ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, filozofii przyrody, etyki i logiki. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie prezentowania poglądów filozoficznych. Posiada podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Jest przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  W toku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednego z dwóch profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinę. Proponowane profile to:

  • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa – profil tematyczny o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci poznają zagadnienia dotyczące systemów zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym, ekonomię środowiskową oraz prawo ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Obszar edukacji środowiskowej obejmuje podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej oraz edukację dla zrównoważonego rozwoju.
  • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe – profil tematyczny o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz problematykę technologii środowiskowych. Profil obejmuje takie przedmioty jak: hydrologia, biochemia i ekotoksykologia, mikrobiologia, zoologia oraz biologia człowieka. Obszary dotyczące technologii środowiskowych obejmują: podstawy inżynierii procesowej, odnawialne źródła energii czy elementy biogospodarki.

  W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:

  • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
  • Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia.
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega od-mienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw( ewolucjoni-stycznej , psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej , humanistycznej itd.). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować rożne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badan bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w doborze narzędzi o diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystyczne do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych.. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne, itd.), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia, filozofia.
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)