• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie.

  Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

  Istotną cechą naszych absolwentów jest –niezwykle ceniona na rynku pracy (Raport „Kompetencje przyszłości 2014”) -umiejętność pracy zespołowej i kreatywność nabywana m.in. podczas zajęć artystycznych lub przygotowujących do pracy edukatorskiej.

  Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oferujemy studia I i II stopnia (specjalność: Kreacja wizualna i multimedialna), które finalnie pozwalają uzyskać dyplom magistra. Ukończenie obu etapów kształcenia jest szczególnie ważne dla osób wiążących swą przyszłość ze szkolnictwem, gdyż otrzymają pełne uprawnienia pedagogiczne upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kreacja wizualna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  Oceniona zostanie także autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych
  • prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku) (90%)

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Celem kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach I stopnia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do prowadzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej oraz zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych.

  Celem kształcenia na tym kierunku jest również przygotowanie absolwenta do prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szeroko rozumianym ruchu amatorskim. Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia dalszej nauki na studiach II stopnia, co zapewni absolwentom kwalifikacje nauczyciela muzyki i animatora muzycznego.

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych grupach, co pomaga skutecznie opanować zasady muzyki, poznać jej historię, poszerzyć umiejętności słuchowe, przyswoić sobie zasady harmonii, podstawy kompozycji, aranżacji, improwizacji i in.  Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym instrumencie (m.in. gitara, flet, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, dyrygowania i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na  program zajęć. Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów jest szereg koncertów chóru, zespołów instrumentalnych, występów indywidualnych, jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  • nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz list motywacyjny.l

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Powszechna dostępność do kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych modyfikacji, spowodowały, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych.

  Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego wynikało z potrzeb rynku pracy oraz licznego grona osób zainteresowanych m.in. poznaniem zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią (użytkową oraz stanowiącą przekaz autorski), a także szeroko pojętą komunikacją wizualną, czyli m.in. oddziaływaniem na odbiorcę poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).

  Program przygotowanych studiów powstał dzięki wieloletnim doświadczeniom dot. nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego). Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  • prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych, szczególnie fotografii) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku) (90%)

  Dowiedz się więcej

   

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Grafika

  Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, estetyki, etyki i filozofii. Posiadać będzie wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole. Przygotowany będzie do posługiwania się technikami tradycyjnymi oraz współczesnymi formami przekazu artystycznego. Przygotowany będzie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych.

  W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające na samodzielną pracę artystyczną lub projektową

  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Dostępne specjalizacje:

  • grafika warsztatowa
  • grafika użytkowa

  Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego podejmowania i realizowania twórczych inicjatyw w dziedzinie sztuk pięknych, a w szczególności w dyscyplinach grafiki warsztatowej i grafiki użytkowej. Będzie posiadał szeroką wiedzę, obejmującą zarówno historyczny rozwój tych dyscyplin, jak i współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania.

  W zakresie warsztatowym nabędzie umiejętności pozwalające na swobodne wyrażanie swoich idei, obejmujące zarówno klasyczne techniki grafiki i rysunku, jak i współczesne media i techniki cyfrowe.

  Absolwent będzie przygotowany do pracy artystycznej i projektowej w firmach rynkowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, jak również do działań o charakterze społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie sztuki, a zwłaszcza grafiki.

  Absolwent otrzyma tytuł magistra sztuki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika warsztatowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika warsztatowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język ojczysty
  • prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku)

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz Prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku).

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Malarstwo

  Program kierunku MALARSTWO – studia I stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

  Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.

  Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy.
  Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

  Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.

  Program kierunku MALARSTWO – studia II stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

  Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.

  Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy.
  Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

  Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Malarstwo i multimedia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Malarstwo i klasyczne techniki malarskie
  • Malarstwo w architekturze

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)
  • prezentacja twórczości kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) oraz list motywacyjny (krótkie uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku) (90%)

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia oraz prezentacja twórczości wraz z listem motywacyjnym.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej na studiach I stopnia jest stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia działalności artystycznej i organizacyjnej w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia ma służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych.

  W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów.  Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja artystyczna
  • Muzyka estradowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • J. polski lub j. ojczysty
  • nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie programu wokalnego (90%)

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)