ul. Szturmowa 4,

02-678 Warszawa

tel. 22 55 34 221-223

fax. 22 55 34 224

e-mail: wls(at)uw.edu.pl

http://www.wls.uw.edu.pl

ul. Szturmowa 4,

02-678 Warszawa

tel. 22 55 34 221-223

fax. 22 55 34 224

e-mail: wls(at)uw.edu.pl

http://www.wls.uw.edu.pl

 • FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 (edukacja językowa rozpoczyna się od poziomu zerowego), języka angielskiego na poziomie B2 plus oraz fakultatywnego języka rosyjskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy w zespole. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, umiejętności sięgania po opinie ekspertów, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

  Celem studiów magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C2, języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W ramach studiów istnieje ponadto możliwość uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego, co pozwala osiągnąć biegłość językową na poziomie B2. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia białoruska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji jest posiadanie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku filologia rosyjska są oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą. Program studiów obejmuje zarówno obowiązkowe przedmioty kierunkowe, jak i kierunkowe przedmioty do wyboru. Studenci mają możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego na poziomie szkoły podstawowej w ramach fakultatywnego (nieobowiązkowego) modułu glottodydaktycznego. Zajęcia z modułu glottodydaktycznego stanowią dodatkową ofertę poza programem studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Pierwszy język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone podstawom teorii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofa, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  W ramach kierunku student doskonali znajomość dwóch języków obcych (do wyboru są języki angielski, francuski, niemiecki, rosyjski oraz hiszpański), uczestnicząc w zajęciach m. in. z fonetyki, gramatyki opisowej czy konwersacji. Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową na zajęciach z literatury i kulturoznawstwa. Niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych dostarczają mu przedmioty metodyczne i pedagogiczne.

  Absolwenci studiów licencjackich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).
  2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Każdy absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języków B i C w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.).
  4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
  Wymagania rekruracyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingiwstyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Pierwszy język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwityka stosowana jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów licencjackich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe ( w tym tłumaczeniowe) dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C1 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie B2+.

  Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich studenci mają możliwość fakultatywnego wyboru i uczestnictwa w praktycznych zajęciach z języka rosyjskiego (w tym tłumaczeniowych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ukrainistyka z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ukrainistyka z Językiem Angielskim jest dostarczenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

monika Ocena

Uważam, że mam sporo szczęścia, bo nie musiałam wyjeżdżać na studia do innego miasta. Pochodzę z Warszawy i w moim mieście znajduje się jedna z najważniejszych polskich uczelni

matylda Ocena

Każdemu polecam studia na Uniwersytecie Warszawskim. To najlepsza polska uczelnia, a zajęcia prowadzą znamienite nazwiska polskiej nauki. Studia tutaj to ogromny prestiż.

Filip Ocena

Studiuję Filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim, bo Rosja to miejsce moich zainteresowań, ciekawości, a także miejsce, do którego bardzo chcę pojechać i zwiedzić wzdłuż i wszerz. Studia to pierwszy krok do realizacji marzeń.

Sandra Ocena

Tak mocno dążymy do tzw. Zachodu, że praktycznie nie znamy swoich sąsiadów, którzy są, mniej lub bardziej, do nas podobni. Warto ich poznać. Służą temu studia na Uniwersytecie Warszawskim.