• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie.

  Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

  Istotną cechą naszych absolwentów jest –niezwykle ceniona na rynku pracy (Raport „Kompetencje przyszłości 2014”) -umiejętność pracy zespołowej i kreatywność nabywana m.in. podczas zajęć artystycznych lub przygotowujących do pracy edukatorskiej.

  Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oferujemy studia I i II stopnia (specjalność: Kreacja wizualna i multimedialna), które finalnie pozwalają uzyskać dyplom magistra. Ukończenie obu etapów kształcenia jest szczególnie ważne dla osób wiążących swą przyszłość ze szkolnictwem, gdyż otrzymają pełne uprawnienia pedagogiczne upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kreacja wizualna

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%); prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku) (90%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub z innych kierunków studiów oraz prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Celem kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach I stopnia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do prowadzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej oraz zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych.

  Celem kształcenia na tym kierunku jest również przygotowanie absolwenta do prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szeroko rozumianym ruchu amatorskim. Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia dalszej nauki na studiach II stopnia, co zapewni absolwentom kwalifikacje nauczyciela muzyki i animatora muzycznego.

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych grupach, co pomaga skutecznie opanować zasady muzyki, poznać jej historię, poszerzyć umiejętności słuchowe, przyswoić sobie zasady harmonii, podstawy kompozycji, aranżacji, improwizacji i in.  Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym instrumencie (m.in. gitara, flet, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, dyrygowania i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na  program zajęć. Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów jest szereg koncertów chóru, zespołów instrumentalnych, występów indywidualnych, jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku oraz list motywacyjny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Powszechna dostępność do kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych modyfikacji, spowodowały, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych.

  Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego wynikało z potrzeb rynku pracy oraz licznego grona osób zainteresowanych m.in. poznaniem zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią (użytkową oraz stanowiącą przekaz autorski), a także szeroko pojętą komunikacją wizualną, czyli m.in. oddziaływaniem na odbiorcę poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).

  Program przygotowanych studiów powstał dzięki wieloletnim doświadczeniom dot. nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego). Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Ocena z egzaminu dojrzałości: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych, szczególnie fotografii) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Grafika

  Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, estetyki, etyki i filozofii. Posiadać będzie wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole. Przygotowany będzie do posługiwania się technikami tradycyjnymi oraz współczesnymi formami przekazu artystycznego. Przygotowany będzie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych.

  W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające na samodzielną pracę artystyczną lub projektową

  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Dostępne specjalizacje:

  • grafika warsztatowa
  • grafika użytkowa

  Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego podejmowania i realizowania twórczych inicjatyw w dziedzinie sztuk pięknych, a w szczególności w dyscyplinach grafiki warsztatowej i grafiki użytkowej. Będzie posiadał szeroką wiedzę, obejmującą zarówno historyczny rozwój tych dyscyplin, jak i współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania.

  W zakresie warsztatowym nabędzie umiejętności pozwalające na swobodne wyrażanie swoich idei, obejmujące zarówno klasyczne techniki grafiki i rysunku, jak i współczesne media i techniki cyfrowe.

  Absolwent będzie przygotowany do pracy artystycznej i projektowej w firmach rynkowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, jak również do działań o charakterze społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie sztuki, a zwłaszcza grafiki.

  Absolwent otrzyma tytuł magistra sztuki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika warsztatowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika warsztatowa

  STUDIA I STOPNIA

  Ocena z egzaminu dojrzałości: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Malarstwo

  Program kierunku MALARSTWO – studia I stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

  Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.

  Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy.
  Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

  Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.

  Program kierunku MALARSTWO – studia II stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

  Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.

  Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy.
  Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

  Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Malarstwo i multimedia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Malarstwo i klasyczne techniki malarskie
  • Malarstwo w architekturze

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2): język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej na studiach I stopnia jest stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia działalności artystycznej i organizacyjnej w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia ma służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych.

  W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów.  Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja artystyczna
  • Muzyka estradowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2): język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie programu wokalnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (0)