• ARTETERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy dotyczącej nowych aspektów w dziedzinie edukacji, terapii i rozwoju osobistego, podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Słuchacze  poszerzą swoje kwalifikacje w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę dzieci, dorosłych, osób chorych i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDIOFONOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Nabycie umiejętności analizy narządu słuchu i równowagi oraz ogólna anatomia człowieka. Dodatkowo zdobycie wiedzy z zakresu technik medycznych i programów testujących oraz diagnozujących słuch.

  Absolwenci:

  Będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach diagnostycznych zajmujących  się narządem słuchu, równowagi czy mowy, jako  pracownik sektora marketingu sprzętu medycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYTOR ENERGETYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie studiów słuchacz zdobędzie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej bez egzaminu państwowego.

  Adresaci:

  Wszyscy zainteresowani z wykształceniem magisterskim (niezależnie od ukończonego kierunku) oraz osoby, które ukończyły studia inżynierskie na kierunkach:

  • architektura,
  • budownictwo,
  • inżynieria środowiska,
  • energetyka,
  • lub pokrewnych

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Adresaci:

  • osoby pracujące lub zamierzających podjąć pracę w służbie BHP,
  • oraz dla wykładowców tej problematyki, przygotowują słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • i inni…

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przekazanie słuchaczom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas zajęć zdobywa się praktyczną umiejętność korzystania z systemów bibliotecznych, katalogowania, wykorzystania internetu w pracy bibliotekarza – szczególnie wyszukiwania informacji w bazach danych, katalogach centralnych; tworzenia prezentacji multimedialnych itp.

  Ponadto zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji bibliotek szkolnych; prawa dot. bibliotek; wyszukiwania, selekcji i oceny informacji oraz jej użytkowników. Zapoznają się ze współczesną literaturą dla dzieci i młodzieży, poznają metodykę pracy nauczyciela–bibliotekarza oraz problemy wychowawcze współczesnej szkoły.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CHARAKTERYZACJA I WIZAŻ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych posiadać będzie zarówno wiedzę teoretyczną, jak i bogaty wachlarz umiejętności praktycznych, które pozwolą mu świadczyć wszechstronne usługi z zakresu kreowania wizerunku. Szeroki zakres zajęć praktycznych umożliwi nabycie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę ze specjalistami mającymi wpływ na wygląd i samopoczucie klienta, zwracającego się po pomoc i wsparcie do wyspecjalizowanej w tym zakresie osoby/ firmy.
  Słuchacze studiów podyplomowych będą posługiwać się branżową wiedzą z zakresu nowoczesnego makijażu, wizażu oraz stylizacji. Umiejętność samodzielnego poszukiwania i poznawania najnowszych, światowych trendów będzie skutkowała pojawianiem się niekwestionowanych liderów w zakresie Charakteryzacji i Stylizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CHIROPRAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

  Głównym celem pracy chiropraktyka jest przywrócenie optymalnej sprawności aparatu ruchu. Miejscem pracy absolwenta są praktyki chiropraktyczne, centra spa oraz sanatoria. Chiropraktyk jest przygotowywany do kompleksowego usprawniania aparatu ruchu. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w wiedzę z zakresu chiropraktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOSTYKA WAD POSTAWY Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI KOREKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zdobycie wiedzy wymaganej do kompleksowej analizy i diagnostyki z zakresu wad postawy. Absolwent zdobędzie wiedzę o możliwościach profilaktyki oraz najbardziej efektywnych formach leczenia pacjenta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, możliwość prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych zarówno z dziećmi jak i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu, czy mającymi trudność w funkcjonowaniu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwój umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z:

