• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Geodezja i kartografia
  Absolwenci kierunku nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne przy produkcji elektronicznych planów i map nawigacyjnych, rozwiązywaniu zadań związanych z budową systemów geoinformatycznych oraz planowaniu i realizacji pracy w terenie, w tym również na obszarach pokrytych wodą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Chemia
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Informatyka
  Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka są umiejętności z zakresu programowania komputerów, projektowania i zarządzania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych oraz sieciami komputerowymi. Studenci poznają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Absolwenci są również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek i tworzenia samodzielnie firm o charakterze usługowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

 • NAWIGACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Nawigacja
  Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program nauczania obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. 
  Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, pasażerskiej, przemysłowej i usługowej, na statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych oraz na jachtach. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nawigacja brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski
  • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie)
  • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nawigacja są:

  • ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny)
  • posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
  Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. 
  Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu i systemów transportowych, a także jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski;
  • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
  • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - studia doktoranckie na kierunku Geodezja i kartografia
  Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne.
  Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 
  Pod kierunkiem pracowników naukowych akademii doktoranci pogłębiają specjalistyczną wiedzę w obszarze nauk technicznych a korzystając z nowoczesnego zaplecza naukowego rozwijają umiejętności zawodowe w zakresie stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych. W ramach obowiązkowych praktyk nabywają również doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami. 
  Absolwenci ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.

 • OCEANOTECHNIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Oceanotechnika dysponuje wiedzą z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu wymienionych jednostek. Posiada znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym. Dobrze posługuje się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.

  Może znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Chemia
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Geografia

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - studia doktoranckie na kierunku Transport
  Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne.
  Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 
  Pod kierunkiem pracowników naukowych akademii doktoranci pogłębiają specjalistyczną wiedzę w obszarze nauk technicznych a korzystając z nowoczesnego zaplecza naukowego rozwijają umiejętności zawodowe w zakresie stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych. W ramach obowiązkowych praktyk nabywają również doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami. 
  Absolwenci ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.

 • ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzić studia na kierunku żegluga śródlądowa. Jego absolwenci po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku studiów uzyskają wiedzę zawodową i umiejętności z zakresu:

  • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
  • Stateczności i załadunek statków;
  • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
  • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
  • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
  • Oznakowania nawigacyjnego;
  • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
  • Budowli hydrotechnicznych;
  • Transportu LNG;
  • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
  • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żegluga śródlądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Informatyka
   

Opinie (3)

machet Ocena

studiuję transport - polecam

jan Ocena

ktoś kto napisał ten komentarz na pewno tu nie studiował. Studia są na wysokim poziomie

czester Ocena

informatyka na tym wydziale to porażka, wiedza jak w liceum. Po tych studiach to chyba tylko praca na help desku w zusie