Wydziały i kierunki

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ×

ul. Malczewskiego 29, p. 4

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3618000

http://www.uniwersytetradom.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku ograniczająca możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia należy dostarczyć: podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu IRK, świadectwo dojrzałości (kopie poświadczone przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów za zgodność z oryginałem), orzeczenie lekarskie - dotyczy wybranych kierunków, w przypadku narażenia w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, aktualną fotografię w wymiarze 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,
wydruk oryginału potwierdzenia wpłaty bankowej za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie IRK, 
świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w przypadku "starej matury" - kserokopia poświadczona przez uczelnię w miejscu składania dokumentów.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty są przyjmowane w Centralnym Punkcie Informacji - Malczewskiego 29, pok.4, 26-600 Radom. Można je również przysłać pocztą (na wspomniany adres), jeśli świadectwo dojrzałości i dowód osobisty są poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem, a kwestionariusz osobowy podpisany. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty może złożyć osoba upoważniona przez kandydata, pod warunkiem, że posiada ona dowód osobisty kandydata i jego świadectwo dojrzałości do poświadczenia za zgodność z oryginałem, lub kopie poświadczone notarialnie oraz jeśli kwestionariusz osobowy jest podpisany przez kandydata. Konieczne jest również pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów przez wskazaną osobę. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Poświadczona notarialnie musi być kopia dowodu osobistego oraz kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku gdy dokumenty są wysyłane pocztą, lub składane przez osobę upoważnioną, która nie posiada tych dokumentów kandydata w oryginale). 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. W takim przypadku potrzebne jest upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów przez wskazaną osobę, która musi posiadać jego świadectwo dojrzałości i dowód osobisty w oryginale, bądź kopie poświadczone notarialnie, a kwestionariusz osobowy musi być podpisany przez kandydata. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej również muszą składać dokumenty, w takich samych terminach jak osoby zakwalifikowane. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki matur należy samodzielnie uzupełnić w systemie IRK.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W procedurze rekrutacyjnej nie jest brana pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Zasady przyjmowania na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego są określone w Załączniku do uchwały Nr 000-7/8/2018 Senatu UTH Radom z dnia 29listopada2018r. 
http://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/img/_104553_08_za____do_uchwa__y_olimpiady_1_.pdf

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Próg punktowy wyznacza ilość punktów ostatniej przyjętej osoby w ramach limitu.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

W przypadku zakwalifikowania się/przyjęcia na studia zmienia się status na koncie kandydata w systemie IRK. Dodatkowo decyzja o przyjęciu jest wysyłana do kandydata za pośrednictwem poczty. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Status zakwalifikowany oznacza, że kandydat powinien złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie. Nie jest on równoznaczny z przyjęciem na studia. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Pierwszym krokiem postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja elektroniczna, kolejnym uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Są to warunki konieczne, aby zostać zakwalifikowanym (upoważnionym do złożenia dokumentów).

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Nr konta, na który należy uiścić opłatę rekrutacyjną znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK. Na podany nr rachunku kandydat dokonuje przelewu w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy podać: opłata rekrutacyjna + numer kandydata dokonującego wpłaty. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Terminy dokonywania opłaty rekrutacyjnej określa harmonogram rekrutacji. Należy jej dokonać po rejestracji w systemie IRK, nie później niż do dnia wskazanego w harmonogramie. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną po terminie nie jest brany pod uwagę w ustalaniu listy osób zakwalifikowanych. Opłata wniesiona po terminie podlega zwrotowi. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew nie musi być wykonywany z konta kandydata. Ważne jest, aby podać prawidłowy nr konta oraz w tytule przelewu nr kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym określa Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020. 
https://www.uniwersytetradom.pl/files/09%20za%C5%82%20do%20uchwa%C5%82y%20-%20%20zasady%20rekrutacji_2019_2020_OK.pdf

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

W przypadku kierunku lekarskiego brak matury rozszerzonej z biologii lub chemii (minimalny wynik 30%, odrębnie dla każdego z nich) dyskwalifikuje kandydata. W przypadku pozostałych kierunków podobne ograniczenia nie występują. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Jeden kandydat może ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie 3 kierunki studiów. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedura przeniesienia dokonywana jest na podstawie wniosku kandydata. Są to sprawy rozpatrywane indywidualnie. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Nie ma konkretnego terminu na wgranie zdjęcia w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji w systemie IRK wyświetlają się informacje dotyczące formatu zdjęcia. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Archiwum

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (1)

Nie Ocena

Nie