  • Autyzmem
  • zespołem Aspergera
  • zespołem Retta
  • dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi
  • zaburzeniem hiperkinetycznym z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
  • innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, możliwość prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych zarówno z dziećmi jak i młodzieżą  mającą trudności w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu, czy mającymi trudność w funkcjonowaniu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, planowaniu i prowadzeniu programów ochrony i promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie studiów pozwala na m. in. zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania i planowania karierą zawodową, poznanie warsztatu pracy doradcy zawodowego, nabycia wiedzy z zakresu metod i form aktywizacji uczniów, zapoznanie z podstawami prawa pracy oraz etyki zawodowej doradcy i andragogiki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Absolwenci mogą podjąć także prace w rządowych i pozarządowych instytucjach ochrony ludności, zarządzania kryzysowegoitp. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Słuchacz otrzymuje również zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ: SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ: TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą i niewidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Studia wyposażają w wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy osób z autyzmem, pracy z rodziną dziecka autystycznego, terapii i analizy zachowań trudnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego. Celem jest również zapewnienia teoretycznego i praktycznego przygotowania Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

  Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ETYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, obejmują przygotowanie merytoryczne w zakresie etyki oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie przedmiotu etyka i przygotowanie praktyczne w zakresie przedmiotu etyka uprawniające do prowadzenia lekcji z etyki na II, III i IV etapie kształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA I ETYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów: „filozofia” i „etyka”. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela.
  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczaniu filozofii i etyki, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FIZJOTERAPIA W PEDIATRII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą z dziećmi również z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi. Zakres studiów obejmuje aspekty fizjoterapii w pediatrii od profilaktyki poprzez ocenę funkcjonalną, po fizjoterapeutyczne metody specjalne.

  Adresaci:

  absolwenci kierunku fizjoterapia – zarówno studiów I stopnia, jak i II stopnia oraz absolwentów rehabilitacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FRYZJERSTWO I STYLIZACJA Z ELEMENTAMI TRYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku  fryzjerstwo i stylizacja jest przygotowanie wysoko-wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie stylizacji i pielęgnacji włosów. Studia oferują wzbogacenie wiedzy teoretycznej z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych oraz stylizacyjnych oraz dodatkowe doświadczenia związane z praktykami fryzjerskimi.

  Studenci, poza rzetelnymi umiejętnościami oraz podstawą teoretyczną zyskują umiejętność uczenia w szkołach zawodowych oraz prowadzenia nauki wśród uczniów w poza-oświatowych placówkach dydaktycznych oraz własnych salonach urody.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HIGIENISTKA ORTODONTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia uczą przeprowadzania profesjonalnych zabiegów profilaktycznych, badań stomatologicznych i udzielani indywidualnych porad higienizacyjnych u pacjentów przed terapią ortodontyczną i użytkujących aparaty ortodontyczne. Studenci  poznają podstawy w zakresie budowy  aparatów zdejmowanych i stałych oraz procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA I WOS - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii i wiedzy o społeczeństwie, a także uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.

  Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują absolwentów wyższych uczelni o specjalnościach innych niż Informatyka do nauczania informatyki w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowy jest zapoznanie słuchacza z metodami i środkami zabezpieczenia różnych rodzajów informacji w tym danych osobowych, które w nowym świecie gospodarki cyfrowej są cennym produktem i komercyjną wartością. Słuchacz zdobywa wiedzę oraz umiejętność ochrony danych osobowych w administracji i biznesie dzięki czemu ma atrakcyjną pozycję na współczesnym rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - TERAPIA I DIAGNOZA SI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych jest poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie Integracji Sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. 

