• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Geodezja i kartografia
  Absolwenci kierunku nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne przy produkcji elektronicznych planów i map nawigacyjnych, rozwiązywaniu zadań związanych z budową systemów geoinformatycznych oraz planowaniu i realizacji pracy w terenie, w tym również na obszarach pokrytych wodą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Chemia
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Informatyka
  Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka są umiejętności z zakresu programowania komputerów, projektowania i zarządzania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych oraz sieciami komputerowymi. Studenci poznają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Absolwenci są również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek i tworzenia samodzielnie firm o charakterze usługowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

 • NAWIGACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Nawigacja
  Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program nauczania obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. 
  Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, pasażerskiej, przemysłowej i usługowej, na statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych oraz na jachtach. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nawigacja brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski
  • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie)
  • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nawigacja są:

  • ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny)
  • posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
  Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. 
  Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu i systemów transportowych, a także jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski;
  • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
  • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GEOINFORMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku geoinformatyka stopnia drugiego posiada wymaganą, poszerzoną wiedzę z zakresu: nauk podstawowych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętności specjalistyczne z obszaru geoinformatyki, geodezji i kartografii oraz informatyki. W szczególności absolwent posiada poszerzoną wiedzę do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie w środowisku informatycznym. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu geodezji i pozycjonowania, programowania, tworzenia modeli i wizualizacji 3D, wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku systemów informacji przestrzennej, a także z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych, skaningu laserowego oraz nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Dodatkowo studenci kierunku geoinformatyka mają możliwość zdobycia poszerzonej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, kartografii multimedialnej, geoinformatycznych rozwiązań sieciowych, fuzji geodanych oraz systemów modelowania informacji o budynkach (w tym modelowania 3D/CAD).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformatyka jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAVIGATION (IN ENGLISH) Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego ww. specjalności są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów okładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi, służbach armatorskich oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej. Charakteryzuje ich: dobre przygotowanie zawodowe, nowoczesna wiedza techniczna, umiejętność samokształcenia, umiejętność wdrażania postępu technicznego, duża sprawność fizyczna i manualna, odporność na stres, umiejętność pracy  zespołowej, wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialność. Po zdobyciu morskiego doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni także w lądowych służbach eksploatacyjnych, technicznych, administracji morskiej, instytucjach klasyfikacyjnych i służbie SAR.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Navigation są:

  • ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny)
  • posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza

   

  Dowiedz się więcej

 • OCEANOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Oceanotechnika dysponuje wiedzą z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu wymienionych jednostek. Posiada znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym. Dobrze posługuje się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.

  Może znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Chemia
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Oceanotechnika jest ocena ostateczna ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzić studia na kierunku żegluga śródlądowa. Jego absolwenci po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku studiów uzyskają wiedzę zawodową i umiejętności z zakresu:

  • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
  • Stateczności i załadunek statków;
  • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
  • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
  • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
  • Oznakowania nawigacyjnego;
  • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
  • Budowli hydrotechnicznych;
  • Transportu LNG;
  • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
  • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żegluga śródlądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Informatyka
   

Opinie (3)

machet Ocena

studiuję transport - polecam

jan Ocena

ktoś kto napisał ten komentarz na pewno tu nie studiował. Studia są na wysokim poziomie

czester Ocena

informatyka na tym wydziale to porażka, wiedza jak w liceum. Po tych studiach to chyba tylko praca na help desku w zusie