Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

ul. Banacha 2,

02-097 Warszawa

tel. 22 55 44 000; 22 55 44 214; 22 55 44 217

fax. 22 55 44 200

e-mail: mim(at)mimuw.edu.pl

http://www.mimuw.edu.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Uniwersytet Warszawski

ul. Banacha 2,

02-097 Warszawa

tel. 22 55 44 000; 22 55 44 214; 22 55 44 217

fax. 22 55 44 200

e-mail: mim(at)mimuw.edu.pl

http://www.mimuw.edu.pl

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Matematyka
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku matematyka:
  • Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań.
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń.
  • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach.
  • Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki.
  • Zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania.
  • Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki.
  • Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii.
  • Zna przykłady i podstawowe własności ważnych pojęć matematycznych takich jak przestrzeń liniowa, grupa, pierścień, ciało, przestrzeń metryczna, przestrzeń topologiczna.
  • Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia.
  • Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych.
  • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2).
  • Ma ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z pracą naukową i dydaktyczną matematyka; zna pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej.
  • Orientuje się w możliwościach prowadzenia indywidualnej działalności wykorzystującej wiedzę matematyczną.
  • Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.
  • Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
  • Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
  • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
  • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku matematyka:
  • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych.
  • Zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki.
  • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • W wybranej dziedzinie matematyki zna większość klasycznych definicji i twierdzeń i ich dowody.
  • W wybranej dziedzinie matematyki jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień będących na etapie badań.
  • W wybranej dziedzinie matematyki zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej.
  • Zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2) oraz inny język obcy na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej.
  • Ma ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z pracą naukową i dydaktyczną matematyka; zna pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej; rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej.
  • Orientuje się w możliwościach prowadzenia indywidualnej działalności wykorzystującej wiedzę matematyczną.
  • Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów.
  • Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze.
  • Posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych.
  • W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie tych struktur.
  • Umie, na poziome zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości.
  • W wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki.
  • Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków.
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
  • Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
  • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
  • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest egzamin kwalifikacyjny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bioinformatyka i Biologia Systemów
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:
  • Ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii.
  • Dostrzega i rozumie różnorodność systemów regulacyjnych w biologii.
  • Ma wiedzę o przebiegu najważniejszych procesów życiowych roślin i zwierząt oraz ich regulacji.
  • Potrafi stosować metody mechaniki i dynamiki molekularnej oraz metody Monte-Carlo do symulacji wybranych procesów regulacyjnych.
  • Ma wiedzę na temat dróg przepływu informacji genetycznej i ich regulacji, reguł dziedziczenia i podstaw inżynierii genetycznej.
  • Ma podstawową wiedzę na temat prawidłowości kierujących ewolucją życia i organizmów.
  • Potrafi analizować i porównywać sekwencje genomowe.
  • Rozumie różnorodność relacji między organizmami oraz między organizmami i ich środowiskiem.
  • Potrafi opisać prawidłowości zachodzące między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym.
  • Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi bioinformatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań bioinformatycznych.
  • Potrafi modelować podstawowe układy biomolekularne oraz projektować inhibitory enzymów.
  • Potrafi wykonać analizę danych pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować wyniki w kontekście problemu biologicznego.
  • Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym i potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne.
  • Potrafi dokonać analizy i symulacji sieci biochemicznych na różnych poziomach przybliżeń.
  • Ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych.
  • Rozumie zasady konstrukcji modeli analitycznych i komputerowych zjawisk przyrodniczych .
  • Zna wybrane modele matematyczne z ekologii, fizjologii i biologii molekularnej.
  • Zna podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, w tym elementy teorii estymacji i testowania hipotez, a także potrafi konstruować modele probabilistyczne i stosować metody statystyczne do analizy danych.
  • Potrafi stosować techniki nowoczesnej statystycznej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach złożonych eksperymentów molekularnych.
  • Zna podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, elementów całki Riemanna funkcji wielu zmiennych.
  • Ma wiedzę na temat podstawowych metod badania układów dynamicznych z czasem ciągłym i dyskretnym.
  • Ma podstawową wiedzę z zakresu kombinatoryki, teorii grafów i algebry liniowej, a także potrafi stosować metody zliczania różnego rodzaju skończonych obiektów.
  • Posługuje się pakietami do wykonywania obliczeń na macierzach.
  • Potrafi posługiwać się bibliotekami algorytmów kombinatorycznych .
  • Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy numeryczne matematyki ciągłej (skalarne równania nieliniowe, układy równań liniowych, całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja).
  • Potrafi stosować klasyczne i adaptacyjne metody optymalizacji.
  • Potrafi stosować wybrane pakiety matematyczne (Maple, Matlab) do rozwiązywania numerycznego równań różniczkowych i graficznej prezentacji ich rozwiązań.
  • Zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje ze szczególnym uwzględnieniem struktur danych stosowanych w biologii obliczeniowej.
  • Zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów , w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe.
  • Ma wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas).
  • Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML).
  • Umie projektować i tworzyć programy obiektowe w wybranych językach programowania.
  • Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych.
  • Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań.
  • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średnio zaawansowanym.
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów.