  Adresaci:

  Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.
  Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.
  W trakcie Studiów słuchacze nabędą również umiejętność obsługi programów kadrowych i kadrowo-płacowych takich jak Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.
  Kierunek Kadry i prawo pracy dla początkujących zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na aspekt praktyczny studiów. W trakcie ćwiczeń słuchacze bardzo skrupulatnie i dokładnie zajmą się obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci dzięki uzyskanemu wykształceniu będą posiadali umiejętności w dziedzinie wspomagania leczenia trudnych zmian skórnych i dermatoz, pielęgnowania urody i profilaktyki zdrowotnej, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Do priorytetów kształcenia należy: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów biologii medycznej, farmacji, kosmetologii, chemii, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA LECZNICZA I PIELĘGNACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci dzięki uzyskanemu wykształceniu będą posiadali umiejętności w dziedzinie wspomagania, pielęgnowania urody i profilaktyki zdrowotnej, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Do priorytetów kształcenia należy: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów biologii medycznej, farmacji, kosmetologii, chemii, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA NOWOCZESNA I ESTETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci dzięki uzyskanemu wykształceniu będą posiadali umiejętności w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesów starzenia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Do priorytetów kształcenia należy: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów biologii medycznej, farmacji, kosmetologii, chemii, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA OGÓLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci dzięki uzyskanemu wykształceniu będą posiadali umiejętności w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesów starzenia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Do priorytetów kształcenia należy: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów biologii medycznej, farmacji, kosmetologii, chemii, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Cel studiów:

  Pełne wyposażenie studenta w umiejętności praktyczne i wiedzę niezbedną do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologi estetycznej i leczniczej, od podstaw.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KSIĘGOWOŚĆ PRAKTYCZNA I ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości praktycznej oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym w tym wszelkie regulacje i przepisy dotyczące opodatkowania umów i obejmowania ubezpieczeniem pracowników, oraz ustalania wynagrodzeń i świadczeń pochodnych. Student poznaje także przepisy i zasady podatkowania i rozliczania pracy w aspekcie międzynarodowym, w tym dot. zatrudniania obywateli UE i obywateli państw spoza Unii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KSIĘGOWOŚĆ PRAKTYCZNA I ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE Z PROGRAMEM PŁATNIK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości praktycznej oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym w tym wszelkie regulacje i przepisy dotyczące opodatkowania umów i obejmowania ubezpieczeniem pracowników, oraz ustalania wynagrodzeń i świadczeń pochodnych, korzystania z programów kadrowo-płacowych (Płatnik). Student poznaje także przepisy i zasady podatkowania i rozliczania pracy w aspekcie międzynarodowym, w tym dot. zatrudniania obywateli UE i obywateli państw spoza Unii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznej rachunkowości,  interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, zadań stojących przed księgowym oraz właściwej interpretacji i umiejętności czytania komunikatów systemów księgowo-podatkowych. Student posiądzie także wszelkie umiejętności wymagane na stanowisku księgowego, w tym zasady opracowywania rachunku kosztów, grupowania, alokacji oraz kontroli kosztów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce oraz prowadzenia rachunków firmy, co jest wymagane w pracy na stanowisku księgowego.

  Słuchacz poznaje nie tylko związane z tematem regulacje prawne i rozporządzenia, ale jak także przygotowany do samodzielnego zdobywania i odświeżania wiedzy po zakończeniu studiów zgodnie ze zmieniającymi się zasadami podatkowymi i rachunkowymi. Ponadto student poznaje współczesne metody pracy na stanowisku księgowego, w tym popularne w polskich przedsiębiorstwach programy i systemy rachunkowo-podatkowe. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu transportu, logistyki i spedycji oraz zapoznanie się z metodyką, dydaktyką i merytoryką  nauczania tych dziedzin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda m.in. w jednostkach NFZ: oddziałach szpitalnych, oddziałach laryngologicznych i neurologicznych, ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

  Adresaci:

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim zainteresowanych diagnozą w zakresie rozwoju mowy i terapią nieprawidłowości w komunikacji człowieka na różnych etapach życia, korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka oraz zapobieganiem i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub fizjologicznie, rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA Z NEUROLOGOPEDIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy występującymi z powodu zaburzeń ogólnego rozwoju lub jako wynik patologii oddzielnych narządów czy zaburzeniami wynikającymi z  uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Słuchacz uzyska umiejętności diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej u osób dorosłych i dzieci. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASAŻ I FIZYKOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych z masażu i fizykoterapii jest przygotowanie wysoko-wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie terapii manualnej, masażu i wykonywania zabiegów fizykalnych w profilaktyce i rehabilitacji kosmetycznej.

