Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Opolska

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Dobrze wykształcony inżynier znający problematykę zarządzania systemami bezpieczeństwa będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródgeografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Logistyka
  Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu. To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również olbrzymią bazą rekreacyjnoturystyczną i gastronomiczną, na terenie której rozwija się również agroturystyka. Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ma przyszłość. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania przechowywania i kontroli jakości żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadza kalkulację ekonomiczną. Absolwent zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Inżynier zarządzania i inżynierii produkcji jest na rynku pracy niezwykle konkurencyjny. Jego atutem jest bowiem wszechstronność – wiedzę techniczną potrafi świetnie łączyć z umiejętnościami marketingowymi, jest więc inżynierem i menedżerem w jednej osobie. Dla pracodawcy, któremu zależy na dostosowaniu do kształtu i wymogów współczesnego rynku – zatrudnienie jednego specjalisty w podwójnej roli jest na ogół korzystne, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w przedsiębiorstwach wszystkich branż, przy projektowaniu i nadzorowaniu systemów produkcyjnych. Doskonale sprawdzą się także w zakresie transferu technologii i innowacyjności lub też we własnej działalności gospodarczej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)