Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Dodaj do ulubionych

Pedagogika specjalna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika specjalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności pedagogika specjalna możesz podjąć na 23 uczelniach publicznych oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | pedagogika specjalna - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z pedagogiki specjalnej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń edukacja integracyjna i włączająca, logopedia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku Pedagogika specjalna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pedagogika specjalna:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Pedagogika specjalna - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna studia stacjonarne

Pedagogika specjalna studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Studia jednolite

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę specjalną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna? Studia kształcą w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

Co więcej, będziesz w stanie rozpoznać także rodzaj problemu, który dotknął daną osobę oraz przeprowadzić terapię. Będziesz także przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami niepełnosprawnymi, a także do pracy wychowawczej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej w pracy różnych placówek.

Wiele uczelni proponuje także ciekawe praktyki organizowane w różnorodnych placówkach edukacyjnych, wolontariaty studenckie czy uczestniczenie w działaniach samorządu studenckiego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • oceny celów oraz zasad pedagogiki specjalnej; stosowania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, oceny normalizacji, autonomii, autorewalidacji oraz warunków pomyślnej integracji i edukacji inkluzywnej; korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej,
 • korzystania z teorii psychologicznych w rozumieniu zjawisk pedagogicznych; korzystania z wiedzy psychologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów pedagogicznych; rozumienia zmian rozwojowych w ich wymiarze normatywnym i patologicznym; stosowania wiedzy o prawidłowociach i przebiegu rozwoju człowieka do opracowywania zada dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych; zrozumienia istoty, czynników i uwarunkowań wychowania/edukacji w kontekście społecznokulturowym w pełnym cyklu życia człowieka, integracji problemów występujących w praktyce i teorii pedagogicznej; rozumienia myli pedagogicznych i ich źródła, w kontekście prądów społecznych i ideowych współczesności, przyjmowania postawy refleksyjnej i krytycznej wobec różnych koncepcji pedagogicznych, aktualnych problemów pedagogicznych i praktyki wychowawczej; obserwowania, rozpoznawania i wyjaśniania sytuacji dydaktycznych i przebiegu procesu kształcenia, tworzenia własnego warsztatu pedagogicznego i przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wiadomego kierowania wykorzystaniem własnego głosu,
 • operowania wiedz naukową i określania jej przesłanek aksjologicznych i etycznych; interpretacji tekstów filozoficznych i analizy tradycyjnych problemów filozoficznych w kontekście ich związków z podstawowymi problemami współczesności, dostrzegania wspólnych obszarów refleksji w naukach społecznych, dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia etiologii oraz symptomatologii, rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwoci człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy, stosowania wiedzy genetycznej w poradnictwie,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika specjalna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek pedagogika specjalna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami społecznymi.

 

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku pedagogika specjalna zdobędziesz kompleksową wiedzę humanistyczną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Filozofia z elementami logiki
 • Problemy współczesnej edukacji
 • Kierunki pedagogiki współczesnej

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów przewidzianych na powyższym kierunku, wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu pedagogiki i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych.

Ponadto poznasz metody i techniki wykorzystywane w diagnostyce i terapii osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem nauczania będą także praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dział pedagogiki, jakim jest pedagogika specjalna to niezwykle istotny aspekt pomocy innym skupiający się na ludziach, którzy potrzebują wsparcie oraz pomocy przy zmaganiu się z wieloma trudnościami. Mogą one dotyczyć problemów fizycznych lub tych dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie.

Do tej pracy potrzeba ludzi z pasją i wrażliwością na problemy innych. Jeżeli zatem masz wysokie kompetencje interpersonalne to pedagogika specjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Pedagogikę specjalną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pedagogika specjalna:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika spacjalna trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia jednolite na kierunku pedagogika specjalna będą trwały pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra. 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika specjalna

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika specjalna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach słuby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.
Ze względu na różnorodność pracy jaka czeka Cię jako absolwenta Pedagogiki specjalnej, ofert pracy jest dużo. Nie jest to praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Jeżeli zatem chcesz pomagać ludziom, któzy tego najbardziej potrzebują to pedagogika jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!
 
Absolwent kierunku pedagogika specjalna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • pracownik w agendach służb socjalnych,
 • pracownik w poradniach specjalistycznych,
 • pracownik w placówkach rehabilitacji,
 • pracownik w placówkach służby zdrowia.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Komentarze (1)

Jan odpowiedz

Myślę, że duży sens mają studia z pedagogiki specjalnej, jeżeli chce się pracować i pomagać. Ja skonczylem juz surdo i teraz robie oligo na WSKZ-ecie. Dyrekcja zadowolona ja sie ucze, wszyscy korzystaja.