  Studia przygotowują do profesjonalnego wykonywania zabiegów oraz zapewniają wiedzę teoretyczną z przedmiotów pokrewnych (biologii medycznej, anatomii, fizjologii, patologii a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych). Wszystkie przedmioty są niezbędne do realizacji przedmiotów specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE RODZINNE I SĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze mediatorów  sądowych występujących  w środowiskach lokalnych i rodzinnych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji , mediacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIATOR SĄDOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje sądowe są alternatywą wobec drogi sądowej w biznesie i nie tylko. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami  na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów, mediatorów  sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych.

  Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia wyposażą Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu przyroda i biologia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla absolwentów kierunków pedagogika, ochrona środowiska, przyrodoznawstwo itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE CHEMII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia wyposażą Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu przyroda i biologia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla absolwentów kierunków pedagogika, ochrona środowiska, przyrodoznawstwo itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE FIZYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia wyposażą Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu fizyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla wszystkich osób chcących uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - fizyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia wyposażą Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu geografia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla osób chcących nabyć kwalifikacje do nauczania geografii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowane Słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  Słuchacz będzie potrafił scharakteryzować konkretną wadę postawy, posiadał będzie umiejętności diagnozowania postaw ciała oraz zdobędzie wiedzę z zakresu doboru odpowiednich ćwiczeń do danej wady postawy. Otrzyma także odpowiednie kwalifikacje z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy, umiejętność przeprowadzenia zajęć profilaktycznych oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie nauczycieli, pracujących w polskich szkołach, do nauczania języka polskiego jako obcego: cudzoziemców, dzieci cudzoziemców uczęszczające do polskich szkół oraz dzieci z polskich rodzin, wracające do kraju, które nauczano za granicą w innym języku, w odmiennym od polskiego, systemie edukacyjnym.

  Kształcenie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego ma za zdanie uzbroić Uczestnika w narzędzia, dzięki którym będzie potrafił łączyć realizację podstawy programowej różnych przedmiotów z kształceniem ogólnych kompetencji językowych.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia przygotowują absolwentów wyższych uczelni o specjalności innych niż filologia polska do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2017 r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  przygotowują absolwentów wyższych uczelni o specjalnościach innych niż matematyka do nauczania matematyki w szkołach podstawowych (ośmioletnia szkoła podstawowa)oraz ponadpodstawowych

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE MUZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę i umiejętności  w zakresie nauczania muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, nadają kwalifikację do nauczania drugiego przedmiotu - muzyki w szkole, oraz innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności w zakresie nauczania plastyki i techniki w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają niezbędną wiedzę, która pozwoli w atrakcyjny sposób wprowadzić dzieci i młodzież w świat sztuki i techniki oraz wyzwolić u nich ekspresję twórczą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Adresaci:

  Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie), które chcą zdobyć kwalifikacje uprawniające do nauczania wychowania fizycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROREHABILITACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: celem studiów jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy z pacjentami neurologicznymi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii.

  Adresaci:

  studia kierowane są do fizjoterapeutów na różnym poziomie edukacyjnym, lekarzy, pielęgniarek neurologicznych, terapeutów zajęciowych, neurologopedów, a także opiekunów osób chorych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROREHABILITACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: celem studiów jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy z pacjentami neurologicznymi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NLP-NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia te mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu NLP czyli doskonalenie i budowanie dobrych relacji międzyludzkich oraz naukę efektywnego modelu komunikowania się oraz technik samorozwoju. Poznanie schematów działania ludzkiej psychiki oraz odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału ułatwi wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i przełoży się na życie zawodowe i osobiste.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE HR Z ELEMENTAMI NLP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą), jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu:

  • korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania,
  • pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE,
  • monitorowania OZE,
  • eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną  w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKA PALIATYWNA I GERIATRYCZNA Z ELEMENTAMI REHABILITACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia o charakterze doskonalącym obejmującym elementy opieki paliatywnej, geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz organizacji opieki przygotowujące kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi oraz terminalnie chorzy. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym oraz wymagającym opieki paliatywnej.

