• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem nauczania na kierunku administracja jest przekazanie elementarnej wiedzy o prawie administracyjnym oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa, które pozwolą zrozumieć i przygotować się do wykonywania, po ukończeniu studiów, procesów związanych z szeroko pojmowanymi funkcjami administrowania. Studia obejmują między innymi takie przedmioty jak: konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe i inne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot  

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest złożenie wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych
   

 • ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  To nowy rodzaj studiów dynamicznie rozwijających się na Zachodzie Europy i w USA. Ma on za zadanie kształcić specjalistów z interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi, na których rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy. Analityka społeczna jest uznaną specjalnością socjologiczną nakierowaną na profesjonalną diagnozę różnych sytuacji społecznych, głównie w sferze publicznej (administracja, gospodarka, polityka, media). Diagnozowanie jest osiągane metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach socjologicznych. Kreatywność społeczna reprezentuje drugi moduł kształcenia o wyraźnym profilu psychologicznym. Jest on nakierowany na osiągnięcie umiejętności twórczego i efektywnego funkcjonowania w różnego typu grupach społecznych, kierowanie nimi i motywowanie do działania.

  Aby zachować wysokie standardy jakości kształcenia nasz kierunek przeszedł skomplikowany proces weryfikacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem było wydanie w bardzo krótkim czasie przez MNiSW, bezwarunkowej i bez żadnych zastrzeżeń, zgody na jego uruchomienie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka i kreatywność społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • J. obcy
  • Dowolony przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych), ogólnie rozumianej humanistyki oraz zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwia nabycie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w zakresie teoretycznym, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, w aspekcie politycznym oraz strategicznym), z zarządzaniem kryzysowym (o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym). Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji. Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne jakie powinien posiadać absolwent Bezpieczeństwa narodowego, są adekwatne dla sylwetki absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych. Zgodnie w wytycznymi dla tego obszaru, absolwent Bezpieczeństwa narodowego to także osoba działająca aktywnie w grupie (społeczeństwie, organizacji itp.), wyposażona w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o polityce oraz dążąca do samokształcenia, samodoskonalenia, nastawiona na działalność publiczną o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe zdobywa także poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania i administracji z uwzględnieniem znajomości mechanizmów działania i wymiarów administracji. Potrafi samodzielnie poszukiwać, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ze znajomością specjalistycznej terminologii i fachowego słownictwa. Absolwent powinien dysponować także biegłą znajomością dwóch języków obcych, z których jeden będzie kontynuacją.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest złożenie wymaganych dokumentów.
   

 • DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów jest wykształcenie absolwenta, posiadającego wszechstronne przygotowanie do pracy w mediach (także elektronicznych), instytucjach kultury oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach, posiadających działy PR i prowadzących własną strategię budowania wizerunku oraz zarządzania informacją. Program studiów eksponuje kreatywność studenta, dojrzałość i odpowiedzialność intelektualną, przygotowując do aktywnego uczestnictwa w dyskursie publicznym i szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz społecznym. W programie kształcenia zwrócono szczególną uwagę na odpowiedzialne władanie słowem jako na fundament profesjonalnej, etycznej aktywności medialnej oraz na znaczenie badawczej refleksji nad językiem jako wciąż najważniejszym narzędziem komunikacji. Specyfika kierunku na poziomie studiów I stopnia polega na uwzględnieniu w programie głównych tradycji, szkół i kierunków oraz teorii w humanistyce, skoncentrowanych wokół zjawisk zachodzących w języku, komunikacji oraz w mediach. Znajdujące się w nim treści z obszaru nauk społecznych, pozwalają na rozumienie i opisywanie wybranych zjawisk, zachodzących w społeczeństwie oraz w obrębie mediów (instytucji medialnych). Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, związanych z warsztatem zawodowym dziennikarza oraz pracownika działu PR. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo–dydaktycznych oraz doświadczonych praktyków – dziennikarzy.

