• FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów fizjoterapia
  Studia jednolite magisterskie
  Studia stacjonarne
  Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów) 
  Liczba punktów ECTS: 300
  Tytuł zawodowy: magister

  Studia przygotowują do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób chorych i z niepełnosprawnością.

  Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz dyscyplin pokrewnych. Program kształcenia dotyczy teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej. Obejmuje kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych fizjoterapii.

  Student uczy się testów funkcjonalnych wykorzystywanych podczas doboru metod terapeutycznych stosownych do stanu funkcjonalnego pacjenta, a także do jego wieku i płci oraz prowadzenia kontroli uzyskiwanych efektów terapii w celu weryfikacji oraz modyfikacji prowadzonego programu postępowania fizjoterapeutycznego.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i przeznaczonych dla osób z nie-pełnosprawnością, a także do pełnienia funkcji kierowniczych i nad-zorujących w jednostkach ochrony zdrowia. Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach doktoranckich – studiach trzeciego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Studia pierwszego stopnia

  Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.

  Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania choro-bom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  Studia drugiego stopnia

  Studia kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie, elementów dydaktyki medycznej oraz moduł kształcenia poświęcony zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej w, której priorytetowe miejsce zajmuje edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

  Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

  Absolwent uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat położnictwa magister położnictwa magister położnictwa

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów położnictwo

  Studia pierwszego stopnia

  Studia przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w od-niesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu.

  Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej.

  Uczy się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

  Studia drugiego stopnia

  Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.

  Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku położnictwo będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów terapia zajęciowa

  Utworzenie tego kierunku studiów jest odpowiedzią Uczelni na aktualne potrzeby rynku pracy, związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz stałym wzrostem liczby osób z dysfunkcjami w obszarze bio-psych-społecznym. Wszystkie te osoby wymagają wykwalifikowanego wsparcia terapeutycznego, na różnych płaszczyznach ich funkcjonowania, a dążenie do wzmacniania ich niezależności jest kluczowe właśnie w pracy terapeuty zajęciowego.

  Kierunek terapia zajęciowa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest realizowany pod Patronatem Honorowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4.

  Terapia zajęciowa to studia 3 letnie, kończące się uzyskaniem przez studenta tytułu licencjata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów zdrowie publiczne

  Studia poszerzają wiedzę oraz kształtują umiejętności i postawy w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, profilaktyki i promocji zdrowia, prawa ochrony zdrowia, komunikacji społecznej, polityki zdrowotnej i społecznej oraz w administrowaniu zdrowiem publicznym.

  Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk społecznych oraz umiejętności w realizacji zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i po-mocy społecznej.

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy od roku akademickiego 2019-2020 w ramach kształcenia na kierunku realizowane są dwa nowe profile edukacyjne: administracja w ochronie zdrowia i zarządzanie kryzysowe. Profil administracyjny w sposób szczególny przygotowuje do włączenia w proces zarządzania i administrowania w ochronie zdrowia z uwzględnieniem obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej oraz szeroko rozumianego e-zdrowia. Profil zarządzanie kryzysowe obejmuje poszerzony zakres treści w obszarze ratownictwa medycznego, koordynacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku: zdrowie publiczne będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (13)

El ka Ocena odpowiedz

Podczas studiów na kierunku fizjoterapia znalazłam pracę która w połączeniu z pomocą uczelni dała mi dużo przydatnej wiedzy oraz praktyki.

Zuza Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawy program studiów. Studia pierwszego stopnia skończyłam na innej uczelni, teraz studiuje w Lublinie. Jestem bardzo mile zaskoczona

Olga Ocena odpowiedz

To co najbardziej podoba mi się na UM to ciekawy wachlarz praktyk. Podczas studiów można również podjąć staże skierowane do studentów dietetyki. Polecam

Miśka Ocena odpowiedz

Moje studia to czysty przypadek :-) jestem już na 4 roku i z biegiem czasu myślę, że tak miało być. Fajne, ciekawe studia o dużym potencjale

Klaudia Ocena odpowiedz

Jestem na 3 roku położnictwa. Jestem bardzo zadowolona z zajęć. Zdarzają się też takie, które uważam za mało ważne oraz mało interesujące, ale to chyba jak na każdej uczelni.. :)

Kinga. S Ocena odpowiedz

Studiuje na tym wydziale fizjoterapie. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Wiele zajęć praktycznych i ciekawe praktyki

Matylda Ma Ocena odpowiedz

Polecam kierunek położnictwo

Kasia Ocena odpowiedz

Skończyłam kierunek Zdowie Publiczne rok temu. Szybko znalazłam satysfakcjonującą mnie pracę w prywatnym zakładzie.

Maria Ocena odpowiedz

Ciekawe doświadczenie. Dużo pełnych energii ludzi z którymi można dzielić swoje pasie. To były fajne lata...

Artur Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Kierunek Ratownictwo Medyczne to czysty przypadek. Jednak teraz już wiem, że to jest to co chcę robić w życiu. Polecam Uniwersytet Medyczny

Michał W odpowiedzi do: Artur odpowiedz

Jeśli mogę zapytać w którym roku zacząłeś studiować i co było potrzebne do rekrutacji?

Justyna Ocena odpowiedz

Polecam dietetykę na tym wydziale. Sporo wiedzy, którą wyniosłam ze studiów przydała się w mojej dotychczasowej pracy w zawodzie dietetyka.

Ania Ocena odpowiedz

Sporo ciekawych zajec,duzo kontaktu z pacjentem w szpitalu od 2 roku,na 1 sporo teorii medycznej ale sa tez np zajecia na kcalmarze i praktyki co semestr