  Po zakończeniu studiów Słuchacz będzie dysponował kompleksową wiedzą na temat aspektów starzenia organizmu ludzkiego w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie wprowadzony w zagadnienia związane z podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi oraz potrzebami opiekuńczymi związanymi z wiekiem podeszłym wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia/zaopatrywania. pozwoli na bardziej fachowe i samodzielne prowadzenie przewlekle chorych, mają przyczynić się do poprawy jakości życia podopiecznych i obniżenie kosztów leczenia w zakładach opieki długoterminowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowana opiekunka środowiskowa w domach osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

  Adresaci:

  Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących w domach z podopiecznymi niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna - wychowawcy w żłobku, lub klubie malucha, wolontariusza, opiekuna dziennego i opiekunki dziecięcej.Słuchacze studiów zostaną wyposażeni w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiając im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPTOMETRIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zdobycie wiedzy wymaganej do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 600 godzin Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu technik pomiaru niezbędnych do doboru okularów, oprawek oraz szkieł kontaktowych. Dowiesz się jak obsługiwać sprzęt optyczny oraz jak wygląda praca w zakładach optycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ GERIATRYCZNĄ I PALIATYWNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Podniesienie kompetencji osób organizujących i zarządzających opieką geriatryczną i paliatywną w placówkach społecznych i służbie zdrowia.

  Adresaci:

  Studia adresowane do osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w opiece geriatrycznej, problematyką starzenia w ujęciu holistycznym, planujących pracę w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi.

  Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2)I.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni (kierunków). Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORTODONCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają uzyskać wiedzę teoretyczną oraz nabyć umiejętności praktyczne z zakresu ortodoncji. Studenci przygotowywani są do leczenia korekcyjnego wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz korygowania nieprawidłowości zębowych przy wykorzystaniu najnowszych metod, głównie aparatów ruchomych oraz stałych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OSOBA WYKWALIFIKOWANA W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Osoba Wykwalifikowana w Przemyśle Farmaceutycznym przygotowują do objęcia i sprawowania odpowiedzialnych funkcji w przemyśle farmaceutycznym i instytucjach sektora farmaceutycznego. Dają możliwość nabycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu farmacji, systemów jakości, produkcji, zarządzania i marketingu oraz prawa farmaceutycznego i medycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pracującej w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych: nauczycieli przedmiotowych uczących w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów będących wychowawcami w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności wychowawcze.
  Studia dają możliwość uzyskania kompetencji metodycznych, niezbędnych dla działalności opiekuńczo –wychowawczej. Ponadto słuchacze nabywają praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych, a także przechodzą szkolenie z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy. Praktyka w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stwarza możliwość poznania specyfiki przyszłej pracy, a także sprawdzenia się pod kątem zdobytych umiejętności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy ( w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowych, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim.
  Wiedza teoretyczna z zakresu psychologi i prawa, jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik pozawodzie i postępowaniu mediatora.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODOLOGIA ORTOPEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji - podologa kosmetycznego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań związanych z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych w obrębie stóp.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są między innymi dla absolwentów kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa i wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjna oraz wszystkie kierunki medyczne. Zapraszamy również osoby pracujące w salonach odnowy biologicznej, sanatoriach, uzdrowiskach, SPA, salonach kosmetycznych jak i wszystkie osoby zainteresowane tematem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

  Adresaci:

