REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/index.php

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/index.php

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów biotechnologia

  Studia I stopnia

  Studia na kierunku Biotechnologia zapewniają wiedzę z zakresu biochemii, enzymologii, mikrobiologii, biotransformacji, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, a także podstaw przetwarzania surowców spożywczych i technologii produkcji żywności. Pozwalają na nabycie umiejętności izolacji i doboru materiału biologicznego do otrzymywania różnych bioproduktów, a także prowadzenia procesów biotechnologicznych.
  Studia te przygotowują do pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych, w zakładach zajmujących się produkcją biopreparatów, na stanowiskach technologów w przemyśle spożywczym, zwłaszcza fermentacyjnym, a także do pracy w służbach sanitarnych.
  Studia II stopnia
  Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia umożliwiają uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów oraz komórek organizmów wyższych w celu prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji, optymalizowania procesów biotechnologicznych, a także izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych.
  Absolwenci tego kierunku potrafią zaplanować i przeprowadzić proste projekty badawcze, zinterpretować i opracować uzyskane wyniki doświadczalne oraz korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych, w tym narzędzi statystycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia żywności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia żywności

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów technologia i organizacja gastronomii

  Studia dualne o praktycznym profilu studiów - (7 semestrów - 4 na uczelni, 3 staże u pracodawców)

  Kierunek ma na celu nowoczesne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych. Obejmuje innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim w uczelni i doświadczenia praktycznego w zakresie technologii i organizacji gastronomii (TOG) podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej.

  Celem powołania kierunku jest dostosowanie kształcenia do aktualnych polskich potrzeb społeczno-gospodarczych. W proces tworzenia i realizacji programu studiów zostaną zaangażowane przedsiębiorstwa sektora HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering), w których studenci będą zdobywali głównie umiejętności praktyczne.

  Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii pozwalają zdobyć niezbędną dla technologów i managerów gastronomii wiedzę z zakresu towaroznawstwa, technologii i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka i dietetyki. Realizowane w trakcie studiów przedmioty umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia i organizacja gastronomii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka

  Studia I stopnia

  Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie chemii, mikrobiologii i biotechnologii żywności, oceny jakości surowców, sposobów ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego.
  Profil studiów zapewnia wykształcenie również w zakresie żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz marketingu. Zdobyta wiedza z zakresu ochrony środowiska może służyć przy projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku.
  Studia II stopnia
  Studia II stopnia kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka zapewniają poszerzoną wiedzę w zakresie technologii żywności w tym projektowania nowych technologii, opracowywania nowych produktów żywnościowych i zarządzania ich jakością.
  Program studiów obejmuje także problematykę związaną z żywieniem człowieka. Celem kształcenia jest również przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów III stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku w obszarze nauk rolniczych oraz studiów podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia żywności

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów zarządzanie jakością i analiza żywności

  Studia I stopnia

  Studiując na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego oraz analizy produktów żywnościowych. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas wytwarzania żywności, zna zasady procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności.

  Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie właściwości i jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent kierunku Zarządzania jakością i analizy żywności posiada umiejętność wykorzystania systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu produkcyjnym żywności.

  Studia II stopnia

  Studia na II stopniu kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności zapewniają poszerzoną wiedzę w zakresie zarządzania jakością produktów żywnościowych wraz z oceną ryzyka. Podczas realizacji studiów prowadzone jest kształcenie w zakresie stosowania różnych nowoczesnych technik analizy w ocenie jakości surowców i produktów żywnościowych. Zdobyta wiedza może służyć projektowaniu rozwiązań systemowych i technologicznych w przemyśle żywnościowych i laboratoriach badawczych.

  Podstawowym celem nauczania jest wykształcenie aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania jakością żywności oraz odpowiedzialności zawodowej i etycznej za jakość i bezpieczeństwo żywności. Celem kształcenia jest również przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów III stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku w obszarze nauk rolniczych oraz studiów podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów żywienie człowieka i dietetyka

  Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka zapewniają wiedzę z zakresu technologii żywności gastronomicznej oraz racjonalnego żywienia człowieka, jak i jakości zdrowotnej żywności. Znajdujące się w programie studiów przedmioty technologiczne pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności. Pozwalają również na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz wykorzystania żywności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

  Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywieniem i żywnością, m.in. zakładach żywienia zbiorowego, jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opinie (9)

Student Ocena odpowiedz

Świadomość jak ważne jest to co jemy jaką zdobyłem studiując żywienie człowieka i dietetyka bardzo wpłynęły na mój dotychczasowy niezdrowy styl życia, polecam

Adrian Ocena odpowiedz

biotechnologia - duże wymagania, ale ułatwia to później znalezienie pracy

Weronika Ocena odpowiedz

dzięki studiowaniu tutaj robię to co lubię i jestem mega zadowolona

Kacper Ocena odpowiedz

Duża ilość zajęć praktycznych bardzo pomogła w dalszym rozwoju mojej kariery. Polecam

Emil Ocena odpowiedz

Bardzo uprzejmi ludzie i chcący pomagać, nawet Panie w dziekanacie są miłe

Lena Ocena odpowiedz

Studiuje tutaj już drugi kierunek, ponieważ Wydział ten cechuje profesjonalne podejście i daje duże możliwości rozwoju

Kamila Ocena odpowiedz

Miła i przyjemna atmosfera, która panuje na tym Wydziale umila godziny spędzone tutaj

Krzysiu Ocena odpowiedz

Od zawsze moją pasją był sport, a w połączeniu z dietetyką mogę się lepiej rozwijać, więc wybór żywienia człowieka i dietetyka był wprost idealny

Łukasz Ocena odpowiedz

Profesjonalna kadra wykładowców, która współpracuje ze studentami. Polecam