  Celem studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów jest wykształcenie absolwenta, który ma wszechstronne przygotowanie do pracy w mediach, instytucjach kultury, różnego rodzaju przedsiębiorstwach posiadających działy PR i zajmujących się budowaniem wizerunku oraz zarządzaniem informacją. Na zajęciach student zdobywa wiedzę z obszaru teorii mediów i komunikowania masowego, a w ramach poszczególnych specjalności przygotowuje się do wykonywania zawodu dziennikarza i specjalisty PR. Pozyskane na zajęciach kompetencje umożliwiają absolwentowi pracę w mediach, biurach promocji i public relations; reklamie a także w ośrodkach kulturalnych i placówkach samorządowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • J. obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów jest złożenie wymaganych dokumentów.
   

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu, samodzielnemu podejmowaniu zadań z zakresu ekonomii, w tym prowadzeniu spraw finansowych w małych, średnich i w dużych, korporacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlu, w instytucjach publicznych, jednostkach finansowych, jednostkach gospodarczych i ekonomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • J. obcy nowożytny
  • Matematyka lub inny przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia angielska
  Absolwent filologii angielskiej - specjalizacja nauczycielska:
  • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • posiada wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury anglojęzycznej, szeroką wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego;
  • jest przygotowany do pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej
  Absolwent filologii angielskiej - specjalizacja tłumaczenia i języki specjalistyczne posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa, strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: język biznesu, korespondencja handlowa i urzędowa, turystyka i rekreacja, marketing i reklama;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Absolwent filologii angielskiej - specjalność tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wiedzę i umiejętności w zakresie języka chińskiego, pozwalające na poprawnie używanie języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formułowanie wypowiedzi na tematy ogólnospołeczne. Zna różne style i rejestry językowe. Ma podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury Chin, o strukturach i relacjach społecznych oraz o zachowaniach społeczno-kulturowych w chińskim obszarze językowym.
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego, w zakresie języka angielskiego, w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska przebiega na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Brany pod uwagę będzie wynik  rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia germańska
  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja nauczycielska:
  • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • posiada wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury niemieckojęzycznej, szeroką wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego;
  • jest przygotowany do pracy nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej.
  • Perspektywy zawodowe:
  • Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji nauczycielskiej podjęcie pracy zawodowej w charakterze nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej.
  • Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.
  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja tłumaczenia i języki specjalistyczne posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury europejskiej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych;
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa, strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: język biznesu, korespondencja handlowa i urzędowa, turystyka i rekreacja, marketing i reklama;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Absolwent filologii germańskiej - specjalność tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury europejskiej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych;
  • wiedzę i umiejętności w zakresie języka chińskiego, pozwalające na poprawnie używanie języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formułowanie wypowiedzi na tematy ogólnospołeczne. Zna różne style i rejestry językowe. Ma podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury Chin, o strukturach i relacjach społecznych oraz o zachowaniach społeczno-kulturowych w chińskim obszarze językowym.
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego, w zakresie języka niemieckiego, w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja język niemiecki w obszarach zawodowych posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury europejskiej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: ekonomia, korespondencja handlowa i urzędowa, hotelarstwo i gastronomia, marketing i reklama, turystyka i rekreacja, praktyka medyczna;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji w charakterze specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz biurach podróży, firmach produkcyjnych, hotelach i jednostkach medycznych, gastronomicznych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska przebiega na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Brany pod uwagę będzie wynik  rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia polska
  Dzięki studiom pierwszego stopnia absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne, uzyskując zarazem gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy o literaturze, językoznawstwa oraz podstawy wiedzy na temat kultury polskiej i europejskiej. Kształcenie podstawowe dostarcza wiedzy ogólnopolonistycznej i - szerzej - ogólnohumanistycznej zgodnie ze standardami nauczania kierunkowego oraz z koncepcją nowoczesnej polonistyki. Absolwent studiów zawodowych uzyskuje umiejętności: analizy tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury w szerokim kontekście oraz samodzielnego wartościowania tychże zjawisk i procesów w aspekcie synchronicznym i diachronicznym; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i twórczego przetwarzania informacji; uzyskuje podstawy do indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych, twórczej aktywności; dostrzega i rozwiązuje problemy zawodowe; jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwent studiów zawodowych jest otwarty na rozwój i doskonalenie własnego warsztatu badawczego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Przyjęty program kierunku studiów Filozofia pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk filozoficznych. Specjalistyczna wiedza filozoficzna, którą uzyskuje student, jest osadzona i skorelowana z wiedzą ogólnohumanistyczną zdobywaną dzięki przedmiotom specjalizacyjnym oraz przedmiotom do wyboru, które reprezentują różne dyscypliny humanistyki. Filozoficzne i zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z obszaru nauk humanistycznych jest uzupełnione odpowiednim komponentem wiedzy z zakresu nauk społecznych – stosownie do treści kierunkowych efektów kształcenia obowiązujących na kierunku Filozofia. Zdobyta wiedza z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe w ich warstwie politycznej, ekonomicznej, artystycznej, obyczajowej i społeczne