  Wszyscy zainteresowani z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAKTYK I MISTRZ I NLP + BUSINESS PRAKTYK NLP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedyne Studia Podyplomowe w Polsce dające wszechstronną wiedzę i narzędzia do wielopłaszczyznowego działania w efektywnej komunikacji, opartej na metodach perswazji, w zarządzaniu sobą, czasem, emocjami, do wyznaczania celów osobistych, biznesowych i skutecznego wprowadzania ich w życie. Neuro Lingwistyczne Programowanie, opanowanie i wykorzystywanie narzędzi w sprzedaży, negocjacjach i coachingu! Zawierają w sobie esencję Klasycznego Kodu, Prawdziwego Modelowania NLP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAKTYKI Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kandydaci którzy będą się ubiegali o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomościami w trakcie odbywania praktyki zawodowej posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania uprawnień państwowych w zakresie "wyceny nieruchomości".

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

  Adresaci:

  Absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO/WŁOSKIEGO/HISZPAŃSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

  Adresaci:

  Absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ONKOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  celem studiów jest przekazanie wiedzy i  umiejętności  praktycznych niezbędnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych chorób terminalnych) i ich rodzinami. Student nabędzie umiejętności do pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi z rozpoznaniem choroby nowotworowej na wszystkich etapach jej leczenia oraz umiejętności pracy z personelem medycznym placówek hospicyjnych i szpitalnych w zakresie psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych Rachunkowość dla początkujący jest wyposażenie słuchacza w wiedzę niezbędną do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem biur rachunkowych. Wiedza pozyskana przez słuchacza w trakcie studiów umożliwia objęcie stanowiska księgowego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA URAZÓW SPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dla osób, które pracują lub chcą pracować z osobami uprawiającymi sport zawodowo lub amatorsko., a przede wszystkim dla osób zainteresowanych podjęciem pracy lub doskonaleniem zawodowym w zakresie rehabilitacji ortopedycznej z naciskiem na urazy tkanek miękkich najczęściej występujące w sporcie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REKLAMA I MARKETING DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć z reklamy i marketingu w szkołach i placówkach oświatowych. Kierunek ten pozwala na zdobycie nowych umiejętności i pogłębienie już posiadanej wiedzy. 

  Adresaci:

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie. Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawnych itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPA&WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych SPA & Wellness jest wykształcenie najwyższej klasy specjalistów na stanowiska organizacyjne oraz kosmetologów pracujących bezpośrednio z klientem w ośrodkach SPA, Day-SPA, MEDI-SPA, gabinetach odnowy biologicznej w hotelach, uzdrowiskach, gabinetach kosmetycznych z rozbudowaną ofertą zabiegową.

  Specjalista tej dziedziny uzyska wiedzę z zakresu najnowszych zabiegów pielęgnacyjnych i odnowy biologicznej, profesjonalnych urządzeń i kosmetyków. Atutem absolwentów jest posiadanie rozszerzonej wiedzy z zakresu marketingu, ekonomii, organizacji i zarządzania. Specjaliści z tej dziedziny przygotowani będą do samodzielnego organizowania, prowadzenia i zarządzania ośrodkami SPA.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALIZACJA ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania placówkami pomocy społecznej.
  Pogłębienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej lub kandydatów do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu założeń i problemów polityki społecznej, instytucjonalnych, w tym finansowych podstaw pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STOMATOLOGIA ESTETYCZNA Z TECHNIKAMI CYFROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie lekarzy dentystów do wykonywania estetycznej rekonstrukcji uzębienia. Student poznaje nowoczesne metody strukturalnej analizy kształtu twarzy, rozwija umiejętności protetyczne i implantoprotetyczne w doskonale wyposażonych pracowniach Protetyki i Implantoprotetyki Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

  Student zostaje zapoznany z teorią oraz wdrażaniem protokołów klinicznych oraz przechodzi wszystkie etapy leczenia estetycznego zębów, od rozpisywania harmonogramów i planu leczenia, po efekt finalny w postaci rekonstrukcji uzębienia lub nadaniu mu pożądanego przez pacjenta wyglądu i kondycji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych CAD/CAM.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na charakterystykę typów zaburzeń społecznych: uzależnienie, przemoc, niedostosowanie społeczne oraz analizowanie motywów i wzorów zachowań osób ryzykownie używających, szkodliwie używających oraz uzależnionych, diagnozowanie i prognozowanie sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności profilaktycznej i terapeutycznej, dzięki czemu umie organizować działalność profilaktyczną i resocjalizacyjną.

