętności wykorzystania aparatury pomiarowej do badania procesów fizycznych i własności ciał.
  Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe.
  W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 7 wykładów specjalistycznych.
  Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia studiów III stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna i medyczna
  • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
  • Fizyka doświadczalna
  • Fizyka teoretyczna i astrofizyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Współczesna fizyka stosowana
  • Fizyka teoretyczna

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki lub fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych). W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizyka techniczna

  Studia I stopnia

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest zapoznanie studentów z fizyką doświadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, zrozumienie zasad działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki.

  Program kształcenia wynika z założenia, że absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdą zatrudnienie w zawodach wymagających umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń bądź wysokiej sprawności w korzystaniu z technologii informatycznych. Program kształcenia obejmuje klasyczne dziedziny fizyki oraz obszerny kurs matematyki.

  W czasie studiów studenci będą mogli nauczyć się korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab. Wiedza i umiejętności uzyskiwane przez studentów stanowią podstawę do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wspomagając mobilność zawodową absolwentów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka lub na niektórych kierunkach politechnicznych.

  Studia II stopnia

  Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna pozwalają zapoznać się z zaawansowaną wiedzą oraz narzędziami eksperymentalnymi i teoretycznymi, wykorzystywanymi we współczesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w dziedzinie techniki, technologii, medycynie i in..

  Program studiów II stopnia umożliwia studentom pogłębienie wiedzy w zakresie klasycznych dziedzin fizyki (fizyka fazy skondensowanej, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa) oraz ich opisu za pomocą rozbudowanego aparatu matematycznego. Nauczanie na studiach II stopnia fizyki technicznej obejmuje oprócz zestawu treści podstawowych także szereg przedmiotów specjalistycznych do wyboru, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowej wiedzy.

  W trakcie kształcenia studenci poznają zaawansowane techniki pomiarowe, zapoznają się z budową oraz poszerzą swe umiejętności eksploatacji skomplikowanej aparatury pomiarowej i opracowania wyników eksperymentalnych. Absolwent studiów na kierunku fizyka techniczna może podjąć studia III stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
  • Fizyka komputerowa

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki  i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego  (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).
   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Informatyka
  Studia I stopnia
  Trzyletnie studia licencjackie kończące się nadaniem tytułu licencjata w zakresie informatyki. W trakcie studiów student będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu.
  Studia II stopnia
  Dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. Student musi posiadać wrodzone uzdolnienia matematyczne, fizyczne i elektroniczne, aby mógł twórczo w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne lub brać bezpośredni udział w ich rozwoju.
  W trakcie studiów będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria danych
  • Deweloperska (programistyczna)
  • Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowania

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Fizyka lub fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. 
   

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria nowoczesnych materiałów
  Studia I stopnia
  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. 
  Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się.
  Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów stanowią kontynuację prowadzonego przez Wydz. Mat. Fiz. Inf. i Wydz. Chemii studiów inżynierskich na kierunku o tej samej nazwie.

  Studia służą rozszerzeniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów lub studiów na kierunkach w pokrewnych dziedzinach (fizyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia), pozwalają uzyskać tytuł magistra w dziedzinach związanych z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć fizyki i chemii w syntezie i badaniach własności nowoczesnych materiałów.

  Kierunek opiera się na pogłębionej wiedzy w dziedzinach nauk fizycznych i chemicznych związanych z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki lub fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka

  W ramach profilu ogólnolnokademickiego, podstawowym celem studiów na kierunku Matematyka jest:

  1. przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętność przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
  2. wykształcenie umiejętności przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, nabycie umiejętności formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
  3. wypracowanie umiejętności wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
  4. wykształcenie umiejętności korzystania z modeli matematycznych, w tym statystycznych, niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
  5. wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
  6. uświadomienie potrzeby samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności uczenia się przez całe życie,
  7. przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach wykorzystujących metody matematyczne,
  8. kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności,
  9. przygotowanie do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biomatematyka
  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Matematyka obliczeniowa
  • Matematyka teoretyczna
  • Specjalność informatyczna
  • Statystyczna analiza danych
  • Zastosowania matematyki
  • Matematyka z informatyką(specjalność nauczycielska)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biomatematyka
  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Matematyka teoretyczna
  • Specjalność informatyczna
  • Statystyczna analiza danych
  • Zastosowania matematyki
  • Matematyka z informatyką(specjalność nauczycielska)
  • Zastosowania matematyki w fizyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biomatematyka
  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Matematyka teoretyczna
  • Specjalność informatyczna
  • Statystyczna analiza danych
  • Zastosowania matematyki
  • Matematyka z informatyką(specjalność nauczycielska)
  • Zastosowania matematyki w fizyce

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

  • matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

 • MATEMATYKA W FINANSACH Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka w finansach

  Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse.

  Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia.

  Zapewnia on dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych.

  Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój gospodarki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka ubezpieczeniowa
  • Metody statystyczne w finansach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność aktuarialna
  • Specjalność statystyczna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka w finansach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka w finansach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Są to jedyne w regionie studia przygotowujące absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki i informatyki, realizujące kształcenie zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli.   

  Program studiów licencjackich daje niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki oraz informatyki w stopniu wystarczającym do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkole podstawowej.

  Absolwent ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umie również wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafi uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.  Praktyki zawodowe prowadzone są w szkołach w zakresie opisanym w standardach kształcenia nauczycieli na studiach.

  Absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i będzie posiadał kompetencje w zakresie znajomości co najmniej jednego języka obcego, umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz skutecznością w organizowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauczanie matematyk i informatyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie matematyk i informatyki jest ocena na dyplomie.

   

 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych.

  Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne.

  Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań.

  Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroniczna administracja
  • E-przedsiębiorczość

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Społeczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie
  • jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

miłosz Ocena

Studiowanie takiego kierunku jak Matematyka w finansach to najprostsza droga do konkretnego zawodu, na dodatek ciekawego i dobrze płatnego.

damian Ocena

Poznawanie królowej nauk ma sens tylko na prestiżowej uczelni, która oferuje różne sposoby i drogi jej zgłębienia. Tak właśnie wyglądają studia matematyczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie

piotr Ocena

Komputery interesowały mnie od zawsze, więc wybór studiów był oczywisty. A Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej wybrałem z kilka względów, nie tylko wysokiego poziomu kształcenia. Wpływ na moją decyzję mieli koledzy, którzy także wybierali się tutaj na informatykę, sam Lublin, w którym zawsze chciałem mieszkać, a także wieść o najlepszych juwenaliach na świecie.

tomek Ocena

UMCS w Lublinie to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju i dumny jestem z tego, że studiuję właśnie tutaj.

artur Ocena

Fizyka to niezwykle ciekawa dziedzina, ale trzeba umieć odpowiednio o niej opowiadać, odpowiednio do niej zachęcić, pokazać jej siłę. To wszystko można znaleźć na UMCS. Tutaj, spotkacie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.

MarekM Ocena

Moja uczelnia!