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:

  • Zna podstawowe technologie zarządzania danymi biologicznymi oraz zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym.
  • Zna podstawy systemów do tworzenia procedur bioinformatycznych.
  • Potrafi tworzyć zaawansowane procedury analizy danych.
  • Zna zaawansowane metody genomiki porównawczej.
  • Potrafi wykonywać obliczenia związane z porównywaniem genomów i interpretować ich wyniki.
  • Ma wiedzę na temat podstaw współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych.
  • Potrafi przetwarzać dane eksperymentalne w celu wyznaczania istotnych strukturalnych i fizykochemicznych cech badanych układów (bio)molekularnych.
  • Zna podstawowe teorie i technologie systemów wirtualnej rzeczywistości.
  • Potrafi stosować techniki VR w badaniach struktury funkcji układów (bio)molekularnych oraz w innych zastosowaniach, istotnych z punktu widzenia rozwoju nowoczesnych metod bioinformatyki i biologii systemów.
  • Potrafi modelować złożone systemy na poziomie sieci, komórki, organizmu i meta genomów.
  • Ma wiedzę o aktualnych zagadnieniach medycyny molekularnej.
  • Potrafi analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi i wykorzystać tę umiejętność w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów.
  • Potrafi dokonać analizy właściwości zarówno małych cząsteczek, jak i receptora.
  • Ma wiedzę o typowych problemach projektowania leków i potrafi dobrać metodę projektowania w zależności od typu problemu i danych jakimi dysponuje.
  • Zna techniki konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności otrzymanych wyników oraz potrafi wykorzystać je w analizie danych pochodzących z wielkoskalowych eksperymentów molekularnych.
  • Potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych, genomicznych i proteomicznych oraz analizować otrzymane dane.
  • Potrafi pracować zespołowo.
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka i Biologia systemów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka
  • Matematyka lub informatyka (p. rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka i Biologia systemów są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu.

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka:
  • Ma wiedzę i umiejętności wystarczające do uprawiania zawodu informatyka w czołowych firmach informatycznych w kraju i na świecie, jak i we własnej firmie.
  • Zna i posługuje się metodami matematycznymi umożliwiającymi w ścisły sposób specyfikowanie problemów informatycznych i ich rozwiązywanie.
  • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z podstawowych obszarów informatyki: języki programowania i programowanie w różnych paradygmatach w tym imperatywnym i obiektowym, algorytmika, systemy operacyjne, bazy danych, architektura komputerów, sieci i technologie sieciowe, systemy operacyjne, inżynieria oprogramowania.
  • Dostrzega i rozumie ograniczenia teoretyczne i technologiczne w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera.
  • Zna i sprawnie posługuje się kilkoma, wybranymi nowoczesnymi narzędziami wytwórstwa oprogramowania.
  • Umie pracować w zespole.
  • Zna język angielski w sposób umożliwiający posługiwanie się literaturą fachową oraz komunikowanie się w grupie w sprawach technicznych.
  • Zna i przestrzega norm etycznych w zawodzie informatyka ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej. Jest przygotowany do dalszego samokształcenia, jak i podjęcia studiów II stopnia.

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku informatyka:

  • Ma pogłębioną wiedzę i umiejętności informatyczne.
  • Sprawnie posługuje się aparatem matematycznym w specyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych oraz uzasadnianiu poprawności swoich rozwiązań.
  • Potrafi trafnie dobierać metody i technologie informatyczne w realizacji projektów informatycznych.
  • Dobrze rozumie naturę procesów informatycznych. Potrafi określić bariery złożonościowe rozwiązywanych problemów i efektywnie radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, które z natury są obliczeniowo trudne.
  • Ma wiedzę i umiejętności pracy w środowiskach równoległych, współbieżnych i rozproszonych.
  • W zależności od wyboru ścieżki kształcenia ma specjalistyczną wiedzę w wybranym obszarze informatyki: algorytmika, bazy danych, systemy operacyjne i rozproszone, matematyczne podstawy informatyki, obliczenia równoległe i rozproszone, biologia obliczeniowa, sztuczna inteligencja, obliczenia naukowe, eksploracja danych, kryptografia, inżynieria oprogramowania.
  • Potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone problemy informatyczne.
  • Potrafi pracować zespołowo, w tym pełnić funkcje kierownicze.
  • Biegle komunikuje się w języku angielskim, w tym w języku specjalistycznym.
  • Zna i przestrzega norm etyki zawodowej informatyka.
  • Potrafi w sposób przystępny przedstawiać zagadnienia informatyczne nieinformatykom.
  • Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego przyswajania specjalistycznej wiedzy informatycznej, w tym do podjęcia studiów III stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru
  • Matematyka lub informatyka (poziom rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Infomatyka jest egzamin kwalifikacyjny lub konkurs uzyskanych średnich ocen. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

jagoda Ocena

Nauka powinna dawać przyjemność i satysfakcję. Powinna dawać także poczucie, że pozyskiwana wiedza już niedługo stanie się kluczem do sukcesu zawodowego. Jeżeli studentowi zależy na takich odczuciach, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Warszawskim

tymon Ocena

Studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim to prestiż, ale także duża odpowiedzialność i niemały wysiłek. Ucząc się tutaj mam pewność, że zostanę świetnie przygotowany do rozpoczęcia pracy, bądź założenia jakiejś własnej działalności. Nie mogłem podjąć lepszej decyzji związanej z moją wyższą edukacją.

kamila Ocena

Moim zdaniem w nauce najważniejsze jest zdobycie jak najlepszego wykształcenia. Każdy kto myśli podobnie, powinien mierzyć jak najwyżej. Ja studiuję na Uniwersytecie Warszawskim, bo chciałam uzyskać najlepsze wykształcenie.