ul. Drzymały 1a

45-342 Opole

 tel. 077 442 37 67; 077 442 37 68

 fax 077 454 93 84

e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

www.wt.uni.opole.pl

ul. Drzymały 1a

45-342 Opole

 tel. 077 442 37 67; 077 442 37 68

 fax 077 454 93 84

e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

www.wt.uni.opole.pl

 • TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Kultura śródziemnomorska
  Od roku 2012/2013 został na Wydziale zainicjowany nowy kierunek studiów: Kultura śródziemnomorska, który jest realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie pierwszego stopnia (studia licencjackie) w ramach dwóch specjalności: zarządzanie zasobami kultury i zarządzanie turystyką, a także na poziomie drugiego stopnia (studia magisterskie) w ramach jednej specjalności - turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich. Istnieje ponadto możliwość studiowania pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym.
  Specjalność zarządzanie zasobami kultury przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej kulturze, zwłaszcza w instytucjach kulturalnych, oferując wiedzę o szerokim wachlarzu humanistycznym odnoszącym się do krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego. Poznanie kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni 2500 lat uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia i daje podstawy pod współczesne myślenie o Europie, zwłaszcza w kontekście jej jednoczenia się w ramach Unii Europejskiej. Studia te są zatem kierowane do osób o szerokiej otwartości umysłowej na wszelkie wytwory ludzkiej aktywności w czasach bardzo odległych i bliższych współczesności w krajach śródziemnomorskich. W oparciu o poznaną wiedzę uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze zarówno w odniesieniu do kultury krajów Śródziemnomorza, jak i rodzimej przestrzeni.
  Specjalność zarządzanie turystyką przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w ogólnie rozumianej turystyce, zwłaszcza tego jej działu, który nastawiony jest na kontakty krajoznawcze państw basenu Morza Śródziemnego. Szeroka wiedza humanistyczna, obejmująca dziedziny poznawcze na przestrzeni 2500 lat, buduje solidne podstawy dla myślenia kosmopolitycznego i odnoszenia obecnego etapu rozwoju Europy do jej źródeł śródziemnomorskich. Studia z tej specjalności są więc adresowane do osób otwartych na wielobarwność kulturową krajów śródziemnomorskich, osób tolerancyjnych i zafascynowanych wartościami kulturowymi tych krajów. Dzięki poznanej wiedzy studia te umożliwiają dokonanie swoistego „wejścia” w świat do tej pory mało znany i nawiązania z nim kontaktów na polu aktywności turystycznej indywidualnej lub zbiorowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Muzykologia
  Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków uniwersyteckich. Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Opolskim skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną. Dlatego też w swojej specyfice kierunek przyjął model teoretyczno-praktyczny, od lat realizowany w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opolska muzykologia pragnie nawiązać do bogatych tradycji edukacji muzycznej na Śląsku, która wypracowała w swojej historii szczególną pozycję muzyka kościelnego (głównie organisty, ale także dyrygenta zespołów śpiewaczych oraz instrumentalnych) i zarazem nauczyciela muzyki z wyższym wykształceniem. Profil studiów ukształtowany został pod kątem sformułowanej wyżej specyfiki, obejmuje zatem z jednej strony kształcenie w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości religijnej), z drugiej natomiast doskonalenie umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach (także akompaniamentu liturgicznego) oraz prowadzenia zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie), ale też w wymiarze bardziej ogólno muzycznym (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt). W związku ze specjalnością nauczycielską w programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Konieczne dla profilu studiów dopełnienie stanowią przedmioty z zakresu wiedzy liturgicznej, filozoficznej i ogólnokulturowej (np. kulturotwórcza rola liturgii, historia filozofii, etyka, antropologia kultury). 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Nauka o rodzinie
  Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych. Do głównych przedmiotów wykładanych w toku studiów należą podstawowe zagadnienia z filozofii, antropologia filozoficzna, antropologia kultury, etyka, bioetyka, etyka życia seksualnego, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia starzenia się i umierania, psychologia społeczna, pedagogika ogólna, pedagogika specjalna i opiekuńcza, dydaktyka, socjologia rodziny, prawo rodzinne, prawo socjalne, teologia małżeństwa i rodziny, biomedyczne problemy małżeństwa i rodziny, patologia życia rodzinnego, poradnictwo małżeńsko-rodzinne, wybrane zagadnienia z psychiatrii, mass media w życiu rodziny, teoria i metody pracy socjalnej, podstawy interwencji psychologicznej i społecznej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauka o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauka o rodzinie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Teologia
  Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii oraz pracy w poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich i samorządach. Studia na kierunku teologia kształcą absolwentów o szerokim humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych i historii Kościoła, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego zrozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie i uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne (np. trynitologię, chrystologię, eklezjologię), zagadnienia z teologii moralnej ogólnej i szczegółowej (np. bioetykę, katolicką naukę społeczną), teologię pastoralną czy prawo kanoniczne.
  Dlaczego warto studiować ten kierunek?
  Nasze atuty to: dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii i nauk o rodzinie, nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących. Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Plus Opole. Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA KAPŁAŃSKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Teologia kapłańska
  "Specjalność kapłańska" (studia 6-letnie) przygotowuje kandydatów (mężczyzn nieżonatych) do wykonywania funkcji i posług religijnych związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa w diecezji opolskiej i gliwickiej, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak i nauczania religii oraz etyki w szkole. W ramach specjalności kapłańskiej prowadzi się wyłącznie studia dzienne (stacjonarne), które związane są z formacją w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.
  Nasze atuty to:
  dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze,
  możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii i nauk o rodzinie,
  nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących.
  Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Plus Opole oraz Radiu Opole.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia kapłańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)