  Przyjęty program stacjonarnych studiów Filozofia studia drugiego stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu kanonu nauk filozoficznych. Jest ona uzupełniona o kompendium wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wzbogacona przedmiotami do wyboru z zakresu szczegółowej problematyki filozoficznej. Zdobyta wiedza humanistyczna i społeczna pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat i zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne. Daje także umiejętności w całościowym ujmowaniu zjawisk kulturowych (język, poznanie, wartości), w ich warstwach społecznych, politycznych, ekonomicznych, artystycznych i obyczajowych. Ukończenie studiów zapewnia też wiedzę o charakterze operacyjnym, niezbędną do takich form aktywności intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw światopoglądowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów.
   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Historia
  Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym:
  • faktografii,
  • wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania",
  • wyznaczników czasowo- przestrzennych i ujęć komparatystycznych faktów i procesów historycznych,
  • analizy tych procesów w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
  Ponadto absolwenta obowiązuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu historii - oraz umiejętności wykorzystywania w pracy historyka technologii informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, historia lub inny przedmiot wskazany przez kandydata 

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • IBEROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Oferta studiów I stopnia na kierunku Iberoznawstwo skierowana jest do osób posiadających ogólną wiedzę humanistyczną z zakresu szkoły średniej, mających świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza właściwą perspektywę rozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie, a ponadto do osób potrafiących pracować kreatywnie, w zespole, gotowych do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą.

  Studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku Iberoznawstwo realizowane są w ramach następujących specjalności:

  • turystyczna
  • kulturoznawcza

  W ramach każdej specjalności realizowana jest grupa treści ogólnych, kierunkowych i specjalizacyjnych, są one wspólne dla wszystkich specjalności. Grupa treści ogólnych obejmuje kształcenie w zakresie: wychowania fizycznego, podstaw filozofii, technologii informacyjnych, metod uczenia się i studiowania oraz przedmiotu swobodnego wyboru. Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskigo i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach. Celem kształcenia w obrębie modułów przypisanych do tych grup treści jest zdobycie wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie B2 i portugalskiego na poziomie A1. Grupa treści specjalizacyjnych w dziedzinie iberoznawstwa obejmuje: wykłady monograficzne specjalizacyjne, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie oraz przedmiot do wyboru i ma służyć merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej oraz zdobycia kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Średnia z trzech przedmiotów: historia, j. polski, przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM Stopień: I REKRUTACJA

  Głównym celem studiów dualnych o profilu praktycznym z płatnymi stażami dla studentów (w ZF TRW Europejskie Centrum Obsługi Finansowej) jest podniesienie szans przyszłych studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie do wejścia na rynek pracy. Studenci kierunku mogą oczekiwać nauki języka niemieckiego biznesu, języka angielskiego biznesu, rachunkowości i kompetencji społecznych.  W trakcie rekrutacji jest wymagana matura z jednego wybranego języka obcego. W przypadku języków: kształcenie j. niemieckiego od poziomu A1/A2, a kształcenie np. języka angielskiego od poziomu B1 (matura podstawowa).

  Uzyskane kompetencje po ukończeniu studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym przygotowują do podjęcia pracy zawodowej:

  • w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży usług wspólnych – w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych
  • specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową

  Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowanym kierunkiem.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język niemiecki

  Dowiedz się więcej

 • KULTURA W MEDIACH I KOMUNIKACJI Stopień: II REKRUTACJA

  tudia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji zapewniają pogłębioną wiedzę o praktykach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i ich roli w komunikacji, o sposobie budowania wizerunku publicznego, stereotypu, mitu kulturowego oraz wdrażają do badań naukowych. Uczą korzystania ze specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym przekazów medialnych). Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji społecznych, zwłaszcza dotyczących aktywnego uczestnictwa w kulturze, efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i Europy. Kształcimy absolwenta kreatywnego, z dobrą znajomością języka obcego, co pozwoli mu w przyszłości pełnić np. niezwykle użyteczną rolę negocjatora międzykulturowego.

