ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

tel.: + 48 58 523 63 20

fax: + 48 58 523 64 30

dziekanat@biotech.ug.edu.pl

ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

tel.: + 48 58 523 63 20

fax: + 48 58 523 64 30

dziekanat@biotech.ug.edu.pl

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biotechnologia
  Studenci MWB UG i GUMed uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału w ramach pracowni indywidualnej, co zapewnia im bezpośredni kontakt z kadrą naukową. Ponadto, realizują projekty badawcze w ramach koła naukowego BIO-MED wykorzystując infrastrukturę laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału; uczestniczą w konkursach MNiSW typu „Generacja przyszłości” czy „Diamentowy grant” umożliwiające realizację własnych pasji badawczych. Wydział oferuje specjalne kursy tzw. Letnie Szkoły Biotechnologii, które pozwalają na kontakt z wykładowcami z kraju i zagranicy. Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz współprac dwustronnych. Wyniki badania "studenci Uniwersytetu Gdańskiego 2013" wykonanego przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego wskazują bardzo wysoki stopień zadowolenia studentów MWB z poziomu kształcenia prowadzonego na Wydziale. W ocenie tej Wydział zajął I miejsce na UG.  
  Sylwetka Absolwenta:
  Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.
  W opisie efektów kształcenia uwzględniliśmy oczekiwania pracodawców względem absolwentów europejskich uczelni kształcących studentów w zakresie biotechnologii.
  Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:
  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych.
  Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).
  Zakładamy, że absolwent kierunku biotechnologia MWB UG i GUMed winien być wyposażony w wiedzę teoretyczną ogólną i specjalistyczną oraz szczególnie w umiejętności praktyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Konkurs świadectw dojrzałości:
  język angielski – 0,3
  dwa przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka - 0,5
  • Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  • Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  • § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  • Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są zwycięzcy Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych – 1 osoba lub 1 zespół (max. 3 osoby).
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  • Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: aktualne zagadnienia biotechnologii – max 50 pkt.
  • Średnia ocen1) z całego okresu studiów przemnożona przez 10 – max 50 pkt.
  Na liście rankingowej postępowania konkursowego zostaną uwzględnieni jedynie kandydaci, którzy uzyskali minimum 60 punktów.
  Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie biotechnologii, biologii, bioinformatyki, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej. W przypadku innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów.
   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - studia doktoranckie z zakresu Biotechnologii
  Studium Doktoranckie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzone jest w ramach:
  1. Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies - LiSMIDoS (Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich)
  2. Studiów Doktoranckich z Chemii i Biochemii prowadzonych przez Wydział Chemii i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  3. International PhD programme. Bio-Molecular Chemistry: An Interdisciplinary Approach to Protein Structure-Function Relationships
  Wymagania rekrutacyjne

   
  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
  Maksymalna liczba punktów: 100.
  Wynik uzyskany w rekrutacji, wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie wynosi 60 pkt. w ramach uwzględnionego limitu miejsc.
  1. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: 0 – 50 pkt., w tym znajomość współczesnych wyzwań dla biotechnologii – do 20 pkt., znajomość tematyki dotyczącej wybranej tematyki pracy doktorskiej – do 20 pkt., komunikatywność i prawidłowe stosowanie terminologii w języku angielskim – do 10 pkt.;
  2. Punkty za średnią z wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych przez kandydata w okresie studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (liczba punktów równa się uzyskanej średniej, średnia podawana jest do dwóch miejsc po przecinku): max. 5 pkt.;
  3. Punkty za ocenę uzyskaną za pracę magisterską (liczba punktów równa się uzyskanej ocenie):  maks. 5 pkt.;
  4. Punkty za potwierdzoną znajomość języka angielskiego (liczba punktów zależy od przedstawionego dokumentu: certyfikaty CPE, CAE lub wyższe – 5 pkt.; certyfikat FCE, certyfikat UG na ocenę C1 lub C2 – 4 pkt.; certyfikat UG na B2, ocena bdb z egzaminu końcowego z lektoratu – 3 pkt.): maks. 5 pkt.; (certyfikaty uzyskane nie wcześniej niż w 2012 roku)
  5. Punkty za autorstwo publikacji w czasopismach naukowych, zgłoszenia patentowe: nie więcej niż 10 pkt. (publikacja anglojęzyczna w czasopiśmie z IF, zgłoszenie patentowe – 5 pkt., publikacja anglojęzyczna w czasopiśmie bez IF – 3 pkt., publikacja w j. polskim – 1 pkt.);
  6. Punkty za prezentacje ustne lub postery na konferencjach: nie więcej niż 10 pkt. (prezentacja ustna na konferencji międzynarodowej – 3 pkt.,  prezentacja ustna na konferencji krajowej – 2 pkt., poster i współautorstwo prezentacji 1 pkt.);
  7. Punkty za udokumentowane staże naukowe i udział w kursach naukowych: nie więcej niż 10 pkt. (staż 1 miesiąc i więcej - 5 pkt.; krótkie staże, kursy naukowe 1 pkt. za kurs lub staż)
  8. Punkty za uzyskane nagrody oraz inne osiągnięcia: nie więcej niż 5 pkt. (1 pkt. za nagrodę, osiągnięcie)
  9. Opinia przyszłego opiekuna naukowego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego oraz opinia opiekuna pracy magisterskiej lub poprzedniego przełożonego kandydata są wymagane, jednak nie podlegają punktacji – nie punktowana.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: