• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Dietetyka
  Studia pierwszego stopnia
  Studia przygotowują specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw oraz planowania żywienia.
  Student zdobywa zaawansowaną wiedzę i praktyczne umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania różnych grup ludności, doboru właściwej diety w stanach chorobowych oraz w celach profilaktycznych. Nabywa kompetencji do kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania, jak też oceny stanu odżywienia oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. 
  Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyka w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.
  Studia drugiego stopnia
  Studia przygotowują do wykonywania zawodu dietetyka w sferze profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego oraz w kontekście klinicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym. 
  Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu dietetyka w różnych formach zatrudnienia, z uwzględnieniem kompetencji interpersonalnych oraz przygotowania w zakresie organizacyjnych, prawnych, a także marketingowych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
  Absolwent jest przygotowany do pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych w zakresie wielu specjalności klinicznych. Praktykę dietetyczną może realizować m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, sferze promocji zdrowia i fitness w zakresie edukacji żywieniowej.
  Kształcenie może kontynuować na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, język obcy, matematyka
   

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.
   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizjoterapia 
  Studia jednolite magisterskie
  Studia stacjonarne
  Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów) 
  Liczba punktów ECTS: 300
  Tytuł zawodowy: magister
  Celem studiów na kierunku fizjoterapia jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz dyscyplin pokrewnych. Zdobyte efekty kształcenia pozwolą na zrozumienie i zastosowanie nowoczesnych metod usprawniania, kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, rozwoju osobistego oraz uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.

  Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych i kierunkowych przedmiotów. Program kształcenia dotyczy teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej. Obejmuje także kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych fizjoterapii. Student uczy się testów funkcjonalnych wykorzystywanych podczas doboru metod terapeutycznych stosownych do stanu funkcjonalnego pacjenta, a także jego wieku i płci oraz prowadzenia kontroli uzyskiwanych efektów terapii w celu weryfikacji oraz modyfikacji prowadzonego programu postępowania fizjoterapeutycznego.

  Zdobyte kwalifikacje i umiejętności umożliwią podjęcie pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych. Absolwent przygotowany jest do kierowania zespołem terapeutycznym oraz pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w jednostkach ochrony zdrowia. Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach doktoranckich - studiach trzeciego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Pielęgniarstwo

  Studia pierwszego stopnia

  Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.
  Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełno-sprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  Studia drugiego stopnia

  Studia kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie oraz elementów dydaktyki medycznej. Każdy moduł kształcenia zawiera treści z pielęgniarstwa specjalistycznego, medycyny prewencyjnej, klasyfikacji diagnoz i procedur pielęgniarskich. 
  Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

  Absolwent uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej


   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen ze studiów.

   

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Położnictwo
  Studia pierwszego stopnia
  Studia przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu.
  Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Uczy się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Kształcenie może kontynuować na studiach drugiego stopnia.
  Studia drugiego stopnia
  Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.
  Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, język obcy, matematyka

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen ze studiów. 

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ratownictwo medyczne
  Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. 
  Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u do-rosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczy się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz przeprowadzania bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  Nabywa również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej, kwalifikowanej pomocy medycznej oraz medycznych czynności ratunkowych.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego: w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, różnych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR) oraz jednostkach ratowniczych działających przy policji, wojsku, straży pożarnej. Może także zabezpieczać pod kątem medycznym obozy, kolonie, imprezy masowe.
  Kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.
  Stanowi to dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, języka obcego nowożytnego, matematyki

  Wszystkich kandydatów obowiązuje dodatkowo egzamin sprawnościowy.


  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zdrowie publiczne
   
  Studia drugiego stopnia
  Studia poszerzają wiedzę oraz kształtują umiejętności i postawy w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, w profilaktyce i promocji zdrowia w środowisku lokalnym, prawie ochrony zdrowia, komunikacji społecznej, polityce zdrowotnej i społecznej oraz w administrowaniu zdrowiem publicznym.
  Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz umiejętności włączenia się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz ba-dawczych. Może podjąć studia trzeciego stopnia – doktoranckie.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

Opinie (12)

El ka Ocena

Podczas studiów na kierunku fizjoterapia znalazłam pracę która w połączeniu z pomocą uczelni dała mi dużo przydatnej wiedzy oraz praktyki.

Zuza Ocena

Bardzo ciekawy program studiów. Studia pierwszego stopnia skończyłam na innej uczelni, teraz studiuje w Lublinie. Jestem bardzo mile zaskoczona

Olga Ocena

To co najbardziej podoba mi się na UM to ciekawy wachlarz praktyk. Podczas studiów można również podjąć staże skierowane do studentów dietetyki. Polecam

Miśka Ocena

Moje studia to czysty przypadek :-) jestem już na 4 roku i z biegiem czasu myślę, że tak miało być. Fajne, ciekawe studia o dużym potencjale

Klaudia Ocena

Jestem na 3 roku położnictwa. Jestem bardzo zadowolona z zajęć. Zdarzają się też takie, które uważam za mało ważne oraz mało interesujące, ale to chyba jak na każdej uczelni.. :)

Kinga. S Ocena

Studiuje na tym wydziale fizjoterapie. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Wiele zajęć praktycznych i ciekawe praktyki

Matylda Ma Ocena

Polecam kierunek położnictwo

Kasia Ocena

Skończyłam kierunek Zdowie Publiczne rok temu. Szybko znalazłam satysfakcjonującą mnie pracę w prywatnym zakładzie.

Maria Ocena

Ciekawe doświadczenie. Dużo pełnych energii ludzi z którymi można dzielić swoje pasie. To były fajne lata...

Artur Ocena

Kierunek Ratownictwo Medyczne to czysty przypadek. Jednak teraz już wiem, że to jest to co chcę robić w życiu. Polecam Uniwersytet Medyczny

Justyna Ocena

Polecam dietetykę na tym wydziale. Sporo wiedzy, którą wyniosłam ze studiów przydała się w mojej dotychczasowej pracy w zawodzie dietetyka.

Ania Ocena

Sporo ciekawych zajec,duzo kontaktu z pacjentem w szpitalu od 2 roku,na 1 sporo teorii medycznej ale sa tez np zajecia na kcalmarze i praktyki co semestr