  Student wybiera specjalność od pierwszego semestru (przy rekrutacji). Warunkiem uruchomienia specjalności jest powstanie min. 25-osobowej grupy. W przypadku mniejszej liczby osób na roku zostanie uruchomiona specjalność wybrana przez większość kandydatów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji jest konkurs dyplomów.
   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Politologia
  Politologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, dająca dobre i szerokie perspektywy zawodowe. Wymaga ona od maturzystów nie tylko podstaw wiedzy z zakresu współczesnej historii oraz wiedzy o społeczeństwie, ale również zainteresowań z dziedziny polityki i wiedzy o aktualnych wydarzeniach zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Potrzebna jest także znajomość języków obcych. Studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskują wiedzę i kwalifikacje porównywalne z tymi, które zapewniają najlepsze uczelnie w kraju. Studenci politologii zapoznawani są z podstawową wiedzą z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz partyjnych, samorządu i wspólnot lokalnych, marketingu politycznego, historii, ekonomii, finansów, ale również z dziedziny socjologii, psychologii społecznej oraz zarządzania.
  W trakcie trwania studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, które w znacznym stopniu umożliwiają start w karierze politycznej czy dziennikarskiej. Wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom politologii poszerzanie wiedzy na innych kierunkach studiów. System ten daje również możliwość podjęcie nauki na uniwersytetach europejskich oraz wyjazdy na stypendia zagraniczne. Możliwość podjęcia studiów w innych ośrodkach w Polsce oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Studiowanie politologii umożliwia opanowanie języków obcych, jak również podstaw obsługi komputera (Word, Excel). Do dyspozycji studentów są: biblioteka, czytelnia politologiczna, pracownia komputerowa, sala wykładowa wyposażone w sprzęt multimedialny. Absolwenci kierunku Politologia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stają się cenionymi reprezentantami obecnie niezwykle popularnej dziedziny wiedzy. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
  • w instytucjach państwowych, samorządowych, w organizacjach społecznych,
  • jako dziennikarze prasowi, telewizyjni i radiowi,
  • w organizacjach politycznych, (studiowanie i ukończenie politologii daje doskonały start w przyszłej karierze politycznej),
  • w szkolnictwie
  • w nauce (uczelnie, instytuty),
  • jako specjaliści w dziedzinie nauk politycznych w krajach Unii Europejskiej oraz USA, gdzie istnieje szeroki wachlarz możliwości dalszego kształcenia się.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z politologii lub innych kierunków studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Dysponuje umiejętnościami retorycznymi, negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz potrafi sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej. Ma umiejętność obserwowania zjawisk prawnych, potrafi je analizować i interpretować. Wie, jak wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa z różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego, przede wszystkim w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Dysponuje kompetencjami z zakresu znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się specjalistycznym językiem obcym z zakresu prawa. Jest świadomy konieczności dalszego specjalizowania się w konkretnej dziedzinie prawa oraz permanentnej aktualizacji posiadanej wiedzy w celu stałego ponoszenia kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów prawniczych absolwent jest przygotowany do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych. Dysponuje także odpowiednimi kompetencjami do pełnienia funkcji w podmiotach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadania ugruntowanej wiedzy prawniczej. Ma dobre przygotowanie do pracy w biznesie. Absolwent może rozpocząć pracę w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może występować w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których zalecany jest taki sposób rozstrzygania sporów prawnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magistreskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Średnia z trzech przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka lub historia lub WOS lub geografia lub fizyka lub filozofia lub język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek „rachunkowość i podatki”  ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non - profit. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Celem kierunku jest ponadto przygotowanie do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków podatnika i płatnika, również w ramach usługowego prowadzenia rachunkowości. Absolwent kierunku „rachunkowość i podatki” będzie posiadał  umiejętności wskazywania i wykorzystania regulacji prawnych w zakresie optymalizacji podatkowej i rozumiał ich konsekwencje dla sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Kierunek zapewnia uzyskanie kompetencji odnośnie do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Średnia z trzech przedmiotów: j. polski, j. obcy, dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)