  Słuchacze zdobędą wiedzę oraz odpowiednie przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi. Poznają szereg technologii oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Dodatkowo zapoznają się z problematyką przemocy domowej i niedostosowania społecznego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.
  Celem studiów podyplomowych jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Każdy słuchacz studiów podyplomowych, po  zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNO-LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji - trychologa kosmetycznego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań związanych z działalnością prozdrowotną i wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych w obrębie włosów. Celem zabiegów trychologicznych jest podejmowanie inicjatywy leczenia i lub pielęgnacji, które procedury spełniałyby europejskie standardy.

  Ponadto studia podyplomowe stanowią doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki trychologicznej. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki zaburzeń dotyczących skóry głowy i włosów. Słuchacze zapoznają się z elementami podstawowych kuracji trychologicznych najczęściej spotykanych w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TURYSTYKA, HOTELARSTWO, GASTRONOMIA - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Przygotowanie metodyczne i dydaktyczne kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

  Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu nauczania przedmiotów turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, uprawniają do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (co najmniej licencjackie).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPÓŁCZESNE METODY KSZTAŁTOWANIA POSTAWY EKSPERYMENTALNEJ W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:  Wyposażenie nauczycieli w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia procesu nauczania z wykorzystywaniem metod eksperymentu naukowego, nowoczesnych metod dydaktyki cyfrowej oraz programowania.

  Adresaci:
  Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli i pedagogów w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod umożliwiających uczniom zdobywanie kompetencji kluczowych niezbędnych podczas ścieżki edukacyjnej i całego dorosłego życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

  Adresaci:

  Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii.Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

  Adresaci:

  Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zapoznanie z możliwościami stosowania zdobyczy współczesnej psychologii w tej dziedzinie oraz zdobycie praktycznych zawodowych umiejętności potrzebnych do pracy w charakterze specjalisty do spraw personalnych.

  Adresaci:

  Studia adresowane są do osób wiążących swą karierę zawodową z pracą w działach zarządzania kadrami, a także tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania personelem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: 

  Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry kierowniczej, menadżerów ds. personalnych pracujących w różnego rodzaju organizacjach, a także rozwój zawodowy i osobisty umożliwiający zdobycie nowych kompetencji w obszarach kreowania polityki personalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIEM WIEKIEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo i pod względem doświadczeń. W programie wyodrębniono obszary: psychologiczny, zarządzania i komunikacji oraz marketingowo – strategiczny.

  Taka konstrukcja programu pozwoli słuchaczom uzyskać wiedzę praktyczną w obszarze zarządzania wiekiem oraz psychogerontologii, co w perspektywie czasowej przyczyni się m.in. do zapobiegania wycofaniu społecznemu i zawodowemu doświadczonych pracowników 50+, ich marginalizacji i alienacji ze względu na wiek oraz przezwyciężania stereotypów dotyczących starzenia się indywidualnego i społecznego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rozpoznania, zbierania, przetwarzania oraz wykorzystania ziół m.in.: w życiu, diecie, kosmetologii. Ponadto Słuchacze zostaną zapoznani z metodami przetwarzania i zastosowania ziół jako środki wspomagające leczenie przy jedoczesnym uwzględnieniu wymogów zdrowotnych czy żywieniowych. Studia przygotują Słuchaczy do prowadzenia sklepu zielarskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Opinie (0)


PODYPLOMOWE