• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy do tego, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie.
  Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%); rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub z innych kierunków studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Celem kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach I stopnia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do prowadzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej oraz zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych.

  Celem kształcenia na tym kierunku jest również przygotowanie absolwenta do prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szeroko rozumianym ruchu amatorskim. Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia dalszej nauki na studiach II stopnia, co zapewni absolwentom kwalifikacje nauczyciela muzyki i animatora muzycznego.

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych grupach, co pomaga skutecznie opanować zasady muzyki, poznać jej historię, poszerzyć umiejętności słuchowe, przyswoić sobie zasady harmonii, podstawy kompozycji, aranżacji, improwizacji i in.  Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym wybranym instrumencie (m.in. gitara, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, dyrygowania i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na  program zajęć.

  Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów jest szereg koncertów chóru, zespołów instrumentalnych, występów indywidualnych, jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu; sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku oraz list motywacyjny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów fotografia i kreacja przekazu wizualnego

  Powszechna dostępność do kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych modyfikacji, spowodowały, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych.

  Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego wynikało z potrzeb rynku pracy oraz licznego grona osób zainteresowanych m.in. poznaniem zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią (użytkową oraz stanowiącą przekaz autorski), a także szeroko pojętą komunikacją wizualną, czyli m.in. oddziaływaniem na odbiorcę poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).

  Program przygotowanych studiów powstał dzięki wieloletnim doświadczeniom dot. nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego). Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Ocena z egzaminu dojrzałości: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%) oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów grafika
  Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, estetyki, etyki i filozofii. Posiadać będzie wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole. Przygotowany będzie do posługiwania się technikami tradycyjnymi oraz współczesnymi formami przekazu artystycznego. Przygotowany będzie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych.
  W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające na samodzielną pracę artystyczną lub projektową
  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego podejmowania i realizowania twórczych inicjatyw w dziedzinie sztuk pięknych, a w szczególności w dyscyplinach grafiki warsztatowej i grafiki użytkowej. Będzie posiadał szeroką wiedzę, obejmującą zarówno historyczny rozwój tych dyscyplin, jak i współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania.
  W zakresie warsztatowym nabędzie umiejętności pozwalające na swobodne wyrażanie swoich idei, obejmujące zarówno klasyczne techniki grafiki i rysunku, jak i współczesne media i techniki cyfrowe.
  Absolwent będzie przygotowany do pracy artystycznej i projektowej w firmach rynkowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, jak również do działań o charakterze społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie sztuki, a zwłaszcza grafiki.
  Absolwent otrzyma tytuł magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika artystyczna i projektowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika artystyczna i projektowa

  STUDIA I STOPNIA

  Ocena z egzaminu dojrzałości: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%) oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów malartstwo

  Dostępna specjalizacja:

  • malarstwo sztalugowe

  Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej,  jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku sztuki.
  Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego twórcy.

  Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki.

  Proces dydaktyczny oparty jest na stwarzaniu mechanizmów zachęty i warunków do aktywnego udziału studentów w działaniach naukowych i artystycznych poza obszarem uczelni (organizacji wystaw, konferencji studentów i młodych naukowców, wspieraniu działalności kół naukowych).

  Zachęca się studentów do udziału w programach wymiany zagranicznej m.in. w ramach programu Erasmus z takimi uczelniami jak:

  • Uniwersytet Koblenz-Landau  w Niemczech
  • Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku na Słowacji
  • Akademia Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy
  • Uniwersytet w Zadarze w Chorwacji
  • Uniwersytet w Rijece
  • Uniwersytet Sztuki i Designu w Cluj-Napoca  w Rumunii
  • Akademia Sztuk Pięknych w Urbino
  • Akademia Sztuk Pięknych w Carrarze
  • Europejski Uniwersytet w Nikozji na Cyprze
  • Uniwersytet Ostrawski
  • Charkowska Państwowa Akademia Designu i Sztuki
  • Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
  • Zakarpacka Akademia Sztuki
  • Uniwersytet w Hue w Wietnamie
  • Uniwersytet w Yanshan w Chinach
  • Uniwersytet w Tunisie

  Kadra kierunku aktywnie współpracuje z międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami nauki, kultury i sztuki m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Czechach, na Litwie, na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech oraz w Chinach, Kanadzie i USA, z agendami rządowymi, instytucjami samorządowymi.

  Pracownicy kierunku malarstwo organizują lub są współorganizatorami wielu wydarzeń artystycznych o charakterze międzynarodowym, krajowym i środowiskowym (m.in. międzynarodowe plenery, wystawy, warsztaty twórcze, sympozja i konferencje).

