• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada 37. letnią tradycję kształcenia artystycznego. Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie. Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Istotną cechą naszych absolwentów jest niezwykle ceniona na rynku pracy (Raport „Kompetencje przyszłości 2014”) - umiejętność pracy zespołowej i kreatywność nabywana m.in. podczas zajęć artystycznych lub przygotowujących do pracy edukatorskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  Oceniona zostanie także autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych
  • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
  • sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
  • przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada:
  • wiedzę metodyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego, szkolnego (I i II etap edukacyjny) oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
  • znajomość podstawowego repertuaru muzyki chóralnej i instrumentalnej;
  • wiedzę w zakresie zasad muzyki, harmonii, polskiego folkloru muzycznego, instrumentoznawstwa oraz znajomości historii, literatury, form muzycznych i instrumentacji;
  • wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się aparatem głosowym;
  • znajomość głównych założeń metody Emila Jacquesa Dalcroze'a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya dotyczącej kształcenia muzycznego;
  • podstawową wiedzę z zakresu technik informatycznych;
  • wiedzę z zakresu prawidłowego konstruowania pracy naukowej;
  • ogólną wiedzę z zakresu prawno-finansowych zagadnień pracy edukatora kultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  Przeprowadzony zostanie sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata. Ocenie podlega prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Powszechna dostępność do kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych modyfikacji, powodują, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych. Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego wynika z potrzeb rynku pracy oraz osób zainteresowanych poznaniem teorii fotografii i związanej z nią praktyki twórczej, a także komunikacją wizualną, czyli oddziaływaniem na odbiorcę m.in. poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).

  Program studiów składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego), wśród których znajdują się następujące pracownie dyplomowe:

  • • Fotografia użytkowa lub /do wyboru/ Fotografia -kreacja przekazu autorskiego,
  • • Komunikat wizualny I - grafika wydawnicza lub /do wyboru/ - grafika w przestrzeni społecznej,
  • • Komunikat wizualny II – intermedia lub /do wyboru/- multimedia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski lub j. ojczysty
  • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac - prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych także fotografia) (90%)
  • możliwość przesłania reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną 

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Grafika
  Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, estetyki, etyki i filozofii. Posiadać będzie wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole. Przygotowany będzie do posługiwania się technikami tradycyjnymi oraz współczesnymi formami przekazu artystycznego. Przygotowany będzie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych. W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające na samodzielną pracę artystyczną lub projektową Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  Oceniona zostanie także autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych
  • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
  • sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
  • przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Malarstwo
  Program kierunku malarstwo – studia I stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia. Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego. Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy. Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów. Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  Oceniona zostanie także autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych
  • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
  • sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
  • przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej specjalność Animacja artystyczna, jest gotowy do podjęcia zadań szeroko pojętej animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego (m.in.: gra na instrumentach, dyrygowanie,śpiew,kształcenie słuchu, historia muzyki), zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • organizacji i zarządzania placówkami kultury;
  • inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych;
  • prowadzenia impresariatu muzycznego;
  • realizacji projektów artystycznych;
  • finansowania kultury;
  • promocji i marketingu dóbr kultury. 

  Jest przygotowany do podjęcia pracy, jako menager-animator działalności muzycznej w instytucjach kultury, takich jak filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, zespoły muzyczne oraz w mediach. Posiada kompetencje do realizacji m.in. zadań takich jak organizowanie festiwali, konkursów, imprez muzycznych, kursów szkoleniowych, warsztatów, etc. Studia uprawniają go również do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemistry brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski lub j. ojczysty

  Pod uwagę jest również brany sprawdzian predyspozycji słuchowych kandydata (50%) oraz prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie lub wykonanie utworu wokalnego 

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)