Pedagogika specjalna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Dział pedagogiki, jakim jest pedagogika specjalna to niezwykle istotny aspekt pomocy innym skupiający się na ludziach, którzy potrzebują wsparcie oraz pomocy przy zmaganiu się z wieloma trudnościami. Mogą one dotyczyć problemów fizycznych lub tych dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie. Do tej pracy potrzeba ludzi z pasją i wrażliwością na problemy innych. Jeżeli zatem masz wysokie kompetencje interpersonalne to pedagogika specjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna? Studia kształcą w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Co więcej, będziesz w stanie rozpoznać także rodzaj problemu, który dotknął daną osobę oraz przeprowadzić terapię. Będziesz także przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami niepełnosprawnymi, a także do pracy wychowawczej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej w pracy różnych placówek. Wiele uczelni proponuje także ciekawe praktyki organizowane w różnorodnych placówkach edukacyjnych, wolontariaty studenckie czy uczestniczenie w działaniach samorządu studenckiego.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika specjalna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach słuby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie. Ze względu na różnorodność pracy jaka czeka Cię jako absolwenta Pedagogiki specjalnej, ofert pracy jest dużo. Nie jest to praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Jeżeli zatem chcesz pomagać ludziom, któzy tego najbardziej potrzebują to pedagogika jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku oceanografia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Pedagogika specjalna  stopień: (II)  (Jednolite)

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę specjalną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • oceny celów oraz zasad pedagogiki specjalnej; stosowania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, oceny normalizacji, autonomii, autorewalidacji oraz warunków pomyślnej integracji i edukacji inkluzywnej; korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • korzystania z teorii psychologicznych w rozumieniu zjawisk pedagogicznych; korzystania z wiedzy psychologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów pedagogicznych; rozumienia zmian rozwojowych w ich wymiarze normatywnym i patologicznym; stosowania wiedzy o prawidłowociach i przebiegu rozwoju człowieka do opracowywania zada dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych; zrozumienia istoty, czynników i uwarunkowań wychowania/edukacji w kontekście społecznokulturowym w pełnym cyklu życia człowieka, integracji problemów występujących w praktyce i teorii pedagogicznej; rozumienia myli pedagogicznych i ich źródła, w kontekście prądów społecznych i ideowych współczesności, przyjmowania postawy refleksyjnej i krytycznej wobec różnych koncepcji pedagogicznych, aktualnych problemów pedagogicznych i praktyki wychowawczej; obserwowania, rozpoznawania i wyjaśniania sytuacji dydaktycznych i przebiegu procesu kształcenia, tworzenia własnego warsztatu pedagogicznego i przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wiadomego kierowania wykorzystaniem własnego głosu,
  • operowania wiedz naukową i określania jej przesłanek aksjologicznych i etycznych; interpretacji tekstów filozoficznych i analizy tradycyjnych problemów filozoficznych w kontekście ich związków z podstawowymi problemami współczesności, dostrzegania wspólnych obszarów refleksji w naukach społecznych, dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
  • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia etiologii oraz symptomatologii, rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwoci człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy, stosowania wiedzy genetycznej w poradnictwie,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA STACJONARNE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika specjalna

Absolwent kierunku pedagogika specjalna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • pracownik w agendach służb socjalnych,
  • pracownik w poradniach specjalistycznych,
  • pracownik w placówkach rehabilitacji,
  • pracownik w placówkach służby zdrowia.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Komentarze (0)