• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Dietetyka

  Studia realizowane w uczelni medycznej kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej, z uwzględnieniem postępowania żywieniowego w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób dietozależnych.

  Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące  technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyk w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych podmiotach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, język obcy, matematyka
   

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.
   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Fizjoterapia 
  Studia jednolite magisterskie
  Studia stacjonarne
  Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów) 
  Liczba punktów ECTS: 300
  Tytuł zawodowy: magister

  Studia przygotowują do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób chorych i z niepełnosprawnością.

   

  Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz dyscyplin pokrewnych. Program kształcenia dotyczy teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej. Obejmuje kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych fizjoterapii.

  Student uczy się testów funkcjonalnych wykorzystywanych podczas doboru metod terapeutycznych stosownych do stanu funkcjonalnego pacjenta, a także do jego wieku i płci oraz prowadzenia kontroli uzyskiwanych efektów terapii w celu weryfikacji oraz modyfikacji prowadzonego programu postępowania fizjoterapeutycznego.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i przeznaczonych dla osób z nie-pełnosprawnością, a także do pełnienia funkcji kierowniczych i nad-zorujących w jednostkach ochrony zdrowia. Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach doktoranckich – studiach trzeciego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Pielęgniarstwo

  Studia pierwszego stopnia

  Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.

  Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania choro-bom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  Studia drugiego stopnia

  Studia kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie, elementów dydaktyki medycznej oraz moduł kształcenia poświęcony zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej w, której priorytetowe miejsce zajmuje edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

  Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

  Absolwent uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: spośród: biologii, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej


   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen ze studiów.

   

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Położnictwo
  Studia pierwszego stopnia

  Studia przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w od-niesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu.

  Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej.

  Uczy się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

  Studia drugiego stopnia

  Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.

  Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, język obcy, matematyka

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen ze studiów. 

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ratownictwo medyczne

  Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

  Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczy się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Nabywa również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego: w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego, Lotniczych Zespołach Ratownictwa Medycznego, Dyspozytorniach Medycznych oraz jednostkach współpracujących z systemem: WOPR, TOPR, GOPR, Policja, Straż Pożarna i wojsko. Może także zabezpieczać pod kątem medycznym obozy, kolonie, imprezy masowe.

  Kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Stanowi to dowód uznania dla zaprojektowanej

  i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne. Jest dostosowana do po-trzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej wiedzy medycznej, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, języka obcego nowożytnego, matematyki

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zdrowie publiczne

  Studia poszerzają wiedzę oraz kształtują umiejętności i postawy w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, profilaktyki i promocji zdrowia, prawa ochrony zdrowia, komunikacji społecznej, polityki zdrowotnej i społecznej oraz w administrowaniu zdrowiem publicznym.

  Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk społecznych oraz umiejętności w realizacji zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i po-mocy społecznej.

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy od roku akademickiego 2019-2020 w ramach kształcenia na kierunku realizowane są dwa nowe profile edukacyjne: administracja w ochronie zdrowia i zarządzanie kryzysowe. Profil administracyjny w sposób szczególny przygotowuje do włączenia w proces zarządzania i administrowania w ochronie zdrowia z uwzględnieniem obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej oraz szeroko rozumianego e-zdrowia.

  Profil zarządzanie kryzysowe obejmuje poszerzony zakres treści w obszarze ratownictwa medycznego, koordynacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz badawczych. Może podjąć studia trzeciego stopnia – doktoranckie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

Opinie (12)

El ka Ocena

Podczas studiów na kierunku fizjoterapia znalazłam pracę która w połączeniu z pomocą uczelni dała mi dużo przydatnej wiedzy oraz praktyki.

Zuza Ocena

Bardzo ciekawy program studiów. Studia pierwszego stopnia skończyłam na innej uczelni, teraz studiuje w Lublinie. Jestem bardzo mile zaskoczona

Olga Ocena

To co najbardziej podoba mi się na UM to ciekawy wachlarz praktyk. Podczas studiów można również podjąć staże skierowane do studentów dietetyki. Polecam

Miśka Ocena

Moje studia to czysty przypadek :-) jestem już na 4 roku i z biegiem czasu myślę, że tak miało być. Fajne, ciekawe studia o dużym potencjale

Klaudia Ocena

Jestem na 3 roku położnictwa. Jestem bardzo zadowolona z zajęć. Zdarzają się też takie, które uważam za mało ważne oraz mało interesujące, ale to chyba jak na każdej uczelni.. :)

Kinga. S Ocena

Studiuje na tym wydziale fizjoterapie. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Wiele zajęć praktycznych i ciekawe praktyki

Matylda Ma Ocena

Polecam kierunek położnictwo

Kasia Ocena

Skończyłam kierunek Zdowie Publiczne rok temu. Szybko znalazłam satysfakcjonującą mnie pracę w prywatnym zakładzie.

Maria Ocena

Ciekawe doświadczenie. Dużo pełnych energii ludzi z którymi można dzielić swoje pasie. To były fajne lata...

Artur Ocena

Kierunek Ratownictwo Medyczne to czysty przypadek. Jednak teraz już wiem, że to jest to co chcę robić w życiu. Polecam Uniwersytet Medyczny

Justyna Ocena

Polecam dietetykę na tym wydziale. Sporo wiedzy, którą wyniosłam ze studiów przydała się w mojej dotychczasowej pracy w zawodzie dietetyka.

Ania Ocena

Sporo ciekawych zajec,duzo kontaktu z pacjentem w szpitalu od 2 roku,na 1 sporo teorii medycznej ale sa tez np zajecia na kcalmarze i praktyki co semestr