  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku malarstwo, specjalność malarstwo sztalugowe – otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki.

  Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności wypowiedzi artystycznej w obszarze malarstwa oraz zasób ogólnej wiedzy o sztuce oraz kulturze współczesnej. Jest przygotowany do upowszechniania i popularyzacji sztuki w ogniskach plastycznych, domach kultury w oparciu o nabytą wiedzę i własne doświadczenia artystyczne.

  Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystywać też w reklamie oraz samorządowych instytucjach kulturalnych.

  Zna i rozumie problematykę warsztatu malarskiego. Posiada podstawy wykształcenia warsztatowego (malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne, rysunek, nowe media w sztuce) z możliwością rozszerzenia w ramach specjalizacji dodatkowych (grafika, scenografia) podbudowane teorią i historią sztuki i kultury, estetyką, filozofią i oparte na etyce zawodowej. Jest w pełni przygotowany do świadomego i aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu artystycznym i intelektualnym.

  Przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2): język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%) oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Malarstwo lub kierunku pokrewnym, bądź też innym kierunku studiów I stopnia lub dyplom studiów magisterskich na kierunku pokrewnym bądź też innym kierunku studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (100%)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUSIC IN PUBLIC SPACE

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów muzyka w przestrzeni publicznej

  Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej na studiach I stopnia jest stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia działalności artystycznej i organizacyjnej w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia ma służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych.

  W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów.  Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja artystyczna
  • Muzyka estradowa

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu; sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata oraz wynik egzaminu maturalnego z język polska lub języka ojczystego (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PAINTING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów painting

  Available specialisation:

  • easel painting

  The Painting 1st Degree Programme prepares graduates for independent artistic work as well as for active participation in the existing art market.

  The programme prepares graduates to play the role of an animator of culture-creating activities, a coordinator and participant of projects in the area of culture and art, an independent, critical and ethical artist.

  The aim of 1st Degree Programme is to shape the awareness of the need for a constant and continuous: improvement of one's artistic skill, personality, creativity, and search for one's place in a dynamically changing reality.

  The syllabus, built on the basis of the educational standards required for a Degree in Painting, consciously combines the latest research in the field of broadly understood painting (new media, scenography, graphics, photography, intermedia, and the basics of interior design) with classic easel and architectural painting techniques, technical skills and a broad knowledge of art history.

  Teaching Methods are based on creating mechanisms of encouragement and conditions for the active participation of students in scientific and artistic activities outside the University (the organization of exhibitions, conferences of students and young academics, support for the activities of student groups).

  Students are encouraged to participate in foreign exchange programmes e.g. within the Erasmus Program with such universities as:
   

  • The University of Koblenz-Landau in Germany
  • Catholic University of Ružomberok in Slovakia
  • The Academy of Arts in Banská Bystrica
    
  • The University of Zadar in Croatia
  • The University of Rijeka
  • The Art and Design University in Cluj-Napoca, Romania
  • The Academy of Fine Arts in Urbino, Italy
    
  • The Academy of Fine Arts in Carrara
  • The University of Ostrava
  • The Kharkiv State Academy of Design and Arts
    
  • Lviv National Academy of Arts
    
  • The Transcarpathian Art Institute
  • Hue University, Vietnam
  • Yanshan University, China
  • Tunis University

  The faculty staff actively cooperate with international, foreign and domestic institutions of science, culture and art in Germany, Austria, Italy, Croatia, Romania, Czechia, Lithuania, Ukraine, Slovakia, Hungary, China, Canada and the USA, both with governmental agencies and with local governments.

  Faculty members organize or co-organize many artistic events of international, national and local character (such as international plein-airs, exhibitions, creative workshops, symposiums and conferences).

  UNDERGRADUATE QUALIFICATIONS

  The graduate of the first degree course in painting, specialization: easel painting - receives the professional title of a licencjat sztuki (English equivalent: Bachelor of Arts).

  The graduate of the first degree course possesses knowledge and skills of artistic expression in the field of painting as well as general knowledge of contemporary art and culture. They are prepared to disseminate and popularize art in art centers and community centers based on acquired knowledge and their own artistic experience.

  Their acquired skills can also be used in advertising and local government cultural institutions.

  The graduate knows and understands all the details of a painter's craft. They have the basis of workshop education (easel painting, wall painting, drawing, new media in art) with the possibility of expanding it within additional specializations (graphics, scenography) supported by theory and history of art and culture, aesthetics, philosophy and based on professional ethics. They are fully prepared to consciously and actively participate in contemporary artistic and intellectual life.

  They are prepared to take up studies of the second degree (graduate studies).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Easel painting

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)